Rozhranie: A20 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrov. starostlivosti

Typ záznamu A20

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A20 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A20 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A20 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A20 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A20 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A20 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A20 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A20 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A20 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A20 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A20 6 1  
NAV_NS_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-19+ 3101 2 1  
CIS_VS26     varchar 5 OA20_3201 Veková skupina pacienta 3201 1    
CIS_POHL_1     varchar 1 OA20_3201 Pohlavie pacienta 3201 2    
P_OSET_ZP_1     integer 10 OA20_3201 PacientiOšetreníZdravPracovníkmiADOS 3201 3    
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OA20_3206 Vybrané sledované diagnózy 3206   1  
P_POSTIH_1960     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-19-60 3206   3  
P_POSTIH_61     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-61+ 3206   4  
P_POSTIH_0018     integer 10 OA20_3206 PacientiPočetPostihnutí-0-18 3206   2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
CIS_VS26_1     varchar 5 OA20_3601 Veková skupina pacienta 3601 1    
VYK_PLAN_KOS     integer 10 OA20_3601 VýkonyPlánKomplexnáOšetrovateľskáStarostlivosť 3601 2    
VYK_VYZIVA     integer 10 OA20_3601 VýkonyStarostlivosťOVýživu 3601 3    
VYK_INFUZIA     integer 10 OA20_3601 VýkonyPrípravaPodávanieInfúzie 3601 4    
VYK_PREV_DEKUB     integer 10 OA20_3601 VýkonyPrevenciaDekubit 3601 5    
VYK_OS_DEKUB_DO5     integer 10 OA20_3601 VýkonyOšetrenieDekubituDo5cm 3601 6    
VYK_OS_DEKUB_NAD5     integer 10 OA20_3601 VýkonyOšetrenieDekubituNad5cm 3601 7    
VYK_PREV_RAN_DO5     integer 10 OA20_3601 VýkonyPreväzRanyDo5cm 3601 8    
VYK_PREV_RAN_NAD5     integer 10 OA20_3601 VýkonyPreväzRanyNad5cm 3601 9    
VYK_NAV_MIMO     integer 10 OA20_3601 VýkonyNávštevaMimoPracovnéhoČasu 3601 10    

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev v S1 /NAV_NS_*/!" Check((R1S1>=1) OR (R2S1>=1)) 3101        
3 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-18 rokov v m. 3201 v S1+S2/P_OSET_ZP_1/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vek. skupine 0-18 rokov v m. 3206 v R"+i+"S2 /P_POSTIH_0018/" Forcheck (i, M3201R3S1+M3201R3S2>= M3206RiS2) 3206 i={1-PR}   RiS2  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3201 v S3+S4/P_OSET_ZP_1/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vek. skupine 19-60 rokov v m. 3206 v R"+i+"S3 /P_POSTIH_1960/" Forcheck (i, M3201R3S3+M3201R3S4>= M3206RiS3) 3206 i={1-PR}   RiS3  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 61+ v m. 3201 v S5+S6/P_OSET_ZP_1/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 61+ v m. 3206 v R"+i+"S4 /P_POSTIH_61/." Forcheck (i, M3201R3S5+M3201R3S6>= M3206RiS4) 3206 i={1-PR}   RiS4  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):