Rozhranie: P02 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

Typ záznamu P02

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_P02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_P02 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_P02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P02 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_P02 6 1  
CISV_CHIR_NEODKL_2     varchar 4 OP2_3234 Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách 3234   1  
CIS_VS11     varchar 5 OP2_3234 Veková skupina pacienta 3234   2  
P_OPER_0_5H     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn 3234   3  
P_OPER_0_5H_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia 3234   4  
P_OPER_0_5H_UMR_0_7D     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii 3234   5  
P_OPER_6H     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn 3234   6  
P_OPER_6H_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia 3234   7  
P_OPER_6H_UMR_0_7D     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii 3234   8  
P_PREP_PREL_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiPrepusteníPreloženíZomretí 3234   9  
P_UMR_PRED_OPER     integer 10 OP2_3234 PaciantiZomretíPredOperáciou 3234   10  
CISV_OPERACIE_1   ÁNO varchar 2 OP2_3602 Operácie - 1. úroveň 3602   1  
CISV_OPERACIE_2   ÁNO varchar 6 OP2_3602 Operácie - 2. úroveň 3602   2  
P_OPER_0018     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-0-18 3602   3  
P_OPER_19     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-19+ 3602   4  
P_OPER_UMR_0018     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-Úmrtia-0-18 3602   5  
P_OPER_UMR_19     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-Úmrtia-19+ 3602   6  
OPER_0018     integer 10 OP2_3602 OperácieSpolu-0-18 3602   7  
OPER_19     integer 10 OP2_3602 OperácieSpolu-19+ 3602   8  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3234: Počet pacientov operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu v R"+i+"S3 /P_OPER_0_5H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 3234 i={1-PR}   RiS3  
2 "Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S5 /P_OPER_0_5H_UMR_0_7D/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS5) 3234 i={1-PR}   RiS4  
3 "Modul 3234: Počet pacientov operovaných po 6 hodinách od diagnostikovania stavu v R"+i+"S6 /P_OPER_6H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/." Forcheck(i, RiS6 >= RiS7) 3234 i={1-PR}   RiS6  
4 "Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S8 /P_OPER_6H_UMR_0_7D/." Forcheck(i, RiS7 >= RiS8) 3234 i={1-PR}   RiS7  
5 "Modul 3234: Počet prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých v R"+i+"S9 /P_PREP_PREL_UMR/ je väčší alebo rovný súčtu operovaných pacientov [S3+S6] /P_OPER_0_5H+ P_OPER_6H/ a počtu zomretých pred operáciou v R"+i+"S10 /P_UMR_PRED_OPER/." Forcheck(i, RiS9 >= RiS3 + RiS6 + RiS10) 3234 i={1-PR}   RiS9  
6 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S5 /P_OPER_UMR_0018/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS5) 3602 i={1-PR}   RiS3  
7 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S6 /P_OPER_UMR_19/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS6) 3602 i={1-PR}   RiS4  
8 "Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov do 18 rokov v R"+i+"S7 /OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPER_0018/." Forcheck(i, RiS7 >= RiS3) 3602 i={1-PR}   RiS7  
9 "Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S8 /OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_19/." Forcheck(i, RiS8 >= RiS4) 3602 i={1-PR}   RiS8  
10 "Modul 3602: Nesprávne vybrané zameranie v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,2)==RiS1) 3602 i={1-PR}   RiS1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISV_OPERACIE_1
Obmedzovaná položka: CISV_OPERACIE_2
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010101
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010102
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010103
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010199
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010201
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010202
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010203
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010204
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010205
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010206
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010207
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010299
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010301
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010302
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010303
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010304
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010305
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010306
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010307
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010308
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010309
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010310
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010399
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010401
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010499
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010501
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010502
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010503
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010504
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010505
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010506
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010599
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010601
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010602
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015000
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015001
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015002
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015003
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015004
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015005
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015006
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015007
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015008
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015009
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015010
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015011
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015012
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015013
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015014
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015015
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015016
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015017
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015018
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 015019
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 019900
CISV_OPERACIE_1 02 CISV_OPERACIE_2 020101
CISV_OPERACIE_1 02 CISV_OPERACIE_2 020102
CISV_OPERACIE_1 02 CISV_OPERACIE_2 029900
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030101
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030102
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030103
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030104
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030105
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030106
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030107
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030108
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030109
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030110
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030111
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030112
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030113
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030114
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030115
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030116
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030117
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030118
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030119
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030120
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030121
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030122
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030123
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030124
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030125
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030126
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030127
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030128
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030129
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030130
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030131
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030132
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030133
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030134
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030135
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030136
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030137
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030138
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030139
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030140
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030141
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030142
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030143
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030144
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030145
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030146
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030147
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030148
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030149
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030150
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030151
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030152
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030153
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030154
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030155
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030156
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030157
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030158
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030159
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030160
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030161
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030162
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030163
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030164
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030165
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030166
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030167
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030168
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030169
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030170
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030171
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030172
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030173
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030174
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030175
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030176
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030177
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030201
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030301
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030302
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030401
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030501
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030502
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030503
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030504
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035000
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035001
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035002
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035003
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035004
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035005
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035006
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035007
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035008
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035009
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035010
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035011
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035012
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035013
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035014
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035015
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035016
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035017
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035018
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035019
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035020
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035021
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035022
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035023
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035024
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035025
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 035026
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 040100
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045000
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045001
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045002
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045003
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045004
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045005
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045006
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045007
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045008
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045009
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 045010
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 050100
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055500
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055501
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055502
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055503
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055504
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055505
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055506
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055507
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055508
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055509
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055510
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055511
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055512
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055513
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055514
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055515
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055516
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055517
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055518
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055519
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055520
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055521
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055522
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055523
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055524
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055555
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055556
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055557
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055558
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055559
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055560
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055561
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055562
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055563
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055564
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055565
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055566
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055567
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055568
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055569
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055570
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055571
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055572
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055573
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055574
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055575
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055576
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055577
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055578
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055579
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055580
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055581
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055582
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055583
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055584
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055585
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055586
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055587
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055588
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055589
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055590
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055591
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055592
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055593
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 055594
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060101
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060102
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060103
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060104
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060105
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060200
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060300
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070101
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070102
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070103
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070104
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070105
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070106
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070107
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070108
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070109
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070110
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070111
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070112
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070113
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070114
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070115
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070116
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070117
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070118
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070119
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070120
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070121
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070122
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070123
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070124
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070125
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070126
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070127
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070128
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070129
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070130
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070131
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070132
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070133
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070134
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070135
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070136
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070137
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070138
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070139
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070140
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070200
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070300
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070400
CISV_OPERACIE_1 08 CISV_OPERACIE_2 080101
CISV_OPERACIE_1 08 CISV_OPERACIE_2 080102
CISV_OPERACIE_1 08 CISV_OPERACIE_2 080199
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090101
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090102
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090103
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090104
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090105
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090201
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090202
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090301
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090302
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090303
