Rozhranie: M03_04 Mzdové prostriedky a štátni zamestnanci v zdravotníctve

Typ záznamu M03_04

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M3_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M3_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M3_04 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M3_04 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M3_04 5 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M3_04 6 1  
EMAIL   ÁNO varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M3_04 7 1  
POZNAMKA2     varchar 256   Poznámka NCZI 0_M3_04 9 1  
POZNAMKA12     varchar 256   Komentár spravodajskej jednotky 0_M3_04 8 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M3_04 10 1  
CISP_KAT_PRAC     varchar 7 OM3_1 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4201 1    
POHLAVIE1     varchar 1 OM3_1 Pohlavie 4201 2    
MP_SK_VYP_PLATY     float 2 OM3_1 SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií) 4201 3   ÁNO
MP_SK_VYP_PL_MIMO_SS     float 2 OM3_1 SkutVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)ZTohoZamestnMimoČinnejŠS 4201 4    
MP_FUNK_PLAT     float 2 OM3_1 Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.2009 4201 5    
MP_PAUS_NAHR     float 2 OM3_1 PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.2009 4201 6    
MP_TARIF_PLAT     float 2 OM3_1 TarifnýPlat 4201 7   ÁNO
MP_TARIF_PLAT_TARIF     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomPlatováTarifa 4201 8    
MP_TARIF_PLAT_TAR_ZV     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomZvýšeniePlatovejTarifyNaZákladeDĺžkySlužobPraxe 4201 9    
MP_OSOB_PLAT     float 2 OM3_1 OsobnýPlat 4201 10    
MP_PLAT_ZA_SS_NADCAS     float 2 OM3_1 PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia) 4201 12    
MP_PLAT_ZA_NEAK_PP     float 2 OM3_1 PlatZaNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVykon.ŠtátnejSluž 4201 13    
MP_PRIPLATKY     float 2 OM3_1 PríplatkySpolu 4201 14   ÁNO
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float 2 OM3_1 PríplatokZaRiadenieAZastupovanie 4201 15    
MP_PRIP_OS_PRIP     float 2 OM3_1 OsobnýPríplatok 4201 16    
MP_PRIP_S_SLUZ_NOC     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVNoci 4201 17    
MP_PRIP_S_SLUZ_SO_NE     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVSobotuAVNedeľu 4201 18    
MP_PRIP_STAT_SLUZ_SV     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVoSviatok 4201 19    
MP_PRIP_SS_STAZENE     float 2 OM3_1 PríplatokZaSťaženéVykonávanieŠtátnejSlužby 4201 20    
MP_PRIP_ZMENN     float 2 OM3_1 PríplatokZaZmennosť 4201 21    
MP_ODMENY_SP     float 2 OM3_1 OdmenySpolu 4201 26    
MP_ODM_PRI50ROK     float 2 OM3_1 OdmenyPriDosiahnutí50RokovVeku 4201 27    
MP_ODM_PRI1SKONC_SS     float 2 OM3_1 OdmenyPriPrvomSkončŠSlužPoNadobNárokuNaPredčStarobnInvalidDôchod 4201 28    
MP_N_PP_MIMO     float 2 OM3_1 NáhradaZaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž 4201 30    
MP_N_MZDY_POH     float 2 OM3_1 NáhradaZaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKrízovejSituácie 4201 31    
MP_N_PLATU     float 2 OM3_1 NáhradyPlatu 4201 32    
MP_ODCHODNE     float 2 OM3_1 Odchodné 4201 35    
MP_ODSTUPNE     float 2 OM3_1 Odstupné 4201 33    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float 2 OM3_1 OdvodyPovinnPoisteniaHradenéZamestnávateľomSpolu 4201 37    
OD_Z_DDS_HR_ZAM_ZP     float 2 OM3_1 OdvodyPovinnPoistHradenéZamestnávatSpoluZTohoOdvodyNaZdravPoist 4201 38    
HOD_ZAM_SP     float 2 OM3_1 PočetOdpracHodínSpolu 4201 39    
HOD_ZAMVPRNCAS     float 2 OM3_1 PočetOdpracHodínNadčas 4201 40    
HOD_NPP_NPR     float 2 OM3_1 PočetHodínVNeaktívnejČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl 4201 41    
HOD_NPP_MPR     float 2 OM3_1 PočetHodínVNeaktívČastiSlužobnejPohotovostiMimoMiestaVykonávŠS 4201 42    
PR_FO     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob 4201 43    
PR_UV_PREP_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč 4201 44    
PR_FO_MIMO_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs 4201 46    
