Rozhranie: A08 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva

Typ záznamu A08

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A08 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A08 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A08 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A08 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A08 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A08 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A08 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A08 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A08 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A08 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A08 6 1  
NAV_P_0005     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-5 3101 1 1  
NAV_P_0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-6-14 3101 2 1  
NAV_P_1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-15-18 3101 3 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 4 1  
P_EVI_0005     integer 10   PacientiEvidovaní-0-5 3225 1 1  
P_EVI_0614     integer 10   PacientiEvidovaní-6-14 3225 1 2  
P_EVI_1518     integer 10   PacientiEvidovaní-15-18 3225 1 3  
P_EVI_19     integer 10   PacientiEvidovaní-19+ 3225 1 4  
VYS_PREV_0005     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-0-5 3225 2 1  
VYS_PREV_0614     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-6-14 3225 2 2  
VYS_PREV_1518     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-15-18 3225 2 3  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-19+ 3225 2 4  
P_OSET_0005     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-0-5 3225 3 1  
P_OSET_0614     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-6-14 3225 3 2  
P_OSET_1518     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-15-18 3225 3 3  
P_OSET_19     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-19+ 3225 3 4  
P_OSET_SAN_0005     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-0-5 3225 4 1  
P_OSET_SAN_0614     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-6-14 3225 4 2  
P_OSET_SAN_1518     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-15-18 3225 4 3  
P_OSET_SAN_19     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-19+ 3225 4 4  
P_5RDE     integer 10   Pacienti5RočnéDeti 3226 1 1  
P_12RDE     integer 10   Pacienti12RočnéDeti 3226 2 1  
ZUB_POC_12RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU12RočnýchDetí 3226 2 3  
ZUB_POC_12RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU12RočnýchDetí 3226 2 4  
ZUB_POC_12RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU12RočnýchDetí 3226 2 5  
P_15RDE     integer 10   Pacienti15RočnéDeti 3226 3 1  
ZUB_POC_15RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU15RočnýchDetí 3226 3 3  
ZUB_POC_15RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU15RočnýchDetí 3226 3 4  
ZUB_POC_15RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU15RočnýchDetí 3226 3 5  
P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ     integer 10   PacientiRočnéDetiBezZubnéhoKazu 3226 1 2  
VYK_VYP_JEDN_HK     integer 10   VýplneJednoduchéVrátHlbokého Kazu 3601 1 1  
VYK_VYP_OS_DREDU     integer 10   VýplneSOšetrenímDreňovejDutiny 3601 2 1  
VYK_EXTR_MLIEC_ZUB     integer 10   ExtrakciaMliečnehoZuba 3601 3 1  
VYK_EXTR_TRVAL_ZUB     integer 10   ExtrakciaTrvaléhoZuba 3601 4 1  
VYK_CHIRURG     integer 10   VýkonyChirurgické 3601 5 1  
VYK_LIECBA_PARODPAT     integer 10   LiečenieParadontopatiíAMäkkýchTkanív 3601 6 1  
VYK_LIECBA_CELUORTOP     integer 10   LiečenieČeľustnoortopedické 3601 7 1  
VYK_NAHR_KORUNKY     integer 10   NáhradyKorunkyVrátanePilierových 3601 8 1  
VYK_NAHR_SNIMAT     integer 10   NáhradySnímateľné 3601 9 1  
VYK_RTG_SNIMKY     integer 10   RTGSnímky 3601 10 1  
VYK_SEST_DENT_HYG     integer 10   VýkonySestierVDentálnejHygiene 3601 11 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P_*/!" Check((R1S1>=1) OR (R2S1>=1) OR (R3S1>=1) OR (R4S1>=1)) 3101        
2 "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/." Forcheck(j, R2Sj>=R3Sj) 3225 j={1-4}   R3Sj  
3 "Modul 3225: Počet úplne sanovaných k 31. 12. v R4S"+j+" /P_OSET_SAN_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/." Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3225 j={1-4}   R4Sj  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v m. 3225 v R2S"+i+" /VYS_PREV_*/." Forcheck(i, M3101RiS1 >= M3225R2Si) 3101 i={1-4}   RiS1  
5 "Modul 3226: Počet detí spolu v R1S1 /P_5RDE/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí bez zubného kazu R1S2 /P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." Check(R1S1>=R1S2) 3226     R1S2  
6 "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_12RDE/ ." Check(If(R2S3 + R2S4 + R2S5 > 0, R2S1 > 0 , TRUE)) 3226     R2S1  
