Rozhranie: K05 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie - pracov. SVLZ

Typ záznamu K05

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K05 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K05 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K05 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K05 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K05 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K05 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K05 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_K05 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K05 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K05 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K05 6 1  
CIS_POHL     varchar 1 OK5_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS11     varchar 5 OK5_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
P_LIE_AMB     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníAmbulantní 3201   3  
P_LIE_HOSP_FRO     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieFyziatricRehabilitačné 3201   4  
P_LIE_HOSP_INE     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieIné 3201   5  
APL_LIEC_LTV     integer 10   AplikáciaLiečbyVýkonyLiečebnejTelesnejVýchovy 3601 1 1  
APL_LIEC_ELEKTRO     integer 10   AplikáciaLiečbyElektroliečba 3601 2 1  
APL_LIEC_VODO_TEPLO     integer 10   AplikáciaLiečbyVodoliečbaTeploliečba 3601 3 1  
APL_LIEC_MASAZ     integer 10   AplikáciaLiečbyMasáž 3601 4 1  
APL_LIEC_LP     integer 10   AplikáciaLiečbyPrácou 3601 6 1  
VYK_TEST_G1_L1     integer 10   VýkonyTestyG1L1 3601 7 1  
APL_LIEC_INE_VYK     integer 10   AplikáciaLiečbyInéVýkony 3601 8 1  
APL_LIEC_MASAZ_LYMFA     integer 10   AplikáciaLiečbyMasážLymfy 3601 5 1  
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OK5_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
P_EVI     integer 10 OK5_3204 PacientiEvidovaníK-31-12 3204   2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R3S2." Check(R2S2>=R3S2) 3204     R2S2  
2 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s ostatnými nádormi v R4S2." Check(R2S2>= R4S2) 3204     R2S2  
3 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb so zhubnými nádormi v R3S2 a osôb s ostatnými nádormi v R4S2." Check(R2S2<=R3S2 + R4S2) 3204     R2S2  
4 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznou chorobou a ischemickou chorobou srdca v R12S2." Check(R11S2 >= R12S2) 3204     R11S2  
5 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s cievnou chorobou mozgu v R13S2." Check(R11S2 >= R13S2) 3204     R11S2  
6 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2." Check(R17S2>=R18S2 ) 3204     R17S2  
7 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2." Check(R17S2>= R19S2) 3204     R17S2  
8 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2 a osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2." Check(R17S2<=R18S2 + R19S2) 3204     R17S2  
9 "Modul 3601: Počet masáži v R4S1 /APL_LIEC_MASAZ/ musí byť väčší alebo rovný počtu manuálnych drenáži lymfí v riadku R5S1 /PL_LIEC_MASAZ_LYMFA/. " Check(R5S1<=R4S1) 3601     R4S1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):