Rozhranie: ZS04_12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

Typ záznamu ZS04_12

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_ZS04_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_ZS04_1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_ZS04_1231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_ZS04_1241  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta111  
PACVEK     integer3   Vek pacienta k dátumu začiatku liečby121ÁNO
KOD_STAT     varchar3   Kód krajiny trvalého bydliska151  
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta161ÁNO
ROD_STAV     varchar2   Rodinný stav171  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta131  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko pacienta141  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum prijatia na liečbu211  
LIECBA_PR   ÁNOvarchar1   Liečený kedykoľvek predtým221  
KONT_ZAR   ÁNOvarchar1   Kontakt s týmto zariadením231  
ROK_LIECBA     varchar4   Rok prijatia na liečbu241ÁNO
ZIVOT_SKYM   ÁNOvarchar1   Spôsob života - s kým311  
SPOL_DROG   ÁNOvarchar1   Klient žije s osobou užívajúcou drogy321  
ZIVOT_KDE   ÁNOvarchar1   Spôsob života - kde331  
PRAC_STAV     varchar1   Pracovný stav341  
VZDELANIE     varchar2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania351  
VEK_DROG     integer3   Vek prvého užitia akejkoľvek drogy411  
DROGA_P     varchar3   Primárna droga - kód421  
DIAGNOZA_P     varchar5   Primárna droga - diagnóza431  
PODAV_P     varchar1   Primárna droga - spôsob podávania441  
FREKV_P     varchar1   Primárna droga - frekvencia užívania drogy451  
VEK_P     integer3   Primárna droga - vek pacienta pri prvom užití461  
DROGA_S1     varchar3   Sekundárna droga 14101  
DROGA_S2     varchar3   Sekundárna droga 24111  
DROGA_S3     varchar3   Sekundárna droga 34121  
DROGA_S4     varchar3   Sekundárna droga 44131  
LIEC_V_OST   ÁNOvarchar1   Liečený v OST471  
POCET_ROK     integer2   Počet rokov481  
POCET_MESIAC     integer2   Počet mesiacov491  
INJ     varchar1   Použitie injekčnej striekačky - všeobecne511  
INJ_SPOL     varchar1   Použitie injekčnej striekačky - spoločne s iným užívateľom521  
ZAH_LIEC_A     varchar1   Zahájená liečba A611  
ZAH_LIEC_B     varchar1   Zahájená liečba B621  
ZOSTAVIL     varchar150   Správu vyplnil (meno lekára)0_ZS04_1271  
EMAIL     varchar128   e-mail0_ZS04_1281  
TELEFON     varchar35   Číslo telefónu0_ZS04_1291  
IDENTIFZAR     varchar8   Identifikátor zariadenia0_ZS04_1251ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_ZS04_1261ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
VEK_P_INJ     integer3   Vek prvého užitia drogy injekčne531  
HIV_INJ     varchar1   HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky – všeobecne541  
HCV_INJ     varchar1   HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky – všeobecne551  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
101"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"CHECK(IF(R2S1<>'999' AND R2S1<>'777' AND NOT ISNULL(M1R2S1), (M1R2S1<>999) AND M1R2S1<100 , TRUE))1     M1R2S1ÁNO
102"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK( NOT ISNULL(M1R2S1) AND M1R2S1<>777)1     M1R2S1  
103"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav musí mať kód 1!"Check (IF ( M1R2S1 < 16, NOT ISNULL(M1R7S1) AND M1R7S1==1, TRUE))1     M1R7S1  
104"Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M1R7S1))1     M1R7S1  
105"Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št. príslušníkov!"CHECK (IF (M1R5S1=='703', M1R7S1<>'5', TRUE))1     M1R7S1ÁNO
106"Kód krajiny trvalého bydliska musí byť vyplnený!"CHECK(NOT ISNULL (M1R5S1))1     M1R5S1  
107"Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený! Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód 'SK0000000000' - u občana s trvalým bydliskom v SR alebo 'SKZZZZZZZZZZ' - u občana, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko."CHECK(NOT ISNULL(R3S1))1     M1R3S1  
108"Ak kód obce trvalého bydliska je ´SKZZZZZZZZZZ´, potom pacientom je občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko / kód krajiny je rôzny od ´703´/."CHECK (IF (M1R3S1== 'SKZZZZZZZZZZ', M1R5S1<>'703', TRUE))1     M1R3S1; M1R5S1  
109"Kód trvalého bydliska ´SK0000000000´ - neznáme, môže mať len občan s trvalým bydliskom v SR /kód krajiny je ´703´/." CHECK (IF (M1R3S1== 'SK0000000000', M1R5S1=='703', TRUE))1     M1R3S1; M1R5S1  
110"Ak je pacientom občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko /kód krajiny je rôzny od ´703´/, potom kód trvalého bydliska musí byť ´SKZZZZZZZZZZ´."CHECK(IF(M1R5S1<>'703', M1R3S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE))1     M1R5S1; M1R3S1  
111"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!"CHECK(NOT ISNULL (M1R2S1))1     M1R2S1  
200"Ak položka Kontakt s týmto zariadením má kód "1", vtedy Vek pacienta >=16."CHECK( IF(NOT ISNULL(M2R3S1) AND M2R3S1=='1', M1R2S1>=16, TRUE))2     M2R3S1ÁNO
300"Ak je vek pacienta < 16, položka Spôsob života (s kým) môže mať kód 2,6,7,9."CHECK( IF( M1R2S1<16, (M3R1S1=='2') OR (M3R1S1=='6') OR (M3R1S1=='7') OR (M3R1S1=='9'), TRUE))3     M3R1S1ÁNO
301"Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M3R5S1))3     M3R5S1  
400"Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R1S1), M4R1S1>0, TRUE))4     M4R1S1  
401"Položka Primárna droga (P) - kód musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M4R2S1))4     M4R2S1  
402Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť <= Primárna droga (P) - vek pacienta pri prvom užití!check(parseInt(getValueCM("4", "VEK_DROG", "0")) <= parseInt(getValueCM("4", "VEK_P", "999")), msgText(), [{moduleItem: "VEK_DROG"}, {moduleItem: "VEK_P"}])4     M4R1S1; M4R6S1  
403"Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S1) nemôžu byť rovnaké!"CHECK(R2S1 <> R10S1)4     M4R10S1  
404"Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S2) nemôžu byť rovnaké!"CHECK(R2S1 <> R11S1)4     M4R11S1  
405"Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S3) nemôžu byť rovnaké!"CHECK(R2S1 <> R12S1)4     M4R12S1  
406"Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S4) nemôžu byť rovnaké!"CHECK(R2S1 <> R13S1)4     M4R13S1  
407"Ak je vyplnený kód Primárnej drogy (P) a kód sekundárnej (S1) je prázdny, potom aj kódy sekundárnej drogy (S2), (S3) a (S4) zostávajú prázdne!"CHECK (IF (((NOT ISNULL(R2S1)) AND (ISNULL(R10S1))), ((ISNULL(R11S1)) AND (ISNULL(R12S1)) AND (ISNULL(R13S1))), TRUE))4     M4R10S1; M4R11S1; M4R12S1; M4R13S1;  
408"Ak položka Primárna droga (P) - kód má kód 999, potom musí byť vyplnená aj položka Sekundárna droga (S1)!"CHECK (IF (M4R2S1== '999', NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE))4     M4R2S1; M4R10S1  
409"Položka Primárna droga (P) - diagnóza musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M4R3S1))4     M4R3S1  
410"Primárna droga (P) - diagnóza nemôže mať kód F10!"CHECK (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='19' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='18' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='16' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='15' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='14' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='13' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='12' OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='11')4     M4R3S1  
411"Ak Primárna droga (P)-diagnóza má kód F18, potom Primárna droga (P)- kód môže mať len kódy 500, 511 - 515 alebo 588!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='18', SUBSTR(M4R2S1,1,1)=='5', TRUE))4     M4R3S1; M4R2S1  
412"Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F13, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 300, 310-314, 318, 320-329, 330, 331 alebo 388!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='13', SUBSTR(M4R2S1,1,1)=='3', TRUE))4     M4R2S1; M4R3S1  
413"Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F12, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 600, 611-613 alebo 688!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='12', SUBSTR(M4R2S1,1,1)=='6', TRUE))4     M4R2S1; M4R3S1  
414"Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F11, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 111, 121-123, 130-133, 138, 140-145, 148, 150-152, 158, 160-164 alebo 188!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='11', SUBSTR(M4R2S1,1,1)=='1', TRUE))4     M4R2S1; M4R3S1  
415"Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F14, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 210, 211, 212 alebo 213!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='14', M4R2S1==210 OR M4R2S1==211 OR M4R2S1==212 OR M4R2S1==213 , TRUE))4     M4R2S1; M4R3S1  
416"Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F15, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 200, 220-224, 228, 230-234, 240, 288 alebo 410!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='15', M4R2S1==200 OR M4R2S1==220 OR M4R2S1==221 OR M4R2S1==222 OR M4R2S1==223 OR M4R2S1==224 OR M4R2S1==228 OR M4R2S1==230 OR M4R2S1==231 OR M4R2S1==232 OR M4R2S1==233 OR M4R2S1==234 OR M4R2S1==240 OR M4R2S1==288 OR M4R2S1==410, TRUE))4     M4R2S1; M4R3S1  
417"Ak položka Primárna droga - kód má kód 999 a kód Sekundárnej drogy (S1) je rôzny od kódov 800, 830, 840 alebo 888, potom musí byť vyplnený aj kód sekundárnej drogy (S2)!"CHECK (IF (M4R2S1== '999' AND M4R10S1<>800 AND M4R10S1<>830 AND M4R10S1<>840 AND M4R10S1<>888, NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE))4     M4R2S1; M4R10S1; M4R11S1  
419"Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F16, potom Primárna droga (P) môže mať len kódy 400, 411, 412, 414, 418, 420 - 422, 428 alebo 488!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='16', M4R2S1==400 OR M4R2S1==411 OR M4R2S1==412 OR M4R2S1==414 OR M4R2S1==418 OR M4R2S1==420 OR M4R2S1==421 OR M4R2S1==422 OR M4R2S1==428 OR M4R2S1==488, TRUE))4     M4R2S1; M4R3S1  
420"Položka Primárna droga (P) - spôsob podávania drogy musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M4R4S1))4     M4R4S1  
421"Položka Primárna droga (P) - Frekvencia užívania drogy musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M4R5S1))4     M4R5S1  
422"Položka Primárna droga (P)-vek pri prvom užití drogy musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R6S1), M4R6S1>0 ,TRUE))4     M4R6S1  
423"Ak položka Substitučná liečba - Liečený v OST = '2' alebo '9', potom položky Substitučná liečba - Počet rokov aj Počet mesiacov ostávajú prázdne!"CHECK (IF (((NOT ISNULL(M4R7S1)) AND ((M4R7S1=='2') OR (M4R7S1=='9'))), (ISNULL(M4R8S1) AND ISNULL(M4R9S1)),TRUE))4     M4R8S1; M4R9S1  
424"Ak položka Substitučná liečba - Liečený v OST = '1' alebo '3', potom aspoň jedna z položiek Substitučná liečba - Počet rokov alebo Počet mesiacov musí byť vyplnená!"CHECK (IF (((NOT ISNULL(M4R7S1)) AND ((M4R7S1=='1') OR (M4R7S1=='3'))), ((M4R8S1) + (M4R9S1) >= 1), TRUE))4     M4R8S1; M4R9S1  
