Rozhranie: A22 Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziol. ambulancie

Typ záznamu A22

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A2211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A2221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A2231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A2241  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A2251  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A2271  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A2281  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A2291  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A22101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A22111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A2261  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
VYS_KONZ_PA_0018     integer10   VyšetreniaKonziliárnePacientAmbulantný-0-18310112  
VYS_KONZ_PH_0018     integer10   VyšetreniaKonziliárnePacientHospitalizovaný-0-18310113  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
VYS_KONZ_PA_19     integer10   VyšetreniaKonziliárnePacientAmbulantný-19+310122  
VYS_KONZ_PH_19     integer10   VyšetreniaKonziliárnePacientHospitalizovaný-19+310123  
CIS_POHL     varchar1OA22_3201Pohlavie pacienta3201   1  
CIS_VS11     varchar5OA22_3201Veková skupina pacienta3201   2  
PD_POHL_VEK     integer10OA22_3201PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia3201   3  
P_EVI_POHL_VEK     integer10OA22_3201PacientiSledovaníNaKonciSledovanéhoObdobia3201   4  
APL_LIEC_TRANS     integer10   AplikáciaLiečbyTransfúzie360111  
APL_LIEC_INF_CIL     integer10   AplikáciaLiečbyInfúzieCytostatíkInýchLiečiv360121  
APL_LIEC_IV_INJ_CIL     integer10   AplikáciaLiečbyIV-InjekcieCytostatíkInýchLiečiv360131  
APL_LIEC_IM_SC_INJ     integer10   AplikáciaLiečbyIM-SC-Injekcie360141  
ODB_KRV_LIEC     integer10   OdberyKrviLiečebné360151  
APL_LIEC_CYTAF     integer10   AplikáciaLiečbyLiečebnéCytaferézy360161  
APL_LIEC_PLAZMAF     integer10   AplikáciaLiečbyLiečebnéPlazmaferézy360171  
ODB_KRV_LAB_VYS     integer10   OdberyKrviNaLaboratórneVyšetrenie360181  
ODB_ASP_PUN_KD     integer10   OdberyKrviAspiračnéPunkcieKostnejDrene360191  
ODB_TRPB_KD     integer10   OdberyKrviTrepanobiopsieKostnejDrene3601101  
CISV_SLED_DIAG     varchar5OA22_3204Vybrané sledované diagnózy3204   1  
PD_DIAG     integer10OA22_3204PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObd3204   2  
PDN_DIAG     integer10OA22_3204PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObdDiagnostOchorPosl12Mesiac3204   3  
UMR_PD_DIAG     integer10OA22_3204PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObd-Zomretí3204   4  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1)3101        
2"Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení ambulantného pacienta v R"+i+"S2 /VYS_KONZ_PA/."Forcheck(i, RiS1>=RiS2)3101i={1-PR}   RiS1  
3"Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení hospitalizovaného pacienta v R"+i+"S3 /VYS_KONZ_PH/."Forcheck(i, RiS1>=RiS3)3101i={1-PR}   RiS1  
4"Modul 3201: Počet sledovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S4 /P_EVI_POHL_VEK/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S3 /PD_POHL_VEK/."Forcheck(i, RiS4>=RiS3)3201i={1-PR}   RiS4  
5"Modul 3204: Za diagnózu D68.5 vykazujete rovnaký počet dispenzarizovaných pacientov vo viacerých riadkoch v S"+j+"."FORCHECK (j, IF(RiSj>0 AND (R24Sj==R25Sj AND (R25Sj==R26Sj) AND (R26Sj==R27Sj) AND (R27Sj==R28Sj) AND (R28Sj==R30Sj) AND (R24Sj==R30Sj)), FALSE, TRUE))3204i={24-28,30};j={2-3}   R24SjÁNO
7"Modul 3101: Skutočne je celkový počet konziliárnych vyšetrení v R"+i+" /S2+S3/ zhodný s počtom návštev v R"+i+"S1?"Forcheck(i, IF(RiS1>=10, RiS1<>RiS2+RiS3, TRUE))3101i={1-2}   RiS2ÁNO
8"Počet sledovaných osôb do 18 rokov v module 3201 /súčet R1 a R3/ musí byť menší alebo rovný počtu návštev pacientov do 18 rokov v ambulancii v R1S1 modulu 3101."Check(R1S4+R3S4<=M3101R1S1)3201     R1S4;R3S4ÁNO
9"Počet sledovaných osôb vo vek.skupine 19+ v module 3201 /súčet R2 a R4/ musí byť menší alebo rovný počtu návštev pacientov nad 19 rokov v ambulancii v R2S1 modulu 3101."Check(R2S4+R4S4<=M3101R2S1)3201     R2S4;R4S4ÁNO
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):