Rozhranie: Z01_12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

Typ záznamu Z01_12

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z01_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z01_12 2 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z01_12 4 1  
PORCCHOR   ÁNO varchar 6   Poradové číslo chorobopisu 0_Z01_12 7 1  
PORCPREKLAD   ÁNO integer 2   Poradové číslo prekladu 0_Z01_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
KOD_STAT   ÁNO varchar 3   Kód krajiny trvalého bydliska 01 6 1  
PRAC_STAV   ÁNO varchar 1   Pracovný stav - ekonomická aktivita 01 7 1  
PRAC_STAV_RIZ     varchar 1   Pracovný stav rizikové pracovisko 01 8 1  
PRIJ_ODPORUCIL   ÁNO varchar 1   Prijatie odporučil spôsob odporučenia 02 2 1  
DAT_PRIJ   ÁNO datetime     Dátum prijatia 02 3 1  
SPOSOB_PRIJ   ÁNO varchar 1   Spôsob prijatia 02 6 1  
HOSP_OPAK_PRIJ   ÁNO varchar 1   Hospitalizácia v tomto roku v ktorejkoľvek nemocnici 02 7 1  
REHOSP_OPAK_PRIJ     varchar 1   Rehospitalizácia pre základné ochorenie 02 10 1  
LIECBA_MEDI     bool     liečba - medikamentózna 02 11 1  
LIECBA_OPER     bool     liečba- operačná 02 12 1  
LIECBA_RESUS     bool     liečba - resuscitácia 02 13 1  
LIECBA_RADIOT     bool     liečba - rádioterapia 02 14 1  
LIECBA_TRANS     bool     liečba - transfúzia 02 16 1  
LIECBA_INFUZ     bool     liečba- infúzia 02 17 1  
LIECBA_REHAB     bool     liečba - rehabilitácia 02 18 1  
LIECBA_INA     bool     liečba - iná 02 19 1  
LIECBA_ZIADNA     bool     liečba - žiadne, len vyšetrenie 02 20 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum ukončenia hospitalizácie 02 28 1  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 02 29 1  
POISTOVNA   ÁNO varchar 2   Kód poisťovne 01 4 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z01_12 3 1  
PACVEK     integer 3   Vek pacienta pri ochorení 02 30 1 ÁNO
DLHOSP     integer 10   Dĺžka hospitalizácie 02 31 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 3 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 2 1 ÁNO
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenie 0_Z01_12 6 1 ÁNO
DIAG_PRIC_URAZU     varchar 5   Diagnóza príčiny úrazu 02 9 1  
DIAG_ODPOR_4     varchar 5   Diagnóza – odporučenia 4 02 1 1  
PRIC_SMRTI_4     varchar 5   Príčina smrti základná 4 02 27 1  
DIAG_PRIJ_4   ÁNO varchar 5   Diagnóza prijatia 4 02 5 1  
DIAG_HOSP_OD_4   ÁNO varchar 5   Diagnóza hospitalizácie na tomto oddelení 4 02 8 1  
IDENTIFZAR_D     varchar 8   Identifikátor zariadenia dopočítaný 0_Z01_12 5 1 ÁNO
ROK_PRIJATIA     varchar 4   Rok prijatia 02 4 1 ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta 01 5 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  
LIECBA_CHEMOT     bool     liečba - chemoterapia 02 15 1  
ZZK_BEZ_KOMPLIK     bool     Získaná zdravotná komplikácia - bez komplikácií 02 21 1  
ZZK_NOZOKOM_NAK     bool     Získaná zdravotná komplikácia - nozokomiálna nákaza 02 22 1  
ZZK_DEKUBITY     bool     Získaná zdravotná komplikácia - dekubity 02 23 1  
ZZK_ZAZIV_TAZKOSTI     bool     Získaná zdravotná komplikácia - zažívacie ťažkosti 02 24 1  
ZZK_PNEUMONIA     bool     Získaná zdravotná komplikácia - pneumónia 02 25 1  
ZZK_INA     bool     Získaná zdravotná komplikácia - iná 02 26 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Rok spracovania musí byť rovný roku ukončenia hospitalizácie. /ROK_SPRAC, PACDATVYK/. check(getValueCM("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleName: "02", moduleItem: "PACDATVYK"}]) 0_Z01_12     M02R22S1  
2 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Diagnóza prijatia môže byť len Z763. /DIAG_PRIJ_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
3 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Základná diagnóza môže byť len Z763. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
6 "Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizovanú osobu na útvare pediatria - 007, ktorá má vek vyšší ako 25 rokov. Môže sa vyskytnúť len s diagnózou Z763. /DIAG_PRIJ_4/. " CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R30S1>=25 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1 ÁNO
7 "Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizovanú osobu na útvare pediatria - 007, ktorá má vek vyšší ako 25 rokov. Môže sa vyskytnúť len s diagnózou Z763. /DIAG_HOSP_OD_4/. " CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R30S1>=25 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1 ÁNO
