Rozhranie: Z04_12 Správa o rodičke

Typ záznamu Z04_12

Rozhranie platí od roku 2017

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z_04_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z_04_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z_04_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z_04_12 4 1  
POR_KNIH   ÁNO integer 3   Číslo pôrodnej knihy 0_Z_04_12 7 1  
CIS_POR   ÁNO integer 15   Číslo pôrodu 0_Z_04_12 8 1  
ANONYM     bool     Anonymný pôrod 0_Z_04_12 9 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód zdravotnej poisťovne 0_Z_04_12 10 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo rodičky 1 1 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia matky 1 2 1 ÁNO
PACMENO     varchar 30   Meno matky 1 3 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko matky 1 4 1  
DAT_PRIJ     date     Dátum prijatia 1 7 1  
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 8 1  
VZDELANIE     varchar 2   Vzdelanie 1 9 1  
POR_VAG     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody vaginálne 1 10 1  
POR_SC     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody SC 1 11 1  
POR_PREDC     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - pôrody predčasné 1 12 1  
DETI_ZIVO     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti živonarodené 1 13 1  
DETI_MRTVO     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti mŕtvonarodené 1 14 1  
DETI_ZIJUCE     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti žijúce 1 15 1  
D_ZOMR0_6     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti zomreté 0 - 6 dní 1 16 1  
D_ZOMR7_27     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - deti zomreté 7 - 27 dní 1 17 1  
POTR_SPON     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty spontánne 1 18 1  
POTR_UPT     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty UPT 1 19 1  
POTR_GEU     integer 2   Predchádzajúce tehotenstvá - potraty GEU 1 20 1  
FAJCENIE     varchar 1   Návykové látky počas tehotenstva - fajčenie 2 1 1  
ALKOHOL     varchar 1   Návykové látky počas tehotenstva - alkohol 2 2 1  
ABUSUS     bool     Návykové látky počas tehotenstva - abúsus drogy 2 3 1  
ZAC_PREN     integer 2   Prenatálna starostlivosť - začiatok (týždeň) 2 4 1  
KONTROLY     integer 2   Prenatálna starostlivosť - počet kontrol 2 5 1  
UZV_POC     integer 2   Ultrazvukové vyšetrenia - počet 2 6 1  
UZV_PRVE     integer 2   Ultrazvukové vyšetrenia - prvé (týždeň) 2 7 1  
UZV_POSL     integer 2   Ultrazvukové vyšetrenia - posledné (týždeň) 2 8 1  
MALFORM     bool     Ultrazvukové vyšetrenia - pre malformácie 2 9 1  
VIACPLOD     bool     Ultrazvukové vyšetrenia - zistenie viacplodovej tehotnosti 2 10 1  
ANTEN_STER     varchar 1   Antenatálne steroidy 2 11 1  
VYS_CVS   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - CVS (odber chóriových klkov) 2 12 1  
VYS_AFP   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - AFP (a-fetoprotein) 2 13 1  
VYS_AMNIOC   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - amniocentéza 2 14 1  
VYS_CORDOC   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - cordocentéza 2 15 1  
VYS_CTG   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - CTG (kardiotokografia) 2 16 1  
VYS_PRIET   ÁNO varchar 1   Vyšetrenia - prietoky 2 17 1  
PREDP_DP1     date     Predpokladaný pôrod - dátum 2 18 1  
