Rozhranie: Z01_12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

Typ záznamu Z01_12

Rozhranie platí od roku 2018do2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z01_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z01_12 2 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z01_12 4 1  
PORCCHOR   ÁNO varchar 6   Poradové číslo chorobopisu 0_Z01_12 7 1  
PORCPREKLAD   ÁNO integer 2   Poradové číslo prekladu 0_Z01_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
KOD_STAT   ÁNO varchar 3   Kód krajiny trvalého bydliska 01 6 1  
PRAC_STAV   ÁNO varchar 1   Pracovný stav - ekonomická aktivita 01 7 1  
PRAC_STAV_RIZ     varchar 1   Pracovný stav rizikové pracovisko 01 8 1  
PRIJ_ODPORUCIL   ÁNO varchar 1   Prijatie odporučil spôsob odporučenia 02 2 1  
DAT_PRIJ   ÁNO datetime     Dátum prijatia 02 3 1  
SPOSOB_PRIJ   ÁNO varchar 1   Spôsob prijatia 02 6 1  
HOSP_OPAK_PRIJ   ÁNO varchar 1   Hospitalizácia v tomto roku v ktorejkoľvek nemocnici 02 7 1  
REHOSP_OPAK_PRIJ     varchar 1   Rehospitalizácia pre základné ochorenie 02 10 1  
LIECBA_MEDI     bool     liečba - medikamentózna 02 12 1  
LIECBA_OPER     bool     liečba- operačná 02 13 1  
LIECBA_RESUS     bool     liečba - resuscitácia 02 14 1  
LIECBA_RADIOT     bool     liečba - rádioterapia 02 15 1  
LIECBA_TRANS     bool     liečba - transfúzia 02 16 1  
LIECBA_INFUZ     bool     liečba- infúzia 02 17 1  
LIECBA_REHAB     bool     liečba - rehabilitácia 02 18 1  
LIECBA_INA     bool     liečba - iná 02 19 1  
LIECBA_ZIADNA     bool     liečba - žiadne, len vyšetrenie 02 20 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum ukončenia hospitalizácie 02 22 1  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 02 23 1  
POISTOVNA   ÁNO varchar 2   Kód poisťovne 01 4 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z01_12 3 1  
PACVEK     integer 3   Vek pacienta pri ochorení 02 24 1 ÁNO
DLHOSP     integer 10   Dĺžka hospitalizácie 02 25 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 3 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 2 1 ÁNO
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenie 0_Z01_12 6 1 ÁNO
DIAG_PRIC_URAZU     varchar 5   Diagnóza príčiny úrazu 02 9 1  
DIAG_ODPOR_4     varchar 5   Diagnóza – odporučenia 4 02 1 1  
PRIC_SMRTI_4     varchar 5   Príčina smrti základná 4 02 21 1  
DIAG_PRIJ_4   ÁNO varchar 5   Diagnóza prijatia 4 02 5 1  
DIAG_HOSP_OD_4   ÁNO varchar 5   Diagnóza hospitalizácie na tomto oddelení 4 02 8 1  
DIAG_OHROZ_4     varchar 5   Diagnóza ohrozujúca zdravie alebo život pacienta 4 02 11 1  
IDENTIFZAR_D     varchar 8   Identifikátor zariadenia dopočítaný 0_Z01_12 5 1 ÁNO
ROK_PRIJATIA     varchar 4   Rok prijatia 02 4 1 ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta 01 5 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Rok spracovania musí byť rovný roku ukončenia hospitalizácie. /ROK_SPRAC, PACDATVYK/. check(getValueCM("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleName: "02", moduleItem: "PACDATVYK"}]) 0_Z01_12     M02R22S1  
2 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Diagnóza prijatia môže byť len Z763. /DIAG_PRIJ_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
3 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Základná diagnóza môže byť len Z763. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
4 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak Hlavná diagnóza môže byť len Z763. /DIAG_OHROZ_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R11S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R11S1  
6 "Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizované osoby na útvare pediatria - 007, ktoré majú vek viac ako 25 rokov. Môžu sa vyskytnúť len s diagnózou Z763. /DIAG_PRIJ_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R24S1>=25 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1 ÁNO
7 "Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizované osoby na útvare pediatria - 007, ktoré majú vek viac ako 25 rokov. Môžu sa vyskytnúť len s diagnózou Z763. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R24S1>=25 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1 ÁNO
8 "Rodné číslo pacienta nie je uvedené." CHECK(NOT ISNULL(R1S1)) 01     R1S1  
