Rozhranie: Z05_12 Správa o novorodencovi

Typ záznamu Z05_12

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z_05_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z_05_12 2 1  
CISLO_SON   ÁNO integer 3   Číslo SON 0_Z_05_12 3 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z_05_12 4 1  
ICO_MN   ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie miesta narodenia 0_Z_05_12 5 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z_05_12 6 1  
KODPZS_MN   ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti miesta narodenia 0_Z_05_12 7 1  
POR_KNIH   ÁNO integer 1   Číslo pôrodnej knihy 0_Z_05_12 10 1  
CIS_POR   ÁNO integer 15   Číslo pôrodu 0_Z_05_12 11 1  
ANONYM     bool     Anonymný pôrod 0_Z_05_12 12 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód zdravotnej poisťovne 0_Z_05_12 13 1  
POR_CIS_D   ÁNO integer 1   Poradie dieťaťa - poradové číslo dieťaťa 0_Z_05_12 14 1  
CELK_POC_D   ÁNO integer 1   Poradie dieťaťa - celkový počet detí 0_Z_05_12 15 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo dieťaťa 1 1 1  
PACMENO     varchar 30   Meno dieťaťa 1 2 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko dieťaťa 1 3 1  
RC_M   ÁNO varchar 10   Rodné číslo rodičky 1 4 1  
OHROZ_SKUP     bool     Ohrozená skupina 1 7 1  
PACOBEC_ST     varchar 12   Trvalé bydlisko matky 1 5 1  
PB_OBEC_ST     varchar 12   Prechodné bydlisko matky 1 6 1  
ANTEN_STER     varchar 1   Antenatálne steroidy 2 1 1  
CLIFFORD     varchar 2   Clifford 2 2 1  
SPOS_POR   ÁNO varchar 1   Spôsob pôrodu 2 3 1  
TROFIKA     varchar 1   Trofika 2 4 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas narodenia dieťaťa 2 5 1  
HMOT   ÁNO integer 4   Pôrodné údaje - hmotnosť (g) 2 6 1  
DLZKA   ÁNO integer 3   Pôrodné údaje - dĺžka (cm) 2 7 1  
GEST_VEK   ÁNO integer 2   Pôrodné údaje - gestačný vek 2 8 1  
VITALITA   ÁNO varchar 1   Vitalita 2 9 1  
PACPOHLAVIE   ÁNO varchar 1   Pohlavie 2 10 1  
APGAR_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte 2 11 1  
APGAR_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte 2 12 1  
PH     float 2   Vyšetrená krv - pH 2 13 1  
BE     integer 3   Vyšetrená krv - BE 2 14 1  
KRV     varchar 1   Vyšetrená krv - typ 2 15 1  
LNS_ODS     bool     Liečba na sále - odsatie 2 16 1  
LNS_O2     bool     Liečba na sále - kyslík 2 17 1  
LNS_UPV     bool     Liečba na sále - UPV maskou 2 18 1  
LNS_INTUB     bool     Liečba na sále - intubácia 2 19 1  
LNS_SRDCE     bool     Liečba na sále - masáž srdca 2 20 1  
LNS_LIEKY     bool     Liečba na sále - lieky 2 21 1  
LNS_LAVAZ     bool     Liečba na sále - bronchiálna laváž 2 22 1  
EPIKR_PPA     varchar 3000   Epikríza - prenatálna a perinatálna anamnéza 2 23 1  
ROK_NARODENIA     varchar 4   Rok narodenie dieťaťa 2 24 1 ÁNO
DAT_PRIJ_T     datetime     Dátum a čas prijatia dieťaťa 3 1 1  
