Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018

Bratislava, 15. máj 2019 - Choroby z povolania na Slovensku najviac postihujú pracujúcich medzi 50. – 59. rokom života. Podobne ako v minulých rokoch, aj vlani bola choroba končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia najčastejšie priznanou chorobou z povolania. Najviac chorôb z povolania bolo hlásených v Košickom kraji. Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií podrobne sumarizuje údaje o chorobách z povolania v uplynulom roku a ich vývoj od roku 2001.
 
V roku 2018 bolo Národnému centru zdravotníckych informácií hlásených 308 prípadov novopriznaných chorôb z povolania (u 121 žien a u 187 mužov). Oproti predchádzajúcemu roku sa znížil ich počet o 46 prípadov. Z dlhodobého hľadiska evidujeme klesajúci trend. V pozorovanom období od roku 2001 ide o druhý najnižší počet prípadov, menej ich bolo len v roku 2013 (301 zamestnancov).

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018 G1

Najčastejšie hlásenou chorobou z povolania v minulom roku bolo ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (147 zamestnancov, t. j. 47,7 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR ).
 
Nasledovalo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi s 55 hlásenými prípadmi (17,9 %).
 
Treťou najčastejšou chorobou z povolania s celkovým počtom 28 hlásených prípadov (9,1 %) bola porucha sluchu z hluku.
 
Prenosné infekčné a parazitárne choroby vrátane chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (antropozoonózy), profesionálne dermatózy, silikóza pľúc a profesionálna bronchiálna astma boli zastúpené vo výrazne nižšom počte.
 
Podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla, bol najvyšší počet chorôb z povolania hlásený v Košickom (27,6 %), Žilinskom (19,8 %) a Banskobystrickom kraji (17,9 %). Podľa zdravotníckej organizácie, ktorá chorobu z povolania nahlásila, bol ich najvyšší výskyt v Košickom (39,9 %), Žilinskom (32,8 %) a Banskobystrickom kraji (13,3 %). Zdravotnícke zariadenia v Trnavskom a Nitrianskom kraji nenahlásili dokonca žiadnu chorobu z povolania.
 
Chorobou z povolania boli najčastejšie postihnutí pracujúci medzi 50. – 59. rokom života (46,8 %). Po nich nasledovali 40 – 49-roční (31,8 %) a 60- a viacroční (13,6 %). U tejto najstaršej skupiny 60- a viacročných pracujúcich sledujeme od roku 2009 stúpajúci trend.

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2018 G2

Najviac chorôb z povolania bolo v minulom roku priznaných u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (108 prípadov, z nich najviac v hutníctve a strojárstve), operatérov a montérov strojov a zariadení (90 prípadov) a pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov (55 prípadov, z nich najviac v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave).