Rozhranie: L02 Štvrťročný výkaz o humánnych liekov, ZP a DP - receptové

Typ záznamu L02

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_L0211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_L0221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_L0231  
NAZPOIST   ÁNOvarchar150   Názov poisťovne0_L0241  
PRIEZVISKO_ZOST     varchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_L0251  
TEL     varchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_L0261  
EMAIL     varchar128   e-mail zostavovateľa0_L0271  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_L0281  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_L0291  
PRODUKT   ÁNOvarchar3   Typ produktu0_L02101  
KOD_PRODUKT   ÁNOvarchar6OL02_4401Kód produktu4401   1  
MNOZSTVO   ÁNOfloat3OL02_4401Množstvo lieku v baleniach4401   5  
UHRADA_ZP   ÁNOfloat2OL02_4401Úhrada poisťovne za uvedené množstvo produktu4401   6  
DOPLATOK_PAC   ÁNOfloat2OL02_4401Doplatok pacientov 4401   7  
SP_OBSTAR_PROD_CENTR   ÁNOvarchar1OL02_4401Centrálny spôsob obstarania produktu 4401   2  
DOHODA_UHRADA   ÁNOvarchar1OL02_4401Dohoda o úhrade 4401   3  
VYNIMKA   ÁNOvarchar1OL02_4401Výnimka4401   4  
KOD_PRODUKT_2   ÁNOvarchar6OL02_4402Kód produktu_24402   1  
ROK   ÁNOvarchar4OL02_4402Rok vyrovnávajúceho doplatku4402   2  
ROZDIEL_VYROVNAV     float2OL02_4402Suma vyrovnacieho rozdielu4402   3  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Varovanie modulu 4401: Kód lieku /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R%dS1/forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/L01/exprKonKodLieku.js")( riadok.getValue("KOD_PRODUKT", null), getValueCM("0_L02", "PRODUKT", null), "L" )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KOD_PRODUKT"}] })4401i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1ÁNO
3Varovanie modulu 4401: Kód dietetickej potraviny /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R%dS1/forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/L01/exprKonKodLieku.js")( riadok.getValue("KOD_PRODUKT", null), getValueCM("0_L02", "PRODUKT", null), "DP" )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KOD_PRODUKT"}] })4401i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1ÁNO
4Varovanie modulu 4401: Kód zdravotníckej pomôcky /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R%dS1/forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/L01/exprKonKodLieku.js")( riadok.getValue("KOD_PRODUKT", null), getValueCM("0_L02", "PRODUKT", null), "ZP" )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "KOD_PRODUKT"}] })4401i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1ÁNO
6"Varovanie modulu 4401: Pri lieku musí kód produktu /KOD_PRODUKT/ začínať na C, M alebo T /R"+i+"S1/."FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='L' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='C' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='M' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='T' , TRUE)), TRUE))4401i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1ÁNO
7"Varovanie modulu 4401: Pri dietetickej potravine sa kód produktu /KOD_PRODUKT/ musí začínať na D /R"+i+"S1/."FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='DP' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='D' , TRUE)), TRUE))4401i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1ÁNO
8"Varovanie modulu 4401: Pri zdravotníckej pomôcke sa kód produktu /KOD_PRODUKT/ musí začínať len na A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,X,Z /R"+i+"S1/."FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='ZP' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='A' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='B' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='D' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='E' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='F' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='G' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='H' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='I' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='J' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='K' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='L' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='N' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='O' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='P' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='X' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='Z' , TRUE)), TRUE))4401i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1ÁNO
10"Kontrola modulu 4402: Suma vyrovnacieho rozdielu môže byť len kladné číslo. /ROZDIEL_VYROVNAV/."FORCHECK (i, ISNULL(RiS3) OR RiS3>0)4402i={1-PR}   RiS3  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):