425"Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S2) nemôžu byť rovnaké!"CHECK ((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R11S1) ) OR (R10S1 <> R11S1))4     M4R10S1; M4R11S1  
426"Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S3) nemôžu byť rovnaké!"CHECK ((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R10S1 <> R12S1))4     M4R10S1; M4R12S1  
427"Položky Sekundárna droga (S2) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!"CHECK ((ISNULL(R11S1) AND ISNULL(R13S1) ) OR (R11S1 <> R13S1))4     M4R11S1; M4R13S1  
428"Položky Sekundárna droga (S3) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!"CHECK ((ISNULL(R12S1) AND ISNULL(R13S1) ) OR (R12S1 <> R13S1))4     M4R12S1; M4R13S1  
429"Položky Sekundárna droga (S2) a Sekundárna droga (S3) nemôžu byť rovnaké!"CHECK ((ISNULL(R11S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R11S1 <> R12S1))4     M4R11S1; M4R12S1  
430"Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!"CHECK ((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R13S1) ) OR (R10S1 <> R13S1))4     M4R10S1; M4R13S1  
431"Kódy drog 161, 163 a 164 nemôžu byť uvedené ako primárna droga! Uvádzajú sa do kolónky sekundárna droga!"CHECK(M4R2S1<>'161' AND M4R2S1<>'163' AND M4R2S1<>'164')4     M4R2S1  
432"Počet mesiacov môže byť len z intervalu 1 až 11!"CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R9S1), 1<= M4R9S1 AND M4R9S1<=11, TRUE))4     M4R9S1  
500"Položka Použitie injekčnej striekačky/všeobecne musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M5R1S1))5     M5R1S1  
501"Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog nesmie zostať prázdna!"CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R2S1), TRUE ))5     M5R2S1  
502"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 4, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3, 4 alebo 9!"CHECK ( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='4', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' OR M5R2S1=='4' OR M5R2S1=='9', TRUE))5     M5R2S1  
503"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 9!"CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='9' , TRUE))5     M5R2S1  
504"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3!"CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' , TRUE))5     M5R2S1  
505"Položka Použitie injekčnej striekačky-spoločne s iným užívateľom musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M5R2S1))5     M5R2S1  
506"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 5, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3, 4, 5 alebo 9!"CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='5', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' OR M5R2S1=='4' OR M5R2S1=='5' OR M5R2S1=='9', TRUE))5     M5R2S1  
507"Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky nesmie zostať prázdna!"CHECK ( IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R4S1), TRUE ))5     M5R4S1ÁNO
508"Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky nesmie zostať prázdna!"CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R5S1), TRUE ))5     M5R5S1ÁNO
509"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 4, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4 alebo 9!"CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='4', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='3' OR M5R4S1=='4' OR M5R4S1=='9', TRUE))5     M5R4S1ÁNO
510"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 4, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4 alebo 9!"CHECK ( IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='4', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='3' OR M5R5S1=='4' OR M5R5S1=='9', TRUE))5     M5R5S1ÁNO
511"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 9!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='9' , TRUE))5     M5R4S1ÁNO
512"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 9!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='9', TRUE))5     M5R5S1ÁNO
513"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='3' , TRUE))5     M5R4S1ÁNO
514"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='3' , TRUE))5     M5R5S1ÁNO
515"Položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL (M5R4S1))5     M5R4S1  
516"Položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL (M5R5S1))5     M5R5S1  
517"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 5, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4, 5 alebo 9!"CHECK (IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='5', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='3' OR M5R4S1=='4' OR M5R4S1=='5' OR M5R4S1=='9', TRUE))5     M5R4S1ÁNO
518"Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 5, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4, 5 alebo 9!"CHECK (IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='5', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='3' OR M5R5S1=='4' OR M5R5S1=='5' OR M5R5S1=='9', TRUE))5     M5R5S1ÁNO
600Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla užívateľa na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku, či pohlavia užívateľa.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_ZS04_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO
901"Ak je vyplnená položka Sekundárna droga (S4), potom musí byť vyplnená aj položka sekundárna droga (S3) aj sekundárna droga (S2) aj sekundárna droga (S1)!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M4R13S1), NOT ISNULL(M4R10S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1) AND NOT ISNULL(M4R12S1), TRUE))4     M4R13S1  
902"Ak je vyplnená Položka Sekundárna droga (S3), potom musí byť vyplnená aj Sekundárna droga (S2) aj Sekundárna droga (S1)!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M4R12S1), NOT ISNULL(M4R10S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE))4     M4R12S1  
903"Ak je vyplnená položka Sekundárna droga (S2), potom musí byť vyplnená aj Sekundárna droga (S1)!"CHECK (IF( NOT ISNULL(M4R11S1), NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE))4     M4R10S1  
904"Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F19, potom Primárna droga (P) - kód musí mať kód 999!"CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)=='19', M4R2S1=='999', TRUE))4     M4R3S1; M4R2S1  
905"Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1, potom Primárna droga (P) - nemôže mať kódy 611 a 612!"CHECK (IF (NOT ISNULL (M4R4S1) AND (M4R4S1) =='1', M4R2S1<>'611' AND M4R2S1 <>'612', TRUE))4     M4R2S1  
907"Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1 a Primárna droga (P) - frekvencia užívania drogy = 1, 3, 5 alebo 6, potom Použitie injekčnej striekačky = 2!"CHECK (IF(((NOT ISNULL(M4R4S1)) AND (M4R4S1 == '1') AND ((M4R5S1 == '1') OR (M4R5S1 == '3') OR (M4R5S1 == '5') OR (M4R5S1 == '6') )),((NOT ISNULL(M5R1S1)) AND (M5R1S1 == '2')), TRUE))4     M5R1S1  
908"Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1, potom Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 2, 4, 5 alebo 9!"CHECK (IF( NOT ISNULL (M4R4S1) AND M4R4S1=='1', NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2' OR M5R1S1=='4' OR M5R1S1=='5' OR M5R1S1=='9', TRUE))5     M5R1S1  
909Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť <= Veku klienta !check(parseInt(getValueCM("4", "VEK_DROG", "0")) <= parseInt(getValueCM("1", "PACVEK", "999")), msgText(), [{moduleItem: "VEK_DROG"}])4     M4R1S1  
910"Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - dieťa/žiak/študent len u občanov s trvalým bydliskom v SR vo veku do 30 rokov!"CHECK (IF ((NOT ISNULL(M3R4S1)) AND (M3R4S1==0 AND M1R5S1==703), M1R2S1<=29, TRUE))     M3R4S1  
911"Ak položka Spôsob života (s kým) má kód '1', potom položka Klient žije s osobou užívajúcou drogy nemôže mať kód '1' !!"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R1S1)) AND (M3R1S1=='1')),((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M3R2S1<>'1')),TRUE))     M3R2S1  
912"Rok spracovania sa musí rovnať roku prijatia na liečbu!"CHECK(M2R4S1==M0_ZS04_12R1S1)     M2R1S1  
913Vek pri prvom užití drogy (P) musí byť <= Veku klienta !check(parseInt(getValueCM("4", "VEK_P", "0")) <= parseInt(getValueCM("1", "PACVEK", "999")), msgText(), [{moduleItem: "VEK_P"}])4     M4R6S1  
916"Ak je pacientom občan s trvalým bydliskom v SR a položka Vek pacienta >= 70 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 5 - dôchodca/kyňa/ starobný/á/. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód ´9´."CHECK ( IF ( M1R2S1 >= 70 AND M1R2S1 <> '999' AND M1R5S1== 703 , M3R4S1 == '5' OR M3R4S1== '9', TRUE))     M3R4S1  
917"Položka Pracovný stav môže mať kód 5 - dôchodca/kyňa/ - starobný/á/ len u občanov s trvalým bydliskom v SR nad 45 rokov!"CHECK ( IF (M3R4S1 == '5' AND M1R5S1==703, M1R2S1 >= 45, TRUE))     M3R4S1  
918"Ak je pacientom občan s trvalým bydliskom v SR a položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0 - dieťa/žiak/študent!"Check (IF ( M1R2S1 < 16 AND M1R5S1==703, NOT ISNULL(M3R4S1) AND M3R4S1==0, TRUE))     M3R4S1  
919"Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M3R4S1))     M3R4S1  
920"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!"Check (IF ( M1R2S1 >= 20, M3R5S1==1 OR M3R5S1==2 OR M3R5S1==3 OR M3R5S1==4 OR M3R5S1==5 OR M3R5S1==6 OR M3R5S1==9, TRUE))     M3R5S1  
921"Ak je vek pacienta nižší ako 16 rokov, položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!"CHECK(IF(M1R2S1<16, NOT ISNULL(M3R5S1) AND M3R5S1==9, TRUE))     M3R5S1  
922"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!"Check (IF ( M1R2S1 >= 16 AND M1R2S1 < 20, M3R5S1=='1' OR M3R5S1=='2' OR M3R5S1=='3' OR M3R5S1=='4' OR M3R5S1=='9' , TRUE))     M3R5S1  
923"Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne /v rokoch/ musí byť <= Vek užívateľa k dátumu začiatku liečby!"CHECK (M5R3S1 <= M1R2S1)5     M5R3S1  
925"Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne /v rokoch/ musí byť >= Vek prvého užitia akejkoľvek drogy /v rokoch/!"CHECK (IF(NOT ISNULL(M5R3S1), M5R3S1 >= M4R1S1, TRUE))5     M5R3S1  
926"Ak má položka Primárna droga (P) - spôsob podávania kód 1 /injekčne/, potom Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne /v rokoch/ musí byť vyplnená."CHECK (IF (M4R4S1==1, NOT ISNULL (M5R3S1), TRUE))5     M5R3S1  
929"Ak Použitie injekčnej striekačky - všeobecne má kód 3 (nikdy), potom položka Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne (v rokoch) má zostať prázdna!"CHECK (IF (M5R1S1==3, ISNULL(M5R3S1), TRUE))5     M5R3S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: DROGA_P
Obmedzovaná položka: DIAGNOZA_P
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
DROGA_P111DIAGNOZA_PF110
DROGA_P121DIAGNOZA_PF110
DROGA_P122DIAGNOZA_PF110
DROGA_P123DIAGNOZA_PF110
DROGA_P130DIAGNOZA_PF110
DROGA_P131DIAGNOZA_PF110
DROGA_P132DIAGNOZA_PF110
DROGA_P133DIAGNOZA_PF110
DROGA_P138DIAGNOZA_PF110
