Rozhranie: ZS01_12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

Typ záznamu ZS01_12

Rozhranie platí od roku 2019

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_ZS_01_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_ZS_01_1221  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_ZS_01_1231  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_ZS_01_1241  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta111  
ROD_STAV     varchar2   Rodinný stav161  
PACOBEC_ST     varchar12   Trvalé bydlisko pacienta141  
PB_OBEC_ST     varchar12   Prechodné bydlisko pacienta151  
DAT_PRIJ     date     Dátum prijatia do ústavnej starostlivosti211  
PRIJ_PAC_A     bool     Prijatie pacienta A - súhlas221  
PRIJ_PAC_B   ÁNOvarchar1   Prijatie pacienta B - opakovanie231  
KONTAKT   ÁNOvarchar1   Kontakt s týmto zariadením241  
OD_PR_HOSP     varchar1   Čas od predchádzajúcej hospitalizácie (v mesiacoch)251  
ZIVOT_SKYM   ÁNOvarchar1   Spôsob života - s kým311  
ZIVOT_KDE   ÁNOvarchar1   Spôsob života - kde321  
VZDELANIE     varchar2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania331  
PRAC_STAV     varchar1   Pracovný stav341  
K_H_PSDIAG   ÁNOvarchar5   Diagnóza - hlavná psychiatrická411  
K_DIAG_BPR   ÁNOvarchar5   Diagnóza - vedúca bezprostredne k prijatiu421  
K_NEPSDIAG     varchar3   Diagnóza - nepsychiatrická súvisiaca s duševnou poruchou431  
DR_PSY_LA1     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-neuroleptiká441  
DR_PSY_LA2     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-anxiolytiká451  
DR_PSY_LA3     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-antidepresíva461  
DR_PSY_LA4     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-nootropiká471  
DR_PSY_LA5     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-iné481  
DR_PSY_LB1     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-ECTH491  
DR_PSY_LB2     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-fototerapia4101  
DR_PSY_LB3     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-spánková deprivácia4111  
DR_PSY_LB4     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-fyziatrická rehabilitácia4121  
DR_PSY_LB5     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-lieky (okrempsychofarmák)4131  
DR_PSY_LC1     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-individuálna-kognitívno-behaviorálna4141  
DR_PSY_LC2     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-individuálna-psychodynamická4151  
DR_PSY_LC3     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-skupinová-kognitívno-behaviorálna4161  
DR_PSY_LC4     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-skupinová-psychodynamická4171  
DR_PSY_LC5     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-psychoedukácia4181  
DR_PSY_LC6     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-didaktoterapia4191  
DR_PSY_LC7     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-iná4201  
DR_PSY_LD     bool     Psych.lieč. D-psychosociálna rehabilitácia4211  
PREP_PREKL     varchar2   Prepustenie/preklad/úmrtie511  
ST_PO_PRE     varchar1   Starostlivosť po prepustení/preklade521  
PRE_DKOROK     bool     Prepustenie pacienta do konca roka531  
DAT_PPU_H     integer2   Hodina úmrtia551  
ZOSTAVIL     varchar150   Správu vyplnil (meno lekára)561  
