Rozhranie: ZS03_12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

Typ záznamu ZS03_12

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_ZS_03_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_ZS_03_1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_ZS_03_1231  
IDENTIFZARÁNOÁNOvarchar8   Identifikátor zariadenia0_ZS_03_1241  
KUPLIECEBNA     integer2   Kúpeľná liečebňa0_ZS_03_1261  
ZOSTAVIL     varchar150   Správu vyplnil (meno lekára)0_ZS_03_1271  
EMAIL     varchar128   e-mail0_ZS_03_1281  
TELEFON     varchar35   Číslo telefónu0_ZS_03_1291  
STAROSTL_DRUH   ÁNOvarchar1   Druh starostlivosti111  
POIST_PLATCA   ÁNOvarchar2   Poisťovňa / platca121  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta211  
KOD_STAT     varchar3   Kód krajiny trvalého bydliska271  
PRAC_STAV     varchar1   Pracovný stav281  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta251  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko pacienta261  
POC_DNI     integer3   Dĺžka pobytu (v dňoch)311  
UHRADA_VZP     varchar1   Úhrada z verejného zdravotného poistenia321  
INDIK_SKUPINA     varchar4   Indikačná skupina331  
VYSL_LIECENIA   ÁNOvarchar1   Výsledok liečenia351  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum ukončenia kúpeľnej liečby 361  
ROK_UKONCENIA     varchar4   Rok ukončenia kúpeľnej liečby371ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta231ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta241ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta221ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_ZS_03_1251ÁNO
DIAGNOZA_5     varchar5   Diagnóza_5341  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"Ak položka Druh starostlivosti = '1, 2, 5, 7', potom vek musí byť >= 18. "CHECK (IF (NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1== '1' OR M1R1S1== '2' OR M1R1S1== '5' OR M1R1S1 == '7', M2R4S1 >= 18, TRUE))1     M2R4S1  
109"Ak položka Platca = '44, 55, 66, 70, 75', potom vek musí byť >= 18."CHECK(IF(((NOT ISNULL(M1R2S1)) AND ((M1R2S1 == '44') OR (M1R2S1 == '55') OR (M1R2S1== '66') OR (M1R2S1 == '70') OR (M1R2S1 == '75'))), ((NOT ISNULL(M2R4S1)) AND (M2R4S1 >= 18)), TRUE))1     M2R4S1  
110"Ak položka Poisťovňa/platca = '88', potom položka Druh starostlivosti môže byť len '2', '3', '5' alebo '8' ."CHECK(IF(NOT ISNULL(M1R2S1) AND M1R2S1 == '88', NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1=='2' OR M1R1S1=='3' OR M1R1S1=='5' OR M1R1S1=='8', TRUE))1     M1R1S1  
111"Ak položka Poisťovňa/platca = '66', potom položka Druh starostlivosti musí byť = '7'."CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND R2S1== '66', NOT ISNULL(R1S1) AND R1S1== '7', TRUE) )1     R1S1  
112"'Ak položka Platca = '99', potom položka Druh starostlivosti musí byť = '4' alebo '6'"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M1R2S1)) AND (M1R2S1 == '99')), ((NOT ISNULL(M1R1S1)) AND ((M1R1S1=='4')OR(M1R1S1=='6'))), TRUE))1     M1R1S1  
200"Kód krajiny trvalého pobytu nesmie byť prázdny!"CHECK(NOT ISNULL(M2R7S1))2     M2R7S1  
201"Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - dieťa/žiak/študent len u občanov s trvalým bydliskom v SR vo veku do 30 rokov!"CHECK ( IF( (NOT ISNULL(M2R8S1)) AND (M2R8S1 == '0' AND M2R7S1==703), ((NOT ISNULL(M2R4S1)) AND (M2R4S1 <= 29)), TRUE))2     M2R8S1  
202"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK( NOT ISNULL(M2R4S1) AND M2R4S1<>777)2     M2R4S1  
203"Položka pracovný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL (M2R8S1))2     M2R8S1  
204"Položka Pracovný stav môže mať kód 1 - pravidelne zamestnaný/á len u občanov s trvalým bydliskom v SR vo veku od 16 do 70 rokov."CHECK(IF(M2R7S1=='703' AND NOT ISNULL(M2R8S1) AND M2R8S1=='1', 16 <= (M2R4S1) AND (M2R4S1)<70, TRUE))2     M2R8S1  
205"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!"CHECK (NOT ISNULL (M2R4S1))2     M2R4S1  