USEK_FYZIO     integer 10   Počet ošetrovacích dní - úsek fyziologických novorodencov 3 2 1  
USEK_PATOL     integer 10   Počet ošetrovacích dní - úsek patologických novorodencov 3 3 1  
USEK_JIS     integer 10   Počet ošetrovacích dní - JIS 3 4 1  
USEK_JIRS     integer 10   Počet ošetrovacích dní - JIRS 3 5 1  
SNAP_TK     varchar 1   SNAP - stredný TK 3 6 1  
SNAP_TT     varchar 1   SNAP - najnižšia TT 3 7 1  
SNAP_PO2     varchar 1   SNAP - PO2/FIO2 3 8 1  
SNAP_PH     varchar 1   SNAP - pH 3 9 1  
SNAP_KRCE     varchar 1   SNAP - kŕče 3 10 1  
SNAP_DIUR     varchar 1   SNAP - diuréza 3 11 1  
NBRS_VENTI     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - ventilácia 3 13 1  
NBRS_PH     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - pH 3 14 1  
NBRS_KRCE     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - kŕče 3 15 1  
NBRS_IVH     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - IVH 3 16 1  
NBRS_PVL     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - PVL 3 17 1  
NBRS_INF     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - infekcia 3 18 1  
NBRS_HG     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - hypoglykémia 3 19 1  
SMATKOU     bool     Ošetrované s matkou 3 21 1  
KOM_PIVH     bool     Komplikácie-PIVH 3. st. so shuntom/4.st. 3 22 1  
KOM_cPVL     bool     Komplikácie-cPVL (cystická periventrikulárna leukomalácia) 3 23 1  
KOM_HIE     bool     Komplikácie-HIE 2./3.st. (hypoxicko-ischemická encefalopatia) 3 24 1  
KOM_KRCE     bool     Komplikácie-kŕče 3 25 1  
KOM_ATR_M     bool     Komplikácie-atrofia mozgu 3 26 1  
KOM_NAS     bool     Komplikácie-NAS (novorodenecký abstinenčný syndróm) 3 27 1  
KOM_ROP     bool     Komplikácie-ROP 3.-5. st. alebo operácia (retinopatia) 3 28 1  
KOM_MENING     bool     Komplikácie-meningitis 3 29 1  
KOM_SEPS_V     bool     Komplikácie-včasná sepsa 3 30 1  
KOM_SEPS_N     bool     Komplikácie-neskorá sepsa 3 31 1  
KOM_NEC     bool     Komplikácie-NEC 2./3. st. (nekrotizujúca enterokolitída) 3 32 1  
KOM_DIC     bool     Komplikácie-DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia) 3 33 1  
KOM_RDS     bool     Komplikácie-RDS (respiratory distress syndrome) 3 34 1  
KOM_EAA     bool     Komplikácie-EAA (extra alveolar air) 3 35 1  
KOM_BPD     bool     Komplikácie-BPD (bronchopulmonálna dysplázia) 3 36 1  
KOM_PDA     bool     Komplikácie-závažný PDA (perzistentný ductus arteriosus Bottali) 3 37 1  
KOM_PPHN     bool     Komplikácie-PPHN (perzistujúca pľúcna hyperten. novorodencov) 3 38 1  
KOM_SOK     bool     Komplikácie-šok 3 39 1  
LIE_O2     bool     Liečba-kyslík 3 40 1  
LIE_O2_D     integer 10   Liečba-kyslík-počet dní 3 41 1  
LIE_CPAP     bool     Liečba-CPAP (continuosus positive airway pressure) 3 42 1  
LIE_CPAP_D     integer 10   Liečba-CPAP (continuosus positive airway pressure)-počet dní 3 43 1  
LIE_CMV     bool     Liečba-CMV (konvenčná mechanická ventilácia) 3 44 1  
