Rozhranie: M03_04 Mzdové prostriedky a štátni zamestnanci v zdravotníctve

Typ záznamu M03_04

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_M3_0411  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_M3_0421  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_M3_0431  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_M3_0441  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_M3_0451  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_M3_0461  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_M3_0471  
POZNAMKA2     varchar256   Poznámka NCZI0_M3_0491  
POZNAMKA12     varchar256   Komentár spravodajskej jednotky0_M3_0481  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_M3_04101  
CISP_KAT_PRAC     varchar7OM3_1Kategórie pracovníkov v zdravotníctve42011    
POHLAVIE1     varchar1OM3_1Pohlavie42012    
MP_SK_VYP_PLATY     float2OM3_1SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)42013   ÁNO
MP_SK_VYP_PL_MIMO_SS     float2OM3_1SkutVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)ZTohoZamestnMimoČinnejŠS42014    
MP_FUNK_PLAT     float2OM3_1Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.200942015    
MP_PAUS_NAHR     float2OM3_1PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.200942016    
MP_TARIF_PLAT     float2OM3_1TarifnýPlat42017   ÁNO
MP_TARIF_PLAT_TARIF     float2OM3_1TarifnýPlatVTomPlatováTarifa42018    
MP_TARIF_PLAT_TAR_ZV     float2OM3_1TarifnýPlatVTomZvýšeniePlatovejTarifyNaZákladeDĺžkySlužobPraxe42019    
MP_PLAT_ZA_SS_NADCAS     float2OM3_1PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia)420111    
MP_PLAT_ZA_NEAK_PP     float2OM3_1PlatZaNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVykon.ŠtátnejSluž420112    
MP_PRIPLATKY     float2OM3_1PríplatkySpolu420113   ÁNO
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float2OM3_1PríplatokZaRiadenieAZastupovanie420114    
MP_PRIP_OS_PRIP     float2OM3_1OsobnýPríplatok420115    
MP_PRIP_S_SLUZ_NOC     float2OM3_1PríplatokZaŠtátnuSlužbuVNoci420116    
MP_PRIP_S_SLUZ_SO_NE     float2OM3_1PríplatokZaŠtátnuSlužbuVSobotuAVNedeľu420117    
MP_PRIP_STAT_SLUZ_SV     float2OM3_1PríplatokZaŠtátnuSlužbuVoSviatok420118    
MP_PRIP_SS_STAZENE     float2OM3_1PríplatokZaSťaženéVykonávanieŠtátnejSlužby420119    
MP_ODMENY_SP     float2OM3_1OdmenySpolu420124    
MP_ODM_PRI50ROK     float2OM3_1OdmenyPriDosiahnutí50RokovVeku420125    
MP_ODM_PRI1SKONC_SS     float2OM3_1OdmenyPriPrvomSkončŠSlužPoNadobNárokuNaPredčStarobnInvalidDôchod420126    
MP_N_PP_MIMO     float2OM3_1NáhradaZaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž420128    
MP_N_MZDY_POH     float2OM3_1NáhradaZaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKrízovejSituácie420129    
MP_N_PLATU     float2OM3_1NáhradyPlatu420130    
MP_ODCHODNE     float2OM3_1Odchodné420133    
MP_ODSTUPNE     float2OM3_1Odstupné420131    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float2OM3_1OdvodyPovinnPoisteniaHradenéZamestnávateľomSpolu420135    
OD_Z_DDS_HR_ZAM_ZP     float2OM3_1OdvodyPovinnPoistHradenéZamestnávatSpoluZTohoOdvodyNaZdravPoist420136    
HOD_ZAM_SP     float2OM3_1PočetOdpracHodínSpolu420139    
HOD_ZAMVPRNCAS     float2OM3_1PočetOdpracHodínNadčas420140    
HOD_NPP_NPR     float2OM3_1PočetHodínVNeaktívnejČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl420141    
HOD_NPP_MPR     float2OM3_1PočetHodínVNeaktívČastiSlužobnejPohotovostiMimoMiestaVykonávŠS420142    
PR_FO     float2OM3_1PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob420143    
PR_UV_PREP_SS     float2OM3_1PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč420144    
PR_FO_MIMO_SS     float2OM3_1PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs420146    
PR_UV_MIMO_SS     float2OM3_1PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč420147    
PR_UV_PRPDSLOB     float2OM3_1EvidenčPočetZamestnVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledovObdobi420148    
