Rozhranie: A18 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

Typ záznamu A18

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A18 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A18 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A18 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A18 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A18 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A18 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A18 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A18 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A18 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A18 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A18 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVambulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyLekáraNavštevnáSlužba-0-18 3101 1 2  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVambulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyLekáraNavštevnáSlužba-19+ 3101 2 2  
PD_K_31_12     integer 10   DispenzarizovanéOsobyK-31.12. 3201 1 1  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA18_3205 Vybrané sledované diagnózy 3205   1  
P_M     integer 10 OA18_3205 EvidovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieMuži 3205   2  
P_Z     integer 10 OA18_3205 EvidovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieŽeny 3205   3  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
P_N_M     integer 10 OA18_3205 NovodiagnostikovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieMuži 3205   4  
P_N_Z     integer 10 OA18_3205 NovodiagnostikovaníPacientiPodľaDiagnózySledovanéObdobieŽeny 3205   5  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 alebo v S2 /NAV_P; NAV_NS_LEK/!" Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1 OR R1S2>=1 OR R2S2>=1 ) 3101        
2 "Modul 3205: Počet osôb s demyelinizačnou chorobou ústredného nervového systému v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s roztrúsenou sklerózou v R10S"+j+"." Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) 3205 j={2-5}   R9Sj  
3 "Modul 3205: Počet osôb s poruchami nervov, nervových koreňov a nervových spletí v R13S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s kompresiami nervových koreňov a spletí v R14S"+j+"." Forcheck(j, R13Sj >= R14Sj) 3205 j={2-5}   R13Sj  
4 "Modul 3205: Počet osôb s inými cievnymi chorobami mozgu v R24S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s aneuryzmami v R25S"+j+"." Forcheck(j, R24Sj >= R25Sj) 3205 j={2-5}   R24Sj  
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A18R4S1,7,3)=="104", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1-2}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):