LIE_CMV_D     integer 10   Liečba-CMV (konvenčná mechanická ventilácia)-počet dní 3 45 1  
LIE_HFO     bool     Liečba-HFO (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia) 3 46 1  
LIE_HFO_D     integer 10   Liečba-HFO (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia)-počet dní 3 47 1  
LIE_TPN     bool     Liečba-TPN (totálna parenterálna nutrícia) 3 48 1  
LIE_TPN_D     integer 10   Liečba-TPN (totálna parenterálna nutrícia)-počet dní 3 49 1  
LIE_PTX     bool     Liečba-drenáž PTX (drenáž pri pneumothoraxe) 3 50 1  
LIE_NO     bool     Liečba-NO (aplikácia NO) 3 51 1  
SURF_PROF     bool     Liečba-surfaktant profylakticky 3 52 1  
SURF_TERA     bool     Liečba-surfaktant terapeuticky 3 53 1  
LIE_PDA_RT     bool     Liečba-PDA-reštrikcia tekutín 3 54 1  
LIE_PDA_LK     bool     Liečba-PDA-lieky 3 55 1  
LIE_PDA_LG     bool     Liečba-PDA-ligácia 3 56 1  
LIE_TRAN_D     varchar 1   Liečba-výmenná transfúzia 3 57 1  
LIE_OP_DG1     varchar 5   Liečba-operačná-diagnóza1 3 58 1  
LIE_OP_DG2     varchar 5   Liečba-operačná-diagnóza2 3 59 1  
SKRIN_FKU     bool     Skríning-FKU/KH/CAH 3 60 1  
SKRIN_BK     bool     Skríning-bedrové kĺby 3 61 1  
SKRIN_RT     bool     Skríning-retentio testes 3 62 1  
SKRIN_PF     bool     Skríning-pulz na aorte femoralis 3 63 1  
SKRIN_NEUR     bool     Skríning-neurologický 3 64 1  
SKRIN_USGM     bool     Skríning-USG mozgu 3 65 1  
SKRIN_USGO     bool     Skríning-USG obličiek 3 66 1  
SKRIN_ZRAK     bool     Skríning-zrak 3 67 1  
SKRIN_SLU     bool     Skríning-sluch 3 68 1  
DAT_PPU_T     datetime     Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia 4 1 1  
HMOT_PPU     integer 4   Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí-hmotnosť (g) 4 2 1  
HLAVA_PPU     integer 2   Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí-obvod hlavy (cm) 4 3 1  
VYZIVA_MM     bool     Výživa pri prepustení/preklade - materské mlieko 4 4 1  
VYZIVA_UM     bool     Výživa pri prepustení/preklade - umelá 4 5 1  
VYZIVA_PAR     bool     Výživa pri prepustení/preklade - parenterálna 4 6 1  
UKONC_SON     varchar 2   Dôvod ukončenia SON 4 7 1  
SLED_ARN     bool     Doporučené sledovať-ambulancia rizikového novorodenca 4 8 1  
SLED_NEUR     bool     Doporučené sledovať-neurológ 4 9 1  
SLED_KARD     bool     Doporučené sledovať-kardiológ 4 10 1  
SLED_ORTOP     bool     Doporučené sledovať-ortopéd 4 11 1  
SLED_NEFRO     bool     Doporučené sledovať-nefrológ 4 12 1  
SLED_OFTAL     bool     Doporučené sledovať-oftalmológ 4 13 1  
SLED_GENET     bool     Doporučené sledovať-genetik 4 14 1  
SLED_USGM     bool     Doporučené sledovať-USG mozgu 4 15 1  
SLED_USGO     bool     Doporučené sledovať-USG obličiek 4 16 1  
SLED_REHAB     bool     Doporučené sledovať-rehabilitácia 4 17 1  
SLED_APNOE     bool     Doporučené sledovať-apnoe monitor 4 18 1  
