Rozhranie: ZS02_12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

Typ záznamu ZS02_12

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_ZS_02_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_ZS_02_1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_ZS_02_1231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_ZS_02_1241  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta111  
ROD_STAV     varchar2   Rodinný stav171  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta151  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko pacienta161  
VZDELANIE     varchar2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania211  
PRAC_STAV     varchar1   Pracovný stav221  
DRUH_POSK   ÁNOvarchar1   Druh úmyselného sebapoškodenia311  
PACDATVYK   ÁNOdate     Vykonanie činu - dátum321  
ROK_VYKONANIA     varchar4   Rok vykonania činu3181ÁNO
HODINA     integer2   Vykonanie činu - hodina341  
SPOSOB1_T     varchar150   Spôsob vykonania činu 1 - text351  
SPOSOB1_DG   ÁNOvarchar3   Spôsob vykonania činu 1 - diagnóza361  
MIESTO1   ÁNOvarchar1   Spôsob vykonania činu 1 - miesto371  
SPOSOB2_T     varchar150   Spôsob vykonania činu 2 - text381  
SPOSOB2_DG     varchar3   Spôsob vykonania činu 2 - diagnóza391  
MIESTO2     varchar1   Spôsob vykonania činu 2 - miesto3101  
MOTIV   ÁNOvarchar1   Motív činu3121  
OPAK_POK   ÁNOvarchar1   Opakovaný pokus (i v prípade samovraždy)3131  
DEM_POK   ÁNOvarchar1   Demonštratívny pokus3141  
ALK_DROGY   ÁNOvarchar1   Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky3151  
POTVR_LAB     bool     Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky-potvrdené laboratórne3161  
PSYCH_LIEC   ÁNOvarchar1   Psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom3171  
PITVA   ÁNOvarchar1   Druh vykonanej pitvy411  
ZOSTAVIL     varchar150   Správu vyplnil (meno lekára)421  
EMAIL     varchar128   e-mail431  
TELEFON     varchar35   Číslo telefónu441  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta121ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta k dátumu vykonania činu141ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta131ÁNO
PACDATUMR     date     Dátum úmrtia pacienta451  
IDENTIFZAR     varchar8   Identifikátor zariadenia0_ZS_02_1251ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_ZS_02_1261ÁNO
DEN_V_TYZDNI     varchar10   Deň v týždni331ÁNO
PSYCH_DG_5     varchar5   Psychiatrická diagnóza_53111  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
10"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav musí mať kód 1!"CHECK(IF(M1R4S1 < 16, NOT ISNULL(M1R7S1) AND M1R7S1==1, TRUE))1     M1R7S1  
11"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"CHECK(IF(R4S1<>'999' AND R4S1<>'777' AND NOT ISNULL(M1R4S1) , (M1R4S1<>999) AND M1R4S1<100 , TRUE))1     M1R4S1ÁNO
12"Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št.príslušníkov!"CHECK(M1R7S1<>5)1     M1R7S1ÁNO
13"Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M1R7S1))1     M1R7S1  
14"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK( NOT ISNULL(M1R4S1) AND M1R4S1<>777)1     M1R4S1  
15"Ak je rodné číslo neznáme, potom položka Druh úmyselného sebapoškodenia musí mať kód 1!"CHECK(IF(M1R4S1 = 999, M3R1S1==1, TRUE))     M3R1S1  
16"Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'."CHECK(NOT ISNULL(R5S1))1     M1R5S1  
17"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!"CHECK (NOT ISNULL (M1R4S1))1     M1R4S1  
20"Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M2R1S1))2     M2R1S1  
21"Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M2R2S1))2     M2R2S1  
22"Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - dieťa/žiak/študent len u pacientov do 30 rokov!"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M2R2S1 == '0')), ((NOT ISNULL(M1R4S1)) AND (M1R4S1 <= 29)), TRUE))2     M2R2S1  
30"Ak položka Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky = '1,2', potom položka Potvrdenie laboratórne nemôže byť prázdne !!"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R15S1)) AND ((M3R15S1 == '1') OR (M3R15S1 == '2'))), (NOT ISNULL(M3R16S1)), TRUE))3     M3R16S1  
31"Položka Vykonanie činu-hodina môže byť v intervale <0-23> alebo zostane nevyplnená."CHECK(((ISNULL(M3R4S1)) OR ((M3R4S1 >= 0) AND (M3R4S1 <= 23))))3     M3R4S1  
32"Ak je uvedená položka Spôsob vykonania činu 2-diagnóza, potom musí byť vyplnená aj položka Spôsob vykonania činu 2 - miesto!"CHECK(IF(NOT ISNULL (M3R9S1), NOT ISNULL (M3R10S1), TRUE))3     M3R10S1  
33"Položky Spôsob vykonania činu 1-diagnóza a miesto sú zhodné s položkami Spôsob vykonania činu 2-diagnóza aj miesto!"CHECK( IF ( NOT ISNULL(M3R6S1) AND NOT ISNULL(M3R9S1) AND (M3R6S1) == (M3R9S1) , M3R7S1<>M3R10S1, TRUE))3       ÁNO
34"Ak je vyplnená položka Spôsob vykonania činu 2-text, potom musí byť vyplnená aj položka Spôsob vykonania činu 2-diagnóza!"CHECK(IF(NOT ISNULL(M3R8S1), NOT ISNULL(M3R9S1), TRUE))3     R9S1  
90"Ak je vek pacienta nižší ako 16 rokov, položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!"Check (IF ( M1R4S1 < 16, NOT ISNULL (M2R1S1) AND M2R1S1==9, TRUE))     M2R1S1  
91"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0!"CHECK(IF(M1R4S1 < 16, NOT ISNULL(M2R2S1) AND M2R2S1==0, TRUE))     M2R2S1  
93"Položka Pracovný stav môže mať kód 5 - dôchodca /kyňa/ starobný /á/ len u pacientov nad 45 rokov!"CHECK ( IF (M2R2S1 == '5', M1R4S1 >= 45, TRUE))2     M2R2S1  
96"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!"Check (IF ( M1R4S1 >= 20, M2R1S1==1 OR M2R1S1==2 OR M2R1S1==3 OR M2R1S1==4 OR M2R1S1==5 OR M2R1S1==6 OR M2R1S1==9, TRUE))     M2R1S1  
97"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!"Check (IF ( M1R4S1 >= 16 AND M1R4S1 < 20, M2R1S1=='1' OR M2R1S1=='2' OR M2R1S1=='3' OR M2R1S1=='4' OR M2R1S1=='9' , TRUE))     M2R1S1  
98"Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku vykonania činu."CHECK(M3R18S1==M0_ZS_02_12R1S1)     M0_ZS_02_12R1S1  
99"Dátum vykonania činu musí byť väčší ako dátum narodenia pacienta!"CHECK(M3R2S1 > M1R2S1)     M3R2S1  
100"Ak položka Druh úmyselného sebapoškodzovania = '2', potom položka Druh vykonanej pitvy musí byť = '9' !!"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R1S1)) AND (M3R1S1 == '2')),((NOT ISNULL(M4R1S1)) AND (M4R1S1 == '9')), TRUE))     M4R1S1  
101"Ak Motív činu má hodnotu ´1´, potom vek pacienta musí byť do 30 rokov!"CHECK(IF(NOT ISNULL(M3R12S1) AND M3R12S1==1, M1R4S1<=29, TRUE))     M3R12S1  
102"Ak položka Vek pacienta >= 70 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód ´5´!"CHECK ( IF ( M1R4S1 >= 70, M2R2S1 == '5', TRUE))     M2R2S1  
600Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_ZS_02_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):