EMAIL     varchar128   e-mail571  
TELEFON     varchar35   Číslo telefónu581  
PACDATVYK   ÁNOdate     Dátum prepustenia/prekladu/úmrtia(pri neprepustených 31.12.20xx)541  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta121ÁNO
PACVEK     integer3   Vek pacienta k dátumu udalosti5101ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta131ÁNO
DLHOSP     integer10   Dĺžka hospitalizácie5111ÁNO
ROK_UDALOSTI     integer4   Rok prijatia do ústavnej starostlivosti591ÁNO
ROK_UDALOSTI_5     varchar4   Rok udalosti5121ÁNO
IDENTIFZAR     varchar8   Identifikátor zariadenia0_ZS_01_1251ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar150   Názov zariadenia0_ZS_01_1261ÁNO
DATUM_KONTR     date     Kontrolny datum tvaru 31.12.RRRR5131ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M1R6S1))1     M1R6S1  
101"Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št.príslušníkov!"CHECK (M1R6S1 <>5)1     M1R6S1ÁNO
102"Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'."CHECK(NOT ISNULL(R4S1))1     M1R4S1  
200"Ak položka Prijatie pacienta - A je bez súhlasu pacienta, potom položka Kontakt s týmto zariadením nemôže mať kód '1' !"CHECK(IF(((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M2R2S1==FALSE)),((M2R4S1<>'1')),TRUE))2     M2R4S1  
201"Ak položka Prijatie pacienta - B má kód "1", potom položka Čas od predchádzajúcej hospitalizácie musí mať kód "0" (pacient hospitalizovaný vôbec prvýkrát)."CHECK(IF(M2R3S1 == 1, NOT ISNULL(M2R5S1) AND M2R5S1==0, TRUE))2     M2R5S1  
202"Ak položka Prijatie pacienta - B má kód = '2' , potom položka Čas od predchádzajúcej hospitalizácie musí mať kód 2, 3, 4, 5 alebo 9!"CHECK ( IF (M2R3S1== 2, M2R5S1 == 2 OR M2R5S1 == 3 OR M2R5S1==4 OR M2R5S1==5 OR M2R5S1==9,TRUE))2     M2R5S1  
203"Ak položka Prijatie pacienta - B má kód = '3' , potom položka Čas od predchádzajúcej hospitalizácie musí mať kód 1, 2, 3 alebo 4!"CHECK ( IF (M2R3S1== 3, M2R5S1 == 1 OR M2R5S1 == 2 OR M2R5S1==3 OR M2R5S1==4,TRUE))2     M2R5S1  
300"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0!"Check (IF ( M5R10S1 < 16, NOT ISNULL(M3R4S1) AND M3R4S1==0, TRUE))3     M3R4S1  
301"Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!"CHECK (NOT ISNULL(M3R4S1))3     M3R4S1  
302"Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!"CHECK(NOT ISNULL(M3R3S1))3     M3R3S1  
400"Ak položka Druh psychiatrickej liečby - D nie je zaškrtnutá, potom položky Druh psychiatrickej liečby A,B,C nemôžu byť súčasne prázdne!"CHECK(IF((M4R21S1 == 0),($Suma<>0),TRUE))4i = {4-20}$Suma = SUM(i,M4RiS1)M4R21S1ÁNO
500"Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!"CHECK(IF(R10S1<>'999' AND R10S1<>'777' AND NOT ISNULL(M5R10S1), (M5R10S1<>999) AND M5R10S1<100 , TRUE))5     M5R10S1ÁNO
501"Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!"CHECK( NOT ISNULL(M5R10S1) AND M5R10S1<>777 )5     M5R10S1  
502"Ak položka Prepustenie pacienta do konca sled. roka je nepotvrdená, potom v položke Dátum prepustenia/prekladu/úmrtia musí byť dátum 31.12.rrrr !"CHECK(IF(M5R3S1==0, M5R4S1==M5R13S1, TRUE))5     M5R4S1  
503"Ak položka Prepustenie pacienta do konca sled. roka je nepotvrdená, potom položka Prepustenie/preklad/úmrtie a položka Starostlivosť po prepustení/preklade musia byť prázdne !!"CHECK(IF(M5R3S1 == 0, ISNULL(M5R1S1) AND ISNULL(M5R2S1), TRUE))5     M5R1S1;M5R2S1  
