Rozhranie: ZS04_12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

Typ záznamu ZS04_12

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_ZS04_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_ZS04_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_ZS04_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_ZS04_12 4 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 1 1 1  
PACVEK     integer 3   Vek pacienta k dátumu začiatku liečby 1 2 1 ÁNO
KOD_STAT     varchar 3   Kód krajiny trvalého bydliska 1 5 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 6 1 ÁNO
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 7 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta 1 3 1  
PB_OBEC_ST     varchar 12   Prechodné bydlisko pacienta 1 4 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum prijatia na liečbu 2 1 1  
LIECBA_PR   ÁNO varchar 1   Liečený kedykoľvek predtým 2 2 1  
KONT_ZAR   ÁNO varchar 1   Kontakt s týmto zariadením 2 3 1  
ROK_LIECBA     varchar 4   Rok prijatia na liečbu 2 4 1 ÁNO
ZIVOT_SKYM   ÁNO varchar 1   Spôsob života - s kým 3 1 1  
SPOL_DROG   ÁNO varchar 1   Klient žije s osobou užívajúcou drogy 3 2 1  
ZIVOT_KDE   ÁNO varchar 1   Spôsob života - kde 3 3 1  
PRAC_STAV     varchar 1   Pracovný stav 3 4 1  
VZDELANIE     varchar 2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania 3 5 1  
VEK_DROG     integer 3   Vek prvého užitia akejkoľvek drogy 4 1 1  
DROGA_P     varchar 3   Primárna droga - kód 4 2 1  
DIAGNOZA_P     varchar 5   Primárna droga - diagnóza 4 3 1  
PODAV_P     varchar 1   Primárna droga - spôsob podávania 4 4 1  
FREKV_P     varchar 1   Primárna droga - frekvencia užívania drogy 4 5 1  
VEK_P     integer 3   Primárna droga - vek pacienta pri prvom užití 4 6 1  
DROGA_S1     varchar 3   Sekundárna droga 1 4 10 1  
DROGA_S2     varchar 3   Sekundárna droga 2 4 11 1  
DROGA_S3     varchar 3   Sekundárna droga 3 4 12 1  
DROGA_S4     varchar 3   Sekundárna droga 4 4 13 1  
LIEC_V_OST   ÁNO varchar 1   Liečený v OST 4 7 1  
POCET_ROK     integer 2   Počet rokov 4 8 1  
POCET_MESIAC     integer 2   Počet mesiacov 4 9 1  
INJ     varchar 1   Použitie injekčnej striekačky - všeobecne 5 1 1  
INJ_SPOL     varchar 1   Použitie injekčnej striekačky - spoločne s iným užívateľom 5 2 1  
ZAH_LIEC_A     varchar 1   Zahájená liečba A 6 1 1  
ZAH_LIEC_B     varchar 1   Zahájená liečba B 6 2 1  
ZOSTAVIL     varchar 150   Správu vyplnil (meno lekára) 0_ZS04_12 7 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail 0_ZS04_12 8 1  
TELEFON     varchar 35   Číslo telefónu 0_ZS04_12 9 1  
IDENTIFZAR     varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_ZS04_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_ZS04_12 6 1 ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  
VEK_P_INJ     integer 3   Vek prvého užitia drogy injekčne 5 3 1  
HIV_INJ     varchar 1   HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky – všeobecne 5 4 1  
HCV_INJ     varchar 1   HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky – všeobecne 5 5 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK(IF(R2S1<>'999' AND R2S1<>'777' AND NOT ISNULL(M1R2S1), (M1R2S1<>999) AND M1R2S1<100 , TRUE)) 1     M1R2S1 ÁNO
102 "Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK( NOT ISNULL(M1R2S1) AND M1R2S1<>777) 1     M1R2S1  
103 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav musí mať kód 1!" Check (IF ( M1R2S1 < 16, NOT ISNULL(M1R7S1) AND M1R7S1==1, TRUE)) 1     M1R7S1  
104 "Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M1R7S1)) 1     M1R7S1  
105 "Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št. príslušníkov!" CHECK (IF (M1R5S1=='703', M1R7S1<>'5', TRUE)) 1     M1R7S1 ÁNO
106 "Kód krajiny trvalého bydliska musí byť vyplnený!" CHECK(NOT ISNULL (M1R5S1)) 1     M1R5S1  
107 "Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený! Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód 'SK0000000000' - u občana s trvalým bydliskom v SR alebo 'SKZZZZZZZZZZ' - u občana, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko." CHECK(NOT ISNULL(R3S1)) 1     M1R3S1  
108 "Ak kód obce trvalého bydliska je ´SKZZZZZZZZZZ´, potom pacientom je občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko / kód krajiny je rôzny od ´703´/." CHECK (IF (M1R3S1== 'SKZZZZZZZZZZ', M1R5S1<>'703', TRUE)) 1     M1R3S1; M1R5S1  
109 "Kód trvalého bydliska ´SK0000000000´ - neznáme, môže mať len občan s trvalým bydliskom v SR /kód krajiny je ´703´/." CHECK (IF (M1R3S1== 'SK0000000000', M1R5S1=='703', TRUE)) 1     M1R3S1; M1R5S1  
110 "Ak je pacientom občan, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko /kód krajiny je rôzny od ´703´/, potom kód trvalého bydliska musí byť ´SKZZZZZZZZZZ´." CHECK(IF(M1R5S1<>'703', M1R3S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE)) 1     M1R5S1; M1R3S1  
111 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!" CHECK(NOT ISNULL (M1R2S1)) 1     M1R2S1  
200 "Ak položka Kontakt s týmto zariadením má kód "1", vtedy Vek pacienta >=16." CHECK( IF(NOT ISNULL(M2R3S1) AND M2R3S1=='1', M1R2S1>=16, TRUE)) 2     M2R3S1 ÁNO
300 "Ak je vek pacienta < 16, položka Spôsob života (s kým) môže mať kód 2,6,7,9." CHECK( IF( M1R2S1<16, (M3R1S1=='2') OR (M3R1S1=='6') OR (M3R1S1=='7') OR (M3R1S1=='9'), TRUE)) 3     M3R1S1 ÁNO
301 "Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M3R5S1)) 3     M3R5S1  
400 "Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R1S1), M4R1S1>0, TRUE)) 4     M4R1S1  
401 "Položka Primárna droga (P) - kód musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M4R2S1)) 4     M4R2S1  
402 Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť <= Primárna droga (P) - vek pacienta pri prvom užití! check(parseInt(getValueCM("4", "VEK_DROG", "0")) <= parseInt(getValueCM("4", "VEK_P", "999")), msgText(), [{moduleItem: "VEK_DROG"}, {moduleItem: "VEK_P"}]) 4     M4R1S1; M4R6S1  
