Pracovná skupina pre štandardy zdravotníckej informatiky

Národné centrum zdravotníckych informácií, na zabezpečenie optimalizácie a jednotnosti postupov pri vypracovávaní a implementácií štandardov zdravotníckej informatiky zriadilo stálu pracovnú skupinu pre štandardy zdravotníckej informatiky. Pracovná skupina bude, ako poradný orgán riaditeľa NCZI, pripravovať odborné návrhy a stanoviská pre oblasť štandardov zdravotníckej informatiky v súlade s vyhláškou č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 24.1.2020