Rozhranie: ZS01_12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

Typ záznamu ZS01_12

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_ZS_01_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_ZS_01_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_ZS_01_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_ZS_01_12 4 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 1 1 1  
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 6 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta 1 4 1  
PB_OBEC_ST     varchar 12   Prechodné bydlisko pacienta 1 5 1  
DAT_PRIJ     date     Dátum prijatia do ústavnej starostlivosti 2 1 1  
PRIJ_PAC_A     bool     Prijatie pacienta A - súhlas 2 2 1  
PRIJ_PAC_B   ÁNO varchar 1   Prijatie pacienta B - opakovanie 2 3 1  
KONTAKT   ÁNO varchar 1   Kontakt s týmto zariadením 2 4 1  
OD_PR_HOSP     varchar 1   Čas od predchádzajúcej hospitalizácie (v mesiacoch) 2 5 1  
ZIVOT_SKYM   ÁNO varchar 1   Spôsob života - s kým 3 1 1  
ZIVOT_KDE   ÁNO varchar 1   Spôsob života - kde 3 2 1  
VZDELANIE     varchar 2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania 3 3 1  
PRAC_STAV     varchar 1   Pracovný stav 3 4 1  
K_H_PSDIAG   ÁNO varchar 5   Diagnóza - hlavná psychiatrická 4 1 1  
K_DIAG_BPR   ÁNO varchar 5   Diagnóza - vedúca bezprostredne k prijatiu 4 2 1  
K_NEPSDIAG     varchar 3   Diagnóza - nepsychiatrická súvisiaca s duševnou poruchou 4 3 1  
DR_PSY_LA1     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-neuroleptiká 4 4 1  
DR_PSY_LA2     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-anxiolytiká 4 5 1  
DR_PSY_LA3     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-antidepresíva 4 6 1  
DR_PSY_LA4     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-nootropiká 4 7 1  
DR_PSY_LA5     bool     Psych.lieč. A-psychofarmaká-iné 4 8 1  
DR_PSY_LB1     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-ECTH 4 9 1  
DR_PSY_LB2     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-fototerapia 4 10 1  
DR_PSY_LB3     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-spánková deprivácia 4 11 1  
DR_PSY_LB4     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-fyziatrická rehabilitácia 4 12 1  
DR_PSY_LB5     bool     Psych.lieč. B-iná liečba-lieky (okrempsychofarmák) 4 13 1  
DR_PSY_LC1     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-individuálna-kognitívno-behaviorálna 4 14 1  
DR_PSY_LC2     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-individuálna-psychodynamická 4 15 1  
DR_PSY_LC3     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-skupinová-kognitívno-behaviorálna 4 16 1  
DR_PSY_LC4     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-skupinová-psychodynamická 4 17 1  
DR_PSY_LC5     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-psychoedukácia 4 18 1  
DR_PSY_LC6     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-didaktoterapia 4 19 1  
DR_PSY_LC7     bool     Psych.lieč. C-psychoterapia-iná 4 20 1  
DR_PSY_LD     bool     Psych.lieč. D-psychosociálna rehabilitácia 4 21 1  
PREP_PREKL     varchar 2   Prepustenie/preklad/úmrtie 5 1 1  
ST_PO_PRE     varchar 1   Starostlivosť po prepustení/preklade 5 2 1  
PRE_DKOROK     bool     Prepustenie pacienta do konca roka 5 3 1  
DAT_PPU_H     integer 2   Hodina úmrtia 5 5 1  
ZOSTAVIL     varchar 150   Správu vyplnil (meno lekára) 5 6 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail 5 7 1  