PREDP_DP2     varchar 1   Predpokladaný pôrod - metóda určenia 2 19 1  
PREDP_DP3     bool     Predpokladaný pôrod - spoľahlivosť 2 20 1  
DIA_TYP     varchar 1   Diabetes - typ 2 21 1  
DIA_PREKON     bool     Diabetes - prekoncepčná liečba 2 22 1  
DIA_CIEV     bool     Diabetes - cievne komplikácie 2 23 1  
DIA_INZUL     bool     Diabetes - inzulínová liečba pri gestačnom DM 2 24 1  
DOK_T_TEH     integer 2   Dokončený týždeň tehotenstva 2 25 1  
KOM_T_HP     bool     Komplikácie v tehotenstve - hroziaci potrat 2 26 1  
KOM_T_HPP     bool     Komplikácie v tehotenstve - hroziaci predčasný pôrod 2 27 1  
KOM_T_KPP     bool     Komplikácie v tehotenstve - krvácanie pred pôrodom 2 28 1  
KOM_T_KO     bool     Komplikácie v tehotenstve - kardiovaskulárne ochorenie 2 29 1  
KOM_T_P     bool     Komplikácie v tehotenstve - preeklampsia 2 30 1  
KOM_T_E     bool     Komplikácie v tehotenstve - eklampsia 2 31 1  
KOM_T_PP     bool     Komplikácie v tehotenstve - placenta praevia 2 32 1  
KOM_T_AP     bool     Komplikácie v tehotenstve - abruptio placentae 2 33 1  
KOM_T_IUGR     bool     Komplikácie v tehotenstve - suspekt. IUGR(intrauter.rast.retard) 2 34 1  
KOM_T_AR     bool     Komplikácie v tehotenstve - AR (asistovaná reprodukcia) 2 35 1  
KOM_T_RHI     bool     Komplikácie v tehotenstve - Rh izoimunizácia 2 36 1  
KOM_T_SKIM     bool     Komplikácie v tehotenstve - skupinová imunizácia 2 37 1  
KOM_T_INF     bool     Komplikácie v tehotenstve - infekcia 2 38 1  
KOM_T_I     bool     Komplikácie v tehotenstve - iné 2 39 1  
KOM_T_I_DG     varchar 5   Komplikácie v tehotenstve - iné - diagnóza 2 40 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko rodičky 1 5 1  
PB_OBEC_ST     varchar 12   Prechodné bydlisko rodičky 1 6 1  
POCETNOST   ÁNO integer 1   Početnosť tehotenstva 3 1 1  
STAV_PLODA   ÁNO varchar 1   Stav plodu A 3 2 1  
STAV_PLODB     varchar 1   Stav plodu B 3 3 1  
STAV_PLODC     varchar 1   Stav plodu C 3 4 1  
ZAC_POR   ÁNO varchar 1   Začiatok pôrodu 3 5 1  
RIZ_SKALEN     bool     Príznaky rizika - skalená voda 3 6 1  
RIZ_CTG     bool     Príznaky rizika - CTG (kardiotokografia) 3 7 1  
RIZ_AUSKUL     bool     Príznaky rizika - auskultácia 3 8 1  
RIZ_IUGR     bool     Príznaky rizika - IUGR (intrauterinná rastová retardácia) 3 9 1  
RIZ_PRIET     bool     Príznaky rizika - prietoky 3 10 1  
VODA_ODTOK     bool     Plodová voda - odtok viac ako 18 h pred pôrodom 3 11 1  
VODA_MNOZ     varchar 1   Plodová voda - množstvo 3 12 1  
INTR_INF     bool     Intraamniálna infekcia 3 13 1  
CTG     bool     CTG (kardiotokografia) 3 14 1  
TRANSFUZIA     bool     Transfúzia 3 15 1  
SPOS_POR_A   ÁNO varchar 1   Spôsob pôrodu - plod A 3 16 1  
SPOS_POR_B     varchar 1   Spôsob pôrodu - plod B 3 17 1  
SPOS_POR_C     varchar 1   Spôsob pôrodu - plod C 3 18 1  
SC_DG     varchar 5   Indikácia k SC - diagnóza 3 19 1  
KOM_P_RVB     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra vaku blán > 18 h 3 20 1  
KOM_P_RM     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - ruptúra maternice 3 21 1  
KOM_P_H     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - hysterektómia < 48 h 3 22 1  
KOM_P_RP     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - retencia placenty 3 23 1  
KOM_P_E     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - eklampsia <=10 dní 3 24 1  
