Rozhranie: Z01_12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

Typ záznamu Z01_12

Rozhranie platí od roku 2016

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z01_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z01_12 2 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z01_12 4 1  
PORCCHOR   ÁNO varchar 6   Poradové číslo chorobopisu 0_Z01_12 7 1  
PORCPREKLAD   ÁNO integer 2   Poradové číslo prekladu 0_Z01_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
KOD_STAT   ÁNO varchar 3   Kód krajiny trvalého bydliska 01 6 1  
PRAC_STAV   ÁNO varchar 1   Pracovný stav - ekonomická aktivita 01 7 1  
PRAC_STAV_RIZ     varchar 1   Pracovný stav rizikové pracovisko 01 8 1  
PRIJ_ODPORUCIL   ÁNO varchar 1   Prijatie odporučil spôsob odporučenia 02 2 1  
DAT_PRIJ   ÁNO datetime     Dátum prijatia 02 3 1  
SPOSOB_PRIJ   ÁNO varchar 1   Spôsob prijatia 02 6 1  
HOSP_OPAK_PRIJ   ÁNO varchar 1   Hospitalizácia v tomto roku v ktorejkoľvek nemocnici 02 7 1  
REHOSP_OPAK_PRIJ     varchar 1   Rehospitalizácia pre základné ochorenie 02 10 1  
LIECBA_MEDI     bool     liečba - medikamentózna 02 12 1  
LIECBA_OPER     bool     liečba- operačná 02 13 1  
LIECBA_RESUS     bool     liečba - resuscitácia 02 14 1  
LIECBA_RADIOT     bool     liečba - rádioterapia 02 15 1  
LIECBA_TRANS     bool     liečba - transfúzia 02 16 1  
LIECBA_INFUZ     bool     liečba- infúzia 02 17 1  
LIECBA_REHAB     bool     liečba - rehabilitácia 02 18 1  
LIECBA_INA     bool     liečba - iná 02 19 1  
LIECBA_ZIADNA     bool     liečba - žiadne, len vyšetrenie 02 20 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum ukončenia hospitalizácie 02 22 1  
SPOS_UKON_HOSP   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 02 23 1  
POISTOVNA   ÁNO varchar 2   Kód poisťovne 01 4 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z01_12 3 1  
PACVEK     integer 3   Vek pacienta pri ochorení 02 24 1 ÁNO
DLHOSP     integer 10   Dĺžka hospitalizácie 02 25 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 3 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 2 1 ÁNO
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenie 0_Z01_12 6 1 ÁNO
DIAG_PRIC_URAZU     varchar 5   Diagnóza príčiny úrazu 02 9 1  
DIAG_ODPOR_4     varchar 5   Diagnóza – odporučenia 4 02 1 1  
PRIC_SMRTI_4     varchar 5   Príčina smrti základná 4 02 21 1  
DIAG_PRIJ_4   ÁNO varchar 5   Diagnóza prijatia 4 02 5 1  
DIAG_HOSP_OD_4   ÁNO varchar 5   Diagnóza hospitalizácie na tomto oddelení 4 02 8 1  
DIAG_OHROZ_4     varchar 5   Diagnóza ohrozujúca zdravie alebo život pacienta 4 02 11 1  
IDENTIFZAR_D     varchar 8   Identifikátor zariadenia dopočítaný 0_Z01_12 5 1 ÁNO
ROK_PRIJATIA     varchar 4   Rok prijatia 02 4 1 ÁNO
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta 01 5 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 Rok spracovania /ROK_SPRAC/ musí byť rovný roku ukončenia hospitalizácie /PACDATVYK/. check(getValueCM("0_Z01_12", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleName: "02", moduleItem: "PACDATVYK"}]) 0_Z01_12     M02R22S1  
2 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak diagnóza prijatia /DIAG_PRIJ_4/ môže byť len Z76." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
3 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/ môže byť len Z76." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
4 "Ak je hospitalizovaný na útvare gynekológia a pôrodníctvo - 009 muž, tak hlavná diagnóza /DIAG_OHROZ_4/môže byť len Z76." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='009' AND M01R3S1==1 , SUBSTR(M02R11S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R11S1  
6 "Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizované osoby na útvare pediatria - 007, ktoré majú vek viac ako 25 rokov, môžu sa vyskytnúť len s diagnózami Z76 /DIAG_PRIJ_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R24S1>=25 , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1 ÁNO
7 "Varovanie - Je potrebné overiť hospitalizované osoby na útvare pediatria - 007, ktoré majú vek viac ako 25 rokov, môžu sa vyskytnúť len s diagnózami Z76 /DIAG_HOSP_OD_4/." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='007' AND M02R24S1>=25 , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1 ÁNO
8 "Pomocná technická kontrola" CHECK(NOT ISNULL(R1S1)) 01     R1S1  
10 "Ak sa pacient nachádza na útvare novorodeneckom-051 alebo na novorodeneckých posteliach-194, pacient musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z76 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051' OR SUBSTR(R4S1,7,3)=='194' , SUBSTR(M02R5S1,1,3)=='Z76' OR M02R24S1<=1, TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
11 "Ak sa pacient nachádza na útvare novorodeneckom-051 alebo na novorodeneckých posteliach-194, pacient musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z76 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='051' OR SUBSTR(R4S1,7,3)=='194' , SUBSTR(M02R8S1,1,3)=='Z76' OR M02R24S1<=1 , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
12 "Ak sa pacient nachádza na útvare novorodeneckom-051 alebo na novorodeneckých posteliach-194 a ak položka "Hlavná diagnóza" vyplnená, pacient musí byť 00-01 ročný, alebo musí mať diagnózu Z76 - sprevádzajúca osoba." CHECK(IF( NOT ISNULL(M02R11S1) AND (SUBSTR(R4S1,7,3)=='051' OR SUBSTR(R4S1,7,3)=='194') , SUBSTR(M02R11S1,1,3)=='Z76' OR M02R24S1<=1 , TRUE )) 0_Z01_12     M02R11S1  
14 "Ak sú hospitalizované osoby na útvare geriatria-060 mali by mať vek nad 20 rokov. / Oprava kódu PZS alebo RČ. /" CHECK(IF(SUBSTR(R4S1,7,3)=='060' , M02R24S1>20 , TRUE )) 0_Z01_12     M0_Z01_12R4S1;M01R1S1 ÁNO
17 "Vek pacienta /PACVEK/je nad 100 rokov. Prosíme overte správnosť rodného čísla /PACRC/. V prípade správnosti ignorujte toto varovanie." CHECK(IF(R24S1<100 , R24S1<100 , R24S1==999 )) 02     M01R1S1 ÁNO
18 "Ak je kód ZP 77 - neudané /bezdomovci alebo anonymná rodička/, tak kód obce trvalého bydliska /PACOBEC/ musí byť SK0000000000 - neznáme a kód krajiny trvalého bydliska /KOD_STAT/ musí byť '703' - Slovensko." CHECK(IF(R4S1==77, R6S1==703 AND R5S1=='SK0000000000' , TRUE)) 01     R5S1;R6S1  
20 "Kód zdravotnej poisťovne 00 - novorodenci, môžu mať len novorodenci. Opravte chybné rodné číslo /PACRC/, alebo chybnú zdravotnú poisťovňu" CHECK(IF( R4S1=='00' , M02R24S1==0 , TRUE )) 01     R4S1;R1S1  
22 "Ak sú vyplnené v pracovnom stave /PRAC_STAV/kódy 0,3,4,5,6,9, tak v rizikovom pracovisku /PRAC_STAV_RIZ/je prípustný len kód 2." CHECK(IF( NOT ISNULL(R8S1) AND (R7S1==0 OR R7S1==3 OR R7S1==4 OR R7S1==5 OR R7S1==6 OR R7S1==9) , R8S1==2 , TRUE )) 01     R8S1  
23 "Ak je vykázané rizikové pracovisko /PRAC_STAV_RIZ/, tak v pracovnom stave /PRAC_STAV/môžu byť len kódy 1, 2 alebo 7." CHECK(IF ( R8S1==1 , R7S1==1 OR R7S1==2 OR R7S1==7 , TRUE )) 01     R7S1  
25 "Ak sa jedná o prípad bez odporučenia lekárom, tak diagnóza odporučenia /DIAG_ODPOR_4/musí zostať nevyplnená." CHECK(IF( R2S1==7 , ISNULL(R1S1) , TRUE )) 02     R1S1  
29 "Dátum a čas prijatia /DAT_PRIJ/nesmie byť neskorší ako dátum a čas ukončenia hospitalizácie /PACDATVYK/." CHECK(R22S1>=R3S1 ) 02     R3S1;R22S1  