PREVOZ     varchar 1   Prevoz - typ 4 19 1  
PREVOZ_SKORE_PRED     integer 1   Prevoz - skóre pred prevozom 4 20 1  
PREVOZ_SKORE_PO     integer 1   Prevoz - skóre po prevoze 4 21 1  
PREVOZ_REA     varchar 1   Prevoz - realizácia prevozu 4 22 1  
DG_PPU_HL     varchar 5   Diagnóza pri prepustení - hlavná 4 23 1  
DG_PPU_HL_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - hlavná - ďalšia špecifikácia 4 24 1  
DG_PPU_V1     varchar 5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 4 25 1  
DG_PPU_V1_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 - ďalšia špecifikácia 4 26 1  
DG_PPU_V2     varchar 5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 4 27 1  
DG_PPU_V2_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 - ďalšia špecifikácia 4 28 1  
DG_PPU_V3     varchar 5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 3 4 29 1  
DG_PPU_V3_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 3 - ďalšia špecifikácia 4 30 1  
DG_PPU_V4     varchar 5   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 4 4 31 1  
DG_PPU_V4_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 4 - ďalšia špecifikácia 4 32 1  
PREKL_ZZ_P     varchar 150   Preklad - názov zariadenia a pracoviska 4 33 1  
EPIKR_ODP     varchar 3000   Epikríza - odporúčania pri prepustení 4 34 1  
PITVA     bool     Úmrtie - pitva 5 1 1  
DG_PAT_1A     varchar 5   Úmrtie - závery patologického anatóma I.a 5 2 1  
DG_PAT_1B     varchar 5   Úmrtie - závery patologického anatóma I.b 5 3 1  
DG_PAT_1C     varchar 5   Úmrtie - závery patologického anatóma I.c 5 4 1  
DG_PAT_1C_SPECI     varchar 1   Úmrtie - závery patologického anatóma I.c - ďalšia špecifikácia 5 5 1  
DG_PAT_2     varchar 5   Úmrtie - závery patologického anatóma II. 5 6 1  
DG_PAT_2_SPECI     varchar 1   Úmrtie - závery patologického anatóma II. - ďalšia špecifikácia 5 7 1  
EE_PERINAT     varchar 1   Úmrtie - etiológia exitu perinatologická 5 8 1  
EE_NEONAT     varchar 1   Úmrtie - etiológia exitu neonatologická 5 9 1  
VYPLN_PAT     varchar 150   Úmrtie - meno lekára - patológa 5 10 1  
DAT_UK_SON     date     Dátum ukončenia SON 5 12 1  
VYPLNIL     varchar 150   Správu vyplnil (meno lekára) 0_Z_05_12 16 1  
UMRTIE_VEK     integer 3   Úmrtie - vek dieťaťa 5 11 1 ÁNO
SNAP     integer 3   Snap 3 12 1 ÁNO
NBRS     integer 2   NBRS 3 20 1 ÁNO
IDENTIFZAR     varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_Z_05_12 8 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z_05_12 9 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu 270 až 8000 !" Check ( 270 <= R6S1 AND R6S1<= 8000 ) 2     R6S1  
2 " Pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu 20 až 99 !" Check ( 20 <= R7S1 AND R7S1<= 99 ) 2     R7S1  
3 "Gestačný vek môže byť len z intervalu 22 až 45 !" Check ( 22 <= R8S1 AND R8S1<= 45 ) 2     R8S1  
