Rozhranie: ZS07_99 Hlásenie o pacientovi s diag. chorobou pat. hráčstva - vyliečený

Typ záznamu ZS07_99

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania (RRRR) 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania (MM) 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0 4 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno 1 1 1  
PRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko 1 2 1  
TITPRED_KOD     varchar 2   Titul pred menom 1 3 1  
TITZA_KOD     varchar 2   Titul za menom 1 4 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo (bez oddelovača) 1 5 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum ukončenia liečby 1 6 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
600 "Modul 1: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):