TELEFON     varchar 35   Číslo telefónu 5 8 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum prepustenia/prekladu/úmrtia(pri neprepustených 31.12.20xx) 5 4 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 2 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta k dátumu udalosti 5 10 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 3 1 ÁNO
DLHOSP     integer 10   Dĺžka hospitalizácie 5 11 1 ÁNO
ROK_UDALOSTI     integer 4   Rok prijatia do ústavnej starostlivosti 5 9 1 ÁNO
ROK_UDALOSTI_5     varchar 4   Rok udalosti 5 12 1 ÁNO
IDENTIFZAR     varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_ZS_01_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_ZS_01_12 6 1 ÁNO
DATUM_KONTR     date     Kontrolny datum tvaru 31.12.RRRR 5 13 1 ÁNO
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M1R6S1)) 1     M1R6S1  
101 "Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št.príslušníkov!" CHECK (M1R6S1 <>5) 1     M1R6S1 ÁNO
102 "Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'." CHECK(NOT ISNULL(R4S1)) 1     M1R4S1  
200 "Ak položka Prijatie pacienta - A je bez súhlasu pacienta, potom položka Kontakt s týmto zariadením nemôže mať kód '1' !" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M2R2S1==FALSE)),((M2R4S1<>'1')),TRUE)) 2     M2R4S1  
201 "Ak položka Prijatie pacienta - B má kód "1", potom položka Čas od predchádzajúcej hospitalizácie musí mať kód "0" (pacient hospitalizovaný vôbec prvýkrát)." CHECK(IF(M2R3S1 == 1, NOT ISNULL(M2R5S1) AND M2R5S1==0, TRUE)) 2     M2R5S1  
202 "Ak položka Prijatie pacienta - B má kód = '2' , potom položka Čas od predchádzajúcej hospitalizácie musí mať kód 2, 3, 4, 5 alebo 9!" CHECK ( IF (M2R3S1== 2, M2R5S1 == 2 OR M2R5S1 == 3 OR M2R5S1==4 OR M2R5S1==5 OR M2R5S1==9,TRUE)) 2     M2R5S1  
203 "Ak položka Prijatie pacienta - B má kód = '3' , potom položka Čas od predchádzajúcej hospitalizácie musí mať kód 1, 2, 3 alebo 4!" CHECK ( IF (M2R3S1== 3, M2R5S1 == 1 OR M2R5S1 == 2 OR M2R5S1==3 OR M2R5S1==4,TRUE)) 2     M2R5S1  
300 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0!" Check (IF ( M5R10S1 < 16, NOT ISNULL(M3R4S1) AND M3R4S1==0, TRUE)) 3     M3R4S1  
301 "Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M3R4S1)) 3     M3R4S1  
302 "Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M3R3S1)) 3     M3R3S1  
400 "Ak položka Druh psychiatrickej liečby - D nie je zaškrtnutá, potom položky Druh psychiatrickej liečby A,B,C nemôžu byť súčasne prázdne!" CHECK(IF((M4R21S1 == 0),($Suma<>0),TRUE)) 4 i = {4-20} $Suma = SUM(i,M4RiS1) M4R21S1 ÁNO
500 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK(IF(R10S1<>'999' AND R10S1<>'777' AND NOT ISNULL(M5R10S1), (M5R10S1<>999) AND M5R10S1<100 , TRUE)) 5     M5R10S1 ÁNO
501 "Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK( NOT ISNULL(M5R10S1) AND M5R10S1<>777 ) 5     M5R10S1  
502 "Ak položka Prepustenie pacienta do konca sled. roka je nepotvrdená, potom v položke Dátum prepustenia/prekladu/úmrtia musí byť dátum 31.12.rrrr !" CHECK(IF(M5R3S1==0, M5R4S1==M5R13S1, TRUE)) 5     M5R4S1  
503 "Ak položka Prepustenie pacienta do konca sled. roka je nepotvrdená, potom položka Prepustenie/preklad/úmrtie a položka Starostlivosť po prepustení/preklade musia byť prázdne !!" CHECK(IF(M5R3S1 == 0, ISNULL(M5R1S1) AND ISNULL(M5R2S1), TRUE)) 5     M5R1S1;M5R2S1  
504 "Ak položka Prepustenie pacienta do konca sled. roka je potvrdená, potom položka Prepustenie/preklad/úmrtie nesmie byť prázdna!" CHECK (IF (M5R3S1 == 1, NOT ISNULL(M5R1S1), TRUE)) 5     M5R1S1  