4 " Apgar skóre v 1.minúte môže nadobúdať hodnoty len z intervalu 0 až 10 !" Check ( IF ( NOT ISNULL(R11S1) , 0 <= R11S1 AND R11S1<= 10 , TRUE )) 2     R11S1  
5 " Apgar skóre v 5.minúte môže nadobúdať hodnoty len z intervalu 0 až 10 !" Check ( IF ( NOT ISNULL(R12S1) , 0 <= R12S1 AND R12S1<= 10 , TRUE )) 2     R12S1  
6 "Vyšetrená krv pH by mala byť vyplnená z intervalu 6,5 až 7,8 !" Check ( ISNULL(R13S1) OR (6.5 <= R13S1 AND R13S1<= 7.8 )) 2     R13S1 ÁNO
7 " Ak položka Vitalita nadobúda hodnotu 2 alebo 3, potom rodné číslo dieťaťa musí byť 1111111111" Check ( IF (R9S1== '2' OR R9S1== '3' , M1R1S1=='1111111111', TRUE)) 2     R9S1  
8 "Varovanie modul 2: Ak položka Vitalita nadobúda kód 2 alebo 3, potom hodnota Apgar skóre v 1. aj 5. minúte by mala byť 0!" Check ( IF (R9S1== '2' OR R9S1== '3' , NOT ISNULL(R11S1) AND R11S1== 0 AND R12S1== 0, TRUE)) 2     R9S1 ÁNO
9 "Varovanie: Položka BE by mala nadobúdať hodnoty z intervalu < -30,30>!" Check ( ISNULL(R14S1) OR (dol <= R14S1 AND R14S1<= 30) ) 2   $dol = 0 - 30 R14S1 ÁNO
10 " Ak je číslo pôrodnej knihy 9, potom položka Vyšetrená krv je nevyplnená.!" Check ( IF (R10S1== 9 , ISNULL( M2R13S1) AND ISNULL( M2R14S1) AND ISNULL( M2R15S1), TRUE)) 0_Z_05_12     R10S1  
12 "Ak položka Vitalita má kód 1, potom musí byť aspoň jedna z položiek Úsek/ošetrovacie dni nenulová ; Modul 3 riadky 2 a 3 " Check ( If ( M2R9S1==1 , (M3R2S1) + (M3R3S1) + (M3R4S1) + (M3R5S1) > 0 , TRUE)) 2     M2R9S1  
13 "Varovanie: Ak položka Vitalita má kód 1 a položka Pôrodné údaje - hmotnosť je do 1500 g alebo položka Úsek/ošetrovacie dni JIS alebo JIR sú vyplnené, potom by mali byť niektoré položky SNAP tiež vyplnené." Check ( IF (M2R9S1==1 AND M2R6S1<1500 OR (M3R4S1 + M3R5S1>0) , NOT ISNULL(M3R6S1) OR NOT ISNULL(M3R7S1) OR NOT ISNULL(M3R8S1) OR NOT ISNULL(M3R9S1) OR NOT ISNULL(M3R10S1) OR NOT ISNULL(M3R11S1) , TRUE)) 3       ÁNO
14 "Varovanie: Ak položka Vitalita má kód 1a položky Úsek/ošetrovacie dni JIS alebo JIR sú vyplnené, potom by mali byť vyplnené aj niektoré položky NBRS skóre." Check ( IF (M2R9S1==1 AND (M3R4S1 + M3R5S1) > 0, NOT ISNULL(M3R13S1) OR NOT ISNULL(M3R14S1) OR NOT ISNULL(M3R15S1) OR NOT ISNULL(M3R16S1) OR NOT ISNULL(M3R17S1) OR NOT ISNULL(M3R18S1) OR NOT ISNULL(M3R19S1), TRUE)) 3     M3R13S1;M3R14S1;M3R15S1;M3R16S1;M3R17S1;M3R18S1;M3R19S1 ÁNO
15 "Varovanie: Dátum a čas prepustenia / prekladu / úmrtia by mal byť väčší alebo rovný Dátumu a času narodenia dieťaťa a zároveň Dátum a čas prepustenia / prekladu / úmrtia by mal byť väčší alebo rovný Dátumu a času prijatia dieťaťa." CHECK(M4R1S1>=M2R5S1 AND M4R1S1>=M3R1S1) 2     M4R1S1;M2R5S1;M4R1S1;M3R1S1 ÁNO
16 "Varovanie modul 3: Ak sa rovnajú dátumy a časy položiek 'Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia' a 'Dátum a čas narodenia dieťaťa' a 'Dátum a čas prijatia dieťaťa', potom by súčet položiek Počet ošetrovacích dní mal byť 1." Check ( IF ( M4R1S1 == M2R5S1 AND M3R1S1 == M2R5S1 , Sum(i, M3RiS1) == 1 , TRUE)) 3 i={2-5}   M3R2S1;M3R3S1;M3R4S1;M3R5S1 ÁNO