403 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S1) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R10S1) 4     M4R10S1  
404 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S2) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R11S1) 4     M4R11S1  
405 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S3) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R12S1) 4     M4R12S1  
406 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R13S1) 4     M4R13S1  
407 "Ak je vyplnený kód Primárnej drogy (P) a kód sekundárnej (S1) je prázdny, potom aj kódy sekundárnej drogy (S2), (S3) a (S4) zostávajú prázdne!" CHECK (IF (((NOT ISNULL(R2S1)) AND (ISNULL(R10S1))), ((ISNULL(R11S1)) AND (ISNULL(R12S1)) AND (ISNULL(R13S1))), TRUE)) 4     M4R10S1; M4R11S1; M4R12S1; M4R13S1;  
408 "Ak položka Primárna droga (P) - kód má kód 999, potom musí byť vyplnená aj položka Sekundárna droga (S1)!" CHECK (IF (M4R2S1== '999', NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE)) 4     M4R2S1; M4R10S1  
409 "Položka Primárna droga (P) - diagnóza musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M4R3S1)) 4     M4R3S1  
410 "Primárna droga (P) - diagnóza nemôže mať kód F10!" CHECK (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==19 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==18 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==16 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==15 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==14 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==13 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==12 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==11) 4     M4R3S1  
411 "Ak Primárna droga (P)-diagnóza má kód F18, potom Primárna droga (P)- kód môže mať len kódy 500, 511 - 515 alebo 588!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==18, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==5, TRUE)) 4     M4R3S1; M4R2S1  
412 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F13, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 300, 310-314, 318, 320-329, 330, 331 alebo 388!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==13, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==3, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
413 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F12, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 600, 611-613 alebo 688!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==12, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==6, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
414 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F11, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 111, 121-123, 130-133, 138, 140-145, 148, 150-152, 158, 160-164 alebo 188!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==11, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==1, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
415 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F14, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 210, 211, 212 alebo 213!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==14, M4R2S1==210 OR M4R2S1==211 OR M4R2S1==212 OR M4R2S1==213 , TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
416 "Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F15, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 200, 220-224, 228, 230-234, 240, 288 alebo 410!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==15, M4R2S1==200 OR M4R2S1==220 OR M4R2S1==221 OR M4R2S1==222 OR M4R2S1==223 OR M4R2S1==224 OR M4R2S1==228 OR M4R2S1==230 OR M4R2S1==231 OR M4R2S1==232 OR M4R2S1==233 OR M4R2S1==234 OR M4R2S1==240 OR M4R2S1==288 OR M4R2S1==410, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
417 "Ak položka Primárna droga - kód má kód 999 a kód Sekundárnej drogy (S1) je rôzny od kódov 800, 830, 840 alebo 888, potom musí byť vyplnený aj kód sekundárnej drogy (S2)!" CHECK (IF (M4R2S1== '999' AND M4R10S1<>800 AND M4R10S1<>830 AND M4R10S1<>840 AND M4R10S1<>888, NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE)) 4     M4R2S1; M4R10S1; M4R11S1  
419 "Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F16, potom Primárna droga (P) môže mať len kódy 400, 411, 412, 414, 418, 420 - 422, 428 alebo 488!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==16, M4R2S1==400 OR M4R2S1==411 OR M4R2S1==412 OR M4R2S1==414 OR M4R2S1==418 OR M4R2S1==420 OR M4R2S1==421 OR M4R2S1==422 OR M4R2S1==428 OR M4R2S1==488, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
420 "Položka Primárna droga (P) - spôsob podávania drogy musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M4R4S1)) 4     M4R4S1  
421 "Položka Primárna droga (P) - Frekvencia užívania drogy musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M4R5S1)) 4     M4R5S1  
422 "Položka Primárna droga (P)-vek pri prvom užití drogy musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R6S1), M4R6S1>0 ,TRUE)) 4     M4R6S1  
423 "Ak položka Substitučná liečba - Liečený v OST = '2' alebo '9', potom položky Substitučná liečba - Počet rokov aj Počet mesiacov ostávajú prázdne!" CHECK (IF (((NOT ISNULL(M4R7S1)) AND ((M4R7S1=='2') OR (M4R7S1=='9'))), (ISNULL(M4R8S1) AND ISNULL(M4R9S1)),TRUE)) 4     M4R8S1; M4R9S1  
424 "Ak položka Substitučná liečba - Liečený v OST = '1' alebo '3', potom aspoň jedna z položiek Substitučná liečba - Počet rokov alebo Počet mesiacov musí byť vyplnená!" CHECK (IF (((NOT ISNULL(M4R7S1)) AND ((M4R7S1=='1') OR (M4R7S1=='3'))), ((M4R8S1) + (M4R9S1) >= 1), TRUE)) 4     M4R8S1; M4R9S1  