PR_UV_MIMO_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč 4201 47    
PR_UV_PRPDSLOB     float 2 OM3_1 EvidenčPočetZamestnVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledovObdobi 4201 48    
PR_UV_K_PO_DNU_MIMO     float 2 OM3_1 EvidPočZamestVŠtátSlužPrepočKPoslednDňuSledovObdZTohoMimoČinnŠS 4201 49    
PR_FO_EVID_POC_ZAM     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd 4201 62    
PR_FO_PRIB     integer 7 OM3_1 PribudloSpolu 4201 63   ÁNO
PR_FO_PRIB_PRE_ZM_F     integer 7 OM3_1 PribudloPresunomZmenouFunkcie 4201 64    
PR_FO_PRIB_Z_VER_F     integer 7 OM3_1 PribudloZVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 65    
PR_FO_PRIB_NAS_SKOLY     integer 7 OM3_1 PribudloNástupomZoŠkôl 4201 66    
PR_FO_PRIB_NAS_MD_RD     integer 7 OM3_1 PribudloNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky 4201 67    
PR_FO_PRIB_DELIMIT     integer 7 OM3_1 PribudloDelimitáciou 4201 68    
PR_FO_PRIB_OP_ZARAD     integer 7 OM3_1 PribudloOpätovnýmZaradenímNaVykonávanieŠtátnejSlužby 4201 69    
PR_FO_PRIB_PRELOZ     integer 7 OM3_1 PribudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého 4201 70    
PR_FO_PRIB_OSTATNE     integer 7 OM3_1 PribudloOstatné 4201 72    
PR_FO_UBUD     integer 7 OM3_1 UbudloSpolu 4201 74   ÁNO
PR_FO_UBUD_PRE_ZM_F     integer 7 OM3_1 UbudloPresunomZmenouFunkcie 4201 75    
PR_FO_UBUD_DO_VER_F     integer 7 OM3_1 UbudloDoVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 76    
PR_FO_UBUD_MD_RD     integer 7 OM3_1 UbudloOdchodomNaMaterskúRodičovskúDovolenku 4201 77    
PR_FO_UBUD_DOCHODOK     integer 7 OM3_1 UbudloOdchodomDoDôchodku 4201 78    
PR_FO_UBUD_UMR     integer 7 OM3_1 UbudloÚmrtím 4201 79    
PR_FO_UBUD_P40_ODS_2     integer 7 OM3_1 UbudloUkončenímŠtátnozamestnan.PomeruPodľa§40Ods.2Písm.A),B) 4201 80    
PR_FO_UBUD_DELIMIT     integer 7 OM3_1 UbudloDelimitáciou 4201 81    
PR_FO_UB_ZAR_MIMO_S     integer 7 OM3_1 UbudloZaradenímŠtát.Zamestn.MimoČinnŠtSluž§34Ods1,Ods2,Ods5 4201 82    
PR_FO_UBUD_PREL_U     integer 7 OM3_1 UbudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého 4201 83    
PR_FO_UBUD_OSTATNE     integer 7 OM3_1 UbudloOstatné 4201 85    
PR_FO_EV_P_Z_POSL_D     integer 7 OM3_1 EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia 4201 87   ÁNO
PR_FO_EV_P_DOCAS     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoVDočasnejŠtátnejSlužbe 4201 88    
PR_FO_EV_P_MIMO     integer 7 OM3_1 EvidPočZamKPoslDňuSledObdZTohoZamMimoČinnŠTSlužbu§32,§33,§34 4201 89    
PR_FO_EV_P_KRAT_CAS     integer 7 OM3_1 EvidPočZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoZamestnanciNaKratšíPrČas 4201 90    
MP_PRIEM_NADC     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemerHodinPlatZaPrácuNadčas 4201 56   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_PR     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPohotNaPrac 4201 57   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_MI     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPoh.MimoPrac 4201 58   ÁNO
POZNAMKA1     varchar 50 OM3_1 Poznámka - mzdy pracovníkov 4201 61    
POZNAMKA3     varchar 50 OM3_1 Poznámka - pohyb pracovníkov 4201 91    
PR_FO_PRIB_VER_ZAUJ     integer 7 OM3_1 Pribudlo z výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii 4201 71    
PR_FO_UBUD_VER_ZAUJ     integer 7 OM3_1 Ubudlo do výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii 4201 84    
PR_UV_KONTR_SKR_UV     float 2 OM3_1 Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov 4201 92   ÁNO
PR_UV_KONTR_TARIF_PL     float 2 OM3_1 Kontrola na priem.hod.tarifný plat,dohodnutú zákl.zložku mzdy 4201 93   ÁNO
PR_UV_KONTR_POVIN_PR     float 2 OM3_1 Kontrola na povinné príspevky na zákonné poistenie platené zames 4201 94   ÁNO
MP_MIMO_PLAT     float 2 OM3_1 MimoriadnyPlat 4201 11    
MP_PRIP_VED_SL_VOZ     float 2 OM3_1 PriplatokZaVedenieSluzobnehoMotorovehoVozidla 4201 22    
MP_PRIP_ROZDIEL     float 2 OM3_1 RozdielovyPriplatok 4201 23    
MP_DOPLATOK     float 2 OM3_1 Doplatok 4201 24    