17 "Ak je pohlavie dieťaťa ženské, tak skríning retentio testes nemôže byť zaškrtnutý." Check ( IF (M2R10S1== 2 , M3R62S1== 0 , TRUE)) 3     M3R66S1  
18 "Varovanie: Hmotnosť živonarodeného dieťaťa pri prepustení /preklade /úmrtí by mala byť v intervale 270 až 8000 gramov." Check(IF (M2R9S1==1, 270 <= M4R2S1 AND M4R2S1<= 8000, TRUE) ) 4     M4R2S1 ÁNO
19 "Varovanie: Obvod hlavy živonarodeného dieťaťa pri prepustení /preklade /úmrtí by mal byť v intervale 15 až 60 centimetrov." Check (IF (M2R9S1==1, 15 <= M4R3S1 AND M4R3S1<= 60 , TRUE)) 4     M4R3S1 ÁNO
20 "Ak položka Dôvod ukončenia SON má kód '08 - hospitalizácia do 92 dní ', potom súčet položiek Počet ošetrovacích dní musí byť 92. " Check ( IF ( M4R7S1 == '08' , Sum(i, M3RiS1) == 92 , TRUE)) 4 i={2-5}   M3R2S1 ; M3R3S1 ; M3R4S1 ; M3R5S1  
21 "Položka realizácia prevozu môže mať hodnotu 1, 2, 3 len v SON č.1" Check ( IF ( M4R22S1==1 OR M4R22S1==2 OR M4R22S1==3, M0_Z_05_12R3S1== 1 , TRUE)) 4     M4R22S1  
22 "Varovanie: Ak dieťa bolo na úseku fyziologických alebo patologických novorodencov a zároveň dôvod ukončenia SON má kód 09 alebo 10, potom by mala byť vyplnená niektorá z položiek SNAP." Check ( IF ( ((Sum(i, M3RiS1)>0) AND ( M4R7S1=='09' OR M4R7S1== '10' )) , NOT ISNULL(M3R6S1) OR NOT ISNULL(M3R7S1) OR NOT ISNULL(M3R8S1) OR NOT ISNULL(M3R9S1) OR NOT ISNULL(M3R10S1) OR NOT ISNULL(M3R11S1) , TRUE )) 3 i={2-3}   M3R6S1;M3R7S1;M3R8S1;M3R9S1;M3R10S1;M3R11S1 ÁNO
23 "Varovanie modul 5: Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, alebo položka Dôvod ukončenia SON má kód 9, 10 alebo 11 a položka Pitva je zaškrtnutá, potom niektorá z položiek Závery patologického anatóma by mala byť vyplnená." Check ( IF ( ( M2R9S1==2 OR M2R9S1==3 OR M4R7S1=='09' OR M4R7S1=='10' OR M4R7S1=='11' ) AND (M5R1S1==1) , NOT ISNULL(M5R2S1) OR NOT ISNULL(M5R3S1) OR NOT ISNULL(M5R4S1) OR NOT ISNULL(M5R5S1) , TRUE )) 5     M5R2S1;M5R3S1;M5R4S1;M5R5S1 ÁNO
25 "Varovanie: Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Etiológia exitu perinatologická by mala byť nenulová" Check ( IF (M2R9S1== 2 OR M2R9S1== 3 , M5R6S1> 0 , TRUE)) 5     M5R6S1 ÁNO
26 "Varovanie: Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9, potom položky Apgar skóre, pH, BE, Vyšetrená krv a Liečba na sále by mali byť prázdne." Check ( IF (M0_Z_05_12R10S1== 9 , ISNULL(M2R11S1) AND ISNULL(M2R12S1) AND ISNULL(M2R13S1) AND ISNULL(M2R14S1) AND ISNULL(M2R15S1) AND M2R16S1==0 AND M2R17S1==0 AND M2R18S1==0 AND M2R19S1==0 AND M2R20S1==0 AND M2R21S1==0 AND M2R22S1==0 , TRUE)) 2     R11S1;R13S1;R16S1 ÁNO
27 "Ak sa jedná o anonymný pôrod, potom rodné číslo rodičky má tvar 0050000000." Check ( IF (M0_Z_05_12R12S1== 1 , M1R4S1== '0050000000' , TRUE)) 1     M1R4S1  
