Rozhranie: A07 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

Typ záznamu A07

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A07 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A07 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A07 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A07 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A07 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A07 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A07 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A07 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A07 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A07 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A07 6 1  
NAV_TEH_Z0014     integer 10   NávštevyTehotnéŽeny-0-14 3101 1 1  
NAV_PREV_DEP_Z0014     integer 10   NávštevyPreventívneDepistáž-0-14 3101 1 2  
NAV_PREV_DISP_Z0014     integer 10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-0-14 3101 1 3  
NAV_DITER_PRVE_Z0014     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-0-14 3101 1 4  
NAV_DITER_OPAK_Z0014     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-0-14 3101 1 5  
NAV_TEH_Z1518     integer 10   NávštevyTehotnéŽeny-15-18 3101 2 1  
NAV_PREV_DEP_Z1518     integer 10   NávštevyPreventívneDepistáž-15-18 3101 2 2  
NAV_PREV_DISP_Z1518     integer 10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-15-18 3101 2 3  
NAV_DITER_PRVE_Z1518     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-15-18 3101 2 4  
NAV_DITER_OPAK_Z1518     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-15-18 3101 2 5  
NAV_TEH_Z19     integer 10   NávštevyTehotnéŽeny-19+ 3101 3 1  
NAV_PREV_DEP_Z19     integer 10   NávštevyPreventívneDepistáž-19+ 3101 3 2  
NAV_PREV_DISP_Z19     integer 10   NávštevyPreventívneDispenzarizácia-19+ 3101 3 3  
NAV_DITER_PRVE_Z19     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéPrvé-19+ 3101 3 4  
NAV_DITER_OPAK_Z19     integer 10   NávštevyDiagnostickoTerapeutickéOpakované-19+ 3101 3 5  
P_EVI_Z     integer 10   PacientiEvidovanéŽenyK31-12 3203 1 1  
PN_TEH_Z     integer 10   PacientiNovoevidovanéTehotné 3203 1 2  
PN_TEH_Z12TT     integer 10   PacientiNovoevidovanéTehotnéDoUkončený12Týždeň 3203 1 3  
PN_TEH_ZRIZ     integer 10   PacientiNovoevidovanéTehotnéRizikovéOhrozenéTehotenstvo 3203 1 4  
POHR_FYZ     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyFyzickéIndikátory 3230 1 1  
POHR_PSY     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyPsychickéIndikátory 3230 1 2  
POHR_FYZ_PSY     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyVšPrípadyPsychFyzIndikátory 3230 1 3  
POHR_FYZ_PRO_TEH     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaFyzickéIndikátory 3230 2 1  
POHR_PSY_PRO_TEH     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaPsychickéIndikátory 3230 2 2  
POHR_FYZ_PSY_PRO_TEH     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyProblémyTehotenstvaPsychFyzIndikátory 3230 2 3  
POHR_FYZ_O47     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyFyzickéIndikátory 3230 3 1  
POHR_PSY_O47     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyPsychickéIndikátory 3230 3 2  
POHR_FYZ_PSY_O47     integer 10   PacientiOhrozenéŽenyPredčasnéPôrodyPsychFyzIndikátory 3230 3 3  
VYS_MOP_KULT     integer 10   VyšetreniaMOPaKultivácia 3111 1 1  
VYS_KOLPOSKOP     integer 10   VyšetreniaKolposkopické 3111 2 1  
VYS_ONKOC     integer 10   VyšetreniaOnkocytologické 3111 3 1  
VYS_ULT_TEH     integer 10   VyšetreniaUltrazvukovéTehotných 3111 4 1  
VYS_ULT_GYN     integer 10   VyšetreniaUltrazvukovéGynekologické 3111 5 1  
VYS_ULT_PRS     integer 10   VyšetreniaUltrazvukovéPrsníkov 3111 6 1  
VYS_URODYN     integer 10   VyšetreniaUrodynamické 3111 7 1  
VYS_INE     integer 10   VyšetreniaIné 3111 8 1  
OCHOR_N_HIST_PREK_MK     integer 10   OchoreniaNovéPrípadyHistologOverPrekancerMaternicovýKrčok 3204 1 1  
P_CA_INSITU     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaInSitu 3204 2 1  
P_CA_ROD_MK1A     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-1a 3204 3 1  
P_CA_ROD_MK1B_2     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-1b-2 3204 4 1  
P_CA_ROD_MK3_4     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaRodidielMaterKrčok-3-4 3204 5 1  
P_CA_ROD_OVARIA     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaOvárií 3204 6 1  
P_CA_ROD_OSTAT_LOK     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-CaOstatnýchLokalizácií 3204 7 1  
P_CHOR_PRSNIK_ZH_NAD     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-PrsníkaZhubnéNádory 3204 8 1  
P_CHOR_PRSNIK_OSTAT     integer 10   PacientiPrvýkrátZistenéOchorenie-PrsníkaOstatné 3204 9 1  
ANTIKONC_UZIV_VNMAT     integer 10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Vnútromaternicová 3402 1 1  
ANTIKONC_NOVA_VNMAT     integer 10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Vnútromaternicová 3402 1 2  
ANTIKONC_UZIV_HORMON     integer 10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Hormonálna 3402 2 1  
ANTIKONC_NOVA_HORMON     integer 10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Hormonálna 3402 2 2  
ANTIKONC_UZIV_INA     integer 10   AntikoncepciaŽenyUžívajúceKoniecObdobia-Iná 3402 3 1  
ANTIKONC_NOVA_INA     integer 10   AntikoncepciaŽenyNovozavedená-Iná 3402 3 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev /NAV_*/!" Check(SSUM(i,j, RiSj)>=1) 3101 i={1-3}; j={1-5}      
2 "Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ musí byť väčší alebo rovný počtu novoevidovaných tehotných do ukončeného 12. týždňa tehotenstva v R1S3 /PN_TEH_Z12TT/." Check(R1S2>=R1S3) 3203     R1S2  
3 "Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ musí byť väčší alebo rovný počtu novoevidovaných tehotných s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom v R1S4 /PN_TEH_ZRIZ/." Check(R1S2>=R1S4) 3203     R1S2  
4 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu žien s problémami v tehotenstve v dôsledku násilia v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj) 3230 j={1-PS}   R1Sj  
5 "Modul 3230: Počet všetkých vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu žien s predčasnými pôrodmi (O47) v dôsledku násilia v R3S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj>=R3Sj) 3230 j={1-PS}   R1Sj  
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R3S"+j+" /NAV_TEH_Z19; NAV_PREV_DEP_Z19; NAV_PREV_DISP_Z19; NAV_DITER_PRVE_Z19; NAV_DITER_OPAK_Z19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=="017", R3Sj=0 OR ISNULL(R3Sj),TRUE))) 3101 j={1-5}   R3Sj ÁNO
20 "Modul 3203: Počet novoevidovaných tehotných v R1S2 /PN_TEH_Z/ nezamieňať s evidovanými osobami k 31.12 z R1S1 /P_EVI_Z/." CHECK(R1S1>=R1S2) 3203     R1S2 ÁNO
30 "Modul 3101: Počet návštev všetkých tehotných /NAV_TEH_Z0014 + NAV_TEH_Z1518 + NAV_TEH_Z19/ by mal byť väčší ako novoevidovaných tehotných žien v module 3203 R1S2 /PN_TEH_Z/ ." CHECK(IF(SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='017' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='067' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='130' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='229' OR SUBSTR(M0_A07R4S1,7,3)=='312' ,TRUE, R1S2<SUM(i,M3101RiS1))) 3203 i={1-3}   R1S2 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):