KOM_P_SK     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - strata krvi > 1000 ml 3 25 1  
KOM_P_DR     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - dystokia ramienok 3 26 1  
KOM_P_I     bool     Komplikácie pôrod/po pôrode - iné 3 27 1  
KOM_P_I_DG     varchar 5   Komplikácie pôrod/po pôrode - iné - diagnóza 3 28 1  
ANALG_O     bool     Analgéza - opioidy 3 29 1  
ANALG_I     bool     Analgéza - inhalačná 3 30 1  
ANALG_E     bool     Analgéza - epidurálna 3 31 1  
ANALG_R     bool     Analgéza - regionálna 3 32 1  
ANESTEZIA     varchar 1   Anestézia 3 33 1  
POR_VIED     varchar 1   Pôrod viedol 3 34 1  
OTEC_PP     bool     Otec pri pôrode 3 35 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum pôrodu 3 36 1  
UKONC_SOR     varchar 1   Ukončenie SOR - dôvod 3 37 1  
DAT_UK_SOR     date     Ukončenie SOR - dátum 3 38 1  
PACVEK     integer 3   Vek matky k dátumu pôrodu (v rokoch) 3 39 1 ÁNO
ROK_PORODU     varchar 4   Rok narodenie dieťaťa 3 40 1 ÁNO
VITALITA_A   ÁNO varchar 1   Vitalita - plod A 4 1 1  
VITALITA_B     varchar 1   Vitalita - plod B 4 2 1  
VITALITA_C     varchar 1   Vitalita - plod C 4 3 1  
POHL_A   ÁNO varchar 1   Pohlavie - plod A 4 4 1  
POHL_B     varchar 1   Pohlavie - plod B 4 5 1  
POHL_C     varchar 1   Pohlavie - plod C 4 6 1  
HMOT_A   ÁNO integer 4   Hmotnosť - plod A 4 7 1  
HMOT_B     integer 4   Hmotnosť - plod B 4 8 1  
HMOT_C     integer 4   Hmotnosť - plod C 4 9 1  
DLZKA_A   ÁNO integer 3   Dĺžka - plod A 4 10 1  
DLZKA_B     integer 3   Dĺžka - plod B 4 11 1  
DLZKA_C     integer 3   Dĺžka - plod C 4 12 1  
APGAR_A_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte - plod A 4 13 1  
APGAR_A_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte - plod A 4 14 1  
APGAR_B_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte - plod B 4 15 1  
APGAR_B_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte - plod B 4 16 1  
APGAR_C_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte - plod C 4 17 1  
APGAR_C_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte - plod C 4 18 1  
PH_A     float 2   pH - plod A 4 19 1  
PH_B     float 2   pH - plod B 4 20 1  
PH_C     float 2   pH - plod C 4 21 1  
EPIKRIZA     varchar 3000   Epikríza 5 1 1  
VYPLNIL     varchar 150   Vyplnil 0_Z_04_12 11 1  
IDENTIFZAR     varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_Z_04_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z_04_12 6 1 ÁNO
DAT_PRIJ_ROK     varchar 4   Rok z dátumu prijatia 6 1 1 ÁNO
PREDP_DP1_ROK     varchar 4   Rok z dátumu predpokladaného pôrodu 6 2 1 ÁNO
DAT_UK_SOR_ROK     varchar 4   Rok z dátumu ukončenia SOR 6 3 1 ÁNO
PREDP_DP1_ROK_PLUS     varchar 5   Rok z dátumu predpokladaného pôrodu - PLUS1 6 4 1 ÁNO
DAT_PRIJ_MINUS_JEDEN     varchar 5   Kontrola roku spracovania a roku prijatia 6 5 1 ÁNO
DAT_UK_SOR_PLUS_JEDE     varchar 5   Kontrola roku spracovania a roku ukončenia 6 6 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Číslo pôrodnej knihy môže byť len 1, príp. 2 (platí len pre ZZ Košice a Prešov!) alebo 9 - v prípade pôrodu mimo ZZ." Check (R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==9) 0_Z_04_12     R7S1  