DROGA_P140DIAGNOZA_PF110
DROGA_P141DIAGNOZA_PF110
DROGA_P142DIAGNOZA_PF110
DROGA_P143DIAGNOZA_PF110
DROGA_P144DIAGNOZA_PF110
DROGA_P145DIAGNOZA_PF110
DROGA_P148DIAGNOZA_PF110
DROGA_P150DIAGNOZA_PF110
DROGA_P151DIAGNOZA_PF110
DROGA_P152DIAGNOZA_PF110
DROGA_P158DIAGNOZA_PF110
DROGA_P160DIAGNOZA_PF110
DROGA_P161DIAGNOZA_PF110
DROGA_P162DIAGNOZA_PF110
DROGA_P163DIAGNOZA_PF110
DROGA_P164DIAGNOZA_PF110
DROGA_P188DIAGNOZA_PF110
DROGA_P111DIAGNOZA_PF111
DROGA_P121DIAGNOZA_PF111
DROGA_P122DIAGNOZA_PF111
DROGA_P123DIAGNOZA_PF111
DROGA_P130DIAGNOZA_PF111
DROGA_P131DIAGNOZA_PF111
DROGA_P132DIAGNOZA_PF111
DROGA_P133DIAGNOZA_PF111
DROGA_P138DIAGNOZA_PF111
DROGA_P140DIAGNOZA_PF111
DROGA_P141DIAGNOZA_PF111
DROGA_P142DIAGNOZA_PF111
DROGA_P143DIAGNOZA_PF111
DROGA_P144DIAGNOZA_PF111
DROGA_P145DIAGNOZA_PF111
DROGA_P148DIAGNOZA_PF111
DROGA_P150DIAGNOZA_PF111
DROGA_P151DIAGNOZA_PF111
DROGA_P152DIAGNOZA_PF111
DROGA_P158DIAGNOZA_PF111
DROGA_P160DIAGNOZA_PF111
DROGA_P161DIAGNOZA_PF111
DROGA_P162DIAGNOZA_PF111
DROGA_P163DIAGNOZA_PF111
DROGA_P164DIAGNOZA_PF111
DROGA_P188DIAGNOZA_PF111
DROGA_P111DIAGNOZA_PF112
DROGA_P121DIAGNOZA_PF112
DROGA_P122DIAGNOZA_PF112
DROGA_P123DIAGNOZA_PF112
DROGA_P130DIAGNOZA_PF112
DROGA_P131DIAGNOZA_PF112
DROGA_P132DIAGNOZA_PF112
DROGA_P133DIAGNOZA_PF112
DROGA_P138DIAGNOZA_PF112
DROGA_P140DIAGNOZA_PF112
DROGA_P141DIAGNOZA_PF112
DROGA_P142DIAGNOZA_PF112
DROGA_P143DIAGNOZA_PF112
DROGA_P144DIAGNOZA_PF112
DROGA_P145DIAGNOZA_PF112
DROGA_P148DIAGNOZA_PF112
DROGA_P150DIAGNOZA_PF112
DROGA_P151DIAGNOZA_PF112
DROGA_P152DIAGNOZA_PF112
DROGA_P158DIAGNOZA_PF112
DROGA_P160DIAGNOZA_PF112
DROGA_P161DIAGNOZA_PF112
DROGA_P162DIAGNOZA_PF112
DROGA_P163DIAGNOZA_PF112
DROGA_P164DIAGNOZA_PF112
DROGA_P188DIAGNOZA_PF112
DROGA_P111DIAGNOZA_PF113
DROGA_P121DIAGNOZA_PF113
DROGA_P122DIAGNOZA_PF113
DROGA_P123DIAGNOZA_PF113
DROGA_P130DIAGNOZA_PF113
DROGA_P131DIAGNOZA_PF113
DROGA_P132DIAGNOZA_PF113
DROGA_P133DIAGNOZA_PF113
DROGA_P138DIAGNOZA_PF113
DROGA_P140DIAGNOZA_PF113
DROGA_P141DIAGNOZA_PF113
DROGA_P142DIAGNOZA_PF113
DROGA_P143DIAGNOZA_PF113
DROGA_P144DIAGNOZA_PF113
DROGA_P145DIAGNOZA_PF113
DROGA_P148DIAGNOZA_PF113
DROGA_P150DIAGNOZA_PF113
DROGA_P151DIAGNOZA_PF113
DROGA_P152DIAGNOZA_PF113
DROGA_P158DIAGNOZA_PF113
DROGA_P160DIAGNOZA_PF113
DROGA_P161DIAGNOZA_PF113
DROGA_P162DIAGNOZA_PF113
DROGA_P163DIAGNOZA_PF113
DROGA_P164DIAGNOZA_PF113
DROGA_P188DIAGNOZA_PF113
DROGA_P111DIAGNOZA_PF114
DROGA_P121DIAGNOZA_PF114
DROGA_P122DIAGNOZA_PF114
DROGA_P123DIAGNOZA_PF114
DROGA_P130DIAGNOZA_PF114
DROGA_P131DIAGNOZA_PF114
DROGA_P132DIAGNOZA_PF114
DROGA_P133DIAGNOZA_PF114
DROGA_P138DIAGNOZA_PF114
DROGA_P140DIAGNOZA_PF114
DROGA_P141DIAGNOZA_PF114
DROGA_P142DIAGNOZA_PF114
DROGA_P143DIAGNOZA_PF114
DROGA_P144DIAGNOZA_PF114
DROGA_P145DIAGNOZA_PF114
DROGA_P148DIAGNOZA_PF114
DROGA_P150DIAGNOZA_PF114
DROGA_P151DIAGNOZA_PF114
DROGA_P152DIAGNOZA_PF114
DROGA_P158DIAGNOZA_PF114
DROGA_P160DIAGNOZA_PF114
DROGA_P161DIAGNOZA_PF114
DROGA_P162DIAGNOZA_PF114
DROGA_P163DIAGNOZA_PF114
DROGA_P164DIAGNOZA_PF114
DROGA_P188DIAGNOZA_PF114
DROGA_P111DIAGNOZA_PF115
DROGA_P121DIAGNOZA_PF115
DROGA_P122DIAGNOZA_PF115
DROGA_P123DIAGNOZA_PF115
DROGA_P130DIAGNOZA_PF115
DROGA_P131DIAGNOZA_PF115
DROGA_P132DIAGNOZA_PF115
DROGA_P133DIAGNOZA_PF115
DROGA_P138DIAGNOZA_PF115
DROGA_P140DIAGNOZA_PF115
DROGA_P141DIAGNOZA_PF115
DROGA_P142DIAGNOZA_PF115
DROGA_P143DIAGNOZA_PF115
DROGA_P144DIAGNOZA_PF115
DROGA_P145DIAGNOZA_PF115
DROGA_P148DIAGNOZA_PF115
DROGA_P150DIAGNOZA_PF115
DROGA_P151DIAGNOZA_PF115
DROGA_P152DIAGNOZA_PF115
DROGA_P158DIAGNOZA_PF115
DROGA_P160DIAGNOZA_PF115
DROGA_P161DIAGNOZA_PF115
DROGA_P162DIAGNOZA_PF115
DROGA_P163DIAGNOZA_PF115
DROGA_P164DIAGNOZA_PF115
DROGA_P188DIAGNOZA_PF115
DROGA_P111DIAGNOZA_PF116
DROGA_P121DIAGNOZA_PF116
DROGA_P122DIAGNOZA_PF116
DROGA_P123DIAGNOZA_PF116
DROGA_P130DIAGNOZA_PF116
DROGA_P131DIAGNOZA_PF116
DROGA_P132DIAGNOZA_PF116
DROGA_P133DIAGNOZA_PF116
DROGA_P138DIAGNOZA_PF116
DROGA_P140DIAGNOZA_PF116
DROGA_P141DIAGNOZA_PF116
DROGA_P142DIAGNOZA_PF116
DROGA_P143DIAGNOZA_PF116
DROGA_P144DIAGNOZA_PF116
DROGA_P145DIAGNOZA_PF116
DROGA_P148DIAGNOZA_PF116
DROGA_P150DIAGNOZA_PF116
DROGA_P151DIAGNOZA_PF116
DROGA_P152DIAGNOZA_PF116
DROGA_P158DIAGNOZA_PF116
DROGA_P160DIAGNOZA_PF116
DROGA_P161DIAGNOZA_PF116
DROGA_P162DIAGNOZA_PF116
DROGA_P163DIAGNOZA_PF116
DROGA_P164DIAGNOZA_PF116
DROGA_P188DIAGNOZA_PF116
DROGA_P111DIAGNOZA_PF117
DROGA_P121DIAGNOZA_PF117
DROGA_P122DIAGNOZA_PF117
DROGA_P123DIAGNOZA_PF117
DROGA_P130DIAGNOZA_PF117
DROGA_P131DIAGNOZA_PF117
DROGA_P132DIAGNOZA_PF117
DROGA_P133DIAGNOZA_PF117
DROGA_P138DIAGNOZA_PF117
DROGA_P140DIAGNOZA_PF117
DROGA_P141DIAGNOZA_PF117
DROGA_P142DIAGNOZA_PF117
DROGA_P143DIAGNOZA_PF117
DROGA_P144DIAGNOZA_PF117
DROGA_P145DIAGNOZA_PF117
DROGA_P148DIAGNOZA_PF117
DROGA_P150DIAGNOZA_PF117
DROGA_P151DIAGNOZA_PF117
DROGA_P152DIAGNOZA_PF117
DROGA_P158DIAGNOZA_PF117
DROGA_P160DIAGNOZA_PF117
DROGA_P161DIAGNOZA_PF117
DROGA_P162DIAGNOZA_PF117
DROGA_P163DIAGNOZA_PF117
DROGA_P164DIAGNOZA_PF117
DROGA_P188DIAGNOZA_PF117
DROGA_P111DIAGNOZA_PF118
DROGA_P121DIAGNOZA_PF118
DROGA_P122DIAGNOZA_PF118
DROGA_P123DIAGNOZA_PF118
DROGA_P130DIAGNOZA_PF118
DROGA_P131DIAGNOZA_PF118
DROGA_P132DIAGNOZA_PF118
DROGA_P133DIAGNOZA_PF118
DROGA_P138DIAGNOZA_PF118
DROGA_P140DIAGNOZA_PF118
DROGA_P141DIAGNOZA_PF118
DROGA_P142DIAGNOZA_PF118
DROGA_P143DIAGNOZA_PF118
DROGA_P144DIAGNOZA_PF118
DROGA_P145DIAGNOZA_PF118
DROGA_P148DIAGNOZA_PF118
DROGA_P150DIAGNOZA_PF118
DROGA_P151DIAGNOZA_PF118