10 "Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051', SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' OR M02R24S1<=1, TRUE)) 0_Z01_12     M02R5S1  
11 "Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051', SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' OR M02R24S1<=1 , TRUE)) 0_Z01_12     M02R8S1  
12 "Ak sa pacient nachádza na novorodeneckom útvare - 051, pacient musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z763 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(NOT ISNULL(M02R11S1) AND (SUBSTR(R4S1,7,3)=='051'), SUBSTR(M02R11S1,1,3)=='Z76' OR M02R24S1<=1 , TRUE)) 0_Z01_12     M02R11S1  
14 "Ak sú hospitalizované osoby na útvare geriatria - 060 mali by mať vek nad 20 rokov. /Oprava kódu PZS alebo RČ./" CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='060' , M02R24S1>20 , TRUE )) 0_Z01_12     M0_Z01_12R4S1;M01R1S1 ÁNO
20 "Kód zdravotnej poisťovne 00 - novorodenci, môžu mať len novorodenci. Opravte chybné rodné číslo /PACRC/, alebo chybnú zdravotnú poisťovňu." CHECK(IF( R4S1=='00' , M02R24S1==0 , TRUE )) 01     R4S1;R1S1  
22 "Ak sú vyplnené v pracovnom stave kódy 0, 3, 4, 5, 6, 9, tak v rizikovom pracovisku je prípustný len kód 2. /PRAC_STAV, PRAC_STAV_RIZ/." CHECK(IF( NOT ISNULL(R8S1) AND (R7S1==0 OR R7S1==3 OR R7S1==4 OR R7S1==5 OR R7S1==6 OR R7S1==9) , R8S1==2 , TRUE )) 01     R8S1  
23 "Ak je vykázané rizikové pracovisko, tak v pracovnom stave /PRAC_STAV_RIZ, PRAC_STAV/ môžu byť len kódy 1, 2 alebo 7." CHECK(IF ( R8S1==1 , R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==7 , TRUE )) 01     R7S1  
25 "Ak sa jedná o prípad bez odporučenia lekárom, tak Diagnóza - odporučenia musí zostať nevyplnená. /DIAG_ODPOR_4/." CHECK(IF( R2S1==7 , ISNULL(R1S1) , TRUE )) 02     R1S1  
26 "Ak je vek hospitalizovanej osoby nižší ako 16 rokov, potom položka Zamestnanie-pracovný stav musí mať kód 0 - dieťa/žiak/študent." CHECK (IF(M02R24S1< 16, M01R7S1==0, TRUE))     M01R7S1  
29 "Dátum a čas prijatia nesmie byť neskorší ako dátum a čas ukončenia hospitalizácie. /DAT_PRIJ, PACDATVYK/." CHECK(R22S1>=R3S1 ) 02     R3S1;R22S1  
30 Dátum prijatia nesmie byť skorší ako dátum narodenia. /DAT_PRIJ, PACDATNAR/. Chybné je rodné číslo alebo dátum prijatia. /PACRC, DAT_PRIJ/. check(getFunction("common/daysBetween.js")(getValueCM("01", "PACDATNAR", null), getValueCM("02", "DAT_PRIJ", null) ) >= 0, msgText(), [{moduleName: "01", moduleItem: "PACRC"}, {moduleItem: "DAT_PRIJ"}]) 02     M01R1S1;M02R3S1  
32 "Dĺžka hospitalizácie je dlhšia ako 300 dní. Skontrolujte dátumy prijatia a ukončenia hospitalizácie. /DLHOSP, DAT_PRIJ, PACDATVYK/. Ak je to v poriadku, ignorujte varovanie." CHECK(R25S1<=300) 02     R3S1;R22S1 ÁNO
33 "Ak je spôsob odporučenia 4 – ZZS, alebo 3 - lekár LSPP, musí byť spôsob prijatia len kód 1-neodkladné prijatie. /PRIJ_ODPORUCIL, SPOSOB_PRIJ/." CHECK(IF( R2S1==3 OR R2S1==4 , R6S1==1 , TRUE )) 02     R6S1  
34 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód B03 - Kiahne. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(R8S1<>'B03') 02     R8S1 ÁNO
35 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód B20 - choroba vyvolaná HIV. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/. " CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B20') 02     R8S1 ÁNO
36 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód B21 - choroba vyvolaná HIV. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B21') 02     R8S1 ÁNO
37 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód B22 - choroba vyvolaná HIV. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B22') 02     R8S1 ÁNO
38 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód B23 - choroba vyvolaná HIV. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B23') 02     R8S1 ÁNO
39 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód B24 - choroba HIV, bližšie neurčená. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B24') 02     R8S1 ÁNO
40 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód A22 - Slezinová sneť - antrax. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'A22') 02     R8S1 ÁNO
41 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód A95 - žltá zimnica. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'A95') 02     R8S1 ÁNO
