Rozhranie: Z01_12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

Typ záznamu Z01_12

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_Z01_1211  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_Z01_1221  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti0_Z01_1241  
PORCCHOR   ÁNOvarchar6   Poradové číslo chorobopisu0_Z01_1271  
PORCPREKLAD   ÁNOinteger2   Poradové číslo prekladu0_Z01_1281  
PACRC   ÁNOvarchar10   Rodné číslo pacienta0111  
KOD_STAT   ÁNOvarchar3   Kód krajiny trvalého bydliska0161  
PRAC_STAV   ÁNOvarchar1   Pracovný stav - ekonomická aktivita0171  
PRAC_STAV_RIZ     varchar1   Pracovný stav rizikové pracovisko0181  
PRIJ_ODPORUCIL   ÁNOvarchar1   Prijatie odporučil spôsob odporučenia0221  
DAT_PRIJ   ÁNOdatetime     Dátum prijatia0231  
SPOSOB_PRIJ   ÁNOvarchar1   Spôsob prijatia0261  
HOSP_OPAK_PRIJ   ÁNOvarchar1   Hospitalizácia v tomto roku v ktorejkoľvek nemocnici0271  
REHOSP_OPAK_PRIJ     varchar1   Rehospitalizácia pre základné ochorenie02101  
LIECBA_MEDI     bool     liečba - medikamentózna02111  
LIECBA_OPER     bool     liečba- operačná02121  
LIECBA_RESUS     bool     liečba - resuscitácia02131  
LIECBA_RADIOT     bool     liečba - rádioterapia02141  
LIECBA_TRANS     bool     liečba - transfúzia02161  
LIECBA_INFUZ     bool     liečba- infúzia02171  
LIECBA_REHAB     bool     liečba - rehabilitácia02181  
LIECBA_INA     bool     liečba - iná02191  
LIECBA_ZIADNA     bool     liečba - žiadne, len vyšetrenie02201  
PACDATVYK   ÁNOdatetime     Dátum ukončenia hospitalizácie02281  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNOvarchar1   Spôsob ukončenia hospitalizácie02291  
POISTOVNA   ÁNOvarchar2   Kód poisťovne0141  
ICOÁNOÁNOvarchar8   Identifikačné číslo organizácie0_Z01_1231  
PACVEK     integer3   Vek pacienta pri ochorení02301ÁNO
DLHOSP     integer10   Dĺžka hospitalizácie02311ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar1   Pohlavie pacienta0131ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta0121ÁNO
NAZOV     varchar150   Názov Zariadenie0_Z01_1261ÁNO
DIAG_PRIC_URAZU     varchar5   Diagnóza príčiny úrazu0291  
DIAG_ODPOR_4     varchar5   Diagnóza – odporučenia 40211  
PRIC_SMRTI_4     varchar5   Príčina smrti základná 402271  
DIAG_PRIJ_4   ÁNOvarchar5   Diagnóza prijatia 40251  
DIAG_HOSP_OD_4   ÁNOvarchar5   Diagnóza hospitalizácie na tomto oddelení 40281  
IDENTIFZAR_D     varchar8   Identifikátor zariadenia dopočítaný0_Z01_1251ÁNO
ROK_PRIJATIA     varchar4   Rok prijatia 0241ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNOvarchar12   Trvalé bydlisko pacienta0151  
XMLHLASENIE_ID     varchar256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ9011  
XMLHLASENIE_VER     integer3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ9021  
LIECBA_CHEMOT     bool     liečba - chemoterapia02151  
ZZK_BEZ_KOMPLIK     bool     Získaná zdravotná komplikácia - bez komplikácií02211  
ZZK_NOZOKOM_NAK     bool     Získaná zdravotná komplikácia - nozokomiálna nákaza02221  
ZZK_DEKUBITY     bool     Získaná zdravotná komplikácia - dekubity02231  
ZZK_ZAZIV_TAZKOSTI     bool     Získaná zdravotná komplikácia - zažívacie ťažkosti02241  
ZZK_PNEUMONIA     bool     Získaná zdravotná komplikácia - pneumónia02251  
ZZK_INA     bool     Získaná zdravotná komplikácia - iná02261  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1Rok spracovania musí byť rovný roku ukončenia hospitalizácie. /ROK_SPRAC, PACDATVYK/.check(getValueCM("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleName: "02", moduleItem: "PACDATVYK"}])0_Z01_12     M02R22S1  
2"Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Diagnóza prijatia môže byť len Z763. /DIAG_PRIJ_4/."CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE ))0_Z01_12     M02R5S1  
3"Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Základná diagnóza môže byť len Z763. /DIAG_HOSP_OD_4/."CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE ))0_Z01_12     M02R8S1  
6"Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizovanú osobu na útvare pediatria - 007, ktorá má vek vyšší ako 25 rokov. Môže sa vyskytnúť len s diagnózou Z763. /DIAG_PRIJ_4/. "CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R30S1>=25 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE ))0_Z01_12     M02R5S1ÁNO
7"Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizovanú osobu na útvare pediatria - 007, ktorá má vek vyšší ako 25 rokov. Môže sa vyskytnúť len s diagnózou Z763. /DIAG_HOSP_OD_4/. "CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R30S1>=25 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE ))0_Z01_12     M02R8S1ÁNO