425 "Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S2) nemôžu byť rovnaké!" CHECK ((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R11S1) ) OR (R10S1 <> R11S1)) 4     M4R10S1; M4R11S1  
426 "Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S3) nemôžu byť rovnaké!" CHECK ((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R10S1 <> R12S1)) 4     M4R10S1; M4R12S1  
427 "Položky Sekundárna droga (S2) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK ((ISNULL(R11S1) AND ISNULL(R13S1) ) OR (R11S1 <> R13S1)) 4     M4R11S1; M4R13S1  
428 "Položky Sekundárna droga (S3) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK ((ISNULL(R12S1) AND ISNULL(R13S1) ) OR (R12S1 <> R13S1)) 4     M4R12S1; M4R13S1  
429 "Položky Sekundárna droga (S2) a Sekundárna droga (S3) nemôžu byť rovnaké!" CHECK ((ISNULL(R11S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R11S1 <> R12S1)) 4     M4R11S1; M4R12S1  
430 "Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK ((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R13S1) ) OR (R10S1 <> R13S1)) 4     M4R10S1; M4R13S1  
431 "Kódy drog 161, 163 a 164 nemôžu byť uvedené ako primárna droga! Uvádzajú sa do kolónky sekundárna droga!" CHECK(M4R2S1<>'161' AND M4R2S1<>'163' AND M4R2S1<>'164') 4     M4R2S1  
432 "Počet mesiacov môže byť len z intervalu 1 až 11!" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R9S1), 1<= M4R9S1 AND M4R9S1<=11, TRUE)) 4     M4R9S1  
500 "Položka Použitie injekčnej striekačky/všeobecne musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M5R1S1)) 5     M5R1S1  
501 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog nesmie zostať prázdna!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R2S1), TRUE )) 5     M5R2S1  
502 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 4, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3, 4 alebo 9!" CHECK ( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='4', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' OR M5R2S1=='4' OR M5R2S1=='9', TRUE)) 5     M5R2S1  
503 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 9!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='9' , TRUE)) 5     M5R2S1  
504 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' , TRUE)) 5     M5R2S1  
505 "Položka Použitie injekčnej striekačky-spoločne s iným užívateľom musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M5R2S1)) 5     M5R2S1  
506 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 5, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3, 4, 5 alebo 9!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='5', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' OR M5R2S1=='4' OR M5R2S1=='5' OR M5R2S1=='9', TRUE)) 5     M5R2S1  
507 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky nesmie zostať prázdna!" CHECK ( IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R4S1), TRUE )) 5     M5R4S1  
508 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky nesmie zostať prázdna!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R5S1), TRUE )) 5     M5R5S1  
509 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 4, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4 alebo 9!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='4', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='3' OR M5R4S1=='4' OR M5R4S1=='9', TRUE)) 5     M5R4S1  
510 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 4, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4 alebo 9!" CHECK ( IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='4', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='3' OR M5R5S1=='4' OR M5R5S1=='9', TRUE)) 5     M5R5S1  
511 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 9!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='9' , TRUE)) 5     M5R4S1  
512 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 9!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='9', TRUE)) 5     M5R5S1  
513 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='3' , TRUE)) 5     M5R4S1  
514 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='3' , TRUE)) 5     M5R5S1  
515 "Položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL (M5R4S1)) 5     M5R4S1  
516 "Položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL (M5R5S1)) 5     M5R5S1  
517 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 5, potom položka HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4, 5 alebo 9!" CHECK (IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='5', NOT ISNULL (M5R4S1) AND M5R4S1=='3' OR M5R4S1=='4' OR M5R4S1=='5' OR M5R4S1=='9', TRUE)) 5     M5R4S1  
518 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 5, potom položka HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky = 3, 4, 5 alebo 9!" CHECK (IF( NOT ISNULL (M5R1S1) AND M5R1S1=='5', NOT ISNULL (M5R5S1) AND M5R5S1=='3' OR M5R5S1=='4' OR M5R5S1=='5' OR M5R5S1=='9', TRUE)) 5     M5R5S1  
600 Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla užívateľa na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania veku, či pohlavia užívateľa. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_ZS04_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO
901 "Ak je vyplnená položka Sekundárna droga (S4), potom musí byť vyplnená aj položka sekundárna droga (S3) aj sekundárna droga (S2) aj sekundárna droga (S1)!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M4R13S1), NOT ISNULL(M4R10S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1) AND NOT ISNULL(M4R12S1), TRUE)) 4     M4R13S1  
902 "Ak je vyplnená Položka Sekundárna droga (S3), potom musí byť vyplnená aj Sekundárna droga (S2) aj Sekundárna droga (S1)!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M4R12S1), NOT ISNULL(M4R10S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE)) 4     M4R12S1  
