Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 13. január 2021 – Ako vyplýva z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, počet žien užívajúcich antikoncepciu klesá. Kým v roku 2007 užívalo na Slovensku hormonálnu antikoncepciu vyše 328-tisíc žien, v roku 2019 po nej siahlo už len 144-tisíc žien.
 
Gynekologicko-pôrodnícke ambulancie v roku 2019 evidovali 1 832 042 žien, z toho 57 901 bolo novoevidovaných tehotných žien, pričom až 18 766 z nich malo rizikové tehotenstvo. Najviac novoevidovaných tehotných žien bolo v Bratislavskom kraji a najmenej ich bolo v Košickom kraji.
 
Jedným z popredných ukazovateľov prístupu žien k starostlivosti o svoje zdravie a tiež o zdravie očakávaného dieťaťa je aj návštevnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií.
V roku 2019 gynekológovia zaznamenali vo svojich ambulanciách 3 285 617 návštev, z toho 53,6 % diagnosticko-terapeutických, 27,2 % preventívnych a 19,2 % návštev tehotných žien.
 
Pri návšteve gynekologicko-pôrodníckej ambulancie pacientky najčastejšie podstúpili ultrazvukové gynekologické vyšetrenie (30,7 %). Pomerne časté boli aj kolposkopické (17,3%) a onkocytologické vyšetrenia (16,5 %).
 
V roku 2019 užívalo antikoncepciu 185 945 žien, z toho 20,5 % žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu a až 77,3 % užívalo hormonálnu antikoncepciu. Žien s novozavedenou antikoncepciou bolo 41 983, čo predstavuje o 6 701 žien menej ako v roku 2018.
 
Vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo 29,7 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku (15 – 49 rokov). Najväčší podiel žien so zavedenou vnútromaternicovou antikoncepciou evidovali ambulancie v Trnavskom kraji (44,6 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a najmenší ambulancie v Bratislavskom kraji (18,1 na 1 000 žien v reprodukčnom veku).
 
Hormonálnu antikoncepciu užívalo 112,3 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku, najčastejšie po nej siahli ženy evidované v ambulanciách v Nitrianskom kraji (193,8 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a najmenej v Žilinskom kraji (74,7 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku).


 
Pokles užívania antikoncepcie na Slovensku možno pozorovať už viac rokov. Z pohľadu dlhodobého vývoja (1991 – 2019) celkovo klesal podiel žien, ktoré mali zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Kým v roku 1991 užívalo tento typ antikoncepcie 9,8 % žien v reprodukčnom veku, v roku 2019 to bolo už len 3 % žien.
 
Podiel užívateliek hormonálnej antikoncepcie od roku 1991 rapídne stúpal až do roku 2007, kedy ju užívalo až 23,0 % žien v reprodukčnom veku. Od roku 2007 podiel užívateliek hormonálnej antikoncepcie klesal a v roku 2019 ju užívalo už len 11,2 % z populácie žien v reprodukčnom veku.
 
V roku 2019 gynekologické ambulancie nahlásili 130 prípadov žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. Najčastejšie im bola zistená fyzická ujma na zdraví (108 prípadov), tá však bola v mnohých prípadoch sprevádzaná aj psychickou ujmou (18 žien). Výnimočne sa u vyšetrených žien zistilo poškodenie výlučne iba psychického zdravia (4 prípady).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.