8 "Rodné číslo pacienta nie je uvedené." CHECK(NOT ISNULL(R1S1)) 01     R1S1  
10 "Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051', SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' OR M02R30S1<=1, TRUE)) 0_Z01_12     M02R5S1  
11 "Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051', SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' OR M02R30S1<=1 , TRUE)) 0_Z01_12     M02R8S1  
14 "Ak je hospitalizovaná osoba na útvare geriatria - 060 mala by mať vek nad 20 rokov. /Oprava kódu PZS alebo RČ./" CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='060' , M02R30S1>20 , TRUE )) 0_Z01_12     M0_Z01_12R4S1;M01R1S1 ÁNO
20 "Kód zdravotnej poisťovne 00 - novorodenci, môžu mať len novorodenci. Opravte chybné rodné číslo alebo chybnú zdravotnú poisťovňu. /PACRC, POISTOVNA/." CHECK(IF( R4S1=='00' , M02R30S1==0 , TRUE )) 01     R4S1;R1S1  
22 "Ak sú vyplnené v pracovnom stave kódy 0, 3, 4, 5, 6, 9, tak v rizikovom pracovisku je prípustný len kód 2. /PRAC_STAV, PRAC_STAV_RIZ/." CHECK(IF( NOT ISNULL(R8S1) AND (R7S1==0 OR R7S1==3 OR R7S1==4 OR R7S1==5 OR R7S1==6 OR R7S1==9) , R8S1==2 , TRUE )) 01     R8S1  
23 "Ak je vykázané rizikové pracovisko, tak v pracovnom stave /PRAC_STAV_RIZ, PRAC_STAV/ môžu byť len kódy 1, 2 alebo 7." CHECK(IF ( R8S1==1 , R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==7 , TRUE )) 01     R7S1  
25 "Ak sa jedná o prípad bez odporučenia lekárom, tak Diagnóza - odporučenia musí zostať nevyplnená. /DIAG_ODPOR_4/." CHECK(IF( R2S1==7 , ISNULL(R1S1) , TRUE )) 02     R1S1  
26 "Ak je vek hospitalizovanej osoby nižší ako 16 rokov, potom položka Zamestnanie-pracovný stav musí mať kód '0 - dieťa/žiak/študent'." CHECK (IF(M02R30S1< 16, M01R7S1==0, TRUE))     M01R7S1  
29 "Dátum a čas prijatia nesmie byť neskorší ako dátum a čas ukončenia hospitalizácie. /DAT_PRIJ, PACDATVYK/." CHECK(R28S1>=R3S1 ) 02     R3S1;R28S1  
30 Dátum prijatia nesmie byť skorší ako dátum narodenia. /DAT_PRIJ, PACDATNAR/. Chybné je rodné číslo alebo dátum prijatia. /PACRC, DAT_PRIJ/. check(getFunction("common/daysBetween.js")(getValueCM("01", "PACDATNAR", null), getValueCM("02", "DAT_PRIJ", null) ) >= 0, msgText(), [{moduleName: "01", moduleItem: "PACRC"}, {moduleItem: "DAT_PRIJ"}]) 02     M01R1S1;M02R3S1  
32 "Dĺžka hospitalizácie je dlhšia ako 300 dní. Skontrolujte dátumy prijatia a ukončenia hospitalizácie. /DLHOSP, DAT_PRIJ, PACDATVYK/. Ak je to v poriadku, ignorujte varovanie." CHECK(R31S1<=300) 02     R3S1;R28S1 ÁNO
33 "Ak je spôsob odporučenia 4 – ZZS, alebo 3 - lekár APS, musí byť spôsob prijatia len kód 1-neodkladné prijatie. /PRIJ_ODPORUCIL, SPOSOB_PRIJ/." CHECK(IF( R2S1==3 OR R2S1==4 , R6S1==1 , TRUE )) 02     R6S1  
43 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód F10 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu, a pacient má menej ako 5 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F10' , R30S1>=5, TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
45 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód F11 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov, a pacient má menej ako 5 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F11' , R30S1>=5, TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
46 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód G80 - detská mozgová obrna, a pacient má viac ako 25 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='G80' , R24S1<=25 , TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
47 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód O80 - spontánny pôrod, a tiež je vyplnená Príčina smrti základná. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='O80' , ISNULL(R27S1) , TRUE )) 02     R8S1;R27S1 ÁNO
48 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód Z763. V tomto prípade položka Základná príčina smrti nesmie byť vyplnená. /DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,4)=='Z763' , ISNULL(R27S1) , TRUE )) 02     R8S1;R27S1  
51 "Ak je v Diagnóze prijatia kód Z763, tak musí byť označená - 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie' ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_PRIJ_4, LIECBA_ZIADNA/." CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==0, TRUE )) 02 i={11-19}   R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