30 Dátum prijatia /DAT_PRIJ/nesmie byť skorší ako dátum narodenia /PACDATNAR/. Chybné je rodné číslo /PACRC/alebo dátum prijatia /DAT_PRIJ/. check(getFunction("common/daysBetween.js")(getValueCM("01", "PACDATNAR", null), getValueCM("02", "DAT_PRIJ", null) ) >= 0, msgText(), [{moduleName: "01", moduleItem: "PACRC"}, {moduleItem: "DAT_PRIJ"}]) 02     M01R1S1;M02R3S1  
32 "Dĺžka hospitalizácie /DLHOSP/je dlhšia ako 300 dní. Skontrolujte dátumy prijatia /DAT_PRIJ/a ukončenia hospitalizácie /PACDATVYK/. Ak je to v poriadku, ignorujte varovanie." CHECK(R25S1<=300) 02     R3S1;R22S1 ÁNO
33 "Ak je spôsob odporučenia /PRIJ_ODPORUCIL/ZZS- kód 4, alebo LSPP- kód 3, musí byť spôsob prijatia /SPOSOB_PRIJ/len kód 1-neodkladné" CHECK(IF( R2S1==3 OR R2S1==4 , R6S1==1 , TRUE )) 02     R6S1  
34 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód B03 - Kiahne. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(R8S1<>'B03') 02     R8S1 ÁNO
35 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód B20 -choroba vyvolaná HIV s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B20') 02     R8S1 ÁNO
36 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód B21 - choroba vyvolaná HIV vyúsťujúca do zhubných nádorov. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B21') 02     R8S1 ÁNO
37 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód B22 - choroba vyvolaná HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných chorôb. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B22') 02     R8S1 ÁNO
38 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód B23 - choroba vyvolaná HIV vyúsťujúca do iných chorôb. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B23') 02     R8S1 ÁNO
39 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód B24 - nešpecifikovaná choroba vyvolaná HIV. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'B24') 02     R8S1 ÁNO
40 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/má vyplnený kód A22 - Slezinová sneť - Antrax. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'A22') 02     R8S1 ÁNO
41 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód A95 - žltá zimnica. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'A95') 02     R8S1 ÁNO
42 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód Z49 - starostlivosť s použitím dialýzy. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(SUBSTR(R8S1,1,3)<>'Z49') 02     R8S1 ÁNO
43 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/má vyplnený kód F10 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu a pacient má pod 5 rokov. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F10' , R24S1>=5, TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
45 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód F11 - porucha psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov a pacient má pod 5 rokov. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='F11' , R24S1>=5, TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
46 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód G80 - detské mozgové ochrnutie a pacient má nad 25 rokov. Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='G80' , R24S1<=25 , TRUE )) 02     R8S1 ÁNO
47 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód O80 - spontánny pôrod a je tiež vyplnená príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ Overte či je to správne. Ak to je v poriadku ignorujte varovanie." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='O80' , ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R8S1;R21S1 ÁNO
48 "Položka základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/na vyplnený kód Z76. V tomto prípade položka Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/nesmie byť vyplnená." CHECK(IF ( SUBSTR(R8S1,1,3)=='Z76' , ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R8S1;R21S1  
50 "Ak bolo príčinou ukončenia hospitalizácie /SPOS_UKON_HOSP/úmrtie-kód 6 alebo 7, tak potom hlavná diagnóza /DIAG_OHROZ_4/nesmie byť vyplnená." CHECK( IF ( R23S1==6 OR R23S1==7, ISNULL(R11S1) , TRUE )) 02     R11S1  
51 "Ak je v diagnóze prijatia /DIAG_PRIJ_4/ kód Z763, tak musí byť označená liečba - žiadna, alebo len vyšetrenie /LIECBA_ZIADNA/ . Iná liečba nie je prípustná." CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
52 "Ak je v základnej diagnóze /DIAG_HOSP_OD_4/kód Z763, tak musí byť označená liečba - žiadna, alebo len vyšetrenie /LIECBA_ZIADNA/ . Iná liečba nie je prípustná." CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
53 "Ak je v hlavnej diagnóze /DIAG_OHROZ_4/ kód Z763, tak musí byť označená liečba - žiadna, alebo len vyšetrenie /LIECBA_ZIADNA/. Iná liečba nie je prípustná." CHECK(IF( SUBSTR(R5S1,1,4)=='Z763' , R20S1==1 AND Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
54 "Ak je označená liečba - žiadna , alebo len vyšetrenie /LIECBA_ZIADNA/, tak iné označenie liečby je neprípustné." CHECK(IF( R20S1==1 , Sum(i, RiS1)==1, TRUE )) 02 i={12-20}   R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1  
55 "Ak je spôsob ukončenia hospitalizácie /SPOS_UKON_HOSP/iný ako úmrtie, tak Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/nesmie byť vyplnená." CHECK( IF ( R23S1<6 , ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R21S1  
56 "Ak je vyplnená Príčina smrti základná/PRIC_SMRTI_4/, tak spôsob ukončenia hospitalizácie /SPOS_UKON_HOSP/musí byť úmrtie, kód 6 alebo 7." CHECK(IF( NOT ISNULL(R21S1) , R23S1==6 OR R23S1==7 , TRUE )) 02     R23S1  
57 "Ak je Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/vyplnená, tak hlavná diagnóza /DIAG_OHROZ_4/nesmie byť vyplnená" CHECK(IF( NOT ISNULL(R21S1) , ISNULL(R11S1) , TRUE )) 02     R11S1  
58 "Ak bolo príčinou ukončenia hospitalizácie/SPOS_UKON_HOSP/ úmrtie kód 6 alebo 7, tak Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/musí byť vyplnená." CHECK( IF ( R23S1==6 OR R23S1==7 , NOT ISNULL(R21S1) , TRUE )) 02     R21S1  
61 "Poradové číslo prekladu nesmie byť 0!" CHECK(M0_Z01_12R8S1>0)     M0_Z01_12R8S1  
62 "Ak je poradové číslo prekladu /PORCPREKLAD/rovné 1, tak pacient nemohol byť prevzatý z iného oddelenia." CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1==1 , M02R2S1<>6 , TRUE )) 02     R2S1  
63 "Ak je poradové číslo prekladu /PORCPREKLAD/väčšie ako 1, tak pacient mohol byť prevzatý len z iného útvaru/oddelenia toho istého zariadenia." CHECK(IF(M0_Z01_12R8S1>1 , M02R2S1==6 , TRUE )) 02     R2S1  
64 "Ak je vykázaný útvar JIRS - 203, 707, 708, tak diagnóza prijatia /DIAG_PRIJ_4/, nesmie byť Z38.0 - Z38.8" CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R5S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R5S1  
65 "Ak je vykázaný útvar JIRS - 203, 707, 708, tak základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/, nesmie byť Z38.0 - Z38.8" CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R8S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R8S1  