MP_VYROVNANIE     float 2 OM3_1 Vyrovnanie 4201 25    
MP_ODM_PRISKONC_PP     float 2 OM3_1 OdmenyPriSkonceniPracovnehoPomeru 4201 29    
PR_FO_PRIB_OPR_CHYB     integer 7 OM3_1 PribudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 73    
PR_FO_UBUD_OPR_CHYB     integer 7 OM3_1 UbudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 86    
PR_FO_POC_ZAM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách 4202 1 1  
PR_UV_POC_ZAM     float 2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný 4202 2 1  
HOD_POC_ODPR_HOD     float 2   PočetOdpracovanýchHodín 4202 3 1  
MP_VYPL_MZD_PROSTR     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedky(VSk) 4202 4 1  
POZNAMKA4     varchar 50   Poznamka - So zdravotným postihnutím 4202 7 1  
MP_NAHR_SKONC_SZ_POM     float 2   NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru 4203 1 1  
MP_NAK_ODCHOD     float 2   Odchodné 4203 1 2  
MP_NAH_PRIJ_PN     float 2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 1 3  
SOC_FOND_TVOR     float 2   SociálnyFondTvorba 4203 1 4  
SOC_FOND_CERP     float 2   SociálnyFondČerpanie 4203 1 5  
MP_MIMOR_ZDROJE     float 2   VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVPracPomere 4203 1 6  
POZNAMKA5     varchar 50   Poznámka - NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru 4203 2 1  
POZNAMKA6     varchar 50   Poznámka - Odchodné 4203 2 2  
POZNAMKA7     varchar 50   Poznámka - NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 2 3  
POZNAMKA8     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba 4203 2 4  
POZNAMKA9     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie 4203 2 5  
POZNAMKA10     varchar 50   Poznámka - VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVP 4203 2 6  
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer 7 OM3_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne 4201 34    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer 7 OM3_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne 4201 36    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float 2 OM3_1 PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom 4201 45    
PR_UV_OSOB_PLAT     float 2 OM3_1 EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom 4201 50    
MP_PRIEM_OSOB_PL     float 2 OM3_1 Priemerný osobný plat 4201 52   ÁNO
MP_PRIEM_SS2     float 2 OM3_1 Priemerný tarifný plat, priemerný funkčný plat 4201 51   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float 2 OM3_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca 4201 59   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float 2 OM3_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2 4201 60   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP_SS2     float 2 OM3_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracovnúPohotovosť 4201 53   ÁNO
MP_PR_PRIEM_VR_P_SS2     float 2 OM3_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť 4201 54   ÁNO
HOD_PR_FOND_PR_CASU2     integer 12 OM3_1 PriemPočOdprHodFondPrČ(BezHodVPráciNadčABezHodVNeakPracPohPra 4201 55   ÁNO
MP_PRIEM_PLAT2     float 2   PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť 4202 5 1 ÁNO
MP_SK_VYP_PLATY_SUM     float 2   SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)-Sum 4204 1 1 ÁNO
MP_FUNK_PLAT_SUM     float 2   Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.2009-Sum 4204 2 1 ÁNO
MP_PAUS_NAHR_SUM     float 2   PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.2009-Sum 4204 3 1 ÁNO
MP_TARIF_PLAT_SUM     float 2   TarifnýPlat-Sum 4204 4 1 ÁNO
MP_OSOB_PLAT_SUM     float 2   OsobnýPlat-Sum 4204 5 1 ÁNO
MP_MIMO_PLAT_SUM     float 2   MimoriadnyPlat-Sum 4204 6 1 ÁNO
MP_PLAT_ZA_SS_NAD_SU     float 2   PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia)-Sum 4204 7 1 ÁNO
MP_PLAT_NEAK_PP_SUM     float 2   PlatNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVyk.ŠtátnejSluž-Sum 4204 8 1 ÁNO
MP_PRIPLATKY_SUM     float 2   PríplatkySpolu-Sum 4204 9 1 ÁNO
MP_DOPLATOK_SUM     float 2   Doplatok-Sum 4204 10 1 ÁNO
