Rozhranie: A01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie

Typ záznamu A01

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A01 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A01 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A01 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A01 8 1  
EMAIL     varchar 128   e-mail zostavovateľa 0_A01 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A01 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A01 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_NS_LEK_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekár-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_SEST_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestra-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_NS_LEK_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekár-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_SEST_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaSestra-19+ 3101 2 3  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  
CIS_VS25     varchar 5 OA1_3230 Veková skupina pacienta 3230   1  
CIS_POHL     varchar 1 OA1_3230 Pohlavie pacienta 3230   2  
PAC_OHR_FYZ     integer 10 OA1_3230 PacientiOhrozeníIndikátorFyzický 3230   3  
PAC_OHR_PSY     integer 10 OA1_3230 PacientiOhrozeníIndikátorPsychický 3230   4  
PAC_OHR_FYZ_PSY     integer 10 OA1_3230 PacientiOhrozeníIndikátorFyzickýPsychický 3230   5  
VYS_PREV_0018     integer 10   VyšetreniaPreventívne-0-18 3101 1 4  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívne-19+ 3101 2 4  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P_*/ alebo S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!" Check (IF (SUBSTR(R4S1,7,3) <>'175' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'177' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'179' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'180' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'181' AND SUBSTR(R4S1,7,3) <>'630', SSum (i,j, M3101RiSj) >0 , TRUE)) 0_A01 i={1-2}; j={1-3}      
2 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!" Check (IF (SUBSTR(R4S1,7,3) == '175' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '177' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '179' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '180' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '181' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '630', SSum (i,j, M3101RiSj) >0, TRUE)) 0_A01 i={1-2}; j={2-3}      
3 "Modul 3101: Mala by byť vyplnená len návštevná služba v S2 a S3!" Forcheck (i, IF (SUBSTR(R4S1,7,3) == '175' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '177' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '179' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '180' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '181' OR SUBSTR(R4S1,7,3) == '630', ISNULL(M3101RiS1), TRUE)) 0_A01 i={1-2}   M3101RiS1 ÁNO
4 "Modul 3101: Príliš vysoký počet návštev pripadajúci na jeden deň v R"+i+"S1 /NAV_P_*/!" Forcheck(i, RiS1/250 <= 60) 3101 i={1-PR}   RiS1 ÁNO
10 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="007" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="022" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="051" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="108" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="109" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="114" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="145" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="154" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="176" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="177" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="331" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="341", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1-3}   R2Sj ÁNO
11 "Modul 3230: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj o dospelých pacientoch v R"-i+"S"+j+" /PAC_OHR_FYZ; PAC_OHR_PSY; PAC_OHR_FYZ_PSY/. " FORCHECK(i,j,(IF(SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="176" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="177", RiSj=0 OR ISNULL(RiSj),TRUE))) 3230 i={1-4}; j={3-5}   RiSj ÁNO
12 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet preventívnych prehliadok u dospelých v R2S4! /VYS_PREV_19/" CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="012" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="020" OR SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)=="048", R2S4 >0, TRUE)) 3101     R2S4 ÁNO
13 "Modul 3101: Nevypĺňajte počet preventívnych prehliadok v R1S4! /VYS_PREV_*/" CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"012" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"020" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"048", R1S4=0 OR ISNULL(R1S4) , TRUE)) 3101     R1S4  
14 "Modul 3101: Nevypĺňajte počet preventívnych prehliadok v R2S4! /VYS_PREV_*/" CHECK(IF (SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"012" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"020" AND SUBSTR(M0_A01R4S1,7,3)<>"048", R2S4=0 OR ISNULL(R2S4), TRUE)) 3101     R2S4  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):