Rozhranie: K01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

Typ záznamu K01

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K01 8 1  
EMAIL   ÁNO varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_K01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K01 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K01 6 1  
VYSL_BIOCH_RUTIN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéRutinné 3121 1 1  
VYSL_BIOCH_STATIM     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéStatimové 3121 2 1  
VYSL_BIOCH_POHOT     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBiochemickéVPohotovosti 3121 3 1  
VYSL_KONT_RUTIN     integer 10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluRutinné 3121 4 1  
VYSL_KONT_STATIM     integer 10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluStatimové 3121 5 1  
VYSL_KONT_POHOT     integer 10   VyšetreniaLaboratórneNaKontroluVPohotovosti 3121 6 1  
VYSL_OST     integer 10   VyšetreniaLaboratórneOstatné 3121 7 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):