PR_UV_K_PO_DNU_MIMO     float2OM3_1EvidPočZamestVŠtátSlužPrepočKPoslednDňuSledovObdZTohoMimoČinnŠS420149    
PR_FO_EVID_POC_ZAM     integer7OM3_1EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd420162    
PR_FO_PRIB     integer7OM3_1PribudloSpolu420163   ÁNO
PR_FO_PRIB_PRE_ZM_F     integer7OM3_1PribudloPresunomZmenouFunkcie420164    
PR_FO_PRIB_Z_VER_F     integer7OM3_1PribudloZVýkonuVerejnýchFunkcií420165    
PR_FO_PRIB_NAS_SKOLY     integer7OM3_1PribudloNástupomZoŠkôl420166    
PR_FO_PRIB_NAS_MD_RD     integer7OM3_1PribudloNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky420167    
PR_FO_PRIB_DELIMIT     integer7OM3_1PribudloDelimitáciou420168    
PR_FO_PRIB_OP_ZARAD     integer7OM3_1PribudloOpätovnýmZaradenímNaVykonávanieŠtátnejSlužby420169    
PR_FO_PRIB_PRELOZ     integer7OM3_1PribudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého420170    
PR_FO_PRIB_OSTATNE     integer7OM3_1PribudloOstatné420172    
PR_FO_UBUD     integer7OM3_1UbudloSpolu420174   ÁNO
PR_FO_UBUD_PRE_ZM_F     integer7OM3_1UbudloPresunomZmenouFunkcie420175    
PR_FO_UBUD_DO_VER_F     integer7OM3_1UbudloDoVýkonuVerejnýchFunkcií420176    
PR_FO_UBUD_MD_RD     integer7OM3_1UbudloOdchodomNaMaterskúRodičovskúDovolenku420177    
PR_FO_UBUD_DOCHODOK     integer7OM3_1UbudloOdchodomDoDôchodku420178    
PR_FO_UBUD_UMR     integer7OM3_1UbudloÚmrtím420179    
PR_FO_UBUD_P40_ODS_2     integer7OM3_1UbudloUkončenímŠtátnozamestnan.PomeruPodľa§40Ods.2Písm.A),B)420180    
PR_FO_UBUD_DELIMIT     integer7OM3_1UbudloDelimitáciou420181    
PR_FO_UB_ZAR_MIMO_S     integer7OM3_1UbudloZaradenímŠtát.Zamestn.MimoČinnŠtSluž§34Ods1,Ods2,Ods5420182    
PR_FO_UBUD_PREL_U     integer7OM3_1UbudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého420183    
PR_FO_UBUD_OSTATNE     integer7OM3_1UbudloOstatné420185    
PR_FO_EV_P_Z_POSL_D     integer7OM3_1EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia420187   ÁNO
PR_FO_EV_P_DOCAS     integer7OM3_1EvidenPočetZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoVDočasnejŠtátnejSlužbe420188    
PR_FO_EV_P_MIMO     integer7OM3_1EvidPočZamKPoslDňuSledObdZTohoZamMimoČinnŠTSlužbu§32,§33,§34420189    
PR_FO_EV_P_KRAT_CAS     integer7OM3_1EvidPočZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoZamestnanciNaKratšíPrČas420190    
MP_PRIEM_NADC     float2OM3_1KontrolaNaPriemerHodinPlatZaPrácuNadčas420156   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_PR     float2OM3_1KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPohotNaPrac420157   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_MI     float2OM3_1KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPoh.MimoPrac420158   ÁNO
POZNAMKA1     varchar50OM3_1Poznámka - mzdy pracovníkov420161    
POZNAMKA3     varchar50OM3_1Poznámka - pohyb pracovníkov420191    
PR_FO_PRIB_VER_ZAUJ     integer7OM3_1Pribudlo z výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii420171    
PR_FO_UBUD_VER_ZAUJ     integer7OM3_1Ubudlo do výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii420184    
PR_UV_KONTR_SKR_UV     float2OM3_1Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov420192   ÁNO
PR_UV_KONTR_TARIF_PL     float2OM3_1Kontrola na priem.hod.tarifný plat,dohodnutú zákl.zložku mzdy420193   ÁNO
PR_UV_KONTR_POVIN_PR     float2OM3_1Kontrola na povinné príspevky na zákonné poistenie platené zames420194   ÁNO
MP_PRIP_VED_SL_VOZ     float2OM3_1PriplatokZaVedenieSluzobnehoMotorovehoVozidla420120    
MP_PRIP_MENTOR     float2OM3_1PríplatokZaČinnosťMentora420121    
MP_DOPLATOK     float2OM3_1Doplatok420122    
MP_ROZD_VYROV     float2OM3_1RozdielAVyrovnanieDoFunkPlatu420123    
MP_ODM_PRISKONC_PP     float2OM3_1OdmenyPriSkonceniPracovnehoPomeru420127    
PR_FO_PRIB_OPR_CHYB     integer7OM3_1PribudloOpravaChybnehoVykazovania420173    
PR_FO_UBUD_OPR_CHYB     integer7OM3_1UbudloOpravaChybnehoVykazovania420186    
PR_FO_POC_ZAM     integer7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách420211  