52 "Ak je v Základnej diagnóze kód Z763, tak musí byť označená - 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie' ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_HOSP_OD_4, LIECBA_ZIADNA/." CHECK(IF( SUBSTR(R8S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==0, TRUE )) 02 i={11-19}   R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
54 "Ak riadok R20, 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie', je označený ako ‘áno‘, tak označenie ktorejkoľvek liečby z riadkov R11 až R19 ako ‘áno‘ je neprípustné. /LIECBA_ZIADNA/." CHECK(IF( R20S1==1 , Sum(i, RiS1)==0, TRUE )) 02 i={11-19}   R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1  
55 "Ak je Spôsob ukončenia hospitalizácie iný ako úmrtie, tak Základná príčina smrti nesmie byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, PRIC_SMRTI_4/." CHECK( IF ( R29S1<6 , ISNULL(R27S1) , TRUE )) 02     R27S1  
56 "Ak je vyplnená Základná príčina smrti, tak Spôsob ukončenia hospitalizácie musí byť úmrtie, kód 6 alebo 7. /PRIC_SMRTI_4, SPOS_UKON_HOSP/." CHECK(IF( NOT ISNULL(R27S1) , R29S1==6 OR R29S1==7 , TRUE )) 02     R29S1  
58 "Ak bolo príčinou ukončenia hospitalizácie úmrtie, kód 6 alebo 7, tak Základná príčina smrti musí byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, PRIC_SMRTI_4/." CHECK( IF ( R29S1==6 OR R29S1==7 , NOT ISNULL(R27S1) , TRUE )) 02     R27S1  
61 "Poradové číslo prekladu nesmie byť 0." CHECK(M0_Z01_12R8S1>0)     M0_Z01_12R8S1  
62 "Ak je Poradové číslo prekladu rovné 1, tak pacient nemohol byť prevzatý z iného útvaru/odd. toho istého zariadenia ÚZS. /PORCPREKLAD/." CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1==1 , M02R2S1<>6 , TRUE )) 02     R2S1  
63 "Ak je Poradové číslo prekladu väčšie ako 1, tak pacient mohol byť prevzatý len z iného útvaru/odd. toho istého zariadenia ÚZS. /PORCPREKLAD/." CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1>1 , M02R2S1==6 , TRUE )) 02     R2S1  
64 "Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Diagnóza prijatia, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_PRIJ_4/." CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R5S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
65 "Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Základná diagnóza, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R8S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
68 Chyba - Diagnóza odporučenia nezodpovedá pohlaviu pacienta. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
69 Chyba - Diagnóza prijatia nezodpovedá pohlaviu pacienta. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
70 Chyba - Základná diagnóza nezodpovedá pohlaviu pacienta. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
72 Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá pohlaviu pacienta. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2019.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1  
73 Chyba - Diagnóza odporučenia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
74 Chyba - Diagnóza prijatia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
75 Chyba - Základná diagnóza nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
77 Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá veku pacienta. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2019.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1  
78 Varovanie - Diagnóza odporučenia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2020.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
79 Varovanie - Diagnóza prijatia nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2020.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
80 Varovanie - Základná diagnóza nezodpovedá veku pacienta. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2020.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
82 Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá veku pacienta. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_lenPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1 ÁNO
83 Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné overenie. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
84 Varovanie - Diagnóza prijatia, je potrebné overenie. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
85 Varovanie - Základná diagnóza, je potrebné overenie. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02 i={1,5,8,11,21}   R8S1 ÁNO