2 " V prípade, že sa jedná o anonymný pôrod, potom rodné číslo matky nadobúda hodnotu ´0050000000´ a položky Dátum prijatia, Rodinný stav a Vzdelanie nemajú byť vyplnené." Check (IF ( R9S1 == '1', M1R1S1 == '0050000000' AND ISNULL(M1R7S1) AND ISNULL(M1R8S1) AND ISNULL(M1R9S1), TRUE)) 0_Z_04_12     R9S1  
3 "Ak položka Predchádzajúce tehotenstvá - počet pôrodov vaginálnych = 0 a zároveň Predchádzajúce tehotenstvá - počet pôrodov SC = 0, potom po nich nasledujúcich 6 položiek musí mať tiež nulovú hodnotu!" Check (IF ( R10S1 == 0 AND R11S1== 0, R12S1== 0 AND R13S1== 0 AND R14S1== 0 AND R15S1== 0 AND R16S1== 0 AND R17S1== 0 , TRUE)) 1     R10S1  
4 "Ak vek ženy je do 16 rokov, potom v položke Rodinný stav je kód 1!" Check (IF ( R39S1 < 16 , M1R8S1==1, TRUE)) 3     R39S1  
5 " Ak vek ženy je do 16 rokov, potom v položke Vzdelanie je vyplnené "9"! " Check (IF ( R39S1 < 16 AND R39S1 <> 0, M1R9S1==9, TRUE)) 3     R39S1  
6 " Ak je počet predčasných pôrodov nenulový, musí byť počet vaginálnych pôrodov alebo pôrodov SC tiež nenulový. " Check (IF ( R12S1<> 0, R10S1<> 0 OR R11S1<> 0 ,TRUE)) 1     R12S1  
7 " Ak počet žijúcich detí je nenulový, musí byť počet živonarodených detí tiež nenulový. " Check (IF ( R15S1<> 0, R13S1<> 0, TRUE)) 1     R15S1  
8 " Ak počet zomretých novorodencov od 0 - 6 ukončených dní je nenulový alebo počet zomretých novorodencov od 7- 27 ukončených dní je nenulový, musí byť počet živonarodených detí tiež nenulový. " Check (IF ( R16S1<> 0 OR R17S1<> 0, R13S1<> 0, TRUE)) 1     R13S1  
9 " Ak položka Prenatálna starostlivosť - začiatok (týždeň) je nenulová, musí byť položka Prenatálna starostlivosť - počet kontrol tiež nenulová. " Check (IF ( R4S1<> 0 , R5S1<> 0, TRUE)) 2     R4S1  
10 " Ak počet ultrazvukových vyšetrení je rôzny od nuly, potom položky Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/prvé a Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/posledné musia byť rôzne od nuly." Check (IF ( R6S1<> 0, R7S1<> 0 AND R8S1<> 0, TRUE)) 2     R6S1  
11 " Ak počet ultrazvukových vyšetrení je rôzny od nuly, potom položka Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/prvé je menšia ako položka Ultrazvukové vyšetrenia - týždeň/posledné." Check (IF ( R6S1<> 0, R7S1<= R8S1, TRUE)) 2     R6S1  
12 " Ak položka Predpokladaný dátum pôrodu je vyplnená, potom položka Metóda určenia musí byť tiež vyplnená." Check (IF ( NOT ISNULL(R18S1), NOT ISNULL(R19S1) , TRUE)) 2     R18S1  
13 "Ak položka Predpokladaný dátum pôrodu je neprázdna, potom v položke Vyšetrenie výsledok musí byť aspoň jedno z polí ( CVS, AFP, amniocentéza, cordocentéza, CTG, prietoky) vyplnené a tiež treba vyplniť položku Prenatálna starostlivosť - začiatok ." Check (IF ( NOT ISNULL(R18S1), (R12S1<> 0 OR R13S1<>0 OR R14S1<> 0 OR R15S1<>0 OR R16S1<>0 OR R17S1<>0) AND R4S1<>0,TRUE)) 2     R18S1  
14 " Ak je označená inzulínová liečba, potom sa musí jednať o gestačný diabetes." Check (IF ( R24S1 == TRUE , R21S1=='3', TRUE)) 2     R24S1  
15 " Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená." Check (IF (R2S1<>'4' AND NOT ISNULL(R2S1), NOT ISNULL(R16S1), TRUE)) 3     R2S1  
16 " Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená." Check (IF (R3S1<>'4' AND NOT ISNULL(R3S1), NOT ISNULL(R17S1), TRUE)) 3     R3S1  
17 " Ak položka Stav plodu má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom musí byť položka Spôsob pôrodu vyplnená." Check (IF (R4S1<>'4' AND NOT ISNULL(R4S1), NOT ISNULL(R18S1), TRUE)) 3     R4S1  
