Rozhranie: A15 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

Typ záznamu A15

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_A1511  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_A1521  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_A1531  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_A1541  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov spravodajskej jednotky0_A1551  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Priezvisko zostavovateľa výkazu0_A1571  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky)0_A1581  
EMAIL   ÁNOvarchar128   e-mail zostavovateľa0_A1591  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_A15101  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_A15111  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNOvarchar12   Obec sidla odborného útvaru0_A1561  
NAV_P_0018     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18310111  
NAV_P_SLE_DM_0018     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaDiabetesMellitus-0-18310112  
NAV_P_SLE_GLA_0018     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukóm-0-18310113  
NAV_P_SLE_DEGM_0018     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaDegeneráciaMakuly-0-18310114  
NAV_P_19     integer10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+310121  
NAV_P_SLE_DM_19     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaDiabetesMellitus-19+310122  
NAV_P_SLE_GLA_19     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukóm-19+310123  
NAV_P_SLE_DEGM_19     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaDegeneráciaMakuly-19+310124  
VYS_FLUOR_ANG     integer10   VyšetreniaFluoresceinováAngiografia311111  
CIS_VS11_1     varchar5OA15_3202Veková skupina pacienta3202   1  
P_SLE_VEK     integer10OA15_3202PacientiSledovaníPodľaVeku3202   2  
P_SLE_VEK_DIAG     integer10OA15_3206PacientiSledovaníPodľaVekuDiagnózy3206   3  
PN_SLE_VEK_DIAG     integer10OA15_3206PacientiNovozistenéOchorenie-SledovaníPodľaVekuDiagnózy3206   4  
P_SLE_STRAT_VIDENIA     integer10OA15_3206PacientiSledovaníSoStratou Videnia3206   5  
CIS_VS11_2B     varchar5OA15_3206Veková skupina pacienta_B3206   1  
CISV_SLED_DIAG_1B     varchar5OA15_3206Vybrané sledované diagnózy _B3206   2  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar5OA15_3204Vybrané sledované diagnózy3204   1  
P_SLE_DIAG     integer10OA15_3204PacientiSledovaníPodľaDiagnózy3204   2  
PN_SLE_DIAG     integer10OA15_3204PacientiNovozistenéOchorenie-SledovaníPodľaDiagnózy3204   3  
HOD_CAS_VYPL     integer12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára900111  
MIN_CAS_VYPL     integer3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára900121  
P_SLE_VEK_GLAUK19     integer10   PacientiSledovaníGlaukóm19+Spolu900212ÁNO
P_SLE_VEK_VPDM19     integer10   PacientiSledovaníVPDM19+Spolu900222ÁNO
NAV_P_SLE_GLA_POM     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukómPomoc900211ÁNO
NAV_P_SLE_VPDM_POM     integer10   NávštevySledovanéhoPacientaVPDMPomoc900221ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!"Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1)3101        
2"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na diabetes mellitus v R"+i+"S2 /NAV_P_SLE_DM/."Forcheck(i, RiS1>= RiS2)3101i={1-2}   RiS1  
3"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na glaukóm v R"+i+"S3 /NAV_P_SLE_GLA/."Forcheck(i, RiS1>= RiS3)3101i={1-2}   RiS1  
4"Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na vekom podmienenú degeneráciu makuly v R"+i+"S4 /NAV_P_SLE_DEGM/."Forcheck(i, RiS1>= RiS4)3101i={1-2}   RiS1  
5"Modul 3204: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S2 /P_SLE_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s novozisteným ochorením v R"+i+"S3 /PN_SLE_DIAG/."Forcheck(i, RiS2>= RiS3)3204i={1-PR}   RiS2  
6"Modul 3206: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S3 /P_SLE_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s novozisteným ochorením v R"+i+"S4 /PN_SLE_VEK_DIAG/."Forcheck(i, RiS3>= RiS4)3206i={1-PR}   RiS3  
7"Modul 3206: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S3 /P_SLE_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /slepota na obe oči/ v R"+i+"S5 /P_SLE_STRAT_VIDENIA/."Forcheck(i, RiS3>= RiS5)3206i={1-PR}   RiS3  
10"Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. "FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A15R4S1,7,3)=="336", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE)))3101j={1}   R2SjÁNO
11"Modul 3206: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R25S"+j+" a R26S"+j+"."Forcheck(j, IF(R25Sj>0 AND R26Sj>0, R25Sj <> R26Sj, TRUE))3206j={3,4}   R25Sj;R26SjÁNO
12"Modul 3206: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R26S"+j+" a R27S"+j+"."Forcheck(j, IF(R26Sj>0 AND R27Sj>0, R26Sj <> R27Sj, TRUE))3206j={3,4}   R26Sj;R27SjÁNO
13"Modul 3206: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R25S"+j+" a R27S"+j+"."Forcheck(j, IF(R25Sj>0 AND R27Sj>0, R25Sj <> R27Sj, TRUE))3206j={3,4}   R25Sj;R27SjÁNO
14"Modul 3206: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R28S"+j+" a R29S"+j+"."Forcheck(j, IF(R28Sj>0 AND R29Sj>0, R28Sj <> R29Sj, TRUE))3206j={3,4}   R28Sj;R29SjÁNO
15"Medzimodulová kontrola: Počet návštev sledov. pacientov na glaukóm nad 19 rokov v S3 m.3101 /NAV_P_SLE_GLA_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledov. osôb s glaukómom nad 19 rokov podľa diagnózy R14 až R23 v S3 m.3206 /P_SLE_VEK_DIAG/."Check (M3101R2S3 >= Sum(i, M3206RiS3))3206i={14-23}   M3101R2S3  
16"Medzimodulová kontrola: Počet návštev sledov. pacientov na VPDM nad 19 rokov v S4 m.3101 /NAV_P_SLE_DEGM_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu sled. osôb s VPDM nad 19 rokov podľa diagnózy R28 a R29 v S3 m.3206 /P_SLE_VEK_DIAG/."Check (M3101R2S4 >= Sum(i, M3206RiS3))3206i={28-29}   M3101R2S4  
107"Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza."Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) )3206j={7}   RjS5  
135"Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza."Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) )3206j={35}   RjS5  
136"Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza."Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) )3206j={36}   RjS5  
137"Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza."Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) )3206j={37}   RjS5  
9001"Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59."Check(R2S1 < 60)9001     R2S1  
9002"Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?"Check(R1S1 <= 10)9001     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CIS_VS11_2B
Obmedzovaná položka: CISV_SLED_DIAG_1B
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03300
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03300
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03400
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03400
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03500
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03600
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03601
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03602
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03603
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03604
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03605
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03606
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03607
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03608
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03609
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03610
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03700
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B03700
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03800
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B03900
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B04000
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B04200
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04201
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04202
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04203
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04301
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04302
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B04310
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04310
CIS_VS11_2B00-18CISV_SLED_DIAG_1B04320
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04320
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04330
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04340
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04350
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04361
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04362
CIS_VS11_2B19_vCISV_SLED_DIAG_1B04370