7 "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_15RDE/ ." Check(If(R3S3 + R3S4 + R3S5 > 0, R3S1 > 0, TRUE)) 3226     R3S1  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet detí spolu v m. 3226 v R"+i+"S1 /P_*RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S"+i+" /P_EVI_*/." Forcheck(i, M3225R1Si >= M3226RiS1) 3225 i={1-3}   M3226RiS1  
9 "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/ musí byť nižší alebo rovný počtu evidovaných pacientov v R1S"+j+" /P_EVI_*/." Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj) 3225 j={1-4}   R2Sj  
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_19/. " FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE))) 3101 i={4}   RiS1 ÁNO
15 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov v module 3225 na R1 /P_EVI_*/. ." Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMS1==0, TRUE, IF((M3225R1S1 = R1S1) AND (M3225R1S2 = R2S1) AND (M3225R1S3 = R3S1) AND (M3225R1S4 = R4S1) , FALSE, TRUE)) , TRUE)) 3101 i={1-4} $SUMS1=SUM(i,RiS1) R1S1; R2S1; R3S1; R4S1 ÁNO
16 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov s prevntívnou prehliadkou v module 3225 z R2 /VYS_PREV_*/. " Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMS1==0, TRUE, IF((M3225R2S1 = R1S1) AND (M3225R2S2 = R2S1) AND (M3225R2S3 = R3S1) AND (M3225R2S4 = R4S1) , FALSE, TRUE)) , TRUE)) 3101 i={1-4} $SUMS1=SUM(i,RiS1) R1S1; R2S1; R3S1; R4S1 ÁNO
20 "Modul 3225: Nevyplnili ste R3 /P_OSET_*/ a R4 /P_OSET_SAN_*/ nikomu teda nebola zistená potreba ošetrenia a nikto nebol úplne sanovaní z uvedeného počtu vykonaných preventívnych prehliadok z R2 /VYS_PREV_*/." Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR2>10, IF(SSUM(i,j,M3225RiSj)<=0, FALSE, TRUE), TRUE), TRUE)) 3225 i={3-4}; j={1-4} $SUMR2=SUM(j,R2Sj)   ÁNO
51 "Modul 3601: V riadku 8 sa uvádzajú iba náhrady, nie strojčeky." Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="053", IF(Sum(i,RiS1)==0 AND R7S1>=1, R8S1==0 OR ISNULL(R8S1), TRUE), TRUE)) 3601 i={1-6}   R8S1 ÁNO
52 "Modul 3601: V riadku 9 sa uvádzajú iba náhrady, nie strojčeky." Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="053", IF(Sum(i,RiS1)==0 AND R7S1>=1, R9S1==0 OR ISNULL(R9S1), TRUE), TRUE)) 3601 i={1-6}   R9S1 ÁNO
53 "Modul 3225: Overte počet pokazených, plombovaných, extrahovaných trvalých zubov u detí v R"+i+" /neuvádzate žiadne/." Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF(RiS1 >= 10, RiS3+RiS4+RiS5 > 0, TRUE), TRUE)) 3226 i={2,3}     ÁNO
61 "Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 0-5 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_0005/, ale iba 5-ročné deti /P_5RDE/!" CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R1S1=1 OR R1S1=0 OR ISNULL(R1S1)),TRUE, IF(R1S1=M3225R1S1,FALSE,TRUE)),TRUE)) 3226     R1S1 ÁNO
62 "Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 6-14 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_0614/, ale iba 12-ročné deti /P_12RDE/!" CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R2S1=1 OR R2S1=0 OR ISNULL(R2S1)),TRUE, IF(R2S1=M3225R1S2,FALSE,TRUE)),TRUE)) 3226     R2S1 ÁNO
63 "Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 15-18 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_1518/, ale iba 15-ročné deti /P_15RDE/!" CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R3S1=1 OR R3S1=0 OR ISNULL(R3S1)),TRUE, IF(R3S1=M3225R1S3,FALSE,TRUE)),TRUE)) 3226     R3S1 ÁNO
66 "Modul 3226: Neuviedli ste počet detí vo veku 5,12,15 rokov /P_*RDE/ napriek tomu, že máte evidovaných pacientov v uvedených vekových kategóriách v module 3225 v R1 /P_EVI_*/.." Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802",IF(((M3225R1S1>15) AND (R1S1==0 OR ISNULL(R1S1))) AND ((M3225R1S2>15) AND (R2S1==0 OR ISNULL(R2S1))) AND ((M3225R1S3>15) AND (R3S1==0 OR ISNULL(R2S1))), FALSE, TRUE) ,TRUE)) 3226     R1S1; R2S1; R3S1 ÁNO
70 "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov má viac ako 10 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/." CHECK(R2S3+R2S4<=10*R2S1) 3226     R2S3; R2S4 ÁNO
71 "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov má viac ako 12 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/." CHECK(R3S3+R3S4<=12*R3S1) 3226     R3S3; R3S4 ÁNO
75 "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov /P12_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 12RDE_EXTRAH/ dva a viac trvalých zubov." CHECK(IF(R2S1>0,R2S5<2*R2S1,TRUE)) 3226     R2S5 ÁNO
80 "Modul 3226: Overte či všetky deti /P_5RDE/ majú trvalé a mliečne zuby bez kazu, plomby a extrakcie /P_*RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF(R1S1==0 OR ISNULL(R1S1),TRUE, IF(R1S1>=11,R1S2 <> R1S1,TRUE)),TRUE)) 3226     R1S2 ÁNO
85 "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov /P15_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 15RDE_EXTRAH/ päť a viac trvalých zubov." CHECK(IF(R3S1>0,R3S5<5*R3S1,TRUE)) 3226     R3S5 ÁNO
200 "Modul 3601: Výkony za liečenie čeľustno - ortopedické /VYK_LIECBA_CELUORTOP/ vykazuje len čeľustný ortopéd." CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)<>"053", R7S1=0 OR ISNULL(R7S1),TRUE)) 3601     R7S1 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):