Rozhranie: A17 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie

Typ záznamu A17

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A17 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A17 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A17 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A17 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A17 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A17 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A17 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A17 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A17 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A17 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A17 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   PočetNávštevPacientaVambulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   PočetNávštevPacientaVambulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_VS13     varchar 5 OA17_3201 Veková skupina pacienta 3201   1  
CIS_POHL_1     varchar 1 OA17_3201 Pohlavie pacienta 3201   2  
PN_SLE     integer 10 OA17_3201 PočetOsôbPrijatýchDoSledovaniaPočasRoka 3201   3  
P_SLE_K_31_12     integer 10 OA17_3201 PočetOsôbSledovanýchNaKonciRoka 3201   4  
CIS_POHL_2     varchar 1 OA17_3210 Pohlavie pacienta 3210 2    
P_SLE_I10_15     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaHypertenznéChoroby 3210 3    
P_SLE_I20_25     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaIschemickéChorobySrdca 3210 4    
P_SLE_I42_43     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaKardiomyopatie 3210 5    
P_SLE_I44_45_I47_49     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaPoruchySrdcovéhoRytmu 3210 6    
P_SLE_I50     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaSrdcovéZlyhávanieChronické 3210 7    
CIS_POHL_3     varchar 1 OA17_3211 Pohlavie pacienta 3211 2    
PN_SLE_I10_15     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteHypertenznéChoroby 3211 3    
PN_SLE_I20_25     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteIschemickéChorobySrdca 3211 4    
PN_SLE_I42_43     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteKardiomyopatie 3211 5    
PN_SLE_I44_45_I47_49     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživotePoruchySrdcovéhoRytmu 3211 6    
PN_SLE_I50     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteSrdcovéZlyhávanieChroni 3211 7    
CIS_VS13_1     varchar 5 OA17_3210 Veková skupina pacienta 3210 1    
CIS_VS13_2     varchar 5 OA17_3211 Veková skupina pacienta 3211 1    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S1] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R1S4]." Forcheck(i, M3201R1S4 >= M3210RiS1) 3210 i={3-7}   RiS1  
2 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S2] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R2S4]." Forcheck(i, M3201R2S4 >= M3210RiS2) 3210 i={3-7}   RiS2  
3 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S3] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R3S4]." Forcheck(i, M3201R3S4 >= M3210RiS3) 3210 i={3-7}   RiS3  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S4] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R4S4]." Forcheck(i, M3201R4S4 >= M3210RiS4) 3210 i={3-7}   RiS4  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S5] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R5S4]." Forcheck(i, M3201R5S4 >= M3210RiS5) 3210 i={3-7}   RiS5  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S6] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R6S4]." Forcheck(i, M3201R6S4 >= M3210RiS6) 3210 i={3-7}   RiS6  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S7] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R7S4]." Forcheck(i, M3201R7S4 >= M3210RiS7) 3210 i={3-7}   RiS7  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S8] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R8S4]." Forcheck(i, M3201R8S4 >= M3210RiS8) 3210 i={3-7}   RiS8  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S9] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R9S4]." Forcheck(i, M3201R9S4 >= M3210RiS9) 3210 i={3-7}   RiS9  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S10] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R10S4]." Forcheck(i, M3201R10S4 >= M3210RiS10) 3210 i={3-7}   RiS10  
11 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S11] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R11S4]." Forcheck(i, M3201R11S4 >= M3210RiS11) 3210 i={3-7}   RiS11  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, veku a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"S12] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej skupine a pohlaví v m. 3201 [R12S4]." Forcheck(i, M3201R12S4 >= M3210RiS12) 3210 i={3-7}   RiS12  
13 "Hodnota v R"+i+"S"+j+" m. 3210 je väčšia alebo sa rovná hodnote v R"+i+"S"+j+" m. 3211, čiže počet prípadov každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. je rovný alebo väčší ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v období od 1.1.-31.12." Forcheck(i, j, M3210RiSj >= M3211RiSj) 3210 i={3-7}; j={1-PS}   M3210RiSj  
14 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1) 3101        
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_19/. " FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A17R4S1,7,3)=="155", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE))) 3101 i={2}   RiS1 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):