206"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"CHECK(IF(R4S1<>'999' AND R4S1<>'777' AND NOT ISNULL(M2R4S1), (M2R4S1<>999) AND M2R4S1<100 , TRUE))2     M2R4S1ÁNO
208"Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený! Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód 'SK0000000000' - u občana s trvalým bydliskom v SR alebo 'SKZZZZZZZZZZ' - u občana, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko."CHECK (NOT ISNULL(M2R5S1))2     M2R5S1  
209"Ak kód obce trvalého bydliska je ´SKZZZZZZZZZZ´, potom pacientom je občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko /kód krajiny je rôzny od ´703´/."CHECK(IF(M2R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', M2R7S1<>'703', TRUE))2     M2R5S1;M2R7S1  
210"'Ak položka Kód krajiny = '703', potom položka poisťovňa Platca = '88,99,24,25,27,44,55,70,75'"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M2R7S1)) AND (M2R7S1 == '703')), ((NOT ISNULL(M1R2S1)) AND ((M1R2S1 == '88') OR (M1R2S1 == '99') OR (M1R2S1 == '24') OR (M1R2S1 == '25') OR (M1R2S1 == '27') OR (M1R2S1 == '66') OR (M1R2S1 == '44') OR (M1R2S1 == '55') OR (M1R2S1 == '70') OR (M1R2S1 == '75'))), TRUE))2     M1R2S1  
211"Kód trvalého bydliska ´SK0000000000´ - neznáme, môže mať len občan s trvalým bydliskom v SR /kód krajiny je ´703´/."CHECK(IF(M2R5S1=='SK0000000000', M2R7S1=='703', TRUE))2     M2R5S1; M2R7S1  
212"Ak je pacientom občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko /kód krajiny je rôzny od ´703´/, potom kód trvalého bydliska musí byť ´SKZZZZZZZZZZ´."CHECK (IF (M2R7S1<>'703', M2R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE))2     M2R5S1  
213"Položka Pracovný stav môže mať kód 5 - dôchodca/kyňa/- starobný/á/ len u občanov s trvalým bydliskom v SR vo veku nad 45 rokov!"CHECK ( IF (M2R8S1 == '5' AND M2R7S1==703, M2R4S1 >= 45, TRUE))2     M2R8S1  
217"Ak je pacientom občan s trvalým bydliskom v SR a položka Vek pacienta >= 70 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 5 - dôchodca/kyňa/ starobný/á/. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód ´9´."CHECK ( IF ( M2R4S1 >= 70 AND M2R4S1 <>'999' AND M2R7S1== 703, M2R8S1 == '5' OR M2R8S1== '9', TRUE))2     M2R8S1  
218"Položka Pracovný stav môže mať kód 4 - dôchodca/kyňa/ invalidný/á/ len u občanov vo veku od 18 do 70 rokov!"CHECK (IF (M2R8S1=='4', 18 <= (M2R4S1) AND (M2R4S1) < 70, TRUE))2     M2R8S1  
219"Ak je pacientom občan s trvalým bydliskom v SR a položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0 - dieťa/žiak/študent!"CHECK (IF (M2R4S1 < 16 AND M2R7S1==703, M2R8S1==0, TRUE))2     M2R8S1  
220"Ak je pacientom občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko a položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav by mala mať kód 0 - dieťa/žiak/študent!" CHECK (IF (M2R4S1 < 16 AND M2R7S1 <> 703, M2R8S1==0, TRUE))2     M2R8S1ÁNO
300"Overiť, či je dĺžka pobytu nad 100 dní!"CHECK(M3R1S1<100)3     M3R1S1ÁNO
301"'Ak položka Indikačná skupina = <2101-3005> potom položka Vek musí byť < 18"Check(IF(((NOT ISNULL(M3R3S1)) AND ((M3R3S1 >= '2101') AND (M3R3S1 <= '3005'))) , ((NOT ISNULL(M2R4S1)) AND (M2R4S1 < 18)), TRUE))3     M2R4S1  
302"'Dátum ukončenia liečby nesmie byť prázdny!"CHECK((NOT ISNULL(M3R6S1)))3     M3R6S1  
303"Ak je dĺžka pobytu 1 deň, výsledok liečenia nemôže byť 1(=zdravotný stav zlepšený) !"CHECK( IF(M3R1S1==1, M3R5S1<>1, TRUE ))3     M3R5S1  
304"Ak položka Druh starostlivosti má kódy '4', '6' alebo '7', potom položka Úhrada z verejného zdravotného poistenia sa nevypĺňa!"Check( IF (NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1== '7' OR M1R1S1== '4' OR M1R1S1=='6', ISNULL(M3R2S1), TRUE))3     M3R2S1  
305"'Ak položka Druh starostlivosti = '7', potom položka Diagnóza musí zostať prázdna!"Check (IF (NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1 == '7', ISNULL(M3R4S1) ,TRUE ) )3     M3R4S1  