66 "Ak je vykázaný útvar JIRS - 203, 707, 708, tak hlavná diagnóza /DIAG_OHROZ_4/, nesmie byť Z38.0 - Z38.8" CHECK(IF( M0_Z01_12R3S1<>'00610577' AND ( SUBSTR(R4S1,7,3)==203 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==707 OR SUBSTR(R4S1,7,3)==708 ) , SUBSTR(M02R11S1,1,3)<>'Z38' , TRUE )) 0_Z01_12     M02R11S1  
68 Chyba - DIAGNÓZA ODPORUČENIA /DIAG_ODPOR_4/ nezodpovedajúca pohlaviu pacienta podľa metodických pokynov . check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
69 Chyba - DIAGNÓZA PRIJATIA /DIAG_PRIJ_4/ nezodpovedajúca pohlaviu pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
70 Chyba - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ nezodpovedajúca pohlaviu pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
71 Chyba - HLAVNÁ DIAGNÓZA /DIAG_OHROZ_4/ nezodpovedajúca pohlaviu pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1  
72 Chyba - DIAGNÓZA PRÍČINY SMRTI ZÁKLADNÁ /PRIC_SMRTI_4/nezodpovedajúca pohlaviu pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPohlavie.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("01", "PACPOHLAVIE", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1  
73 Chyba - DIAGNÓZA ODPORUČENIA /DIAG_ODPOR_4/ nezodpovedajúca veku pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
74 Chyba - DIAGNÓZA PRIJATIA /DIAG_PRIJ_4/ nezodpovedajúca veku pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
75 Chyba - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ nezodpovedajúca veku pacienta podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
76 Chyba - HLAVNÁ DIAGNÓZA /DIAG_OHROZ_4/ nezodpovedajúca veku podľa metodických pokynov. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekError.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null), getValueCM("01", "PACRC", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1  
78 Varovanie - DIAGNÓZA ODPORUČENIA /DIAG_ODPOR_4/ treba overiť vzhľadom na vek pacienta /viď. metodické pokyny. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekWar.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1 ÁNO
79 Varovanie - DIAGNÓZA PRIJATIA /DIAG_PRIJ_4/ treba overiť vzhľadom na vek pacienta /viď. metodické pokyny. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekWar.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1 ÁNO
80 Varovanie - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ treba overiť vzhľadom na vek pacienta /viď. metodické pokyny/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekWar.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1 ÁNO
81 Varovanie - HLAVNÁ DIAGNÓZA /DIAG_OHROZ_4/ treba overiť vzhľadom na vek pacienta /viď. metodické pokyny/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekWar.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1 ÁNO
82 Varovanie - DIAGNÓZA PRÍČINY SMRTI ZÁKLADNÁ /PRIC_SMRTI_4/ treba overiť vzhľadom na vek pacienta /viď. metodické pokyny/. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgVekWar.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null), getValueCM("02", "PACVEK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1 ÁNO
83 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A00' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A00' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A00' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
84 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A20' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A20' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A20' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
85 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A22 až A25' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A22' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A23' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A24' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A25' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)=='A2' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
86 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A30' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A30' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A30' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
87 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A33 alebo A34' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A33' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A34' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'A3' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
88 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A36' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A36' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A36' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
89 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A54' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A54' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A54' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
90 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A68' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A68' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A68' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
91 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A71' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A71' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A71' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
92 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A75 až A77' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A75' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A76' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A77' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'A7' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
93 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A80' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A80' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'A80' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
94 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A82 alebo A83' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='A82' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='A83' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'A8' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
95 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'A90 až A99' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,2)=='A9' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'A9' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
96 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B03 až B04' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B03' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B04') , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'B0' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
97 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B20 až B24' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B20' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B21' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B22' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B23' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B24' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'B2' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