505 "Ak položka Prepustenie/preklad/úmrtie má kód 10 alebo 11, potom položka Starostlivosť po prepustení/preklade musí zostať prázdna!" Check ( IF (M5R1S1=='10' OR M5R1S1=='11', ISNULL (M5R2S1),TRUE) ) 5     M5R2S1  
506 "Ak položka Prepustenie/preklad/úmrtie má kód 9, potom položka Starostlivosť po prepustení/preklade nesmie zostať prázdna!" CHECK (IF(M5R1S1== 9, NOT ISNULL (M5R2S1), TRUE)) 5     M5R2S1  
507 "Ak položka Prepustenie/preklad/úmrtie má kód = <1 - 8> , potom položka Starostlivosť po prepustení/preklade nesmie byť prázdna alebo = '9' !!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1 == '1' OR M5R1S1 == '2' OR M5R1S1 == '3' OR M5R1S1 == '4' OR M5R1S1 == '5' OR M5R1S1 == '6' OR M5R1S1 == '7' OR M5R1S1 == '8' , NOT ISNULL(M5R2S1) AND M5R2S1<>'9' ,TRUE)) 5     M5R2S1  
508 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!" CHECK (NOT ISNULL (M5R10S1)) 5     M5R10S1  
600 Modul 1: Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy na riadku R1. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, či pohlavia pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_ZS_01_12", "ROK_SPRAC", "1", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 1     R1S1 ÁNO
900 "Ak položka Rok prijatia < ako položka Rok udalosti, potom položka Prijatie pacienta-B musí mať kód '4'!" CHECK(IF(M5R12S1<M5R9S1, M2R3S1==4, TRUE))     M2R3S1  
901 "Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - žiak/študent len u pacientov do 26 rokov!" CHECK (IF(M3R4S1==0, M5R10S1<=26, TRUE))     M3R4S1 ÁNO
902 "Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 62 rokov a pacientom je muž, potom položka Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!" CHECK ( IF ( M5R10S1 >26 AND M5R10S1 < 62 AND M1R3S1=='1' , M3R4S1 == '1' OR M3R4S1 == '2' OR M3R4S1 == '3' OR M3R4S1 == '4' OR M3R4S1 == '6' OR M3R4S1 == '7' OR M3R4S1 == '9' , TRUE))     M3R4S1 ÁNO
903 "Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 60 rokov a pacientom je žena, potom položka Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!" CHECK ( IF ( M5R10S1 >26 AND M5R10S1 < 60 AND M1R3S1=='2' , M3R4S1 == '1' OR M3R4S1 == '2' OR M3R4S1 == '3' OR M3R4S1 == '4' OR M3R4S1 == '6' OR M3R4S1 == '7' OR M3R4S1 == '9' , TRUE))     M3R4S1 ÁNO
904 "Ak položka Vek pacienta >= 70 , potom položka Pracovný stav musí mať kód ´5´!" CHECK ( IF ( M5R10S1 >= 70 , M3R4S1 == '5', TRUE))     M3R4S1 ÁNO
906 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!" Check (IF ( M5R10S1 >= 20, M3R3S1==1 OR M3R3S1==2 OR M3R3S1==3 OR M3R3S1==4 OR M3R3S1==5 OR M3R3S1==6 OR M3R3S1==9, TRUE))     M3R3S1  
907 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!" Check (IF ( M5R10S1 >= 16 AND M5R10S1 < 20, M3R3S1=='1' OR M3R3S1=='2' OR M3R3S1=='3' OR M3R3S1=='4' OR M3R3S1=='9' , TRUE))     M3R3S1  
908 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!" Check (IF ( M5R10S1 < 16, NOT ISNULL(M3R3S1) AND M3R3S1==9, TRUE))     M3R3S1  
909 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav má kód 1!" Check (IF ( M5R10S1 < 16, NOT ISNULL(M1R6S1) AND M1R6S1==1, TRUE))     M1R6S1  
910 "Ak položka Prijatie pacienta-B má kód '4', potom položka Rok prijatia musí byť < ako položka Rok udalosti!" CHECK(IF(M2R3S1==4, M5R12S1< M5R9S1, TRUE))     M2R3S1  
911 "Dátum prijatia do ústavnej starostlivosti musí byť rovný alebo menší ako Dátum prepustenia/prekladu/úmrtia!" CHECK(M2R1S1<=M5R4S1)     M5R4S1  
912 " Rok spracovania musí byť rovnaký ako Rok udalosti!! " CHECK(M0_ZS_01_12R1S1==M5R9S1)     M5R9S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):