87 Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti, je potrebné overenie. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_lenPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1 ÁNO
88 Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné overenie u žien. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
89 Varovanie - Diagnóza prijatia, je potrebné overenie u žien. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
90 Varovanie - Základná diagnóza, je potrebné overenie u žien. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
92 Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá pohlaviu pacienta. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_lenPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1 ÁNO
115 "Varovanie - Diagnóza na riadku R"+i+", je potrebné overenie. /DIAG_ODPOR_4, DIAG_PRIJ_4, DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/." FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='E60' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E75' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E77'), (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'E') , TRUE)) 02 i={1,5,8,27}   RiS1 ÁNO
137 Chyba - Diagnóza príčiny úrazu je neprípustná. /DIAG_PRIC_URAZU/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPripDIAG_PRIC_URAZU_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIC_URAZU", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIC_URAZU"}]) 02     R9S1  
138 Chyba - Diagnóza odporučenia je neprípustná. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
139 Chyba - Diagnóza prijatia je neprípustná. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_PRIJ_4_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
140 Chyba - Základná diagnóza je neprípustná. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
142 Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti je neprípustná. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4_2019.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1  
143 "Ak je vyplnená Základná diagnóza od skupiny S00 do T98, tak Diagnóza príčiny úrazu musí byť vyplnená a prípustné sú v nej len diagnózy od skupiny V01 do Y98. /DIAG_HOSP_OD_4, DIAG_PRIC_URAZU/." CHECK(IF( SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y', TRUE )) 02     R9S1 ÁNO
144 "Ak je vyplnená Diagnóza príčiny úrazu od skupiny V01 do Y98, tak Základná diagnóza musí byť od skupiny S00 do T98. /DIAG_PRIC_URAZU, DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF( SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y' , SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , TRUE )) 02     R9S1  
145 "Ak riadok R20, 'liečba žiadna alebo len vyšetrenie', je označený ako 'nie', tak musí byť vyplnený aspoň jeden z riadkov liečby od R11 po R19. /LIECBA_ZIADNA/." CHECK( IF ( R20S1=='0' , ($Suma>=1) , TRUE )) 02 i = {11-19} $Suma = SUM(i,RiS1) R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1  
146 "Ak kód obce trvalého bydliska je SKZZZZZZZZZZ, potom pacientom je cudzinec a kód krajiny má byť rôzny od 703 - Slovensko. /PACOBEC, KOD_STAT/." CHECK(IF( R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', R6S1<>703 , TRUE )) 01     R6S1  
147 "Kód obce trvalého bydliska SK0000000000 môže mať len občan Slovenska. Zvoľte Kód krajiny trvalého bydliska '703'. /PACOBEC/." CHECK(IF( R5S1=='SK0000000000', R6S1==703 , TRUE )) 01     R6S1  
149 "Ak je kód krajiny rôzny od '703 - Slovensko', potom kód obce trvalého bydliska musí byť SKZZZZZZZZZZ. /KODSTAT, PACOBEC/." CHECK(IF( R6S1<>703 , R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE )) 01     R5S1  
150 "Položka Rehospitalizácia pre základné ochorenie musí byť vyplnená." CHECK (NOT ISNULL (R10S1)) 02     M02R10S1  
151 "Ak je Základná diagnóza iná ako skupina S00 až T98, potom Diagnóza príčiny úrazu musí zostať