Rozhranie: K05 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie - pracov. SVLZ

Typ záznamu K05

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_K0511  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_K0521  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_K0531  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_K0541  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_K0551  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_K0571  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_K0581  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_K0591  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_K05101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_K05111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_K0561  
CIS_POHL     varchar1OK5_3201Pohlavie pacienta3201   1  
P_LIE_AMB     integer10OK5_3201PacientiLiečeníAmbulantní3201   3  
P_LIE_HOSP_FRO     integer10OK5_3201PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieFyziatricRehabilitačné3201   4  
P_LIE_HOSP_INE     integer10OK5_3201PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieIné3201   5  
CIS_VS27     varchar5OK5_3201Veková skupina pacienta3201   2  
APL_LIEC_LTV     integer10   AplikáciaLiečbyVýkonyLiečebnejTelesnejVýchovy360111  
APL_LIEC_ELEKTRO     integer10   AplikáciaLiečbyElektroliečba360121  
APL_LIEC_VODO_TEPLO     integer10   AplikáciaLiečbyVodoliečbaTeploliečba360131  
APL_LIEC_MASAZ     integer10   AplikáciaLiečbyMasáž360141  
APL_LIEC_LP     integer10   AplikáciaLiečbyPrácou360161  
VYK_TEST_G1_L1     integer10   VýkonyTestyG1L1360171  
APL_LIEC_INE_VYK     integer10   AplikáciaLiečbyInéVýkony360181  
APL_LIEC_MASAZ_LYMFA     integer10   AplikáciaLiečbyMasážLymfy360151  
CISV_SLED_DIAG     varchar5OK5_3204Vybrané sledované diagnózy3204   1  
P_EVI     integer10OK5_3204PacientiLiečení3204   2  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3204: Počet liečených osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R3S2."Check(R2S2>=R3S2)3204     R2S2  
2"Modul 3204: Počet liečených osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s ostatnými nádormi v R4S2."Check(R2S2>= R4S2)3204     R2S2  
3"Modul 3204: Počet liečených osôb s nádormi v R2S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb so zhubnými nádormi v R3S2 a osôb s ostatnými nádormi v R4S2."Check(R2S2<=R3S2 + R4S2)3204     R2S2  
4"Modul 3204: Počet liečených osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznou chorobou a ischemickou chorobou srdca v R12S2."Check(R11S2 >= R12S2)3204     R11S2  
5"Modul 3204: Počet liečených osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s cievnou chorobou mozgu v R13S2."Check(R11S2 >= R13S2)3204     R11S2  
6"Modul 3204: Počet liečených osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2."Check(R17S2>=R18S2 )3204     R17S2  
7"Modul 3204: Počet liečených osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2."Check(R17S2>= R19S2)3204     R17S2  
8"Modul 3204: Počet liečených osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2 a osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2."Check(R17S2<=R18S2 + R19S2)3204     R17S2  
9"Modul 3601: Počet masáži v R4S1 /APL_LIEC_MASAZ/ musí byť väčší alebo rovný počtu manuálnych drenáži lymfí v riadku R5S1 /PL_LIEC_MASAZ_LYMFA/. "Check(R5S1<=R4S1)3601     R4S1  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):