42 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód Z49 - starostlivosť s použitím dialýzy. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'Z49') 02     R8S1 ÁNO
43 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód F10 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu, a pacient má pod 5 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F10' , R24S1>=5, TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
45 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód F11 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov, a pacient má pod 5 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F11' , R24S1>=5, TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
46 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód G80 - detské mozgové ochrnutie, a pacient má nad 25 rokov. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='G80' , R24S1<=25 , TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
47 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód O80 - spontánny pôrod, a tiež je vyplnená Príčina smrti základná. Overte, či je to správne. Ak to je v poriadku, ignorujte varovanie. /DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='O80' , ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R8S1;R21S1 ÁNO
48 "Položka Základná diagnóza má vyplnený kód Z76. V tomto prípade položka Príčina smrti základná nesmie byť vyplnená. /DIAG_HOSP_OD_4, PRIC_SMRTI_4/." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='Z76' , ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R8S1;R21S1  
50 "Ak bolo príčinou ukončenia hospitalizácie úmrtie, kód 6 alebo 7, tak potom Hlavná diagnóza nesmie byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, DIAG_OHROZ_4/." CHECK( IF ( R23S1==6 OR R23S1==7, ISNULL(R11S1) , TRUE )) 02     R11S1  
51 "Ak je v Diagnóze prijatia kód Z763, tak musí byť označená - liečba žiadna alebo len vyšetrenie ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_PRIJ_4, LIECBA_ZIADNA/. " CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
52 "Ak je v Základnej diagnóze kód Z763, tak musí byť označená - liečba žiadna alebo len vyšetrenie ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_HOSP_OD_4, LIECBA_ZIADNA/. " CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
53 "Ak je v Hlavnej diagnóze kód Z763, tak musí byť označená - liečba žiadna alebo len vyšetrenie ako ‘áno‘. Iná liečba nie je prípustná. /DIAG_OHROZ_4, LIECBA_ZIADNA/ " CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
54 "Ak riadok R20, liečba žiadna alebo len vyšetrenie, je označený ako ‘áno‘, tak označenie ktorejkoľvek liečby z riadkov R12 až R19 ako ‘áno‘ je neprípustné. /LIECBA_ZIADNA/." CHECK(IF( R20S1==1 , Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
55 "Ak je Spôsob ukončenia hospitalizácie iný ako úmrtie, tak Príčina smrti základná nesmie byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, PRIC_SMRTI_4/." CHECK( IF ( R23S1<6 , ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R21S1  
56 "Ak je vyplnená Príčina smrti základná, tak Spôsob ukončenia hospitalizácie musí byť úmrtie, kód 6 alebo 7. /PRIC_SMRTI_4, SPOS_UKON_HOSP/." CHECK(IF( NOT ISNULL(R21S1) , R23S1==6 OR R23S1==7 , TRUE )) 02     R23S1  
57 "Ak je vyplnená Príčina smrti základná, tak Hlavná diagnóza nesmie byť vyplnená. /PRIC_SMRTI_4, DIAG_OHROZ_4/." CHECK(IF( NOT ISNULL(R21S1) , ISNULL(R11S1) , TRUE )) 02     R11S1  
58 "Ak bolo príčinou ukončenia hospitalizácie úmrtie, kód 6 alebo 7, tak Príčina smrti základná musí byť vyplnená. /SPOS_UKON_HOSP, PRIC_SMRTI_4/." CHECK( IF ( R23S1==6 OR R23S1==7 , NOT ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R21S1  
61 "Poradové číslo prekladu nesmie byť 0." CHECK(M0_Z01_12R8S1>0)     M0_Z01_12R8S1  
62 "Ak je Poradové číslo prekladu rovné 1, tak pacient nemohol byť prevzatý z iného útvaru/odd. toho istého zariadenia ÚZS. /PORCPREKLAD/." CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1==1 , M02R2S1<>6 , TRUE )) 02     R2S1  
63 "Ak je Poradové číslo prekladu väčšie ako 1, tak pacient mohol byť prevzatý len z iného útvaru/odd. toho istého zariadenia ÚZS. /PORCPREKLAD/." CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1>1 , M02R2S1==6 , TRUE )) 02     R2S1  