prázdna." CHECK(IF(SUBSTR(R8S1,1,1)=='A' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='B' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='C' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='D' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='E' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='F' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='G' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='H' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='I' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='J' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='K' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='L' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='M' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='N' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='O' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='P' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='R' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='U' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='V' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Z' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Q' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Y' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='X' OR SUBSTR(R8S1,1,1) 02     R8S1; R9S1  
158 Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné overenie. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
159 Varovanie - Diagnóza prijatia je potrebné overenie. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_PRIJ_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R3S1 ÁNO
160 Varovanie – Základná diagnóza, je potrebné overenie. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
162 Varovanie - Diagnóza Základná príčina smrti, potrebné overenie. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4_War_2019.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1 ÁNO
163 Chyba - Diagnóza Základná príčina smrti nezodpovedá veku pacienta. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonPRIC_SMRTI_4_Vek_Error2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R27S1  
200 "Vek pacienta musí byť vyšší/rovný ako 0. Skontrolujte rodné číslo pacienta. /PACRC/." CHECK( NOT ISNULL(R30S1) AND R30S1<>777) 02     R30S1  
201 "Overte, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov. Skontrolujte rodné číslo pacienta." CHECK(IF(R30S1<>'999' AND R30S1<>'777' AND NOT ISNULL(R30S1), (R30S1<>999) AND R30S1<100 , TRUE)) 02     R30S1 ÁNO
202 "Poradové číslo chorobopisu nesmie byť 0." Check (R7S1 > 0) 0_Z01_12     M0_Z01_12R7S1  
203 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný. /PACRC/." CHECK (NOT ISNULL (R30S1)) 02     R30S1  
204 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta je nad 120 rokov. /PACRC/." CHECK (R30S1<>888) 02     R30S1  
205 "V sekcii Získaná zdravotná komplikácia neuvádzate žiadnu informáciu. /ZZK_*/." CHECK($SZZK > 0) 02 i={21-26} $SZZK = SUM(i,RiS1) R21S1;R22S1;R23S1;R24S1;R25S1;R26S1  
206 "V sekcii Získaná zdravotná komplikácia uvádzate logické protirečenie medzi riadkom R21 a riadkami R22-R26 v zmysle bez komplikácii - s komplikáciami. /ZZK_*/." CHECK(IF(R21S1 == 1, $SZZK2 == 0, TRUE)) 02 i={22-26} $SZZK2 = SUM(i,RiS1) R21S1;R22S1;R23S1;R24S1;R25S1;R26S1  
207 "Pri Diagnózach Odporučenia, Prijatia alebo Základnej s kódom 'Z763' - sprevádzajúca osoba je udanie ktorejkoľvek Získanej zdravotnej komplikácie na riadku R22 až R26 neprípustné. /DIAG_ODPOR_4;DIAG_PRIJ_4,DIAG_HOSP_OD_4, ZZK_*/." CHECK(IF(R1S1=="Z763" OR R3S1=="Z763" OR R8S1=="Z763", $SZZK2 ==0 , TRUE)) 02 i={22-26} $SZZK2 = SUM(i,RiS1) R22S1;R23S1;R24S1;R25S1;R26S1  
208 Liečba chemoterapia, riadok R15, môže byť uvedená len pre Základnú diagnózu zo skupiny 'C' – onkologické ochorenie; od D000 – D099 a od D370 – D489 a pre E850 – E854, E858, E859. /LIECBA_CHEMOT, DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/IsChemotOK_2020.js") (getValueCM("02", "LIECBA_CHEMOT", null), getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "LIECBA_CHEMOT"}]) 02     R15S1  
209 "Ak je v module M02 vek pacienta pri ochorení vyšší ako 30 rokov, potom položka Zamestnanie – pracovný stav nesmie mať kód '0 – dieťa/žiak/študent', okrem r.č. 0010000000 a 0050000000 /PRAC_STAV, PACVEK/." CHECK (IF ((R30S1>30) AND (R30S1<>999), M01R7S1<>0, TRUE)) 02     M01R7S1  
210 "Ak je v module M02 vek pacienta pri ochorení nižší ako 45 rokov, potom položka Zamestnanie – pracovný stav nesmie mať kód '5 – dôchodca /kyňa/ - starobný /á/'. /PRAC_STAV, PACVEK/." CHECK(IF(R30S1 >= 0 AND R30S1 < 45, M01R7S1<>5, TRUE)) 02     M01R7S1  
211 "Ak je v module M02 vek pacienta pri ochorení vyšší ako 70 rokov, potom položka Zamestnanie – pracovný stav musí mať kód '5 – dôchodca /kyňa/ - starobný /á/', okrem r. č. 0010000000 a 0050000000. /PACRC, PRAC_STAV, PACVEK/." CHECK (IF ((R30S1 >= 70) AND (R30S1<>999), M01R7S1 = 5, TRUE)) 02     M01R7S1  
600 Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):