8"Rodné číslo pacienta nie je uvedené."CHECK(NOT ISNULL(R1S1))01     R1S1  
10"Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba."CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051', SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' OR M02R30S1<=1, TRUE))0_Z01_12     M02R5S1  
11"Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba."CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051', SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' OR M02R30S1<=1 , TRUE))0_Z01_12     M02R8S1  
14"Ak je hospitalizovaná osoba na útvare geriatria - 060 mala by mať vek nad 20 rokov. /Oprava kódu PZS alebo RČ./"CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='060' , M02R30S1>20 , TRUE ))0_Z01_12     M0_Z01_12R4S1;M01R1S1ÁNO
20"Kód zdravotnej poisťovne 00 - novorodenci, môžu mať len novorodenci. Opravte chybné rodné číslo alebo chybnú zdravotnú poisťovňu. /PACRC, POISTOVNA/."CHECK(IF( R4S1=='00' , M02R30S1==0 , TRUE ))01     R4S1;R1S1  
22"Ak sú vyplnené v pracovnom stave kódy 0, 3, 4, 5, 6, 9, tak v rizikovom pracovisku je prípustný len kód 2. /PRAC_STAV, PRAC_STAV_RIZ/."CHECK(IF( NOT ISNULL(R8S1) AND (R7S1==0 OR R7S1==3 OR R7S1==4 OR R7S1==5 OR R7S1==6 OR R7S1==9) , R8S1==2 , TRUE ))01     R8S1  
23"Ak je vykázané rizikové pracovisko, tak v pracovnom stave /PRAC_STAV_RIZ, PRAC_STAV/ môžu byť len kódy 1, 2 alebo 7."CHECK(IF ( R8S1==1 , R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==7 , TRUE ))01     R7S1  
25"Ak sa jedná o prípad bez odporučenia lekárom, tak Diagnóza - odporučenia musí zostať nevyplnená. /DIAG_ODPOR_4/."CHECK(IF( R2S1==7 , ISNULL(R1S1) , TRUE ))02     R1S1  
26"Ak je vek hospitalizovanej osoby nižší ako 16 rokov, potom položka Zamestnanie-pracovný stav musí mať kód '0 - dieťa/žiak/študent'."CHECK (IF(M02R30S1< 16, M01R7S1==0, TRUE))     M01R7S1  
29"Dátum a čas prijatia nesmie byť neskorší ako dátum a čas ukončenia hospitalizácie. /DAT_PRIJ, PACDATVYK/."CHECK(R28S1>=R3S1 )02     R3S1;R28S1  
30Dátum prijatia nesmie byť skorší ako dátum narodenia. /DAT_PRIJ, PACDATNAR/. Chybné je rodné číslo alebo dátum prijatia. /PACRC, DAT_PRIJ/.check(getFunction("common/daysBetween.js")(getValueCM("01", "PACDATNAR", null), getValueCM("02", "DAT_PRIJ", null) ) >= 0, msgText(), [{moduleName: "01", moduleItem: "PACRC"}, {moduleItem: "DAT_PRIJ"}])02     M01R1S1;M02R3S1  
32"Dĺžka hospitalizácie je dlhšia ako 300 dní. Skontrolujte dátumy prijatia a ukončenia hospitalizácie. /DLHOSP, DAT_PRIJ, PACDATVYK/. Ak je to v poriadku, ignorujte varovanie."CHECK(R31S1<=300)02     R3S1;R28S1ÁNO
33"Ak je spôsob odporučenia 4 – ZZS, alebo 3 - lekár APS, musí byť spôsob prijatia len kód 1-neodkladné prijatie. /PRIJ_ODPORUCIL, SPOSOB_PRIJ/."CHECK(IF( R2S1==3 OR R2S1==4 , R6S1==1 , TRUE ))02     R6S1  
43"Položka Základná diagnóza má vyplnený kód F10 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu, a pacient má menej ako 5 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/."CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F10' , R30S1>=5, TRUE ))02     R8S1ÁNO
45"Položka Základná diagnóza má vyplnený kód F11 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov, a pacient má menej ako 5 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/."CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F11' , R30S1>=5, TRUE ))02     R8S1ÁNO
46"Položka Základná diagnóza má vyplnený kód G80 - detská mozgová obrna, a pacient má viac ako 25 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/."CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='G80' , R24S1<=25 , TRUE ))02     R8S1ÁNO
47"Položka Základná diagnóza má vyplnený kód O80 - spontánny pôrod, a tiež je vyplnená Príčina smrti základná. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/."CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='O80' , ISNULL(R27S1) , TRUE ))02     R8S1;R27S1ÁNO
48"Položka Základná diagnóza má vyplnený kód Z763. V tomto prípade položka Základná príčina smrti nesmie byť vyplnená. /DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/."CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,4)=='Z763' , ISNULL(R27S1) , TRUE ))02     R8S1;R27S1  
51"Ak je v Diagnóze prijatia kód Z763, tak musí byť označená - 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie' ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_PRIJ_4, LIECBA_ZIADNA/."CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==0, TRUE ))02i={11-19}   R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