64 "Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Diagnóza prijatia, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_PRIJ_4/." CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R5S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
65 "Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Základná diagnóza, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R8S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
66 "Ak je vykázaný útvar/odd. JIRS - 203, JISN - 707, JVSN - 708, tak Hlavná diagnóza, nesmie byť Z380 - Z388. /DIAG_OHROZ_4/." CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R11S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R11S1  
68 Chyba - Diagnóza odporučenia nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
69 Chyba - Diagnóza prijatia nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
70 Chyba - Základná diagnóza nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
71 Chyba - Hlavná diagnóza nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1  
72 Chyba - diagnóza Príčina smrti základná nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1  
73 Chyba - Diagnóza odporučenia nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
74 Chyba - Diagnóza prijatia nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
75 Chyba - Základná diagnóza nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
76 Chyba - Hlavná diagnóza nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1  
77 Chyba - diagnóza Príčina smrti základná nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1  
78 Varovanie - Diagnóza odporučenia nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
79 Varovanie - Diagnóza prijatia nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
80 Varovanie - Základná diagnóza nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
81 Varovanie - Hlavná diagnóza nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1 ÁNO
82 Varovanie - diagnóza Príčiny smrti nezodpovedá veku pacienta /viď metodické pokyny/. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVek_lenPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1 ÁNO
83 Varovanie - Diagnóza - odporučenia, je potrebné ju overiť. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
84 Varovanie - Diagnóza prijatia, je potrebné ju overiť. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
85 Varovanie - Základná diagnóza, je potrebné ju overiť. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02 i={1,5,8,11,21}   R8S1 ÁNO
86 Varovanie - Hlavná diagnóza, je potrebné ju overiť. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_okremPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1 ÁNO
87 Varovanie - diagnóza Príčina smrti základná, je potrebné ju overiť. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/DgNepripVseobecne_lenPRIC_SMRTI_4_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1 ÁNO
88 Varovanie - Diagnóza odporučenia nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
89 Varovanie - Diagnóza prijatia nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
90 Varovanie - Základná diagnóza nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
91 Varovanie - Hlavná diagnóza nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_okremPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1 ÁNO
92 Varovanie - diagnóza Príčina smrti základná nezodpovedá pohlaviu pacienta /viď metodické pokyny/. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie_lenPRIC_SMRTI_War2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1 ÁNO
115 "Varovanie - Diagnóza na riadku R"+i+", je potrebné ju overiť. /DIAG_ODPOR_4, DIAG_PRIJ_4, DIAG_HOSP_OD_4, DIAG_OHROZ_4, PRIC_SMRTI_4/." FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='E60' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E75' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E77'), (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'E') , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
131 "Varovanie - Hlavná diagnóza, je potrebné ju overiť. /DIAG_OHROZ_4/." CHECK(IF(ISNULL(R11S1), TRUE, IF(SUBSTR(R11S1,1,3)=='G81', FALSE, TRUE))) 02     R11S1 ÁNO