PR_UV_POC_ZAM     float2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný420221  
HOD_POC_ODPR_HOD     float2   PočetOdpracovanýchHodín420231  
MP_VYPL_MZD_PROSTR     float2   VyplatenéMzdovéProstriedky(VSk)420241  
POZNAMKA4     varchar50   Poznamka - So zdravotným postihnutím420271  
MP_NAHR_SKONC_SZ_POM     float2   NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru420311  
MP_NAK_ODCHOD     float2   Odchodné420312  
SOC_FOND_TVOR     float2   SociálnyFondTvorba420314  
SOC_FOND_CERP     float2   SociálnyFondČerpanie420315  
MP_MIMOR_ZDROJE     float2   VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVPracPomere420316  
POZNAMKA5     varchar50   Poznámka - NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru420321  
POZNAMKA6     varchar50   Poznámka - Odchodné420322  
POZNAMKA7     varchar50   Poznámka - NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti420323  
POZNAMKA8     varchar50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba420324  
POZNAMKA9     varchar50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie420325  
POZNAMKA10     varchar50   Poznámka - VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVP420326  
MP_NAH_PRIJ_PN_PRIPL     float2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnostiaPripl.PriPN420313  
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer7OM3_1PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne420132    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer7OM3_1PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne420134    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float2OM3_1PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom420145    
PR_UV_OSOB_PLAT     float2OM3_1EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom420150    
MP_PRIEM_OSOB_PL     float2OM3_1Priemerný osobný plat420152   ÁNO
MP_PRIEM_SS2     float2OM3_1Priemerný tarifný plat, priemerný funkčný plat420151   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float2OM3_1PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca420159   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float2OM3_1PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2420160   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP_SS2     float2OM3_1PriemernýPlatBezNáhradZaPracovnúPohotovosť420153   ÁNO
MP_PR_PRIEM_VR_P_SS2     float2OM3_1PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť420154   ÁNO
HOD_PR_FOND_PR_CASU2     integer12OM3_1PriemPočOdprHodFondPrČ(BezHodVPráciNadčABezHodVNeakPracPohPra420155   ÁNO
MP_PRIEM_PLAT2     float2   PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť420251ÁNO
MP_SK_VYP_PLATY_SUM     float2   SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)-Sum420411ÁNO
MP_FUNK_PLAT_SUM     float2   Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.2009-Sum420421ÁNO
MP_PAUS_NAHR_SUM     float2   PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.2009-Sum420431ÁNO
MP_TARIF_PLAT_SUM     float2   TarifnýPlat-Sum420441ÁNO
MP_OSOB_PLAT_SUM     float2   OsobnýPlat-Sum420451ÁNO
MP_PLAT_ZA_SS_NAD_SU     float2   PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia)-Sum420461ÁNO
MP_PLAT_NEAK_PP_SUM     float2   PlatNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVyk.ŠtátnejSluž-Sum420471ÁNO
MP_PRIPLATKY_SUM     float2   PríplatkySpolu-Sum420481ÁNO
MP_DOPLATOK_SUM     float2   Doplatok-Sum420491ÁNO
MP_VYROVNANIE_SUM     float2   Vyrovnanie-Sum4204101ÁNO
MP_ODMENY_SP_SUM     float2   OdmenySpolu-Sum4204111ÁNO
MP_N_PP_MIMO_SUM     float2   NáhradaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž-Sum4204121ÁNO
MP_N_MZDY_POH_SUM     float2   NáhradaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKríz.Situácie-Sum4204131ÁNO
MP_N_PLATU_SUM     float2   NáhradyPlatu-Sum4204141ÁNO
HOD_ZAM_SP_SUM     float2   PočetOdpracHodínSpolu-Sum4204151ÁNO
HOD_ZAMVPRNCAS_SUM     float2   PočetOdpracHodínNadčas-Sum4204161ÁNO
HOD_NPP_NPR_SUM     float2   PočetHodínVNeakt.ČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl-Sum4204171ÁNO