306"Ak položka Druh starostlivosti <> '7', potom položka Diagnóza nesmie zostať prázdna!"Check ( IF ( ISNULL(R4S1), ( NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1 == 7),TRUE) )3     M3R4S1  
307"Ak položka Druh starostlivosti = '3' alebo '8' a pacientom je občan s trvalým bydliskom v SR, potom položka Pracovný stav = '0' a Indikačná skupina = <2101-3005> a Vek < 18."CHECK (IF (((NOT ISNULL(M1R1S1)) AND ((M1R1S1 == '3') OR (M1R1S1 == '8')) AND M2R7S1==703),((NOT ISNULL(M2R8S1)) AND (M2R8S1 == '0') AND ((M3R3S1 >= '2101') AND (M3R3S1 <= '3005')) AND (NOT ISNULL(M2R4S1) AND (M2R4S1 < 18))), TRUE))3     M1R1S1  
308"'Ak položka Druh starostlivosti = '7', potom položka Indikačná skupina musí zostať prázdna!"Check(IF(((NOT ISNULL(M1R1S1)) AND (M1R1S1 == '7')),(ISNULL(M3R3S1)),TRUE))3     M3R3S1  
309"Ak položka Druh starostlivosti <> '7', potom položka Indikačná skupina nesmie zostať prázdna!"Check (IF (((NOT ISNULL(M1R1S1)) AND (M1R1S1 <> '7')), (NOT ISNULL(M3R3S1)), TRUE))3     M3R3S1  
311"'Ak položka Druh starostlivosti = '4','6' a Platca = '99' potom položka Úhrada z verejného zdravotného poistenia musí byť prázdna."Check(IF((((M1R1S1 == '4') OR (M1R1S1 == '6')) AND (M1R2S1 == '99')),(ISNULL(M3R2S1)), TRUE))3     M3R2S1  
312"Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku ukončenia kúpeľnej liečby. /M3R7=M0_ZS_03_12R1/"CHECK(M3R7S1==M0_ZS_03_12R1S1)3     M0_ZS_03_12R1S1  
313"Dĺžka pobytu nemôže byť 0!"CHECK(M3R1S1>0)3     M3R1S1  
314"Položka Dĺžka pobytu nesmie byť prázdna!"CHECK(NOT ISNULL(M3R1S1))3     M3R1S1  
315"'Ak položka Indikačná skupina = <0101-1210> potom položka Vek musí byť >= 18"Check(IF(((NOT ISNULL(M3R3S1)) AND ((M3R3S1 >= '0101') AND (M3R3S1 <= '1210'))) , ((NOT ISNULL(M2R4S1)) AND (M2R4S1 >= 18)), TRUE))3     M2R4S1  
316"Ak položka Druh starostlivosti má kód '7', potom položka Výsledok liečenia musí byť '9'."Check ( IF ( NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1 == '7', NOT ISNULL(M3R5S1) AND M3R5S1=='9', TRUE))3     M3R5S1  
317"Ak položka Indikačná skupina = <2501-2509>, potom položka Vek musí byť v intervale od 3 do 18 rokov."CHECK (IF(((NOT ISNULL(M3R3S1)) AND ((M3R3S1 >= '2501') AND (M3R3S1 <= '2509'))) , ((NOT ISNULL(M2R4S1)) AND (M2R4S1 >= 3) AND (M2R4S1 <= 18)), TRUE))3     M2R4S1ÁNO
318Modul 3: Kombinácia údajov '%s' a '%s' na riadku R2 a R3, Úhrada z verejného zdravotného poistenia a Indikačná skupina, nie je povolená. /INDIK_SKUP, UHRADA_VZP/.check(getFunction("validations/ZS03_12/Check_UHRADA_VZP_and_INDIK_SKUP_2019.js")( getValueCM("3", "UHRADA_VZP", null), getValueCM("3", "INDIK_SKUPINA", null) ), msgText(getValueCM("3", "UHRADA_VZP", "?"), getValueCM("3", "INDIK_SKUPINA", "????")), [{moduleItem: "UHRADA_VZP"}, {moduleItem: "INDIK_SKUPINA"}])3     R2S1,R3S1  
600Modul 2: Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_ZS_03_12", "ROK_SPRAC", "2", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])2     R1S1ÁNO
900"Položka Úhrada z verejného zdravotného poistenia môže zostať prázdna len vtedy, ak Poisťovňa/platca má kód 66 alebo 99!"CHECK(IF(ISNULL(M3R2S1), M1R2S1=='66' OR M1R2S1=='99', TRUE))     M3R2S1; M1R2S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: STAROSTL_DRUH
Obmedzovaná položka: POIST_PLATCA
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
STAROSTL_DRUH2POIST_PLATCA24
STAROSTL_DRUH3POIST_PLATCA24
STAROSTL_DRUH5POIST_PLATCA24
STAROSTL_DRUH8POIST_PLATCA24
STAROSTL_DRUH2POIST_PLATCA25
STAROSTL_DRUH3POIST_PLATCA25
STAROSTL_DRUH5POIST_PLATCA25
STAROSTL_DRUH8POIST_PLATCA25
STAROSTL_DRUH2POIST_PLATCA27
STAROSTL_DRUH3POIST_PLATCA27
STAROSTL_DRUH5POIST_PLATCA27
STAROSTL_DRUH8POIST_PLATCA27
STAROSTL_DRUH1POIST_PLATCA44
STAROSTL_DRUH1POIST_PLATCA55
STAROSTL_DRUH7POIST_PLATCA66
STAROSTL_DRUH1POIST_PLATCA70
STAROSTL_DRUH1POIST_PLATCA75
STAROSTL_DRUH2POIST_PLATCA88
STAROSTL_DRUH3POIST_PLATCA88
STAROSTL_DRUH5POIST_PLATCA88
STAROSTL_DRUH8POIST_PLATCA88
STAROSTL_DRUH4POIST_PLATCA99
STAROSTL_DRUH6POIST_PLATCA99