Rozhranie: A15 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

Typ záznamu A15

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A15 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A15 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A15 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A15 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A15 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A15 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A15 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A15 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A15 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A15 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A15 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_SLE_DM_0018     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDiabetesMellitus-0-18 3101 1 2  
NAV_P_SLE_GLA_0018     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukóm-0-18 3101 1 3  
NAV_P_SLE_DEGM_0018     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDegeneráciaMakuly-0-18 3101 1 4  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_P_SLE_DM_19     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDiabetesMellitus-19+ 3101 2 2  
NAV_P_SLE_GLA_19     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaGlaukóm-19+ 3101 2 3  
NAV_P_SLE_DEGM_19     integer 10   NávštevySledovanéhoPacientaDegeneráciaMakuly-19+ 3101 2 4  
VYS_FLUOR_ANG     integer 10   VyšetreniaFluoresceinováAngiografia 3111 1 1  
CIS_VS11_1     varchar 5 OA15_3202 Veková skupina pacienta 3202   1  
P_SLE_VEK     integer 10 OA15_3202 PacientiSledovaníPodľaVeku 3202   2  
P_SLE_VEK_DIAG     integer 10 OA15_3206 PacientiSledovaníPodľaVekuDiagnózy 3206   3  
PN_SLE_VEK_DIAG     integer 10 OA15_3206 PacientiNovozistenéOchorenie-SledovaníPodľaVekuDiagnózy 3206   4  
P_SLE_STRAT_VIDENIA     integer 10 OA15_3206 PacientiSledovaníSoStratou Videnia 3206   5  
CIS_VS11_2B     varchar 5 OA15_3206 Veková skupina pacienta_B 3206   1  
CISV_SLED_DIAG_1B     varchar 5 OA15_3206 Vybrané sledované diagnózy _B 3206   2  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA15_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
P_SLE_DIAG     integer 10 OA15_3204 PacientiSledovaníPodľaDiagnózy 3204   2  
PN_SLE_DIAG     integer 10 OA15_3204 PacientiNovozistenéOchorenie-SledovaníPodľaDiagnózy 3204   3  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
M_3204     integer 6   Suma modulu 3204 9003 1 1 ÁNO
M_3206     integer 6   Suma modulu 3206 9003 2 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1) 3101        
2 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na diabetes mellitus v R"+i+"S2 /NAV_P_SLE_DM/." Forcheck(i, RiS1>= RiS2) 3101 i={1-2}   RiS1  
3 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na glaukóm v R"+i+"S3 /NAV_P_SLE_GLA/." Forcheck(i, RiS1>= RiS3) 3101 i={1-2}   RiS1  
4 "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sledovaných pacientov chorých na vekom podmienenú degeneráciu makuly v R"+i+"S4 /NAV_P_SLE_DEGM/." Forcheck(i, RiS1>= RiS4) 3101 i={1-2}   RiS1  
5 "Modul 3204: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S2 /P_SLE_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s novozisteným ochorením v R"+i+"S3 /PN_SLE_DIAG/." Forcheck(i, RiS2>= RiS3) 3204 i={1-PR}   RiS2  
6 "Modul 3206: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S3 /P_SLE_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s novozisteným ochorením v R"+i+"S4 /PN_SLE_VEK_DIAG/." Forcheck(i, RiS3>= RiS4) 3206 i={1-PR}   RiS3  
7 "Modul 3206: Počet sledovaných osôb v R"+i+"S3 /P_SLE_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /slepota na obe oči/ v R"+i+"S5 /P_SLE_STRAT_VIDENIA/." Forcheck(i, RiS3>= RiS5) 3206 i={1-PR}   RiS3  
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A15R4S1,7,3)=="336", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1}   R2Sj ÁNO
107 "Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza." Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) ) 3206 j={7}   RjS5  
135 "Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza." Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) ) 3206 j={35}   RjS5  
136 "Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza." Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) ) 3206 j={36}   RjS5  
137 "Modul 3206: Údaj pre počet sledovaných osôb s trvalou stratou videnia /P_SLE_STRAT_VIDENIA/ sa v R"+j+"S5 od roku 2013 neuvádza." Forcheck(j, (ISNULL(RjS5) OR RjS5==0) ) 3206 j={37}   RjS5  
200 "Medzimodulové varovanie: Údaj z modulu 3204 R1S2 /P_SLE_DIAG/ by sa mal rovnať alebo byť menší k sume z modulu 3206 S5 v R1 až R6, R8 až R34. " CHECK( R1S1 <= R2S1 ) 9003     R1S1;R2S1 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CIS_VS11_2B
Obmedzovaná položka: CISV_SLED_DIAG_1B
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03300
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03300
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03400
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03400
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03500
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03600
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03601
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03602
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03603
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03604
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03605
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03606
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03607
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03608
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03609
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03610
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03700
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 03700
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03800
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 03900
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 04000
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 04200
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04201
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04202
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04203
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04301
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04302
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 04310
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04310
CIS_VS11_2B 00-18 CISV_SLED_DIAG_1B 04320
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04320
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04330
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04340
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04350
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04361
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04362
CIS_VS11_2B 19_v CISV_SLED_DIAG_1B 04370