HOD_NPP_MPR_SUM     float2   PočetHodínVNeaktívČastiSlužo.PohotovostiMimoMiestaVykonávŠS-Sum4204181ÁNO
PR_FO_SUM     float2   PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob-Sum4204191ÁNO
PR_UV_PREP_SS_SUM     float2   PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč-Sum4204201ÁNO
PR_FO_MIMO_SS_SUM     float2   PriemEvidenPočetZamestZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs-Sum4204211ÁNO
PR_UV_PRPDSLOB_SUM     float2   EvidenčPočetZamesVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledObdobi-Sum4204231ÁNO
PR_FO_EVID_P_ZAM_SUM     integer7   EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd-Sum4204241ÁNO
PR_FO_PRIB_SUM     integer7   PribudloSpolu-Sum4204251ÁNO
PR_FO_UBUD_SUM     integer7   UbudloSpolu-Sum4204261ÁNO
PR_FO_EV_P_Z_POD_SUM     integer7   EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia-Sum4204271ÁNO
PR_UV_MIMO_SS_SUM     float2   PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč-Sum4204221ÁNO
HOD_PP_VR_PP2     integer12   PriemPočetOdprHodVrátaneHodVPráciNadčasAVNeaktPracPohNaPracov2420261ÁNO
OD_Z_DDS_HRAD_Z     float2OM3_1OdvodyZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávateľomSpolu420137    
OD_Z_POV_DDP     float2OM3_1OdvZDoplDôchodSporeniaHradenéZamestnávatZTohoOdvZPovinDopDôchSp420138    
MP_OSOB_MIMO_PLAT     float2OM3_1OsobnyMimoriadnyPlat420110    
MP_REKREAC_POUKAZY     float2   PríspevkyNaRekreáciuVyplatenéZamestnancom420317  
POZNAMKA20     varchar50   Poznámka - PríspevkyNaRrekreáciuVyplatenéZam420327  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
101"Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia."Check(ORMulti(j, TRUE))4201j={1-PS}      
102"Modul 4201: Hodnota v riadku R4S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R3S"+j+"."Forcheck(j, (R4Sj<=R3Sj))4201j={1-PS}   R4Sj  
103"Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R25S"+j+" + R26S"+j+" + R27S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R24S"+j+" ."Forcheck(j, (R25Sj+R26Sj+R27Sj<=R24Sj))4201j={1-PS}   R25Sj;R26Sj;R27Sj  
104"Modul 4201: Hodnota v riadku R36S"+j+" musí byť mešia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R35S"+j+"."Forcheck(j, (R36Sj<=R35Sj))4201j={1-PS}   R36Sj  
105"Modul 4201: Hodnota v riadku R45S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R44S"+j+"."Forcheck(j, (R45Sj<=R44Sj))4201j={1-PS}   R45Sj  
106"Modul 4201: Hodnota v riadku R49S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R48S"+j+"."Forcheck(j, (R49Sj<=R48Sj))4201j={1-PS}   R49Sj  
107"Modul 4201: Hodnota v riadku R50S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R48S"+j+"."Forcheck(j, (R50Sj<=R48Sj))4201j={1-PS}   R50Sj  
108"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R47Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R47Sj;R4Sj  
109"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R11S"+j+", musí byť vyplnený riadok R40S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R11Sj>0, R40Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R11Sj;R40Sj  
110"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R40S"+j+", musí byť vyplnený riadok R11S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R11Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R11Sj;R40Sj  
111"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R12S"+j+", musí byť vyplnený riadok R41S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R12Sj>0, R41Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R12Sj;R41Sj  
112"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R41S"+j+", musí byť vyplnený riadok R12S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R12Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R12Sj;R41Sj  
113"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R28S"+j+", musí byť vyplnený riadok R42S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R28Sj>0, R42Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R28Sj;R42Sj  