903 "Ak je vyplnená položka Sekundárna droga (S2), potom musí byť vyplnená aj Sekundárna droga (S1)!" CHECK (IF( NOT ISNULL(M4R11S1), NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE)) 4     M4R10S1  
904 "Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F19, potom Primárna droga (P) - kód musí mať kód 999!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==19, M4R2S1==999, TRUE)) 4     M4R3S1; M4R2S1  
905 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1, potom Primárna droga (P) - nemôže mať kódy 611 a 612!" CHECK (IF (NOT ISNULL (M4R4S1) AND (M4R4S1) =='1', M4R2S1<>'611' AND M4R2S1 <>'612', TRUE)) 4     M4R2S1  
907 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1 a Primárna droga (P) - frekvencia užívania drogy = 1, 3, 5 alebo 6, potom Použitie injekčnej striekačky = 2!" CHECK (IF(((NOT ISNULL(M4R4S1)) AND (M4R4S1 == '1') AND ((M4R5S1 == '1') OR (M4R5S1 == '3') OR (M4R5S1 == '5') OR (M4R5S1 == '6') )),((NOT ISNULL(M5R1S1)) AND (M5R1S1 == '2')), TRUE)) 4     M5R1S1  
908 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1, potom Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 2, 4, 5 alebo 9!" CHECK (IF( NOT ISNULL (M4R4S1) AND M4R4S1=='1', NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2' OR M5R1S1=='4' OR M5R1S1=='5' OR M5R1S1=='9', TRUE)) 5     M5R1S1  
909 Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť <= Veku klienta ! check(parseInt(getValueCM("4", "VEK_DROG", "0")) <= parseInt(getValueCM("1", "PACVEK", "999")), msgText(), [{moduleItem: "VEK_DROG"}]) 4     M4R1S1  
910 "Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - dieťa/žiak/študent len u občanov s trvalým bydliskom v SR vo veku do 30 rokov!" CHECK (IF ((NOT ISNULL(M3R4S1)) AND (M3R4S1==0 AND M1R5S1==703), M1R2S1<=29, TRUE))     M3R4S1  
911 "Ak položka Spôsob života (s kým) má kód '1', potom položka Klient žije s osobou užívajúcou drogy nemôže mať kód '1' !!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R1S1)) AND (M3R1S1=='1')),((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M3R2S1<>'1')),TRUE))     M3R2S1  
912 "Rok spracovania sa musí rovnať roku prijatia na liečbu!" CHECK(M2R4S1==M0_ZS04_12R1S1)     M2R1S1  
913 Vek pri prvom užití drogy (P) musí byť <= Veku klienta ! check(parseInt(getValueCM("4", "VEK_P", "0")) <= parseInt(getValueCM("1", "PACVEK", "999")), msgText(), [{moduleItem: "VEK_P"}]) 4     M4R6S1  
916 "Ak je pacientom občan s trvalým bydliskom v SR a položka Vek pacienta >= 70 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 5 - dôchodca/kyňa/ starobný/á/. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód ´9´." CHECK ( IF ( M1R2S1 >= 70 AND M1R2S1 <> '999' AND M1R5S1== 703 , M3R4S1 == '5' OR M3R4S1== '9', TRUE))     M3R4S1  
917 "Položka Pracovný stav môže mať kód 5 - dôchodca/kyňa/ - starobný/á/ len u občanov s trvalým bydliskom v SR nad 45 rokov!" CHECK ( IF (M3R4S1 == '5' AND M1R5S1==703, M1R2S1 >= 45, TRUE))     M3R4S1  
918 "Ak je pacientom občan s trvalým bydliskom v SR a položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0 - dieťa/žiak/študent!" Check (IF ( M1R2S1 < 16 AND M1R5S1==703, NOT ISNULL(M3R4S1) AND M3R4S1==0, TRUE))     M3R4S1  
919 "Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M3R4S1))     M3R4S1  
920 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!" Check (IF ( M1R2S1 >= 20, M3R5S1==1 OR M3R5S1==2 OR M3R5S1==3 OR M3R5S1==4 OR M3R5S1==5 OR M3R5S1==6 OR M3R5S1==9, TRUE))     M3R5S1  
921 "Ak je vek pacienta nižší ako 16 rokov, položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!" CHECK(IF(M1R2S1<16, NOT ISNULL(M3R5S1) AND M3R5S1==9, TRUE))     M3R5S1  
922 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!" Check (IF ( M1R2S1 >= 16 AND M1R2S1 < 20, M3R5S1=='1' OR M3R5S1=='2' OR M3R5S1=='3' OR M3R5S1=='4' OR M3R5S1=='9' , TRUE))     M3R5S1  
923 "Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne /v rokoch/ musí byť <= Vek užívateľa k dátumu začiatku liečby!" CHECK (M5R3S1 <= M1R2S1) 5     M5R3S1  
925 "Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne /v rokoch/ musí byť >= Vek prvého užitia akejkoľvek drogy /v rokoch/!" CHECK (IF(NOT ISNULL(M5R3S1), M5R3S1 >= M4R1S1, TRUE)) 5     M5R3S1  
926 "Ak má položka Primárna droga (P) - spôsob podávania kód 1 /injekčne/, potom Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne /v rokoch/ musí byť vyplnená." CHECK (IF (M4R4S1==1, NOT ISNULL (M5R3S1), TRUE)) 5     M5R3S1  
929 "Ak Použitie injekčnej striekačky - všeobecne má kód 3 (nikdy), potom položka Vek prvého užitia akejkoľvek drogy injekčne (v rokoch) má zostať prázdna!" CHECK (IF (M5R1S1==3, ISNULL(M5R3S1), TRUE)) 5     M5R3S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: DROGA_P
Obmedzovaná položka: DIAGNOZA_P
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F110
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F111
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F112
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F113
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F114
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F115
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F116
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F117
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F118