DROGA_P152DIAGNOZA_PF118
DROGA_P158DIAGNOZA_PF118
DROGA_P160DIAGNOZA_PF118
DROGA_P161DIAGNOZA_PF118
DROGA_P162DIAGNOZA_PF118
DROGA_P163DIAGNOZA_PF118
DROGA_P164DIAGNOZA_PF118
DROGA_P188DIAGNOZA_PF118
DROGA_P111DIAGNOZA_PF119
DROGA_P121DIAGNOZA_PF119
DROGA_P122DIAGNOZA_PF119
DROGA_P123DIAGNOZA_PF119
DROGA_P130DIAGNOZA_PF119
DROGA_P131DIAGNOZA_PF119
DROGA_P132DIAGNOZA_PF119
DROGA_P133DIAGNOZA_PF119
DROGA_P138DIAGNOZA_PF119
DROGA_P140DIAGNOZA_PF119
DROGA_P141DIAGNOZA_PF119
DROGA_P142DIAGNOZA_PF119
DROGA_P143DIAGNOZA_PF119
DROGA_P144DIAGNOZA_PF119
DROGA_P145DIAGNOZA_PF119
DROGA_P148DIAGNOZA_PF119
DROGA_P150DIAGNOZA_PF119
DROGA_P151DIAGNOZA_PF119
DROGA_P152DIAGNOZA_PF119
DROGA_P158DIAGNOZA_PF119
DROGA_P160DIAGNOZA_PF119
DROGA_P161DIAGNOZA_PF119
DROGA_P162DIAGNOZA_PF119
DROGA_P163DIAGNOZA_PF119
DROGA_P164DIAGNOZA_PF119
DROGA_P188DIAGNOZA_PF119
DROGA_P600DIAGNOZA_PF120
DROGA_P611DIAGNOZA_PF120
DROGA_P612DIAGNOZA_PF120
DROGA_P613DIAGNOZA_PF120
DROGA_P688DIAGNOZA_PF120
DROGA_P600DIAGNOZA_PF121
DROGA_P611DIAGNOZA_PF121
DROGA_P612DIAGNOZA_PF121
DROGA_P613DIAGNOZA_PF121
DROGA_P688DIAGNOZA_PF121
DROGA_P600DIAGNOZA_PF122
DROGA_P611DIAGNOZA_PF122
DROGA_P612DIAGNOZA_PF122
DROGA_P613DIAGNOZA_PF122
DROGA_P688DIAGNOZA_PF122
DROGA_P600DIAGNOZA_PF123
DROGA_P611DIAGNOZA_PF123
DROGA_P612DIAGNOZA_PF123
DROGA_P613DIAGNOZA_PF123
DROGA_P688DIAGNOZA_PF123
DROGA_P600DIAGNOZA_PF124
DROGA_P611DIAGNOZA_PF124
DROGA_P612DIAGNOZA_PF124
DROGA_P613DIAGNOZA_PF124
DROGA_P688DIAGNOZA_PF124
DROGA_P600DIAGNOZA_PF125
DROGA_P611DIAGNOZA_PF125
DROGA_P612DIAGNOZA_PF125
DROGA_P613DIAGNOZA_PF125
DROGA_P688DIAGNOZA_PF125
DROGA_P600DIAGNOZA_PF126
DROGA_P611DIAGNOZA_PF126
DROGA_P612DIAGNOZA_PF126
DROGA_P613DIAGNOZA_PF126
DROGA_P688DIAGNOZA_PF126
DROGA_P600DIAGNOZA_PF127
DROGA_P611DIAGNOZA_PF127
DROGA_P612DIAGNOZA_PF127
DROGA_P613DIAGNOZA_PF127
DROGA_P688DIAGNOZA_PF127
DROGA_P600DIAGNOZA_PF128
DROGA_P611DIAGNOZA_PF128
DROGA_P612DIAGNOZA_PF128
DROGA_P613DIAGNOZA_PF128
DROGA_P688DIAGNOZA_PF128
DROGA_P600DIAGNOZA_PF129
DROGA_P611DIAGNOZA_PF129
DROGA_P612DIAGNOZA_PF129
DROGA_P613DIAGNOZA_PF129
DROGA_P688DIAGNOZA_PF129
DROGA_P300DIAGNOZA_PF130
DROGA_P310DIAGNOZA_PF130
DROGA_P311DIAGNOZA_PF130
DROGA_P312DIAGNOZA_PF130
DROGA_P313DIAGNOZA_PF130
DROGA_P314DIAGNOZA_PF130
DROGA_P318DIAGNOZA_PF130
DROGA_P320DIAGNOZA_PF130
DROGA_P321DIAGNOZA_PF130
DROGA_P322DIAGNOZA_PF130
DROGA_P323DIAGNOZA_PF130
DROGA_P324DIAGNOZA_PF130
DROGA_P325DIAGNOZA_PF130
DROGA_P326DIAGNOZA_PF130
DROGA_P327DIAGNOZA_PF130
DROGA_P328DIAGNOZA_PF130
DROGA_P329DIAGNOZA_PF130
DROGA_P330DIAGNOZA_PF130
DROGA_P331DIAGNOZA_PF130
DROGA_P388DIAGNOZA_PF130
DROGA_P300DIAGNOZA_PF131
DROGA_P310DIAGNOZA_PF131
DROGA_P311DIAGNOZA_PF131
DROGA_P312DIAGNOZA_PF131
DROGA_P313DIAGNOZA_PF131
DROGA_P314DIAGNOZA_PF131
DROGA_P318DIAGNOZA_PF131
DROGA_P320DIAGNOZA_PF131
DROGA_P321DIAGNOZA_PF131
DROGA_P322DIAGNOZA_PF131
DROGA_P323DIAGNOZA_PF131
DROGA_P324DIAGNOZA_PF131
DROGA_P325DIAGNOZA_PF131
DROGA_P326DIAGNOZA_PF131
DROGA_P327DIAGNOZA_PF131
DROGA_P328DIAGNOZA_PF131
DROGA_P329DIAGNOZA_PF131
DROGA_P330DIAGNOZA_PF131
DROGA_P331DIAGNOZA_PF131
DROGA_P388DIAGNOZA_PF131
DROGA_P300DIAGNOZA_PF132
DROGA_P310DIAGNOZA_PF132
DROGA_P311DIAGNOZA_PF132
DROGA_P312DIAGNOZA_PF132
DROGA_P313DIAGNOZA_PF132
DROGA_P314DIAGNOZA_PF132
DROGA_P318DIAGNOZA_PF132
DROGA_P320DIAGNOZA_PF132
DROGA_P321DIAGNOZA_PF132
DROGA_P322DIAGNOZA_PF132
DROGA_P323DIAGNOZA_PF132
DROGA_P324DIAGNOZA_PF132
DROGA_P325DIAGNOZA_PF132
DROGA_P326DIAGNOZA_PF132
DROGA_P327DIAGNOZA_PF132
DROGA_P328DIAGNOZA_PF132
DROGA_P329DIAGNOZA_PF132
DROGA_P330DIAGNOZA_PF132
DROGA_P331DIAGNOZA_PF132
DROGA_P388DIAGNOZA_PF132
DROGA_P300DIAGNOZA_PF133
DROGA_P310DIAGNOZA_PF133
DROGA_P311DIAGNOZA_PF133
DROGA_P312DIAGNOZA_PF133
DROGA_P313DIAGNOZA_PF133
DROGA_P314DIAGNOZA_PF133
DROGA_P318DIAGNOZA_PF133
DROGA_P320DIAGNOZA_PF133
DROGA_P321DIAGNOZA_PF133
DROGA_P322DIAGNOZA_PF133
DROGA_P323DIAGNOZA_PF133
DROGA_P324DIAGNOZA_PF133
DROGA_P325DIAGNOZA_PF133
DROGA_P326DIAGNOZA_PF133
DROGA_P327DIAGNOZA_PF133
DROGA_P328DIAGNOZA_PF133
DROGA_P329DIAGNOZA_PF133
DROGA_P330DIAGNOZA_PF133
DROGA_P331DIAGNOZA_PF133
DROGA_P388DIAGNOZA_PF133
DROGA_P300DIAGNOZA_PF134
DROGA_P310DIAGNOZA_PF134
DROGA_P311DIAGNOZA_PF134
DROGA_P312DIAGNOZA_PF134
DROGA_P313DIAGNOZA_PF134
DROGA_P314DIAGNOZA_PF134
DROGA_P318DIAGNOZA_PF134
DROGA_P320DIAGNOZA_PF134
DROGA_P321DIAGNOZA_PF134
DROGA_P322DIAGNOZA_PF134
DROGA_P323DIAGNOZA_PF134
DROGA_P324DIAGNOZA_PF134
DROGA_P325DIAGNOZA_PF134
DROGA_P326DIAGNOZA_PF134
DROGA_P327DIAGNOZA_PF134
DROGA_P328DIAGNOZA_PF134
DROGA_P329DIAGNOZA_PF134
DROGA_P330DIAGNOZA_PF134
DROGA_P331DIAGNOZA_PF134
DROGA_P388DIAGNOZA_PF134
DROGA_P300DIAGNOZA_PF135
DROGA_P310DIAGNOZA_PF135
DROGA_P311DIAGNOZA_PF135
DROGA_P312DIAGNOZA_PF135
DROGA_P313DIAGNOZA_PF135
DROGA_P314DIAGNOZA_PF135
DROGA_P318DIAGNOZA_PF135
DROGA_P320DIAGNOZA_PF135
DROGA_P321DIAGNOZA_PF135
DROGA_P322DIAGNOZA_PF135
DROGA_P323DIAGNOZA_PF135
DROGA_P324DIAGNOZA_PF135
DROGA_P325DIAGNOZA_PF135
DROGA_P326DIAGNOZA_PF135
DROGA_P327DIAGNOZA_PF135
DROGA_P328DIAGNOZA_PF135
DROGA_P329DIAGNOZA_PF135
DROGA_P330DIAGNOZA_PF135
DROGA_P331DIAGNOZA_PF135
DROGA_P388DIAGNOZA_PF135
DROGA_P300DIAGNOZA_PF136
DROGA_P310DIAGNOZA_PF136
DROGA_P311DIAGNOZA_PF136
DROGA_P312DIAGNOZA_PF136
DROGA_P313DIAGNOZA_PF136
DROGA_P314DIAGNOZA_PF136
DROGA_P318DIAGNOZA_PF136
DROGA_P320DIAGNOZA_PF136
DROGA_P321DIAGNOZA_PF136
DROGA_P322DIAGNOZA_PF136
DROGA_P323DIAGNOZA_PF136
DROGA_P324DIAGNOZA_PF136
DROGA_P325DIAGNOZA_PF136
DROGA_P326DIAGNOZA_PF136
