Rozhranie: C05 Ročný výkaz o činnosti algeziológie

Typ záznamu C05

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C05 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C05 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C05 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C05 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C05 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C05 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C05 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_C05 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C05 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C05 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_C05 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_KONZ_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-0-18 3101 1 2  
VYS_KONZ_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-19+ 3101 2 2  
PAC_VYS_SPOLU_M     integer 10   PacientiVyšetreníSpoluMuži 3203 1 1  
PAC_VYS_SPOLU_Z     integer 10   PacientiVyšetreníSpoluŽeny 3203 1 2  
PAC_VYS_NAD_BO_M     integer 10   PacientiVyšetreníSNádorovouBolesťouMuži 3203 2 1  
PAC_VYS_NAD_BO_Z     integer 10   PacientiVyšetreníSNádorovouBolesťouŽeny 3203 2 2  
PAC_N_VYS_M     integer 10   PacientiNovoVyšetreníMuži 3203 3 1  
PAC_N_VYS_Z     integer 10   PacientiNovoVyšetreníŽeny 3203 3 2  
PAC_N_VYS_NAD_BO_M     integer 10   PacientiNovoVyšetreníSNádorovouBolesťouMuži 3203 4 1  
PAC_N_VYS_NAD_BO_Z     integer 10   PacientiNovoVyšetreníSNádorovouBolesťouŽeny 3203 4 2  
PAC_LIEC_OPI_M     integer 10   PacientiLiečbaOpioidmiMuži 3203 5 1  
PAC_LIEC_OPI_Z     integer 10   PacientiLiečbaOpioidmiŽeny 3203 5 2  
PAC_LIEC_OPI_NENAD_M     integer 10   PacientiLiečbaOpioidmiSNenádorovouBolesťouMuži 3203 6 1  
PAC_LIEC_OPI_NENAD_Z     integer 10   PacientiLiečbaOpioidmiSNenádorovouBolesťouŽeny 3203 6 2  
VYK_INFUZIE_M     integer 10   VýkonyPodanéInfúzieMuži 3601 1 1  
VYK_INFUZIE_Z     integer 10   VýkonyPodanéInfúzieŽeny 3601 1 2  
VYK_KAUDBLOK_M     integer 10   VýkonyKaudálneBlokyMuži 3601 2 1  
VYK_KAUDBLOK_Z     integer 10   VýkonyKaudálneBlokyŽeny 3601 2 2  
VYK_BLOKADY_M     integer 10   VýkonyBlokádyNervovAOstatnéMuži 3601 3 1  
VYK_BLOKADY_Z     integer 10   VýkonyBlokádyNervovAOstatnéŽeny 3601 3 2  
VYK_MINIINVAZ_M     integer 10   VýkonyMiniinvazDiagnostickoPrognostickéMuži 3601 4 1  
VYK_MINIINVAZ_Z     integer 10   VýkonyMiniinvazDiagnostickoPrognostickéŽeny 3601 4 2  
VYK_RF_INTRASPIN_M     integer 10   VýkonyRádiofrekvenčnýVIntraspinálnomPriestoreMuži 3601 5 1  
VYK_RF_INTRASPIN_Z     integer 10   VýkonyRádiofrekvenčnýVIntraspinálnomPriestoreŽeny 3601 5 2  
VYK_RF_EXTRASPIN_M     integer 10   VýkonyRádiofrekvenčnýVExtraspinálnomPriestoreMuži 3601 6 1  
VYK_RF_EXTRASPIN_Z     integer 10   VýkonyRádiofrekvenčnýVExtraspinálnomPriestoreŽeny 3601 6 2  
VYK_OSTATNE_M     integer 10   VýkonyOstatnéMuži 3601 7 1  
VYK_OSTATNE_Z     integer 10   VýkonyOstatnéŽeny 3601 7 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_P_*/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE)) 0_C05        
2 "Modul 3101: Počet návštev pacientov v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS_KONZ_*/." Forcheck(i, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', M3101RiS1>=M3101RiS2, TRUE)) 0_C05 i={1-2}   M3101RiS1  
3 "Modul 3101: Skutočne je počet konziliárnych vyšetrení v R"+i+"S2 zhodný s počtom návštev v R"+i+"S1?" Forcheck(i, IF(RiS1>=10, RiS1<>RiS2, TRUE)) 3101 i={1-2}   RiS2 ÁNO
4 "Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R2S"+j+". {PAC_VYS_SPOLU_*, PAC_VYS_NAD_BO_*} " Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3203 j={1-2}   R1Sj  
5 "Modul 3203: Počet novovyšetrených pacientov v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu novovyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R4S"+j+". {PAC_N_VYS_*, PAC_N_VYS_NAD_BO_*}" Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj) 3203 j={1-2}   R3Sj  
6 "Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu novovyšetrených pacientov v R3S"+j+". {PAC_VYS_SPOLU_*, PAC_N_VYS_*}" Forcheck(j, R1Sj >= R3Sj) 3203 j={1-2}   R1Sj  
7 "Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R2S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu novovyšetrených pacientov s nádorovou bolesťou v R4S"+j+". {PAC_VYS_NAD_BO_*, PAC_N_VYS_NAD_BO_*}" Forcheck(j, R2Sj >= R4Sj) 3203 j={1-2}   R2Sj  
8 "Modul 3203: Počet všetkých vyšetrených pacientov v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov liečených opioidmi v R5S"+j+". {PAC_VYS_SPOLU_*, PAC_LIEC_OPI_*}" Forcheck(j, R1Sj >= R5Sj) 3203 j={1-2}   R1Sj  
9 "Modul 3203: Počet všetkých pacientov liečených opioidmi v R5S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov liečených opioidmi s nádorovou bolesťou v R6S"+j+". {PAC_LIEC_OPI_*, PAC_LIEC_OPI_NENAD_*}" Forcheck(j, R5Sj >= R6Sj) 3203 j={1-2}   R5Sj  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):