504"Ak položka Prepustenie pacienta do konca sled. roka je potvrdená, potom položka Prepustenie/preklad/úmrtie nesmie byť prázdna!"CHECK (IF (M5R3S1 == 1, NOT ISNULL(M5R1S1), TRUE))5     M5R1S1  
505"Ak položka Prepustenie/preklad/úmrtie má kód 10 alebo 11, potom položka Starostlivosť po prepustení/preklade musí zostať prázdna!"Check ( IF (M5R1S1=='10' OR M5R1S1=='11', ISNULL (M5R2S1),TRUE) )5     M5R2S1  
506"Ak položka Prepustenie/preklad/úmrtie má kód 9, potom položka Starostlivosť po prepustení/preklade nesmie zostať prázdna!"CHECK (IF(M5R1S1== 9, NOT ISNULL (M5R2S1), TRUE))5     M5R2S1  
507"Ak položka Prepustenie/preklad/úmrtie má kód = <1 - 8> , potom položka Starostlivosť po prepustení/preklade nesmie byť prázdna alebo = '9' !!"CHECK(IF(NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1 == '1' OR M5R1S1 == '2' OR M5R1S1 == '3' OR M5R1S1 == '4' OR M5R1S1 == '5' OR M5R1S1 == '6' OR M5R1S1 == '7' OR M5R1S1 == '8' , NOT ISNULL(M5R2S1) AND M5R2S1<>'9' ,TRUE))5     M5R2S1  
508"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!"CHECK (NOT ISNULL (M5R10S1))5     M5R10S1  
600Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, či pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_ZS_01_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])1     R1S1ÁNO
900"Ak položka Rok prijatia < ako položka Rok udalosti, potom položka Prijatie pacienta-B musí mať kód '4'!"CHECK(IF(M5R12S1<M5R9S1, M2R3S1==4, TRUE))     M2R3S1  
901"Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - dieťa/žiak/študent len u pacientov do 30 rokov!"CHECK (IF (NOT ISNULL (M3R4S1) AND (M3R4S1==0), M5R10S1<=29, TRUE))     M3R4S1  
904"Ak je vek pacienta nad 70 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 5!"CHECK ( IF ( M5R10S1 >= 70 , M3R4S1 == '5', TRUE))     M3R4S1  
905"Položka Pracovný stav môže mať kód 5 - dôchodca /kyňa/ starobný /á/ len u pacientov nad 45 rokov!"CHECK ( IF (M3R4S1 == '5', M5R10S1 >= 45, TRUE))     M3R4S1ÁNO
906"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!"Check (IF ( M5R10S1 >= 20, M3R3S1==1 OR M3R3S1==2 OR M3R3S1==3 OR M3R3S1==4 OR M3R3S1==5 OR M3R3S1==6 OR M3R3S1==9, TRUE))     M3R3S1  
907"Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!"Check (IF ( M5R10S1 >= 16 AND M5R10S1 < 20, M3R3S1=='1' OR M3R3S1=='2' OR M3R3S1=='3' OR M3R3S1=='4' OR M3R3S1=='9' , TRUE))     M3R3S1  
908"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!"Check (IF ( M5R10S1 < 16, NOT ISNULL(M3R3S1) AND M3R3S1==9, TRUE))     M3R3S1  
909"Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav má kód 1!"Check (IF ( M5R10S1 < 16, NOT ISNULL(M1R6S1) AND M1R6S1==1, TRUE))     M1R6S1  
910"Ak položka Prijatie pacienta-B má kód '4', potom položka Rok prijatia musí byť < ako položka Rok udalosti!"CHECK(IF(M2R3S1==4, M5R12S1< M5R9S1, TRUE))     M2R3S1  
911"Dátum prijatia do ústavnej starostlivosti musí byť rovný alebo menší ako Dátum prepustenia/prekladu/úmrtia!"CHECK(M2R1S1<=M5R4S1)     M5R4S1  
912"Rok spracovania musí byť rovnaký ako Rok udalosti!"CHECK(M0_ZS_01_12R1S1==M5R9S1)     M5R9S1  
913"Položka Pracovný stav môže mať kód 4 - dôchodca /kyňa/ invalidný /á/ len u pacientov do 65 rokov!"CHECK ( IF (M3R4S1 == '4', M5R10S1 <= 65, TRUE))     M3R4S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):