Rozhranie: A11 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

Typ záznamu A11

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A11 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A11 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A11 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A11 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A11 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A11 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A11 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A11 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A11 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A11 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A11 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_PREV_0018     integer 10   VyšetreniaPreventívne-0-18 3101 1 2  
VYS_LIEC_0018     integer 10   VyšetreniaLiečebné-0-18 3101 1 3  
VYS_KONT_0018     integer 10   VyšetreniaKontrolné-0-18 3101 1 4  
VYS_KONZ_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-0-18 3101 1 5  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívne-19+ 3101 2 2  
VYS_LIEC_19     integer 10   VyšetreniaLiečebné-19+ 3101 2 3  
VYS_KONT_19     integer 10   VyšetreniaKontrolné-19+ 3101 2 4  
VYS_KONZ_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárne-19+ 3101 2 5  
VYS_ZAT_ERGOM     integer 10   VyšetreniaZáťažovéErgometria 3111 1 1  
VYS_ZAT_SPIROERG     integer 10   VyšetreniaZáťažovéSpiroergometria 3111 2 1  
VYS_ZAT_INE_FUN     integer 10   VyšetreniaZáťažovéInéFunkčné 3111 3 1  
VYS_NEZAT_ANTR     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéAntropologické 3111 4 1  
VYS_NEZAT_KALIP     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéKalipometria 3111 5 1  
VYS_NEZAT_BIOCH     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéBiochemické 3111 6 1  
VYS_NEZAT_INE_LAB     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéInéLaboratórne 3111 7 1  
VYS_NEZAT_SPIROM     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéSpirometrické 3111 8 1  
VYS_NEZAT_INE_ODB     integer 10   VyšetreniaNezáťažovéInéOdborné 3111 9 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE)) 0_A11        
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť vačší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" /VYS_*/." Forcheck(i, j, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', M3101RiS1>=M3101RiSj, TRUE)) 0_A11 i={1-2}; j={2-5}   M3101RiS1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):