Rozhranie: K08 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

Typ záznamu K08

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K08 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K08 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K08 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K08 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K08 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K08 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K08 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K08 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K08 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K08 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K08 6 1  
VYSL_BIOP_ORG     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéOrgány 3121 2 1  
VYSL_BIOP_BLO     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéBločky 3121 3 1  
VYSL_BIOP_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneBioptickéPreparáty 3121 4 1  
VYSL_CYTO_ODB     integer 10   VyšetreniaLaboratórneCytologickéOdbery 3121 6 1  
VYSL_CYTO_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneCytologickéPreparáty 3121 7 1  
VYSL_ELEK_BLO     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéBločky 3121 12 1  
VYSL_INE_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneInéPreparáty 3121 10 1  
PAC_BIOP     integer 10   PacientiSmateriálomBiopsia 3121 1 1  
PAC_CYTO     integer 10   PacientiSmateriálomCytológia 3121 5 1  
VYSL_HIST_CHF_PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneHistologickéHistochemickéPreparáty 3121 8 1  
VYSL_IMUHISTCH__PREP     integer 10   VyšetreniaLaboratórneImunoHistochemickéPreparáty 3121 9 1  
PAC_ELEK     integer 10   PacientiElektrónMikroskopickáAnalýza 3121 11 1  
VYSL_ELEK_REZ_FOTO     integer 10   VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéRezyFoto 3121 13 1  
PAC_HYBR_MET     integer 10   PacientiInSituHybridizačnéMetódy 3121 14 1  
VYSL_HYBR_MET     integer 10   VyšetreniaLaboratórneInSituHybridizačnéMetódy 3121 15 1  
PAC_DNA_ANALYZA     integer 10   PacientiInDNAanalýza 3121 16 1  
VYSL_DNA_ANALYZA     integer 10   VyšetreniaLaboratórneDNAanalýza 3121 17 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):