19 "Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6,7,8, musí byť vyplnená položka Anestézia." Check (IF (R16S1== '6' OR R16S1== '7' OR R16S1== '8' , NOT ISNULL(R33S1), TRUE)) 3     R33S1  
20 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !" Check ( 270 <= R7S1 AND R7S1<= 8000 OR ISNULL(R7S1)) 4     R7S1  
21 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !" Check ( 270 <= R8S1 AND R8S1<= 8000 OR ISNULL(R8S1) ) 4     R8S1  
22 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu od 270 do 8000 !" Check ( 270 <= R9S1 AND R9S1<= 8000 OR ISNULL(R9S1) ) 4     R9S1  
23 "Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !" Check ( 20 <= R10S1 AND R10S1<= 99 OR ISNULL(R10S1) ) 4     R10S1  
24 "Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !" Check ( 20 <= R11S1 AND R11S1<= 99 OR ISNULL(R11S1) ) 4     R11S1  
25 "Položka pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu od 20 do 99 !" Check ( 20 <= R12S1 AND R12S1<= 99 OR ISNULL(R12S1) ) 4     R12S1  
26 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R13S1 AND R13S1<=10 OR ISNULL(R13S1) ) 4     R13S1  
27 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R14S1 AND R14S1<=10 OR ISNULL(R14S1) ) 4     R14S1  
28 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R15S1 AND R15S1<=10 OR ISNULL(R15S1) ) 4     R15S1  
29 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R16S1 AND R16S1<=10 OR ISNULL(R16S1) ) 4     R16S1  
30 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R17S1 AND R17S1<=10 OR ISNULL(R17S1) ) 4     R17S1  
31 "Položka Apgar skóre môže nadobúdať len hodnoty z intervalu od 0 do 10 !" Check ( 0 <= R18S1 AND R18S1<=10 OR ISNULL(R18S1) ) 4     R18S1  
32 " Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! " Check ( 6.5 <= R19S1 AND R19S1<=7.8 OR ISNULL(R19S1) ) 4     R19S1  
33 " Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! " Check ( 6.5 <= R20S1 AND R20S1<=7.8 OR ISNULL(R20S1) ) 4     R20S1  
34 " Položka pH môže byť len z intervalu od 6,50 do 7,80 ! " Check ( 6.5 <= R21S1 AND R21S1<=7.8 OR ISNULL(R21S1) ) 4     R21S1  
35 " Ak je dôvodom ukončenia SOR svojvoľné opustenie ZZ, potom dátum ukončenia SOR musí byť väčší alebo rovný ako dátum pôrodu." Check (IF (R37S1== '5', NOT ISNULL (R38S1) AND R38S1>= R36S1, TRUE)) 3     R37S1  
36 " Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke !" Check (IF (NOT ISNULL(M3R16S1) , NOT ISNULL(M4R1S1) AND NOT ISNULL(M4R4S1) AND NOT ISNULL(M4R7S1) AND NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE)) 0_Z_04_12     M3R16S1  
37 " Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke!" Check (IF ( NOT ISNULL(M3R17S1) AND M3R3S1 <>4 , NOT ISNULL(M4R2S1) AND NOT ISNULL(M4R5S1) AND NOT ISNULL(M4R8S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE)) 0_Z_04_12     M3R17S1  
38 " Ku každému narodenému dieťaťu musia byť vyplnené údaje o vitalite, pohlaví, hmotnosti, dĺžke!" Check (IF ( NOT ISNULL(M3R18S1) AND M3R4S1 <>4 , NOT ISNULL(M4R3S1) AND NOT ISNULL(M4R6S1) AND NOT ISNULL(M4R9S1) AND NOT ISNULL(M4R12S1), TRUE)) 0_Z_04_12     M3R18S1  
39 " Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !" Check (IF ( R2S1== '5', (M4R1S1=='2' OR M4R1S1=='3') AND M4R13S1==0 AND M4R14S1==0 , TRUE)) 3     R2S1  
40 " Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !" Check (IF ( R3S1== '5', (M4R2S1=='2' OR M4R2S1=='3') AND M4R15S1==0 AND M4R16S1==0 , TRUE)) 3     R3S1  
