Rozhranie: E03_12B Mesačný výkaz o ekonom. vybraných org. v zdrav. - účtovný denník

Typ záznamu E03_12B

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_E03_12B 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_E03_12B 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0_E03_12B 3 1  
NAZOV     varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_E03_12B 4 1  
KOD_NAKL_STRED     varchar 20   Kód nákladového strediska podľa účtovníctva SJ 0_E03_12B 5 1  
NAKL_STRED_NAZOV     varchar 150   Názov nákladového strediska podľa účtovníctva SJ 0_E03_12B 6 1  
CIS_NAKL_STREDISKA   ÁNO varchar 4   Kód a názov nákladového strediska podľa číselníka NCZI 0_E03_12B 7 1  
POR_CIS1   ÁNO varchar 2   Poradové číslo nákladového strediska podľa číselníka NCZI 0_E03_12B 8 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Výkaz zostavil (meno a priezvisko) 0_E03_12B 9 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefón 0_E03_12B 10 1  
EMAIL     varchar 128   E-mail 0_E03_12B 11 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_E03_12B 12 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_E03_12B 13 1  
PC   ÁNO integer 4 OM_01_01 Poradové číslo 4106   1  
DOKLAD_ID   ÁNO varchar 20 OM_01_01 Číslo účtovného dokladu 4106   2  
DOKLAD_DRUH   ÁNO varchar 2 OM_01_01 Druh dokladu 4106   3  
DOKLAD_VS     varchar 10 OM_01_01 Variabilný symbol 4106   4  
PARTNER_NAZOV     varchar 150 OM_01_01 Názov účtovného partnera 4106   5  
PARTNER_ICO   ÁNO varchar 8 OM_01_01 IČO účtovného partnera 4106   6  
MDD   ÁNO varchar 1 OM_01_01 MÁ DAŤ / DAL 4106   7  
MDD_UCET_CISLO   ÁNO varchar 13 OM_01_01 Číslo účtu MÁ DAŤ / DAL 4106   8  
MDD_UCET_NAZOV     varchar 150 OM_01_01 Názov účtu MÁ DAŤ / DAL 4106   9  
MDD_SUMA   ÁNO float 2 OM_01_01 Suma MÁ DAŤ / DAL 4106   10  
MENA   ÁNO varchar 3 OM_01_01 Mena 4106   11  
DATUM_OBDOBIA   ÁNO date   OM_01_01 Dátum obdobia, do ktorého doklad skutočne patrí 4106   12  
DATUM_ZAUCTOVANIA   ÁNO date   OM_01_01 Dátum kedy bol doklad skutočne zaúčtovaný 4106   13  
DATUM_VYSTAVENIA   ÁNO date   OM_01_01 Dátum vystavenia dokladu alebo faktúry 4106   14  
DATUM_SPLATNOSTI     date   OM_01_01 Dátum splatnosti faktúry 4106   15  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Modul 4106: IČO účtovného partnera na riadku R%d je pravdepodobne neuvedené správne. /PARTNER_ICO/. forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12B/IsPARTNER_ICOJustNumber.js")(riadok.getValue("PARTNER_ICO", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PARTNER_ICO"}] }) 4106 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
2 "Modul 4106: Dátum splatnosti faktúry, stĺpec S15, na riadku R"+i+" by mal byť v prípade druhov dokladu '01-faktúra' alebo '02-dobropis' uvedený. /DOKLAD_DRUH, DATUM_SPLATNOSTI/." FORCHECK(i, IF(RiS3 == '01' OR RiS3 == '02', NOT ISNULL(RiS15), TRUE)) 4106 i={1-PR}   RiS15 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):