Rozhranie: L02 štvrťročný výkaz o humánnych liekov, ZP a DP - receptové

Typ záznamu L02

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_L02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_L02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_L02 3 1  
NAZPOIST   ÁNO varchar 150   Názov poisťovne 0_L02 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST     varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_L02 5 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_L02 6 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_L02 7 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_L02 8 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_L02 9 1  
PRODUKT   ÁNO varchar 3   Typ produktu 0_L02 10 1  
KOD_PRODUKT   ÁNO varchar 6 OL02_4401 Kód produktu 4401   1  
MNOZSTVO   ÁNO float 3 OL02_4401 Množstvo lieku v baleniach 4401   2  
UHRADA_ZP   ÁNO float 2 OL02_4401 Úhrada poisťovne za uvedené množstvo produktu 4401   3  
DOPLATOK_PAC   ÁNO float 2 OL02_4401 Doplatok pacientov 4401   4  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Varovanie modulu 4401: Kód lieku /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R"+j+"S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='L' , [DA_L01.kon_kod_lieku]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1) == 'OK' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
2 "Varovanie modulu 4401: Kód lieku A /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R"+j+"S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='LA' , [DA_L01.kon_kod_lieku]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1) == 'OK' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
3 "Varovanie modulu 4401: Kód dietetickej potraviny /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R"+j+"S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='DP' , [DA_L01.kon_kod_lieku]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1) == 'OK' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
4 "Varovanie modulu 4401: Kód zdravotníckej pomôcky /KOD_PRODUKT/, sa nenachádza v číselníku. /R"+j+"S1/" FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='ZP' , [DA_L01.kon_kod_lieku]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1) == 'OK' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
5 "Varovanie modulu 4401: Doplatok pacientov /DOPLATOK_PAC/ v lieku "LA" sa musí rovnať 0 /R"+i+"S4/." FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='LA' , RiS4<'0.01' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS4 ÁNO
6 "Varovanie modulu 4401: Pri lieku musí kód produktu /KOD_PRODUKT/ začínať na C alebo M /R"+i+"S1/." FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='L' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='C' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='M' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
7 "Varovanie modulu 4401: Pri dietetickej potravine sa kód produktu /KOD_PRODUKT/ musí začínať na D /R"+i+"S1/." FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='DP' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='D' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
8 "Varovanie modulu 4401: Pri zdravotníckej pomôcke sa kód produktu /KOD_PRODUKT/ musí začínať len na A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Z /R"+i+"S1/." FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='ZP' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='A' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='B' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='D' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='E' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='F' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='G' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='H' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='I' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='J' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='K' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='L' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='N' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='O' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='P' OR SUBSTR(RiS1,1,1)=='Z' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO
9 "Varovanie modulu 4401: Pri špeciálnom zdravotníckom materiáli sa kód produktu /KOD_PRODUKT/ musí začínať na X /R"+i+"S1/." FORCHECK (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , ( IF (M0_L02R10S1=='SZM' , SUBSTR(RiS1,1,1)=='X' , TRUE)), TRUE)) 4401 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):