DROGA_P327DIAGNOZA_PF136
DROGA_P328DIAGNOZA_PF136
DROGA_P329DIAGNOZA_PF136
DROGA_P330DIAGNOZA_PF136
DROGA_P331DIAGNOZA_PF136
DROGA_P388DIAGNOZA_PF136
DROGA_P300DIAGNOZA_PF137
DROGA_P310DIAGNOZA_PF137
DROGA_P311DIAGNOZA_PF137
DROGA_P312DIAGNOZA_PF137
DROGA_P313DIAGNOZA_PF137
DROGA_P314DIAGNOZA_PF137
DROGA_P318DIAGNOZA_PF137
DROGA_P320DIAGNOZA_PF137
DROGA_P321DIAGNOZA_PF137
DROGA_P322DIAGNOZA_PF137
DROGA_P323DIAGNOZA_PF137
DROGA_P324DIAGNOZA_PF137
DROGA_P325DIAGNOZA_PF137
DROGA_P326DIAGNOZA_PF137
DROGA_P327DIAGNOZA_PF137
DROGA_P328DIAGNOZA_PF137
DROGA_P329DIAGNOZA_PF137
DROGA_P330DIAGNOZA_PF137
DROGA_P331DIAGNOZA_PF137
DROGA_P388DIAGNOZA_PF137
DROGA_P300DIAGNOZA_PF138
DROGA_P310DIAGNOZA_PF138
DROGA_P311DIAGNOZA_PF138
DROGA_P312DIAGNOZA_PF138
DROGA_P313DIAGNOZA_PF138
DROGA_P314DIAGNOZA_PF138
DROGA_P318DIAGNOZA_PF138
DROGA_P320DIAGNOZA_PF138
DROGA_P321DIAGNOZA_PF138
DROGA_P322DIAGNOZA_PF138
DROGA_P323DIAGNOZA_PF138
DROGA_P324DIAGNOZA_PF138
DROGA_P325DIAGNOZA_PF138
DROGA_P326DIAGNOZA_PF138
DROGA_P327DIAGNOZA_PF138
DROGA_P328DIAGNOZA_PF138
DROGA_P329DIAGNOZA_PF138
DROGA_P330DIAGNOZA_PF138
DROGA_P331DIAGNOZA_PF138
DROGA_P388DIAGNOZA_PF138
DROGA_P300DIAGNOZA_PF139
DROGA_P310DIAGNOZA_PF139
DROGA_P311DIAGNOZA_PF139
DROGA_P312DIAGNOZA_PF139
DROGA_P313DIAGNOZA_PF139
DROGA_P314DIAGNOZA_PF139
DROGA_P318DIAGNOZA_PF139
DROGA_P320DIAGNOZA_PF139
DROGA_P321DIAGNOZA_PF139
DROGA_P322DIAGNOZA_PF139
DROGA_P323DIAGNOZA_PF139
DROGA_P324DIAGNOZA_PF139
DROGA_P325DIAGNOZA_PF139
DROGA_P326DIAGNOZA_PF139
DROGA_P327DIAGNOZA_PF139
DROGA_P328DIAGNOZA_PF139
DROGA_P329DIAGNOZA_PF139
DROGA_P330DIAGNOZA_PF139
DROGA_P331DIAGNOZA_PF139
DROGA_P388DIAGNOZA_PF139
DROGA_P210DIAGNOZA_PF140
DROGA_P211DIAGNOZA_PF140
DROGA_P212DIAGNOZA_PF140
DROGA_P213DIAGNOZA_PF140
DROGA_P210DIAGNOZA_PF141
DROGA_P211DIAGNOZA_PF141
DROGA_P212DIAGNOZA_PF141
DROGA_P213DIAGNOZA_PF141
DROGA_P210DIAGNOZA_PF142
DROGA_P211DIAGNOZA_PF142
DROGA_P212DIAGNOZA_PF142
DROGA_P213DIAGNOZA_PF142
DROGA_P210DIAGNOZA_PF143
DROGA_P211DIAGNOZA_PF143
DROGA_P212DIAGNOZA_PF143
DROGA_P213DIAGNOZA_PF143
DROGA_P210DIAGNOZA_PF144
DROGA_P211DIAGNOZA_PF144
DROGA_P212DIAGNOZA_PF144
DROGA_P213DIAGNOZA_PF144
DROGA_P210DIAGNOZA_PF145
DROGA_P211DIAGNOZA_PF145
DROGA_P212DIAGNOZA_PF145
DROGA_P213DIAGNOZA_PF145
DROGA_P210DIAGNOZA_PF146
DROGA_P211DIAGNOZA_PF146
DROGA_P212DIAGNOZA_PF146
DROGA_P213DIAGNOZA_PF146
DROGA_P210DIAGNOZA_PF147
DROGA_P211DIAGNOZA_PF147
DROGA_P212DIAGNOZA_PF147
DROGA_P213DIAGNOZA_PF147
DROGA_P210DIAGNOZA_PF148
DROGA_P211DIAGNOZA_PF148
DROGA_P212DIAGNOZA_PF148
DROGA_P213DIAGNOZA_PF148
DROGA_P210DIAGNOZA_PF149
DROGA_P211DIAGNOZA_PF149
DROGA_P212DIAGNOZA_PF149
DROGA_P213DIAGNOZA_PF149
DROGA_P200DIAGNOZA_PF150
DROGA_P220DIAGNOZA_PF150
DROGA_P221DIAGNOZA_PF150
DROGA_P222DIAGNOZA_PF150
DROGA_P223DIAGNOZA_PF150
DROGA_P224DIAGNOZA_PF150
DROGA_P228DIAGNOZA_PF150
DROGA_P230DIAGNOZA_PF150
DROGA_P231DIAGNOZA_PF150
DROGA_P232DIAGNOZA_PF150
DROGA_P233DIAGNOZA_PF150
DROGA_P234DIAGNOZA_PF150
DROGA_P240DIAGNOZA_PF150
DROGA_P288DIAGNOZA_PF150
DROGA_P410DIAGNOZA_PF150
DROGA_P200DIAGNOZA_PF151
DROGA_P220DIAGNOZA_PF151
DROGA_P221DIAGNOZA_PF151
DROGA_P222DIAGNOZA_PF151
DROGA_P223DIAGNOZA_PF151
DROGA_P224DIAGNOZA_PF151
DROGA_P228DIAGNOZA_PF151
DROGA_P230DIAGNOZA_PF151
DROGA_P231DIAGNOZA_PF151
DROGA_P232DIAGNOZA_PF151
DROGA_P233DIAGNOZA_PF151
DROGA_P234DIAGNOZA_PF151
DROGA_P240DIAGNOZA_PF151
DROGA_P288DIAGNOZA_PF151
DROGA_P410DIAGNOZA_PF151
DROGA_P200DIAGNOZA_PF152
DROGA_P220DIAGNOZA_PF152
DROGA_P221DIAGNOZA_PF152
DROGA_P222DIAGNOZA_PF152
DROGA_P223DIAGNOZA_PF152
DROGA_P224DIAGNOZA_PF152
DROGA_P228DIAGNOZA_PF152
DROGA_P230DIAGNOZA_PF152
DROGA_P231DIAGNOZA_PF152
DROGA_P232DIAGNOZA_PF152
DROGA_P233DIAGNOZA_PF152
DROGA_P234DIAGNOZA_PF152
DROGA_P240DIAGNOZA_PF152
DROGA_P288DIAGNOZA_PF152
DROGA_P410DIAGNOZA_PF152
DROGA_P200DIAGNOZA_PF153
DROGA_P220DIAGNOZA_PF153
DROGA_P221DIAGNOZA_PF153
DROGA_P222DIAGNOZA_PF153
DROGA_P223DIAGNOZA_PF153
DROGA_P224DIAGNOZA_PF153
DROGA_P228DIAGNOZA_PF153
DROGA_P230DIAGNOZA_PF153
DROGA_P231DIAGNOZA_PF153
DROGA_P232DIAGNOZA_PF153
DROGA_P233DIAGNOZA_PF153
DROGA_P234DIAGNOZA_PF153
DROGA_P240DIAGNOZA_PF153
DROGA_P288DIAGNOZA_PF153
DROGA_P410DIAGNOZA_PF153
DROGA_P200DIAGNOZA_PF154
DROGA_P220DIAGNOZA_PF154
DROGA_P221DIAGNOZA_PF154
DROGA_P222DIAGNOZA_PF154
DROGA_P223DIAGNOZA_PF154
DROGA_P224DIAGNOZA_PF154
DROGA_P228DIAGNOZA_PF154
DROGA_P230DIAGNOZA_PF154
DROGA_P231DIAGNOZA_PF154
DROGA_P232DIAGNOZA_PF154
DROGA_P233DIAGNOZA_PF154
DROGA_P234DIAGNOZA_PF154
DROGA_P240DIAGNOZA_PF154
DROGA_P288DIAGNOZA_PF154
DROGA_P410DIAGNOZA_PF154
DROGA_P200DIAGNOZA_PF155
DROGA_P220DIAGNOZA_PF155
DROGA_P221DIAGNOZA_PF155
DROGA_P222DIAGNOZA_PF155
DROGA_P223DIAGNOZA_PF155
DROGA_P224DIAGNOZA_PF155
DROGA_P228DIAGNOZA_PF155
DROGA_P230DIAGNOZA_PF155
DROGA_P231DIAGNOZA_PF155
DROGA_P232DIAGNOZA_PF155
DROGA_P233DIAGNOZA_PF155
DROGA_P234DIAGNOZA_PF155
DROGA_P240DIAGNOZA_PF155
DROGA_P288DIAGNOZA_PF155
DROGA_P410DIAGNOZA_PF155
DROGA_P200DIAGNOZA_PF156
DROGA_P220DIAGNOZA_PF156
DROGA_P221DIAGNOZA_PF156
DROGA_P222DIAGNOZA_PF156
DROGA_P223DIAGNOZA_PF156
DROGA_P224DIAGNOZA_PF156
DROGA_P228DIAGNOZA_PF156
DROGA_P230DIAGNOZA_PF156
DROGA_P231DIAGNOZA_PF156
DROGA_P232DIAGNOZA_PF156
DROGA_P233DIAGNOZA_PF156
DROGA_P234DIAGNOZA_PF156
DROGA_P240DIAGNOZA_PF156
DROGA_P288DIAGNOZA_PF156
DROGA_P410DIAGNOZA_PF156
DROGA_P200DIAGNOZA_PF157
DROGA_P220DIAGNOZA_PF157
DROGA_P221DIAGNOZA_PF157
DROGA_P222DIAGNOZA_PF157
DROGA_P223DIAGNOZA_PF157
DROGA_P224DIAGNOZA_PF157
DROGA_P228DIAGNOZA_PF157