114"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R42S"+j+", musí byť vyplnený riadok R28S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R28Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R28Sj;R42Sj  
115"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R31S"+j+", musí byť vyplnený riadok R32S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R31Sj>0, R32Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R32Sj;R31Sj  
116"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R32S"+j+", musí byť vyplnený riadok R31S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R32Sj>0, R31Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R32Sj;R31Sj  
117"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R33S"+j+", musí byť vyplnený riadok R34S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R33Sj>0, R34Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R34Sj;R33Sj  
118"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R34S"+j+", musí byť vyplnený riadok R33S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R34Sj>0, R33Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R34Sj;R33Sj  
119"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R43S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R43Sj>0, R44Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R43Sj;R44Sj  
120"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R46S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R47Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R46Sj;R47Sj  
121"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R48S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+" alebo riadok R47S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R44Sj>0 OR R47Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R44Sj; R47Sj  
122"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R47Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R47Sj;R49Sj  
123"Modul 4201: Ak je vyplnený R50S"+j+", musí byť vyplnený R45S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R50Sj>0, R45Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R45Sj  
124"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+" alebo riadok R47S"+j+"."Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0), (R44Sj >0) OR (R47Sj >0), TRUE))4201j={1-PS}   R44Sj; R47Sj  
125"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R39S"+j+" ."Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0), (R39Sj >0), TRUE))4201j={1-PS}   R39Sj  
126"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R39S"+j+", musí byť vyplnený riadokR5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+" ."Forcheck(j, If ((R39Sj >0), (R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0), TRUE))4201j={1-PS}   R5Sj; R7Sj; R10Sj  
127"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"."Forcheck(j, If (R10Sj>0, R45Sj>0, TRUE))4201j={1-PS}   R45Sj  
128"Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R87S"+j+", musí byť vyplnený riadok R48S"+j+"."Forcheck(j, (IF(R87Sj>0, R48Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R48Sj  
131"Modul 4201: Počet zamestnancov - mužov, ktorí pribudli presunom zmenou funkcie - riadok R64 - sa musí rovnať počtu zamestnancov - mužov, ktorí ubudli presunom zmenou funkcie - riadok R75. "Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R64Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R75Sj, 0)))4201j={1-PS}      
132"Modul 4201: Počet zamestnancov - žien, ktoré pribudli presunom zmenou funkcie - riadok R64 - sa musí rovnať počtu zamestnancov - žien, ktoré ubudli presunom zmenou funkcie - riadok R75."Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R64Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R75Sj, TRUE)))4201j={1-PS}      
133"Modul 4201: Hodnota v riadku R88S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R87S"+j+" ."Forcheck(j, (R88Sj<=R87Sj))4201j={1-PS}   R88Sj  
134"Modul 4201: Hodnota v riadku R89S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná v riadku R87S"+j+"."Forcheck(j, (R89Sj<=R87Sj))4201j={1-PS}   R89Sj  