41 " Ak položka Stav plodu nadobúda hodnotu 5, potom Vitalita musí byť 2 alebo 3 a obe Apgar skóre musia byť 0 !" Check (IF ( R4S1== '5', (M4R3S1=='2' OR M4R3S1=='3') AND M4R17S1==0 AND M4R18S1==0 , TRUE)) 3     R4S1  
42 "Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu môže mať len kód 1, 4 alebo 5 !" Check (IF ( R7S1 == 9 , M3R5S1=='2' AND M3R16S1==1 OR M3R16S1==4 OR M3R16S1==5, TRUE)) 0_Z_04_12     R7S1  
43 "Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 a položka Stav plodu B má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu -plod B môže mať len kód 1 ,4alebo 5!" Check (IF ( R7S1 == 9 AND (M3R3S1=='1' OR M3R3S1=='2' OR M3R3S1=='3' OR M3R3S1=='5'), M3R5S1=='2' AND M3R17S1== '1' OR M3R17S1== '4' OR M3R17S1== '5', TRUE)) 0_Z_04_12     R7S1  
44 "Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 a položka Stav plodu C má kód 1, 2, 3 alebo 5, potom Začiatok pôrodu môže mať len kód 2 a Spôsob pôrodu -plod C môže mať len kód 1 ,4 alebo 5!" Check (IF ( R7S1 == 9 AND (M3R4S1=='1' OR M3R4S1=='2' OR M3R4S1=='3' OR M3R4S1=='5'), M3R5S1=='2' AND (M3R18S1== '1' OR M3R18S1== '4' OR M3R18S1== '5'), TRUE)) 0_Z_04_12     R7S1  
45 " Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!" Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) , R1S1==3, TRUE)) 3     R1S1  
46 " Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!" Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , R1S1==2, TRUE)) 3     R1S1  
47 " Početnosť tehotenstva a počet vyplnených položiek Stav plodu musí korešpondovať!" Check (IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , R1S1==1, TRUE)) 3     R1S1  
48 "Ak je dôvodom ukončenia SOR svojvoľné opustenie ZZ a rodné číslo matky sa nedá zistiť, potom položka Rodné číslo má kód 0050000000." CHECK( IF( M3R37S1==5 , M1R1S1 =='0050000000' , TRUE) ) 1     M1R1S1 ÁNO
49 "Ak je vyplnená položka Komplikácie v tehotenstve-iné-diagnóza, potom položka Komplikácie v tehotenstve-iné má mať hodnotu 1." CHECK( IF (NOT ISNULL (M2R40S1), M2R39S1=='1', TRUE)) 2     R39S1  
50 "Ak je vyplnená položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné-diagnóza, potom položka Komplikácie pôrod/po pôrode-iné má mať hodnotu 1." CHECK( IF (NOT ISNULL (M3R28S1), M3R27S1=='1', TRUE)) 3     M3R27S1  
51 "Ak početnosť tehotenstva je 1, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A !" CHECK( IF(R1S1==1, NOT ISNULL(R2S1) AND ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1), TRUE ) ) 3     R1S1  
52 "Ak početnosť tehotenstva je 2, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A aj v poli B!" CHECK( IF(R1S1==2, NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1), TRUE ) ) 3     R1S1  
53 "Ak početnosť tehotenstva je 3, potom musí byť uvedený Stav plodu v poli A, B aj v poli C!" CHECK( IF(R1S1==3, NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) , TRUE ) ) 3     R1S1  
54 "Ak stav plodu je 4 =potrat, potom údaje o spôsobe pôrodu, vitalite, pohlaví, hmotnosti a dĺžke zostávajú nevyplnené!" Check (IF ( M3R3S1== '4', ISNULL(M3R17S1) AND ISNULL(M4R2S1) AND ISNULL(M4R5S1) AND ISNULL (M4R8S1) AND ISNULL(M4R11S1), TRUE))     M3R3S1  
55 "Ak stav plodu je 4 =potrat, potom údaje o spôsobe pôrodu, vitalite, pohlaví, hmotnosti a dĺžke zostávajú nevyplnené!" Check (IF ( M3R4S1== '4', ISNULL(M3R18S1) AND ISNULL(M4R3S1) AND ISNULL(M4R6S1) AND ISNULL (M4R9S1) AND ISNULL(M4R12S1), TRUE))     M3R4S1  