DROGA_P 111 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 121 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 122 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 123 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 130 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 131 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 132 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 133 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 138 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 140 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 141 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 142 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 143 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 144 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 145 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 148 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 150 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 151 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 152 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 158 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 160 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 161 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 162 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 163 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 164 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 188 DIAGNOZA_P F119
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F120
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F120
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F120
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F120
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F120
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F121
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F121
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F121
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F121
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F121
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F122
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F122
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F122
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F122
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F122
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F123
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F123
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F123
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F123
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F123
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F124
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F124
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F124
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F124
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F124
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F125
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F125
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F125
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F125
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F125
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F126
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F126
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F126
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F126
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F126
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F127
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F127
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F127
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F127
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F127
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F128
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F128
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F128
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F128
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F128
DROGA_P 600 DIAGNOZA_P F129
DROGA_P 611 DIAGNOZA_P F129
DROGA_P 612 DIAGNOZA_P F129
DROGA_P 613 DIAGNOZA_P F129
DROGA_P 688 DIAGNOZA_P F129
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F130
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F131
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F132
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F133
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F134
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F135
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F136
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F137
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F138
DROGA_P 300 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 310 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 311 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 312 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 313 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 314 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 318 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 320 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 321 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 322 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 323 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 324 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 325 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 326 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 327 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 328 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 329 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 330 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 331 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 388 DIAGNOZA_P F139
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F140
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F140
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F140
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F140
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F141
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F141