MP_VYROVNANIE_SUM     float 2   Vyrovnanie-Sum 4204 11 1 ÁNO
MP_ODMENY_SP_SUM     float 2   OdmenySpolu-Sum 4204 12 1 ÁNO
MP_N_PP_MIMO_SUM     float 2   NáhradaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž-Sum 4204 13 1 ÁNO
MP_N_MZDY_POH_SUM     float 2   NáhradaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKríz.Situácie-Sum 4204 14 1 ÁNO
MP_N_PLATU_SUM     float 2   NáhradyPlatu-Sum 4204 15 1 ÁNO
HOD_ZAM_SP_SUM     float 2   PočetOdpracHodínSpolu-Sum 4204 16 1 ÁNO
HOD_ZAMVPRNCAS_SUM     float 2   PočetOdpracHodínNadčas-Sum 4204 17 1 ÁNO
HOD_NPP_NPR_SUM     float 2   PočetHodínVNeakt.ČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl-Sum 4204 18 1 ÁNO
HOD_NPP_MPR_SUM     float 2   PočetHodínVNeaktívČastiSlužo.PohotovostiMimoMiestaVykonávŠS-Sum 4204 19 1 ÁNO
PR_FO_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob-Sum 4204 20 1 ÁNO
PR_UV_PREP_SS_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč-Sum 4204 21 1 ÁNO
PR_FO_MIMO_SS_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs-Sum 4204 22 1 ÁNO
PR_UV_PRPDSLOB_SUM     float 2   EvidenčPočetZamesVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledObdobi-Sum 4204 24 1 ÁNO
PR_FO_EVID_P_ZAM_SUM     integer 7   EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd-Sum 4204 25 1 ÁNO
PR_FO_PRIB_SUM     integer 7   PribudloSpolu-Sum 4204 26 1 ÁNO
PR_FO_UBUD_SUM     integer 7   UbudloSpolu-Sum 4204 27 1 ÁNO
PR_FO_EV_P_Z_POD_SUM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia-Sum 4204 28 1 ÁNO
PR_UV_MIMO_SS_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč-Sum 4204 23 1 ÁNO
HOD_PP_VR_PP2     integer 12   PriemPočetOdprHodVrátaneHodVPráciNadčasAVNeaktPracPohNaPracov2 4202 6 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 4201 j={1-PS}      
102 "Modul 4201: Hodnota v riadku R4S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R3S"+j+"." Forcheck(j, (R4Sj<=R3Sj)) 4201 j={1-PS}   R4Sj  
103 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R27S"+j+" + R28S"+j+" + R29S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R26S"+j+" ." Forcheck(j, (R27Sj+R28Sj+R29Sj<=R26Sj)) 4201 j={1-PS}   R27Sj;R28Sj;R29Sj  
104 "Modul 4201: Hodnota v riadku R38S"+j+" musí byť mešia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R37S"+j+"." Forcheck(j, (R38Sj<=R37Sj)) 4201 j={1-PS}   R38Sj  
105 "Modul 4201: Hodnota v riadku R45S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R44S"+j+"." Forcheck(j, (R45Sj<=R44Sj)) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
106 "Modul 4201: Hodnota v riadku R49S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R48S"+j+"." Forcheck(j, (R49Sj<=R48Sj)) 4201 j={1-PS}   R49Sj  
107 "Modul 4201: Hodnota v riadku R50S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R48S"+j+"." Forcheck(j, (R50Sj<=R48Sj)) 4201 j={1-PS}   R50Sj  
108 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj;R4Sj  
109 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R12S"+j+", musí byť vyplnený riadok R40S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R12Sj>0, R40Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R12Sj;R40Sj  
110 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R40S"+j+", musí byť vyplnený riadok R12S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R12Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R12Sj;R40Sj  
111 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R13S"+j+", musí byť vyplnený riadok R41S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R13Sj>0, R41Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R13Sj;R41Sj  
112 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R41S"+j+", musí byť vyplnený riadok R13S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R13Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R13Sj;R41Sj  
113 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R30S"+j+", musí byť vyplnený riadok R42S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R30Sj>0, R42Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R42Sj  