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090304
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090305
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090306
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090307
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090308
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090309
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090401
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090402
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090403
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090404
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090405
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090406
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090407
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090408
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090409
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090501
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090502
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090503
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090504
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090505
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090601
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090602
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090603
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090605
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090606
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090701
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090702
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090703
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090704
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090801
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090802
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090803
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090804
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090805
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090901
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090902
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090903
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090904
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090905
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091001
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091002
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091003
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091004
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091005
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091101
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091102
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091103
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091104
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091105
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 095900
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 095901
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 095902
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 095903
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 095904
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 099900
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100201
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100202
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100203
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100204
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100205
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100206
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100207
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100208
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100301
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100302
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100401
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100402
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100403
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100404
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100501
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100502
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100503
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100504
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100505
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100601
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100602
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100603
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100604
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100605
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110101
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110102
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110103
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110104
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110105
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110106
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110107
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110108
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110109
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110110
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120101
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120102
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120103
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120104
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120105
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120106
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120107
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120108
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120109
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120110
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120111
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120112
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120201
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120202
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120203
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120204
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120205
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120301
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120302
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120401
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120402
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120500
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120600
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125000
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125001
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125002
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125003
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125004
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125005
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125006
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125007
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125008
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125009
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125010
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125011
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125012
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125013
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125014
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125015
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125016
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125017
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125018
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125019
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125020
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125021
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125022
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125023
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125024
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125025
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125026
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125027
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125028
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125029
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125030
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125031
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125032
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125033
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125034
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125035
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125036
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125037
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125038
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125039
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125040
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125041
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125042
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125043
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125044
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125045
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125046
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125047
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125048
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125049
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125050
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125051
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125052
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125053
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125054
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125055
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125056
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125057
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125058
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125059
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125060
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125061
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125062
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125063
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125064
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125065
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125066
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125067
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125068
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125069
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125070
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125071
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125072
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125073
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125074
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125075
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125076
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125077
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125078
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125079
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125080
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125081
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125082
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125083
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125084
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125085
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125086
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125087
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125088
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125089
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125090
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125091
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125092
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125093
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 125094
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130201
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130202
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130203
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135100
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135101
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135102
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135103
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135104
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135105
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135106
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135107
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135108
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135109
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135110
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135111
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135112
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135113
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135114
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135115
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135116
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135117
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135118
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135119
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135120
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135121
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135122
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135123
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135124
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135125
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135126
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135127
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135128
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135129
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135130
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135131
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135132
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135133
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135134
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135135
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135136
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135137
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135138
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135139
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135140
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135141
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135200
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135201
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135202
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135203
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135204
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135205
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135206
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135207
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135208
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135209
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135210
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135211
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135212
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135213
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135214
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135215
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135216
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135217
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135218
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135219
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135220
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135221
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135222
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135223
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135224
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135225
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135226
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135227
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135228
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135229
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135230
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135231
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135232
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135233
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135234
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135235
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135236
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135237
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135238
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135239
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135240
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135241
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135242
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135243
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135244
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135245
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135246
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135247
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135248
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135249
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135250
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135251
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135252
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135253
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135254
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135255
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135256
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135257
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135258
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135259
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135260
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135261
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135262
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135263
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135264
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135265
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135266
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135267
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135268
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135269
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135270
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135271
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135272
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135300
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135301
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135302
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135303
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135304
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135305
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135306
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135307
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135308
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135309
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135310
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135311
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135312
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135313
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135314
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135315
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135316
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135317
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135318
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135319
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135320
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135321
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135322
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135323
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135324
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135325
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135326
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135327
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135328
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135329
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135330
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135331
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135332
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135333
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135334
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135335
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135336
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135337
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135338
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135339
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135340
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135341
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135342
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135343
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 135344
CISV_OPERACIE_1 14 CISV_OPERACIE_2 140101
CISV_OPERACIE_1 14 CISV_OPERACIE_2 140102
CISV_OPERACIE_1 14 CISV_OPERACIE_2 145001
CISV_OPERACIE_1 14 CISV_OPERACIE_2 145002