137 Chyba - Diagnóza príčiny úrazu je neprípustná. /DIAG_PRIC_URAZU/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPripDIAG_PRIC_URAZU_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIC_URAZU", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIC_URAZU"}]) 02     R9S1  
138 Chyba - Diagnóza odporučenia je neprípustná. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
139 Chyba - Diagnóza prijatia je neprípustná. /DIAG_PRIJ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_PRIJ_4_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
140 Chyba - Základná diagnóza je neprípustná. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
141 Chyba - Hlavná diagnóza je neprípustná. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_OHROZ_4_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1  
142 Chyba - diagnóza Príčina smrti základná je neprípustná. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4_2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1  
143 "Ak je vyplnená Základná diagnóza od skupiny S00 do T98, tak Diagnóza príčiny úrazu musí byť vyplnená a prípustné sú v nej len diagnózy od skupiny V01 do Y98. /DIAG_HOSP_OD_4, DIAG_PRIC_URAZU/." CHECK(IF( SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y', TRUE )) 02     R9S1 ÁNO
144 "Ak je vyplnená Diagnóza príčiny úrazu od skupiny V01 do Y98, tak Základná diagnóza musí byť od skupiny S00 do T98. /DIAG_PRIC_URAZU, DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF( SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y' , SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , TRUE )) 02     R9S1  
145 "Ak riadok R20, liečba žiadna alebo len vyšetrenie, je označený ako 'nie', tak musí byť vyplnený aspoň jeden z riadkov liečby od R12 po R19. /LIECBA_ZIADNA/." CHECK( IF ( R20S1=='0' , ($Suma>=1) , TRUE )) 02 i = {12-19} $Suma = SUM(i,RiS1) R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1  
146 "Ak kód obce trvalého bydliska je SKZZZZZZZZZZ, potom pacientom je cudzinec a kód krajiny má byť rôzny od 703 - Slovensko. /PACOBEC, KOD_STAT/." CHECK(IF( R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', R6S1<>703 , TRUE )) 01     R6S1  
147 "Kód obce trvalého bydliska SK0000000000 môže mať len občan Slovenska. Zvoľte Kód krajiny trvalého bydliska preto ako 703. /PACOBEC/." CHECK(IF( R5S1=='SK0000000000', R6S1==703 , TRUE )) 01     R6S1  
149 "Ak je kód krajiny rôzny od 703 - Slovensko, potom kód obce trvalého bydliska musí byť SKZZZZZZZZZZ. /KODSTAT, PACOBEC/. " CHECK(IF( R6S1<>703 , R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE )) 01     R5S1  
150 "Položka Rehospitalizácia pre základné ochorenie musí byť vyplnená." CHECK (NOT ISNULL (R10S1)) 02     M02R10S1  
151 "Ak je Základná diagnóza iná ako skupina S00 až T98, potom Diagnóza príčiny úrazu musí zostať prázdna." CHECK(IF(SUBSTR(R8S1,1,1)=='A' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='B' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='C' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='D' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='E' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='F' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='G' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='H' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='I' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='J' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='K' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='L' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='M' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='N' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='O' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='P' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='R' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='U' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='V' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Z' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Q' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Y' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='X' OR SUBSTR(R8S1,1,1) 02     R8S1; R9S1  
158 Varovanie - Diagnóza odporučenia, je potrebné ju overiť. /DIAG_ODPOR_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4_War_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