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F141
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F141
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F142
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F142
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F142
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F142
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F143
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F143
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F143
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F143
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F144
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F144
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F144
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F144
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F145
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F145
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F145
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F145
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F146
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F146
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F146
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F146
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F147
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F147
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F147
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F147
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F148
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F148
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F148
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F148
DROGA_P 210 DIAGNOZA_P F149
DROGA_P 211 DIAGNOZA_P F149
DROGA_P 212 DIAGNOZA_P F149
DROGA_P 213 DIAGNOZA_P F149
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F150
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F151
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F152
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F153
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F154
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F155
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F156
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F157
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F158
DROGA_P 200 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 220 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 221 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 222 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 223 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 224 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 228 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 230 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 231 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 232 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 233 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 234 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 240 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 288 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 410 DIAGNOZA_P F159
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F160
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F161
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F162
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F163
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F164
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F165
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F166
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F167
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F168
DROGA_P 400 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 411 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 412 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 414 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 418 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 420 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 421 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 422 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 428 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 488 DIAGNOZA_P F169
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F180
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F181
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F182
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F183
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F184
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F185
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F186
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F187
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F188
DROGA_P 500 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 511 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 512 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 513 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 514 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 515 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 588 DIAGNOZA_P F189
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F190
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F191
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F192
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F193
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F194
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F195
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F196
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F197
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F198
DROGA_P 999 DIAGNOZA_P F199