Rozhranie: C04 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

Typ záznamu C04

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C04 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C04 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C04 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C04 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_C04 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C04 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C04 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_C04 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_PREV_0018     integer 10   VyšetreniaPreventívne-0-18 3101 1 2  
VYS_ONKOP_0018     integer 10   VyšetreniaOnkologickéhoPacienta-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívne-19+ 3101 2 2  
VYS_ONKOP_19     integer 10   VyšetreniaOnkologickéhoPacienta-19+ 3101 2 3  
P_CHEMOT     integer 10   PacientiChemoterapia 3403 1 1  
P_HORM_LIEC     integer 10   PacientiHormonálnaLiečba 3403 2 1  
P_IMUNOT     integer 10   PacientiImunoterapia 3403 3 1  
P_RAST_FAK     integer 10   PacientiRastovéFaktory 3403 4 1  
P_PALIA_LIEC     integer 10   PacientiPaliatívnaLiečba 3403 6 1  
P_BIOL_LIEC     integer 10   PacientiBiologickáLiečba 3403 5 1  
VN_CYTOST     float 2   Výdavky/NákladyCytostatiká 4102 1 1  
VN_HORM_PRIP     float 2   Výdavky/NákladyHormonálnePrípravky 4102 2 1  
VN_IMUNOMOD     float 2   Výdavky/NákladyImunomodulátory 4102 3 1  
VN_RAST_FAK     float 2   Výdavky/NákladyRastovéFaktory 4102 4 1  
VN_ANTIEM     float 2   Výdavky/NákladyAntiemetiká 4102 5 1  
VN_ANTI_CHEM     float 2   Výdavky/NákladyAntibiotikáAntimykotikáChemoterapeutiká 4102 6 1  
VN_BIOL_LIEC     float 2   Výdavky/NákladyBiologickáLiečba 4102 7 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE)) 0_C04        
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" /VYS_*/." Forcheck(i,j, IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', M3101RiS1>=M3101RiSj, TRUE)) 0_C04 i={1-2}; j={2-3}      
3 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet vyšetrení v S2 alebo S3 /VYS_*/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='3' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='5', SSum(i,j, M3101RiSj)>0, TRUE)) 0_C04 i={1-2}; j={2-3}     ÁNO
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_C04R4S1,7,3)=="329", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):