135"Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom v riadku R90S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov v riadku R87S"+j+"."Forcheck(j, (R90Sj<=R87Sj))4201j={1-PS}   R90Sj  
137"Varovanie - Modul 4201: Ak sa hodnota v riadoku R64S"+j+" rovná hodnote v riadku R75S"+j+" - v poznámke uviesť z ktorej funkci, resp. do ktorej funkcie boli zamestnanci presunutí. {Presun zamestnancov v rámci tej istej funkcie nie je prípustný}."Forcheck(j, (IF( R64Sj==R75Sj AND R64Sj>0 AND R75Sj>0 , R64Sj<>R75Sj, TRUE)))4201j={1-PS}   R64Sj;R75SjÁNO
138"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R10S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R45Sj>0 , R10Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R10SjÁNO
139"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený R45S"+j+", mal by byť vyplnený R50S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R50Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R50SjÁNO
140"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", mal by byť vyplnený R4S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R4Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R4SjÁNO
141"Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R89S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R49S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (R89Sj>=R49Sj))4201j={1-PS}   R89SjÁNO
142"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený počet úväzkov v riadku R48S"+j+", mal by byť počet fyzických osôb v riadku R87S"+j+" väčší ako nula. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!"Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R87Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R87SjÁNO
143"Varovanie - Modul 4201: Hodnota úväzkov v riadku R48S"+j+", by mala byť menšia nanajvýš rovná počtu fyzických osôb v riadku R87S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!"Forcheck(j,(R48Sj<=R87Sj))4201j={1-PS}   R48SjÁNO
146"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R89S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R89Sj>0, R46Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R46SjÁNO
147"Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!"Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R46Sj>0, TRUE)))4201j={1-PS}   R46SjÁNO
148"Modul 4201: Na riadku R1S"+j+" uvádzate neplatnú funkciu zamestnanca. Kód 'R_1RE-referent' nie je od 1.6.2017 platný."Forcheck(j, IF(M0_M3_04R2S1>06, R1Sj<>"R_1RE" ,TRUE))4201j={1-PS}   R1Sj  
149"Modul 4201: Na riadku R1S"+j+" uvádzate neplatnú funkciu zamestnanca. Kód 'R_2SRE-samostatný referent' nie je od 1.6.2017 platný."Forcheck(j, IF(M0_M3_04R2S1>06, R1Sj<>"R_2SRE" ,TRUE))4201j={1-PS}   R1Sj  
150"Modul 4201: Hodnota v riadku R38S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R37S"+j+"."Forcheck(j, (R38Sj<=R37Sj))4201j={1-PS}   R38Sj  
201"Modul 4202: Ak je vyplnený R1S1, musí byť vyplnený R2S1."Check(IF(R1S1>0, R2S1>0, TRUE))4202     R2S1  
202"Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1, musí byť vyplnený R4S1."Check(IF(R3S1>0, R4S1>0, TRUE))4202     R3S1;R4S1  
203"Modul 4202: Ak je vyplnený R4S1, musí byť vyplnený R3S1."Check(IF(R4S1>0, R3S1>0, TRUE))4202     R3S1;R4S1  
204"Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1 alebo R4S1, musí byť vyplnený R2S1."Check(IF(R3S1>0 OR R4S1>0, R2S1>0, TRUE))4202     R2S1  
301"Modul 4203: Odstupné - stĺpec S1 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R31 v Module 4201 - v jednotlivých funkciách zamestnancov.."Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R31Sj))4203j={1-M4201PS}   R1S1  
302"Modul 4203: Odchodné - stĺpec S2 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odchodného - riadok R33 v Module 4201 - v jednotlivých funkciách zamestnancov."Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R33Sj))4203j={1-M4201PS}   R1S2  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):