114 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R42S"+j+", musí byť vyplnený riadok R30S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R30Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R42Sj  
115 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R33S"+j+", musí byť vyplnený riadok R34S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R33Sj>0, R34Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R34Sj;R33Sj  
116 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R34S"+j+", musí byť vyplnený riadok R33S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R34Sj>0, R33Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R34Sj;R33Sj  
117 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R35S"+j+", musí byť vyplnený riadok R36S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R35Sj>0, R36Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R36Sj;R35Sj  
118 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R36S"+j+", musí byť vyplnený riadok R35S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R36Sj>0, R35Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R36Sj;R36Sj  
119 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R43S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R43Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R43Sj;R44Sj  
120 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R46S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj;R47Sj  
121 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R48S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+" alebo riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R44Sj>0 OR R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj; R47Sj  
122 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj;R49Sj  
123 "Modul 4201: Ak je vyplnený R50S"+j+", musí byť vyplnený R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R50Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
124 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+" alebo riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), (R44Sj >0) OR (R47Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R44Sj; R47Sj  
125 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+", musí byť vyplnený riadok R39S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), (R39Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R39Sj  
126 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R39S"+j+", musí byť vyplnený riadokR5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R39Sj >0), (R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R5Sj; R7Sj; R10Sj; R11Sj  
127 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"." Forcheck(j, If ((R10Sj>0) OR (R11Sj >0), R45Sj>0, TRUE)) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
128 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R87S"+j+", musí byť vyplnený riadok R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R87Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj  
131 "Modul 4201: Počet zamestnancov - mužov, ktorí pribudli presunom zmenou funkcie - riadok R64 - sa musí rovnať počtu zamestnancov - mužov, ktorí ubudli presunom zmenou funkcie - riadok R75. " Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R64Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R75Sj, 0))) 4201 j={1-PS}      
132 "Modul 4201: Počet zamestnancov - žien, ktoré pribudli presunom zmenou funkcie - riadok R64 - sa musí rovnať počtu zamestnancov - žien, ktoré ubudli presunom zmenou funkcie - riadok R75.. " Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R64Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}      
133 "Modul 4201: Hodnota v riadku R88S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R87S"+j+" ." Forcheck(j, (R88Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R88Sj  
134 "Modul 4201: Hodnota v riadku R88S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná v riadku R87S"+j+"." Forcheck(j, (R89Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R89Sj  