56 "Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda hodnoty 1, 2, 3, 4 alebo 5 - t.j. pôrod nebol cisárskym rezom , potom položka Indikácia k SC - diagnóza nemôže byť vyplnená. " CHECK(IF(M3R16S1<=5 AND M3R17S1<=5 AND M3R18S1<=5, ISNULL(M3R19S1), TRUE)) 3     R19S1  
57 "Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK( NOT ISNULL(M3R39S1) AND M3R39S1<>777) 3     M3R39S1  
58 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK(IF(R39S1<>'999' AND R39S1<>'777' AND NOT ISNULL(R39S1), (R39S1<>999) AND R39S1<100 , TRUE)) 3     M3R39S1 ÁNO
59 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!" CHECK(NOT ISNULL(M3R39S1)) 3     M3R39S1  
60 "V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet vaginálnych pôrodov!" CHECK(M1R10S1<20) 1     M1R10S1  
61 "V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet pôrodov SC!" CHECK(M1R11S1<10) 1     M1R11S1  
62 "V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet živonarodených detí!" CHECK(M1R13S1<20) 1     M1R13S1  
63 "V položke Predchádzajúce tehotenstvá je podozrivo vysoký počet žijúcih detí!" CHECK(M1R15S1<20) 1     M1R15S1  
64 "V položke Prenatálna starostlivosť je podozrivo vysoký počet kontrol!" CHECK(M2R5S1<20) 2     M2R5S1  
65 "Podozrivo vysoký počet ultrazvukových vyšetrení!" CHECK(M2R6S1<15) 2     M2R6S1  
66 "Prvé ultrazvukové vyšetrenie môže byť najneskôr v 43. týždni!" CHECK(M2R7S1<=43) 2     M2R7S1  
67 "Posledné ultrazvukové vyšetrenie môže byť najneskôr v 43. týždni!" CHECK(M2R8S1<=43) 2     M2R8S1  
100 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku narodenia dieťaťa./M3R40=M0_Z_04_12R1/" CHECK(M3R40S1==M0_Z_04_12R1S1) 3     M0_Z_04_12R1S1  
101 "Rok prijatia musí byť rovnaký alebo len o 1 nižší ako rok spracovania!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M6R1S1), M6R5S1=='OK', TRUE))     M1R7S1; M0_Z_04_12R1S1 ÁNO
102 "Rok predpokladaného pôrodu musí byť rovnaký alebo len o 1 nižší alebo vyšší ako rok spracovania!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M6R2S1), M6R4S1=='OK', TRUE))     M2R18S1; M0_Z_04_12R1S1  
103 "Rok dátumu ukončenia SOR musí byť rovnaký alebo len o 1 vyšší ako rok spracovania!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M6R3S1), M6R6S1=='OK', TRUE))     M0_Z_04_12R1S1; M3R38S1 ÁNO
104 "Dôvod ukončenia SOR musí byť vyplnený!" CHECK(NOT ISNULL(M3R37S1)) 3     M3R37S1  
105 " Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6,7,8 (pôrod bol cisárskym rezom), musí byť vyplnená položka Indikácia k SC - diagnóza. " CHECK(IF(R16S1>=6 , NOT ISNULL(R19S1), TRUE)) 3     R19S1  
106 " Ak položka Spôsob pôrodu nadobúda kód 6,7,8 (pôrod bol cisárskym rezom), musí byť vyplnená položka Indikácia k SC - diagnóza. " CHECK(IF( R16S1<=5 AND (R17S1>=6 OR R18S1>=6), NOT ISNULL(R19S1), TRUE)) 3     R19S1 ÁNO
107 "Dátum ukončenia SOR musí byť vyplnený - musí byť vyšší alebo rovný ako dátum pôrodu - v prípade rovnosti dátumov treba overiť, či bola rodička prepustená v deň pôrodu!" CHECK( NOT ISNULL(M3R38S1) AND M3R38S1>= M3R36S1) 3     M3R38S1  
200 "Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy a v prípade anonymného pôrodu, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'." CHECK(NOT ISNULL(M1R5S1)) 1     M1R5S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):