98 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B50 až B57' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B50' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B51' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B52' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B53' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B54' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B55' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B56' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B57' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'B5' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
99 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B65 až B66' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B65' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B66' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'B6' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
100 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B70' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B70' ) , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'B7' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
101 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B72 až B74' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B72' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B73' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='B74') , (SUBSTR(RiS1,1,2)<>'B7' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
102 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B76' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B76' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'B76' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
103 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'B92' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='B92' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'B92' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
104 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D58 až D61' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D58' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D59' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D60' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D61') , (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'D' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
105 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D64, D65 alebo D68', je potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D64' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D65' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D68' ) , (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'D' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
106 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D70' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D70' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'D70' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
107 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D74' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D74' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'D74' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
108 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'E40' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='E40' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'E40' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
109 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'E88' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='E88' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'E88' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
110 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'A15 až A19' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='A15' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='A16' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='A17' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='A18' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='A19' ) , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'A' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
111 "Varovanie - v HL. DG. /DIAG_OHROZ_4/ sa nevyskytujú diagnózy 'B20 až B24' ale vyskytuje sa 'C46' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(R21S1,1,3)=='B20' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='B21' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='B22' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='B23' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='B24' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'C46' AND SUBSTR(RiS1,1,1)<>'B' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,21}   RiS1 ÁNO
112 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'D10 až D30, D31 alebo D36' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,2)=='D1' OR SUBSTR(R21S1,1,2)=='D2' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='D30' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='D31' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='D36' ) , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'D' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
113 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D50 až D53' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D50' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D51' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D52' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D53') , (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'D' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
114 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D55' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D55' ) , (SUBSTR(RiS1,1,3)<>'D55' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
115 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'E59,60,63,67,70-72,75-79' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (SUBSTR(RiS1,1,3)=='E59' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E60' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E63' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E67' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E70' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E71' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E72' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E75' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E76' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E77' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E78' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='E79') , (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'E' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
116 "Varovanie - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ je 'G02, G03, G05, G07', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi" CHECK ( IF ((SUBSTR(R8S1,1,3)=='G02' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G03' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G05' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G07' ) , (SUBSTR(R8S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R8S1 ÁNO