160 Varovanie – Základná diagnóza, je potrebné ju overiť. /DIAG_HOSP_OD_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4_War_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
161 Varovanie – Hlavná diagnóza, je potrebné ju overiť. /DIAG_OHROZ_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_OHROZ_4_War_2018.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1 ÁNO
162 Varovanie - diagnóza Príčina smrti základná, je potrebné ju overiť. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4_War_2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1 ÁNO
163 Chyba - diagnóza Príčina smrti základná nezodpovedá veku pacienta, viď metodické pokyny. /PRIC_SMRTI_4/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonPRIC_SMRTI_4_Vek_Error2018.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1  
171 "Varovanie - Overte, či uvedenie Diagnózy prijatia zo skupiny C46 je v poriadku, aj keď v Diagnóze odporučenia neuvádzate jednu z diagnóz zo skupiny B20, B21, B22, B23, B24. Ak je to v poriadku, varovanie ignorujte. /DIAG_PRIJ_4, DIAG_ODPOR_4/." FORCHECK(i, IF(ISNULL(RiS1), TRUE, IF(SUBSTR(RiS1,1,3)=='C46', IF(ISNULL(R1S1), TRUE, SUBSTR(R1S1,1,3)=='B20' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B21' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B22' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B23' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B24'), TRUE))) 02 i={5}   RiS1 ÁNO
172 "Varovanie - Overte, či uvedenie Základnej diagnózy zo skupiny C46 je v poriadku, aj keď v Diagnóze odporučenia neuvádzate jednu z diagnóz zo skupiny B20, B21, B22, B23, B24. Ak je to v poriadku, varovanie ignorujte. /DIAG_HOSP_OD_4, DIAG_ODPOR_4/." FORCHECK(i, IF(ISNULL(RiS1), TRUE, IF(SUBSTR(RiS1,1,3)=='C46', IF(ISNULL(R1S1), TRUE, SUBSTR(R1S1,1,3)=='B20' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B21' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B22' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B23' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B24'), TRUE))) 02 i={8}   RiS1 ÁNO
173 "Varovanie - Overte, či uvedenie Hlavnej diagnózy zo skupiny C46 je v poriadku, aj keď v Diagnóze odporučenia neuvádzate jednu z diagnóz zo skupiny B20, B21, B22, B23, B24. Ak je to v poriadku, varovanie ignorujte. /DIAG_OHROZ_4, DIAG_ODPOR_4/." FORCHECK(i, IF(ISNULL(RiS1), TRUE, IF(SUBSTR(RiS1,1,3)=='C46', IF(ISNULL(R1S1), TRUE, SUBSTR(R1S1,1,3)=='B20' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B21' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B22' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B23' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B24'), TRUE))) 02 i={11}   RiS1 ÁNO
174 "Varovanie - Overte, či uvedenie dg. Príčina smrti základná zo skupiny C46 je v poriadku, aj keď v Diagnóze odporučenia neuvádzate jednu z diagnóz zo skupiny B20, B21, B22, B23, B24. Ak je to v poriadku, varovanie ignorujte. /PRIC_SMRTI_4, DIAG_ODPOR_4/." FORCHECK(i, IF(ISNULL(RiS1), TRUE, IF(SUBSTR(RiS1,1,3)=='C46', IF(ISNULL(R1S1), TRUE, SUBSTR(R1S1,1,3)=='B20' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B21' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B22' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B23' OR SUBSTR(R1S1,1,3)=='B24'), TRUE))) 02 i={21}   RiS1 ÁNO
200 "Vek pacienta musí byť vyšší/rovný ako 0. Skontrolujte rodné číslo pacienta." CHECK( NOT ISNULL(R24S1) AND R24S1<>777) 02     M02R24S1  
201 "Overte, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov. Skontrolujte rodné číslo pacienta." CHECK(IF(R24S1<>'999' AND R24S1<>'777' AND NOT ISNULL(R24S1), (R24S1<>999) AND R24S1<100 , TRUE)) 02     M02R24S1 ÁNO
202 "Poradové číslo chorobopisu nesmie byť 0." Check (R7S1 > 0) 0_Z01_12     M0_Z01_12R7S1  
203 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný." CHECK (NOT ISNULL (M02R24S1)) 02     M02R24S1  
204 "Vek pacienta je nad 120 rokov." CHECK (M02R24S1<>888) 02     R24S1  
600 Overte korektnosť rodného čísla pacienta na preklepy. /PACRC/. So zle uvedeným rodným číslom súvisí aj možnosť zlého dopočítania dátumu narodenia, veku, či pohlavia pacienta. check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):