Rozhranie: A09 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

Typ záznamu A09

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A09 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A09 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A09 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A09 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A09 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A09 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A09 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A09 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A09 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A09 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A09 6 1  
NAV_P_M0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18 3102 1 1  
NAV_P_M19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+ 3102 2 1  
NAV_P_Z0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18 3102 3 1  
NAV_P_Z19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+ 3102 4 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA9_3212 Veková skupina pacienta 3212 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA9_3212 Pohlavie pacienta 3212 2    
P_VYS_TBC_KOZE     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníTuberkulózaKože 3212 3    
P_VYS_HER_INF     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcie 3212 4    
P_VYS_HER_INF_ZOS     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieZoster 3212 5    
P_VYS_HER_INF_HS     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieHerpesSimplex 3212 6    
P_VYS_KAND     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníKandidóza 3212 9    
P_VYS_ZAVS     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníZavšivenie 3212 10    
P_VYS_SVRAB     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníSvrab 3212 11    
P_VYS_SAR_KOZE     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníSarkoidózaKože 3212 12    
P_VYS_MEL_IZNK     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníMelanómAInéZhubnéNádoryKože 3212 13    
P_VYS_MEL_MAL     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníMalígnyMelanómKože 3212 14    
P_VYS_PREK     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníPrekancerózy 3212 15    
P_VYS_PEM_VUL     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníPemfigus 3212 16    
P_VYS_LIEK_EX     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníLiekovéExantémy 3212 18    
P_VYS_AT_DER     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníAtopickáDermatitída 3212 19    
P_VYS_AL_KO_DER     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníAlergickáKontaktnáDermatitída 3212 20    
P_VYS_URT     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníUrticaria 3212 22    
P_VYS_KOZ_F_BOR     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníKožnéFormyBoreliózy 3212 23    
P_VYS_DER_ZIAR     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníDermatózyZoŽiarenia 3212 24    
P_VYS_ACNE_VUL     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníAkne 3212 25    
P_VYS_PYOD     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníPyodermie 3212 26    
P_VYS_VRED_PR     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníVredPredkolenia 3212 27    
P_VYS_KOLAG     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníKolagenózy 3212 28    
P_VYS_DERMAT     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníDermatofytóza 3212 7    
P_VYS_POVR_MYK     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníInéPovrchovéMykózy 3212 8    
P_VYS_DERM_EKZ     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníDermatitídyAEkzémy 3212 17    
P_VYS_PSORIAZ     integer 10 OA9_3212 PacientiVyšetreníPsoriáza 3212 21    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3102: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1) OR (R3S1>=1) OR (R4S1>=1)) 3102        
2 "Modul 3212: Počet herpetických infekcií v R4S"+j+" /P_VYS_HER_INF/ musí byť väčší alebo rovný súčtu zoster v R5S"+j+" + herpes simplex v R6S"+j+" /P_VYS_HER_INF_ZOS+ P_VYS_HER_INF_HS/." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj + R6Sj) 3212 j={1-PS}   R4Sj  
3 "Modul 3212: Počet melanómov a iných zhubných nádorov kože v R13S"+j+" /P_VYS_MEL_IZNK/ musí byť väčší alebo rovný počtu malígnych melanómov kože v R14S"+j+" /P_VYS_MEL_MAL/." Forcheck(j, R13Sj >= R14Sj) 3212 j={1-PS}   R13Sj  
4 "Modul 3212: Počet dermatitíd a ekzémov v R17S"+j+" /P_VYS_DERM_EKZ/ musí byť väčší alebo rovný súčtu liekov. exantémov v R18S"+j+" + atopická dermatitída v R19S"+j+"+ alergická kontaktná dermatitída v R20S"+j+"/P_VYS_LIEK_EX+P_VYS_AT_DER+P_VYS_AL_KO_DER/" Forcheck(j, R17Sj >= R18Sj + R19Sj + R20Sj) 3212 j={1-PS}   R17Sj  
10 "Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_M19; NAV_P_Z19/. " FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A09R4S1,7,3)=="116", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE))) 3102 i={2,4}   RiS1 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):