Rozhranie: A27 Ročný výkaz o činnosti ambul. klin. imunológie a alergiológie

Typ záznamu A27

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A27 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A27 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A27 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A27 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A27 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A27 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A27 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A27 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A27 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A27 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A27 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_POHL1     varchar 1 OA27_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS14_1     varchar 5 OA27_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
P_EVI     integer 10 OA27_3201 PacientiEvidovaníK-31-12 3201   3  
P_SPE_ITER_M0018     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-0-18 3401 1 1  
PN_SPE_ITER_M0018     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-0-18 3401 1 2  
P_SPE_ITER_M19     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-19+ 3401 2 1  
PN_SPE_ITER_M19     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouMuži-19+ 3401 2 2  
P_SPE_ITER_Z0018     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-0-18 3401 3 1  
PN_SPE_ITER_Z0018     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-0-18 3401 3 2  
P_SPE_ITER_Z19     integer 10   PacientiSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-19+ 3401 4 1  
PN_SPE_ITER_Z19     integer 10   PacientiNovíSoŠpecifickouImunoterapiouŽeny-19+ 3401 4 2  
CIS_VS14_2     varchar 5 OA27_3210 Veková skupina pacienta 3210 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA27_3210 Pohlavie pacienta 3210 2    
P_EVI_J311     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníZdĺhaváNazofaryngitída 3210 5    
P_EVI_J320     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníZdĺhavýZápalČeľustnejDutiny 3210 6    
P_EVI_J329     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníNešpecifikovanáZdĺhaváSínusitída 3210 7    
P_EVI_L20     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAtopickáDermatitída 3210 14    
P_EVI_L50     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníŽihľavkaUrticaria 3210 15    
P_EVI_D80_89_PRI     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníImunodeficientnéStavyPrimárne 3210 17    
P_EVI_D80_89_PRI_PRO     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavyPrimárneProtilátkovéImunodeficiencie 3210 18    
P_EVI_D80_89_PRI_BUN     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavyPrimárneBunkovéImunodeficiencie 3210 19    
P_EVI_D80_89_PRI_KOM     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavyPrimárneKombinovanéImunodeficiencie 3210 20    
P_EVI_D80_89_SEK     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníImunodeficientnéStavySekundárne 3210 21    
P_EVI_D80_89_SEK_PRO     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavSekundárneProtilátkovéImunodeficiencie 3210 22    
P_EVI_D80_89_SEK_BUN     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavySekundárneBunkovéImunodeficiencie 3210 23    
P_EVI_D80_89_SEK_KOM     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovImunodefStavySekundárneKombinovanéImunodeficiencie 3210 24    
P_EVI_D71     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníPoruchyFagocytózy 3210 25    
P_EVI_D841     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníPoruchyKomplementu 3210 26    
P_EVI_J300_VAZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAlergickáRinitídaVazomotorická 3210 3    
P_EVI_J301_303_ALERG     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAlergickáRinitídaAlergická 3210 4    
P_EVI_J450_ALERG     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstmaAlergickáAstma 3210 8    
P_EVI_J451_NEALERG     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstmaNealergickáAstma 3210 9    
P_EVI_J458_ZMIES     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníBronchiálnaAstmaZmiešanáAstma 3210 10    
P_EVI_T780_ANAFY     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAnafylaktickýŠokSpósobenýPotravinou 3210 11    
P_EVI_X23_ALERG_HMYZ     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAlergiaNaJedBlankokrídlehoHmyzu 3210 12    
P_EVI_Y598     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníCelkReakPriVakcináciiVrátaneReakPriPrickTestoch 3210 13    
P_EVI_T783_ANGIO_EDE     integer 10 OA27_3210 PacientiEvidovaníAngioneurotickýEdem 3210 16    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3401: Počet pacientov so špecifickou imunoterapiou v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov so špecifickou imunoterapiou prijatých do liečby v sledovanom období v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1>=RiS2) 3401 i={1-4}   RiS1  
5 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb s primárnymi imunodeficient. stavmi v R17S"+j+" /P_EVI_D80_89_PRI/ musí byť väčší alebo rovný súčtu osôb s protilátkovými, bunkovými a kombinovanými imunodeficienciami v r. 18-20 S"+j+" /všetky P_EVI_D80_89_PRI_*/." Forcheck(j, R17Sj >= R18Sj + R19Sj + R20Sj) 3210 j={1-PS}   R17Sj  
6 "Modul 3210: Počet evidovaných osôb so sekundárnymi imunodeficient. stavmi v R21S"+j+" /P_EVI_D80_89_SEK/ musí byť väčší alebo rovný súčtu osôb protilátkovými, bunkovými a kombinovanými imunodeficienciami v r. 22-24 S"+j+" /všetky P_EVI_D80_89_SEK_*/." Forcheck(j, R21Sj >= R22Sj + R23Sj + R24Sj) 3210 j={1-PS}   R21Sj  
7 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1) 3101        
8 "Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R3S"+j+" a R4S"+j+" /P_EVI_J300_VAZ/ a /P_EVI_J301_303_ALERG/." Forcheck(j, IF(R3Sj >0 AND R4Sj >0, R3Sj <> R4Sj, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R3Sj; R4Sj ÁNO
9 "Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R8S"+j+" a R10S"+j+" /P_EVI_J450_ALERG/ a /P_EVI_J458_ZMIES/." Forcheck(j, IF(R8Sj >0 AND R10Sj >0, R8Sj <> R10Sj, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R8Sj; R10Sj ÁNO
15 "Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R17S"+j+" a R21S"+j+" /P_EVI_D80_89_PRI/ a /P_EVI_D80_89_SEK/." Forcheck(j, IF(R17Sj >0 AND R21Sj >0, R17Sj <> R21Sj, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R17Sj; R21Sj ÁNO
20 "Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R9S"+j+" a R8S"+j+" /P_EVI_J451_NEALERG/ a /P_EVI_J458_ZMIES/." Forcheck(j, IF(R8Sj >0 AND R9Sj >0, R8Sj <> R9Sj, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R9Sj; R8Sj ÁNO
22 "Modul 3210: Je metodicky nepravdepodobná zhoda údajov v R9S"+j+" a R10S"+j+" /P_EVI_J451_NEALERG/ a /P_EVI_J458_ZMIES/." Forcheck(j, IF(R9Sj >0 AND R10Sj >0, R9Sj <> R10Sj, TRUE)) 3210 j={1-PS}   R9Sj; R10Sj ÁNO
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_19/. " FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A27R4S1,7,3)=="140", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE))) 3101 i={2}   RiS1 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):