28 "Ak položka Vitalita má kód 1-živonarodené, potom Dátum a čas prijatia dieťaťa nemôže byť skorší ako jeho narodenie." Check ( IF (M2R9S1==1 , (M2R5S1<=M3R1S1) , TRUE)) 3     M3R1S1  
29 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dátum a čas prijatia dieťaťa ostávajú prázdne!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M3R1S1) , TRUE )) 3     R1S1  
30 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dátum a čas prepustenia, prekladu, úmrtia ostávajú prázdne!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R1S1) , TRUE )) 4     R1S1  
31 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dôvod ukončenia SON ostáva prázdna!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R7S1) , TRUE )) 4     R7S1  
32 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Hodnoty pri prepustení, preklade, úmrtí - hmotnosť /g/ ostáva prázdna!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R2S1) , TRUE )) 4     R2S1  
33 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Hodnoty pri prepustení, preklade, úmrtí - obvod hlavy (cm) ostáva prázdna!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R3S1) , TRUE )) 4     R3S1  
34 "Ak položka Vyšetrená krv má kód 1 alebo 2, potom musí byť vyplnená hodnota pH alebo hodnota BE!" CHECK(IF(R15S1==1 OR R15S1==2, NOT ISNULL (R13S1) OR NOT ISNULL (R14S1), TRUE)) 2     R13S1; R14S1  
35 "Ak je vyplnená položka Hodnota pH, musí byť vyplnená aj položka Vyšetrená krv !" CHECK (IF (NOT ISNULL(R13S1) , NOT ISNULL(R15S1), TRUE)) 2     R15S1  
36 "Ak je vyplnená položka Hodnota BE, musí byť vyplnená aj položka Vyšetrená krv !" CHECK (IF (NOT ISNULL(R14S1), NOT ISNULL(R15S1), TRUE)) 2     R15S1  
37 "Ak je vyplnená položka Liečba - kyslík/počet dní, potom musí mať položka Liečba - kyslík hodnotu '1' - áno!" Check ( IF (M3R41S1>0, M3R40S1== 1, TRUE)) 3     M3R40S1 ÁNO
38 "Ak je vyplnená položka Liečba - CPAP/počet dní, potom musí mať položka Liečba - CPAP hodnotu '1' - áno!" Check ( IF (M3R43S1>0, M3R42S1== 1, TRUE)) 3     M3R42S1 ÁNO
39 "Ak je vyplnená položka Liečba - CMV/počet dní, potom musí mať položka Liečba - CMV hodnotu '1' - áno!" Check ( IF (M3R45S1>0, M3R44S1== 1, TRUE)) 3     M3R44S1 ÁNO
40 "Ak je vyplnená položka Liečba - HFO/počet dní, potom musí mať položka Liečba - HFO hodnotu '1' - áno!" Check ( IF (M3R47S1>0, M3R46S1== 1, TRUE)) 3     M3R46S1 ÁNO
41 "Ak je vyplnená položka Liečba - TPN/počet dní, potom musí mať položka Liečba - TPN hodnotu '1' - áno!" Check ( IF (M3R49S1>0, M3R48S1== 1, TRUE)) 3     M3R48S1 ÁNO
50 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku narodenia dieťaťa. /M2R24=M0_Z_05_12R1/" CHECK(M2R24S1==M0_Z_05_12R1S1) 2     M0_Z_05_12R1S1  
100 "Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy a v prípade anonymného pôrodu, uvediete kód 'SK0000000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód 'SKZZZZZZZZZZ'." CHECK(NOT ISNULL(R5S1)) 1     M1R5S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):