Rozhranie: K07 Ročný výkaz o činnosti laborat. klin. imunológie a alergiológie

Typ záznamu K07

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K07 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K07 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K07 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K07 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K07 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K07 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K07 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K07 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K07 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K07 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_K07 6 1  
VYS_HLA_TYP_ITR     integer 10   VyšetreniaTypHLA-1trieda 3111 1 1  
VYS_HLA_TYP_B27     integer 10   VyšetreniaTypHLA-B27 3111 2 1  
VYS_HLA_TYP_IITR_SER     integer 10   VyšetreniaTypHLA-2triedaSérologicky 3111 3 1  
VYS_HLA_TYP_IITR_DNA     integer 10   VyšetreniaTypHLA-2triedaDNA 3111 4 1  
VYS_AUTOIM_REUF     integer 10   VyšetreniaAutoimunitaReumatoidnýFaktor 3111 5 1  
VYS_AUTOIM_PRO_JA     integer 10   VyšetreniaAutoimunitaProtilátkyJadrovýAntigén 3111 6 1  
VYS_AUTOIM_PRO_ORG     integer 10   VyšetreniaAutoimunitaProtilátkyOrgánovošpecifické 3111 7 1  
VYSL_HUM_KV_IG     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínov 3121 1 1  
VYSL_HUM_KV_IG_GAM     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínGAM 3121 2 1  
VYSL_HUM_KV_IG_D     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínD 3121 3 1  
VYSL_HUM_KV_IG_E_CEL     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínEcelkový 3121 4 1  
VYSL_HUM_KV_IG_GD     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínGD 3121 5 1  
VYSL_HUM_KV_IGG     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínPodtriedaIgG 3121 6 1  
VYSL_HUM_KV_IG_IGA     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínIgA 3121 7 1  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínŠpecifIgE 3121 8 1  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE_P     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínPotravIgE 3121 9 1  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE_I     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínInhalačIgE 3121 10 1  
VYSL_HUM_KS     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystém 3121 11 1  
VYSL_HUM_KS_C3     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémZložkaC3 3121 12 1  
VYSL_HUM_KS_C4     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémZložkaC4 3121 13 1  
VYSL_HUM_KS_AKT_KC     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémAktiváciaKlasicky 3121 14 1  
VYSL_HUM_KS_AKT_AC     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémAktiváciaAlternatívne 3121 15 1  
VYSL_HUM_KS_C1_INH     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémInhibítorC1 3121 16 1  
VYSL_HUM_FUN_C1_INH     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaFunkciaInhibítorC1 3121 17 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápalu 3121 18 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_CRP     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluCRP 3121 19 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_ORO     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluOrosomukoid 3121 20 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_A1     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluA1AT 3121 21 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_A2     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluA2M 3121 22 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_TRA     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluTransferín 3121 23 1  
VYSL_HUM_CIRK_IMKOMP     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaCirkulujúceImunokomplexy 3121 24 1  
VYSL_HUM_KRYOGLOB     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaCirkulujúceKryoglobulíny 3121 25 1  
VYSL_CEL_KRVOBR     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaBielyKrvnýObraz 3121 26 1  
VYSL_CEL_T_LYMF_EROZ     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaT-lymfocytovE-rozetami 3121 27 1  
VYSL_CEL_SUB_T_LYMF     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaSubpopuláciíT-lymfocytov 3121 28 1  
VYSL_CEL_SUB_B_LYMF     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaSubpopuláciíB-lymfocytov 3121 29 1  
VYSL_CEL_LTT     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaLTT 3121 30 1  
VYSL_CEL_FUNTESTFAG     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaFunkčnéTestyFagocytov 3121 31 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3121: Počet kvantitatívnych vyšetrení imunoglobulínov v R1 /VYSL_HUM_KV_IG/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R2-R8." Check(R1S1 >= R2S1+ R3S1+ R4S1+ R5S1+ R6S1+ R7S1+ R8S1) 3121     R1S1  
2 "Modul 3121: Počet kvantitatívnych vyšetrení na špecifický IgE v R8 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení na potravinový IgE v R9 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE_P/ a na inhalačný IgE v R10 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE_I/." Check(R8S1 >= R9S1+ R10S1) 3121     R8S1  
3 "Modul 3121: Počet vyšetrení komplementového systému v R11 /VYSL_HUM_KS/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R12-R16." Check(R11S1 >= R12S1+ R13S1+ R14S1+ R15S1+ R16S1) 3121     R11S1  
4 "Modul 3121: Počet vyšetrení proteínov akútnej fázy zápalu v R18 /VYSL_HUM_PRO_AFZ/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R19-R23." Check(R18S1 >= R19S1+ R20S1+ R21S1+ R22S1+ R23S1) 3121     R18S1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):