117 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'Q10 až Q18' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q10' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q11' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q12' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q13' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q14' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q15' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q16' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q17' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='Q18' ) , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'Q' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
118 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'R70-87, 89-94, 96' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF (SUBSTR(R21S1,1,3)=='R70' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R71' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R72' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R73' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R74' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R75' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R76' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R77' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R78' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R79' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R80' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R81' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R82' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R83' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R84' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R85' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R86' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R87' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R89' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R90' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='R91' OR 02     R21S1 ÁNO
119 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'N61 alebo N63 až N64' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='N61' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='N63' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='N64' ) , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'N' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
120 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'I78, J00 až J06, J30 až J35, J38 alebo J39' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF (SUBSTR(R21S1,1,3)=='I78' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J00' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J01' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J02' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J03' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J04' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J05' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J06' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J30' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J31' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J32' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J33' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J34' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J35' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J38' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='J39' , SUBSTR(R21S1,1,1)<>'I' AND SUBSTR(R21S1,1,1)<>'J', TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
121 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'G11-12,20,24-25,35-37,40,43-44,47,50-52' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF (SUBSTR(R21S1,1,3)=='G11' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G12' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G20' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G24' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G25' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G35' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G36' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G37' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G40' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G43' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G44' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G47' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G50' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G51' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G52' , SUBSTR(R21S1,1,1)<>'G' , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
122 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'G54,60-61,64,71-72,90' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF (SUBSTR(R21S1,1,3)=='G54' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G60' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G61' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G64' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G71' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G72' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G90' , SUBSTR(R21S1,1,1)<>'G' , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
123 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'I65 až I66' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='I65' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='I66') , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'I' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
124 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'M20 až M21 alebo M43' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='M20' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='M21' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='M43') , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'M' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
125 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'L05,08,20,41,50,58,83,89,95' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='L05' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L08' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L20' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L41' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L50' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L58' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L83' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L89' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='L95' ) , (SUBSTR(R21S1,1,1)<>'L' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
126 "Varovanie - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ je 'G23,41,92,94,99', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R8S1,1,3)=='G23' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G41' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G92' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G94' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G99' ) , (SUBSTR(R8S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R8S1 ÁNO
