Rozhranie: U01 Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Typ záznamu U01

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_U0111  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_U0121  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_U0131  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_U0141  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_U0161  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_U0171  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_U0181  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_U0191  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_U01101  
SIDSJ_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla SJ0_U0151  
POR_CISLO   ÁNOinteger6OU1_4401Poradové číslo návštevy pacienta 4401   1  
STAT   ÁNOvarchar3OU1_4401Štát poistenia4401   2  
CISV_Poskytnuta_ZS   ÁNOvarchar1OU1_4401Poskytnutá zdravotná starostlivosť4401   3  
CISV_DRUH_PZS   ÁNOvarchar1OU1_4401Druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti4401   4  
CIS_MKCH10_5   ÁNOvarchar5OU1_4401Kód diagnózy4401   5  
PRIAM_PLATBA   ÁNObool   OU1_4401Priama platba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť4401   6  
PLATBA     float2OU1_4401Výška platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť4401   7  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"Modul 4401: V kombinácií s údajom 1-cezhraničná zdrav. starostlivosť zo S3 /CISV_Poskytnuta_ZS/ musí byť platba za poskyt. ZS označená ako Priama platba hodnotou 1-áno v R"+i+"S6 /PRIAM_PLATBA/."Forcheck(i,IF(RiS3=='1',RiS6=='1',TRUE))4401i={1-PR}   RiS6  
200"Modul 4401: Uveďte Výšku priamej platby za poskytnutú ZS v R"+i+"S7 /PLATBA/ vzhľadom na to, že uvádzate platbu ako Priamu platbu v S6 /PRIAM_PLATBA/."Forcheck(i, IF(RiS6=='1',RiS7>0,TRUE))4401i={1-PR}   RiS7  
300"Modul 4401: V kombinácií s hodnotou 2, 3, 4 v S3 /CISV_Poskytnuta_ZS/ má byť platba za poskyt. ZS neoznačená ako Priama platba v R"+i+"S6 /PRIAM_PLATBA/."Forcheck(i,IF(RiS3=='2' OR RiS3=='3' OR RiS3=='4' ,ISNULL(RiS6) OR RiS6=='0',TRUE))4401i={1-PR}   RiS6;  
400"Modul 4401: V kombinácií s hodnotou 2, 3, 4 v S3 /CISV_Poskytnuta_ZS/ sa Výška priamej platby za poskytnutú zdrav. starostlivosť v R"+i+"S7 /PLATBA/ neudáva."Forcheck(i,IF(RiS3=='2' OR RiS3=='3' OR RiS3=='4' ,ISNULL(RiS7) OR RiS7==0,TRUE))4401i={1-PR}   RiS7  
500"Modul 4401: Musia byť vyplnené hodnoty aspoň v jednom riadku! Ak ste nemali pacientov v rámci cezhraničnej starostlivosti, označte výkaz ako negatívny (postup viď. metodické pokyny)."Check(ORMulti(i, TRUE))4401i={1-PR}   F  
600"Modul 4401: Poradové číslo návštevy nesmie byť hodnota 0. Ak ste nemali pacientov v rámci cezhraničnej starostlivosti, tento výkaz vymažte a označte svoju spravodajskú povinnosť ako negatívnu, postup viď. metodické pokyny."FORCHECK(i, IF(RiS1==0, FALSE, TRUE))4401i={1-PR}   RiS1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):