135 "Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom v riadku R89S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov v riadku R86S"+j+"." Forcheck(j, (R90Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R90Sj  
137 "Varovanie - Modul 4201: Ak sa hodnota v riadoku R64S"+j+" rovná hodnote v riadku R75S"+j+" - v poznámke uviesť z ktorej funkcir, resp. do ktorej funkcie boli zamestnanci presunutí. {Presun zamestnancov v rámci tej istej funkcie nie je prípustný}." Forcheck(j, (IF( R64Sj==R75Sj AND R64Sj>0 AND R75Sj>0 , R64Sj<>R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R64Sj;R75Sj ÁNO
138 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadokR10S"+j+" alebo riadokR11S"+j+" . Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0 , (R10Sj>0) OR (R11Sj>0), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj ÁNO
139 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený R45S"+j+", mal by byť vyplnený R50S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R50Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R50Sj ÁNO
140 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", mal by byť vyplnený R4S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R4Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R4Sj ÁNO
141 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R89S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R49S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (R89Sj>=R49Sj)) 4201 j={1-PS}   R89Sj ÁNO
142 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený počet úväzkov v riadku R48S"+j+", mal by byť počet fyzických osôb v riadku R87S"+j+" väčší ako nula. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R87Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R87Sj ÁNO
143 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota úväzkov v riadku R48S"+j+", by mala byť menšia nanajvýš rovná počtu fyzických osôb v riadku R87S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j,(R48Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R48Sj ÁNO
144 "Varovanie - Modul 4201: Ak počet fyzických osôb v R87S"+j+" je väčší ako hodnota úväzkov v R48S"+j+" potom platí, že počet skrátených úväzkov v R90S"+j+" je väčší ako rozdiel hodnôt R87"+j+" -R48"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R87Sj>R48Sj, R90Sj>(R87Sj-R48Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R90Sj ÁNO
145 "Varovanie - Modul 4201: Ak počet fyzických osôb v riadku R87S"+j+" sa rovná hodnote ich úväzkov v riadku R48S"+j+" potom platí, že počet osôb na kratší úväzok v riadku R90S"+j+" jsa rovná nule. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R87Sj==R48Sj, ISNULL(R90Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R90Sj ÁNO
146 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R89S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R89Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj ÁNO
147 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj ÁNO
201 "Modul 4202: Ak je vyplnený R1S1, musí byť vyplnený R2S1." Check(IF(R1S1>0, R2S1>0, TRUE)) 4202     R2S1  
202 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1, musí byť vyplnený R4S1." Check(IF(R3S1>0, R4S1>0, TRUE)) 4202     R3S1;R4S1  
203 "Modul 4202: Ak je vyplnený R4S1, musí byť vyplnený R3S1." Check(IF(R4S1>0, R3S1>0, TRUE)) 4202     R3S1;R4S1  
204 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1 alebo R4S1, musí byť vyplnený R2S1." Check(IF(R3S1>0 OR R4S1>0, R2S1>0, TRUE)) 4202     R2S1  
301 "Modul 4203: Odstupné - stĺpec S1 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R33 v Module 4201 - v jednotlivých funkciách zamestnancov.." Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R33Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S1  
302 "Modul 4203: Odchodné - stĺpec S2 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odchodného - riadok R35 v Module 4201 - v jednotlivých funkciách zamestnancov." Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R35Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S2  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):