52"Ak je v Základnej diagnóze kód Z763, tak musí byť označená - 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie' ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_HOSP_OD_4, LIECBA_ZIADNA/."CHECK(IF( SUBSTR(R8S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==0, TRUE ))02i={11-19}   R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
54"Ak riadok R20, 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie', je označený ako ‘áno‘, tak označenie ktorejkoľvek liečby z riadkov R11 až R19 ako ‘áno‘ je neprípustné. /LIECBA_ZIADNA/."CHECK(IF( R20S1==1 , Sum(i, RiS1)==0, TRUE ))02i={11-19}   R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1  
55"Ak je Spôsob ukončenia hospitalizácie iný ako úmrtie, tak Základná príčina smrti nesmie byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, PRIC_SMRTI_4/."CHECK( IF ( R29S1<6 , ISNULL(R27S1) , TRUE ))02     R27S1  
56"Ak je vyplnená Základná príčina smrti, tak Spôsob ukončenia hospitalizácie musí byť úmrtie, kód 6 alebo 7. /PRIC_SMRTI_4, SPOS_UKON_HOSP/."CHECK(IF( NOT ISNULL(R27S1) , R29S1==6 OR R29S1==7 , TRUE ))02     R29S1  
58"Ak bolo príčinou ukončenia hospitalizácie úmrtie, kód 6 alebo 7, tak Základná príčina smrti musí byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, PRIC_SMRTI_4/."CHECK( IF ( R29S1==6 OR R29S1==7 , NOT ISNULL(R27S1) , TRUE ))02     R27S1  
61"Poradové číslo prekladu nesmie byť 0."CHECK(M0_Z01_12R8S1>0)     M0_Z01_12R8S1  
62"Ak je Poradové číslo prekladu rovné 1, tak pacient nemohol byť prevzatý z iného útvaru/odd. toho istého zariadenia ÚZS. /PORCPREKLAD/."CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1==1 , M02R2S1<>6 , TRUE ))02     R2S1  
63"Ak je Poradové číslo prekladu väčšie ako 1, tak pacient mohol byť prevzatý len z iného útvaru/odd. toho istého zariadenia ÚZS. /PORCPREKLAD/."CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1>1 , M02R2S1==6 , TRUE ))02     R2S1  
64"Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Diagnóza prijatia, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_PRIJ_4/."CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R5S1,1,3)<>'Z38' , TRUE ))0_Z01_12     M02R5S1  
65"Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Základná diagnóza, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_HOSP_OD_4/."CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R8S1,1,3)<>'Z38' , TRUE ))0_Z01_12     M02R8S1  
68Chyba - Diagnóza odporučenia nezodpovedá pohlaviu pacienta. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1  
69Chyba - Diagnóza prijatia nezodpovedá pohlaviu pacienta. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R5S1  
70Chyba - Základná diagnóza nezodpovedá pohlaviu pacienta. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02     R8S1  
72Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá pohlaviu pacienta. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1  
73Chyba - Diagnóza odporučenia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1  
74Chyba - Diagnóza prijatia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R5S1  
75Chyba - Základná diagnóza nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02     R8S1  
77Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá veku pacienta. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1  
78Varovanie - Diagnóza odporučenia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2020.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1ÁNO
79Varovanie - Diagnóza prijatia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2020.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R5S1ÁNO
80Varovanie - Základná diagnóza nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2020.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02     R8S1ÁNO
82Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá veku pacienta. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_lenPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1ÁNO
83Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné overenie. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1ÁNO
84Varovanie - Diagnóza prijatia, je potrebné overenie. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R5S1ÁNO
85Varovanie - Základná diagnóza, je potrebné overenie. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02i={1,5,8,11,21}   R8S1ÁNO
87Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti, je potrebné overenie. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_lenPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1ÁNO
88Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné overenie u žien. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1ÁNO
89Varovanie - Diagnóza prijatia, je potrebné overenie u žien. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R5S1ÁNO
90Varovanie - Základná diagnóza, je potrebné overenie u žien. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02     R8S1ÁNO
92Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá pohlaviu pacienta. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_lenPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1ÁNO
115"Varovanie - Diagnóza na riadku R"+i+", je potrebné overenie. /DIAG_ODPOR_4, DIAG_PRIJ_4, DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/."FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='E60' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E75' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E77'), (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'E') , TRUE))02i={1,5,8,27}   RiS1ÁNO
137Chyba - Diagnóza príčiny úrazu je neprípustná. /DIAG_PRIC_URAZU/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPripDIAG_PRIC_URAZU_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIC_URAZU", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIC_URAZU"}])02     R9S1  
138Chyba - Diagnóza odporučenia je neprípustná. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1  
139Chyba - Diagnóza prijatia je neprípustná. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_PRIJ_4_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R5S1  
140Chyba - Základná diagnóza je neprípustná. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02     R8S1  
142Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti je neprípustná. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4_2021.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1  
143"Ak je vyplnená Základná diagnóza od skupiny S00 do T98, tak Diagnóza príčiny úrazu musí byť vyplnená a prípustné sú v nej len diagnózy od skupiny V01 do Y98. /DIAG_HOSP_OD_4, DIAG_PRIC_URAZU/."CHECK(IF( SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y', TRUE ))02     R9S1ÁNO
144"Ak je vyplnená Diagnóza príčiny úrazu od skupiny V01 do Y98, tak Základná diagnóza musí byť od skupiny S00 do T98. /DIAG_PRIC_URAZU, DIAG_HOSP_OD_4/."CHECK(IF( SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y' , SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , TRUE ))02     R9S1  
145"Ak riadok R20, 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie', je označený ako 'nie', tak musí byť vyplnený aspoň jeden z riadkov liečby od R11 po R19. /LIECBA_ZIADNA/."CHECK( IF ( R20S1=='0' , ($Suma>=1) , TRUE ))02i = {11-19}$Suma = SUM(i,RiS1)R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1  
146"Ak kód obce trvalého bydliska je SKZZZZZZZZZZ, potom pacientom je cudzinec a kód krajiny má byť rôzny od 703 - Slovensko. /PACOBEC, KOD_STAT/."CHECK(IF( R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', R6S1<>703 , TRUE ))01     R6S1  
147"Kód obce trvalého bydliska SK0000000000 môže mať len občan Slovenska. Zvoľte Kód krajiny trvalého bydliska '703'. /PACOBEC/."CHECK(IF( R5S1=='SK0000000000', R6S1==703 , TRUE ))01     R6S1  
149"Ak je kód krajiny rôzny od '703 - Slovensko', potom kód obce trvalého bydliska musí byť SKZZZZZZZZZZ. /KODSTAT, PACOBEC/."CHECK(IF( R6S1<>703 , R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE ))01     R5S1  
150"Položka Rehospitalizácia pre základné ochorenie musí byť vyplnená."CHECK (NOT ISNULL (R10S1))02     M02R10S1  
151"Ak je Základná diagnóza iná ako skupina S00 až T98, potom Diagnóza príčiny úrazu musí zostať prázdna."CHECK(IF(SUBSTR(R8S1,1,1)=='A' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='B' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='C' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='D' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='E' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='F' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='G' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='H' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='I' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='J' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='K' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='L' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='M' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='N' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='O' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='P' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='R' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='U' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='V' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Z' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Q' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Y' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='X' OR SUBSTR(R8S1,1,1)02     R8S1; R9S1  
158Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné overenie. /DIAG_ODPOR_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}])02     R1S1ÁNO
159Varovanie - Diagnóza prijatia je potrebné overenie. /DIAG_PRIJ_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_PRIJ_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}])02     R3S1ÁNO
160Varovanie – Základná diagnóza, je potrebné overenie. /DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}])02     R8S1ÁNO
162Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti, potrebné overenie. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4_War_2021.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1ÁNO
163Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá veku pacienta. /PRIC_SMRTI_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonPRIC_SMRTI_4_Vek_Error2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}])02     R27S1  
200"Vek pacienta musí byť vyšší/rovný ako 0. Skontrolujte rodné číslo pacienta. /PACRC/."CHECK( NOT ISNULL(R30S1) AND R30S1<>777)02     R30S1  
201"Overte, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov. Skontrolujte rodné číslo pacienta."CHECK(IF(R30S1<>'999' AND R30S1<>'777' AND NOT ISNULL(R30S1), (R30S1<>999) AND R30S1<100 , TRUE))02     R30S1ÁNO
202"Poradové číslo chorobopisu nesmie byť 0."Check (R7S1 > 0)0_Z01_12     M0_Z01_12R7S1  
203"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný. /PACRC/."CHECK (NOT ISNULL (R30S1))02     R30S1  
204"Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta je nad 120 rokov. /PACRC/."CHECK (R30S1<>888)02     R30S1  
205"V sekcii Získaná zdravotná komplikácia neuvádzate žiadnu informáciu. /ZZK_*/."CHECK($SZZK > 0)02i={21-26}$SZZK = SUM(i,RiS1)R21S1;R22S1;R23S1;R24S1;R25S1;R26S1  
206"V sekcii Získaná zdravotná komplikácia uvádzate logické protirečenie medzi riadkom R21 a riadkami R22-R26 v zmysle bez komplikácii - s komplikáciami. /ZZK_*/."CHECK(IF(R21S1 == 1, $SZZK2 == 0, TRUE))02i={22-26}$SZZK2 = SUM(i,RiS1)R21S1;R22S1;R23S1;R24S1;R25S1;R26S1  
207"Pri Diagnózach Odporučenia, Prijatia alebo Základnej s kódom 'Z763' - sprevádzajúca osoba je udanie ktorejkoľvek Získanej zdravotnej komplikácie na riadku R22 až R26 neprípustné. /DIAG_ODPOR_4;DIAG_PRIJ_4,DIAG_HOSP_OD_4, ZZK_*/."CHECK(IF(R1S1=="Z763" OR R3S1=="Z763" OR R8S1=="Z763", $SZZK2 ==0 , TRUE))02i={22-26}$SZZK2 = SUM(i,RiS1)R22S1;R23S1;R24S1;R25S1;R26S1  
208Liečba chemoterapia, riadok R15, môže byť uvedená len pre Základnú diagnózu zo skupiny 'C' – onkologické ochorenie; od D000 – D099 a od D370 – D489 a pre E850 – E854, E858, E859. /LIECBA_CHEMOT, DIAG_HOSP_OD_4/.check(getFunction("validations/Z01_12/IsChemotOK_2020.js") (getValueCM("02", "LIECBA_CHEMOT", null), getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "LIECBA_CHEMOT"}])02     R15S1  
209"Ak je v module M02 vek pacienta pri ochorení vyšší ako 30 rokov, potom položka Zamestnanie – pracovný stav nesmie mať kód '0 – dieťa/žiak/študent', okrem r.č. 0010000000 a 0050000000 /PRAC_STAV, PACVEK/."CHECK (IF ((R30S1>30) AND (R30S1<>999), M01R7S1<>0, TRUE))02     M01R7S1  
210"Ak je v module M02 vek pacienta pri ochorení nižší ako 45 rokov, potom položka Zamestnanie – pracovný stav nesmie mať kód '5 – dôchodca /kyňa/ - starobný /á/'. /PRAC_STAV, PACVEK/."CHECK(IF(R30S1 >= 0 AND R30S1 < 45, M01R7S1<>5, TRUE))02     M01R7S1  
211"Ak je v module M02 vek pacienta pri ochorení vyšší ako 70 rokov, potom položka Zamestnanie – pracovný stav musí mať kód '5 – dôchodca /kyňa/ - starobný /á/', okrem r. č. 0010000000 a 0050000000. /PACRC, PRAC_STAV, PACVEK/."CHECK (IF ((R30S1 >= 70) AND (R30S1<>999), M01R7S1 = 5, TRUE))02     M01R7S1  
600Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta.check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}])01     R1S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):