DROGA_P230DIAGNOZA_PF157
DROGA_P231DIAGNOZA_PF157
DROGA_P232DIAGNOZA_PF157
DROGA_P233DIAGNOZA_PF157
DROGA_P234DIAGNOZA_PF157
DROGA_P240DIAGNOZA_PF157
DROGA_P288DIAGNOZA_PF157
DROGA_P410DIAGNOZA_PF157
DROGA_P200DIAGNOZA_PF158
DROGA_P220DIAGNOZA_PF158
DROGA_P221DIAGNOZA_PF158
DROGA_P222DIAGNOZA_PF158
DROGA_P223DIAGNOZA_PF158
DROGA_P224DIAGNOZA_PF158
DROGA_P228DIAGNOZA_PF158
DROGA_P230DIAGNOZA_PF158
DROGA_P231DIAGNOZA_PF158
DROGA_P232DIAGNOZA_PF158
DROGA_P233DIAGNOZA_PF158
DROGA_P234DIAGNOZA_PF158
DROGA_P240DIAGNOZA_PF158
DROGA_P288DIAGNOZA_PF158
DROGA_P410DIAGNOZA_PF158
DROGA_P200DIAGNOZA_PF159
DROGA_P220DIAGNOZA_PF159
DROGA_P221DIAGNOZA_PF159
DROGA_P222DIAGNOZA_PF159
DROGA_P223DIAGNOZA_PF159
DROGA_P224DIAGNOZA_PF159
DROGA_P228DIAGNOZA_PF159
DROGA_P230DIAGNOZA_PF159
DROGA_P231DIAGNOZA_PF159
DROGA_P232DIAGNOZA_PF159
DROGA_P233DIAGNOZA_PF159
DROGA_P234DIAGNOZA_PF159
DROGA_P240DIAGNOZA_PF159
DROGA_P288DIAGNOZA_PF159
DROGA_P410DIAGNOZA_PF159
DROGA_P400DIAGNOZA_PF160
DROGA_P411DIAGNOZA_PF160
DROGA_P412DIAGNOZA_PF160
DROGA_P414DIAGNOZA_PF160
DROGA_P418DIAGNOZA_PF160
DROGA_P420DIAGNOZA_PF160
DROGA_P421DIAGNOZA_PF160
DROGA_P422DIAGNOZA_PF160
DROGA_P428DIAGNOZA_PF160
DROGA_P488DIAGNOZA_PF160
DROGA_P400DIAGNOZA_PF161
DROGA_P411DIAGNOZA_PF161
DROGA_P412DIAGNOZA_PF161
DROGA_P414DIAGNOZA_PF161
DROGA_P418DIAGNOZA_PF161
DROGA_P420DIAGNOZA_PF161
DROGA_P421DIAGNOZA_PF161
DROGA_P422DIAGNOZA_PF161
DROGA_P428DIAGNOZA_PF161
DROGA_P488DIAGNOZA_PF161
DROGA_P400DIAGNOZA_PF162
DROGA_P411DIAGNOZA_PF162
DROGA_P412DIAGNOZA_PF162
DROGA_P414DIAGNOZA_PF162
DROGA_P418DIAGNOZA_PF162
DROGA_P420DIAGNOZA_PF162
DROGA_P421DIAGNOZA_PF162
DROGA_P422DIAGNOZA_PF162
DROGA_P428DIAGNOZA_PF162
DROGA_P488DIAGNOZA_PF162
DROGA_P400DIAGNOZA_PF163
DROGA_P411DIAGNOZA_PF163
DROGA_P412DIAGNOZA_PF163
DROGA_P414DIAGNOZA_PF163
DROGA_P418DIAGNOZA_PF163
DROGA_P420DIAGNOZA_PF163
DROGA_P421DIAGNOZA_PF163
DROGA_P422DIAGNOZA_PF163
DROGA_P428DIAGNOZA_PF163
DROGA_P488DIAGNOZA_PF163
DROGA_P400DIAGNOZA_PF164
DROGA_P411DIAGNOZA_PF164
DROGA_P412DIAGNOZA_PF164
DROGA_P414DIAGNOZA_PF164
DROGA_P418DIAGNOZA_PF164
DROGA_P420DIAGNOZA_PF164
DROGA_P421DIAGNOZA_PF164
DROGA_P422DIAGNOZA_PF164
DROGA_P428DIAGNOZA_PF164
DROGA_P488DIAGNOZA_PF164
DROGA_P400DIAGNOZA_PF165
DROGA_P411DIAGNOZA_PF165
DROGA_P412DIAGNOZA_PF165
DROGA_P414DIAGNOZA_PF165
DROGA_P418DIAGNOZA_PF165
DROGA_P420DIAGNOZA_PF165
DROGA_P421DIAGNOZA_PF165
DROGA_P422DIAGNOZA_PF165
DROGA_P428DIAGNOZA_PF165
DROGA_P488DIAGNOZA_PF165
DROGA_P400DIAGNOZA_PF166
DROGA_P411DIAGNOZA_PF166
DROGA_P412DIAGNOZA_PF166
DROGA_P414DIAGNOZA_PF166
DROGA_P418DIAGNOZA_PF166
DROGA_P420DIAGNOZA_PF166
DROGA_P421DIAGNOZA_PF166
DROGA_P422DIAGNOZA_PF166
DROGA_P428DIAGNOZA_PF166
DROGA_P488DIAGNOZA_PF166
DROGA_P400DIAGNOZA_PF167
DROGA_P411DIAGNOZA_PF167
DROGA_P412DIAGNOZA_PF167
DROGA_P414DIAGNOZA_PF167
DROGA_P418DIAGNOZA_PF167
DROGA_P420DIAGNOZA_PF167
DROGA_P421DIAGNOZA_PF167
DROGA_P422DIAGNOZA_PF167
DROGA_P428DIAGNOZA_PF167
DROGA_P488DIAGNOZA_PF167
DROGA_P400DIAGNOZA_PF168
DROGA_P411DIAGNOZA_PF168
DROGA_P412DIAGNOZA_PF168
DROGA_P414DIAGNOZA_PF168
DROGA_P418DIAGNOZA_PF168
DROGA_P420DIAGNOZA_PF168
DROGA_P421DIAGNOZA_PF168
DROGA_P422DIAGNOZA_PF168
DROGA_P428DIAGNOZA_PF168
DROGA_P488DIAGNOZA_PF168
DROGA_P400DIAGNOZA_PF169
DROGA_P411DIAGNOZA_PF169
DROGA_P412DIAGNOZA_PF169
DROGA_P414DIAGNOZA_PF169
DROGA_P418DIAGNOZA_PF169
DROGA_P420DIAGNOZA_PF169
DROGA_P421DIAGNOZA_PF169
DROGA_P422DIAGNOZA_PF169
DROGA_P428DIAGNOZA_PF169
DROGA_P488DIAGNOZA_PF169
DROGA_P500DIAGNOZA_PF180
DROGA_P511DIAGNOZA_PF180
DROGA_P512DIAGNOZA_PF180
DROGA_P513DIAGNOZA_PF180
DROGA_P514DIAGNOZA_PF180
DROGA_P515DIAGNOZA_PF180
DROGA_P588DIAGNOZA_PF180
DROGA_P500DIAGNOZA_PF181
DROGA_P511DIAGNOZA_PF181
DROGA_P512DIAGNOZA_PF181
DROGA_P513DIAGNOZA_PF181
DROGA_P514DIAGNOZA_PF181
DROGA_P515DIAGNOZA_PF181
DROGA_P588DIAGNOZA_PF181
DROGA_P500DIAGNOZA_PF182
DROGA_P511DIAGNOZA_PF182
DROGA_P512DIAGNOZA_PF182
DROGA_P513DIAGNOZA_PF182
DROGA_P514DIAGNOZA_PF182
DROGA_P515DIAGNOZA_PF182
DROGA_P588DIAGNOZA_PF182
DROGA_P500DIAGNOZA_PF183
DROGA_P511DIAGNOZA_PF183
DROGA_P512DIAGNOZA_PF183
DROGA_P513DIAGNOZA_PF183
DROGA_P514DIAGNOZA_PF183
DROGA_P515DIAGNOZA_PF183
DROGA_P588DIAGNOZA_PF183
DROGA_P500DIAGNOZA_PF184
DROGA_P511DIAGNOZA_PF184
DROGA_P512DIAGNOZA_PF184
DROGA_P513DIAGNOZA_PF184
DROGA_P514DIAGNOZA_PF184
DROGA_P515DIAGNOZA_PF184
DROGA_P588DIAGNOZA_PF184
DROGA_P500DIAGNOZA_PF185
DROGA_P511DIAGNOZA_PF185
DROGA_P512DIAGNOZA_PF185
DROGA_P513DIAGNOZA_PF185
DROGA_P514DIAGNOZA_PF185
DROGA_P515DIAGNOZA_PF185
DROGA_P588DIAGNOZA_PF185
DROGA_P500DIAGNOZA_PF186
DROGA_P511DIAGNOZA_PF186
DROGA_P512DIAGNOZA_PF186
DROGA_P513DIAGNOZA_PF186
DROGA_P514DIAGNOZA_PF186
DROGA_P515DIAGNOZA_PF186
DROGA_P588DIAGNOZA_PF186
DROGA_P500DIAGNOZA_PF187
DROGA_P511DIAGNOZA_PF187
DROGA_P512DIAGNOZA_PF187
DROGA_P513DIAGNOZA_PF187
DROGA_P514DIAGNOZA_PF187
DROGA_P515DIAGNOZA_PF187
DROGA_P588DIAGNOZA_PF187
DROGA_P500DIAGNOZA_PF188
DROGA_P511DIAGNOZA_PF188
DROGA_P512DIAGNOZA_PF188
DROGA_P513DIAGNOZA_PF188
DROGA_P514DIAGNOZA_PF188
DROGA_P515DIAGNOZA_PF188
DROGA_P588DIAGNOZA_PF188
DROGA_P500DIAGNOZA_PF189
DROGA_P511DIAGNOZA_PF189
DROGA_P512DIAGNOZA_PF189
DROGA_P513DIAGNOZA_PF189
DROGA_P514DIAGNOZA_PF189
DROGA_P515DIAGNOZA_PF189
DROGA_P588DIAGNOZA_PF189
DROGA_P999DIAGNOZA_PF190
DROGA_P999DIAGNOZA_PF191
DROGA_P999DIAGNOZA_PF192
DROGA_P999DIAGNOZA_PF193
DROGA_P999DIAGNOZA_PF194
DROGA_P999DIAGNOZA_PF195
DROGA_P999DIAGNOZA_PF196
DROGA_P999DIAGNOZA_PF197
DROGA_P999DIAGNOZA_PF198
DROGA_P999DIAGNOZA_PF199