127 "Varovanie - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ je 'I68', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R8S1,1,3)=='I68') , (SUBSTR(R8S1,1,1)<>'I' ) , TRUE)) 02     R8S1 ÁNO
128 "Varovanie - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ je 'G13,21-22,26,45-46,53,55-59,62-63,73,80,91,97', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R8S1,1,3)=='G13' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G21' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G22' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G26' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G45' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G46' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G53' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G55' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G56' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G57' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G58' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G59' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G62' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G63' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G73' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G80' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G91' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G97') , (SUBSTR(R8S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R8S1 ÁNO
129 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je diagnóza 'G13,21-22,26,45-46,53,55-59,62-63,73,80,91,97' potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='G13' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G21' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G22' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G26' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G45' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G46' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G53' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G55' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G56' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G57' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G58' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G59' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G62' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G63' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G73' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G80' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G91' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G97') , (SUBSTR(R8S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
130 "Varovanie - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ je 'G81 až G83', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R8S1,1,3)=='G81' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G82' OR SUBSTR(R8S1,1,3)=='G83' ) , (SUBSTR(R8S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R8S1 ÁNO
131 "Varovanie - HLAVNÁ DIAGNÓZA /DIAG_OHROZ_4/ je 'G81 až G83', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF( (SUBSTR(R11S1,1,3)=='G81' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='G82' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='G83' ) , (SUBSTR(R11S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R11S1 ÁNO
132 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je 'G81 až G83', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='G81' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G82' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='G83' ) , (SUBSTR(R11S1,1,1)<>'G' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
133 "Varovanie - HLAVNÁ DIAGNÓZA /DIAG_OHROZ_4/ je 'H60-62,65-73,75,80-83,90,92-95', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R11S1,1,3)=='H60' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H61' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H62' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H65' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H66' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H67' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H68' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H69' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H70' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H71' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H72' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H73' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H75' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H80' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H81' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H82' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H83' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H90' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H92' OR SUBSTR(R11S1,1,3)=='H93' OR SUBS 02     R11S1 ÁNO
134 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je 'H60-62,65-73,75,80-83,90,92-95', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='H60' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H61' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H62' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H65' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H66' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H67' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H68' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H69' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H70' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H71' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H72' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H73' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H75' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H80' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H81' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H82' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='83' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H90' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H92' OR SUBSTR(R21S1,1,3)=='H93' OR SUBSTR( 02     R21S1 ÁNO
135 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je 'O32', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='O32' ) , (SUBSTR(R11S1,1,1)<>'O' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
136 "Varovanie - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je 'O84', potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi." CHECK ( IF ((SUBSTR(R21S1,1,3)=='O84' ) , (SUBSTR(R11S1,1,1)<>'O' ) , TRUE)) 02     R21S1 ÁNO
137 Chyba - Diagnóza príčiny úrazu /DIAG_PRIC_URAZU/ je neprípustná s metodickými pokynmi. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgPripDIAG_PRIC_URAZU.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIC_URAZU", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIC_URAZU"}]) 02     R9S1  
138 Chyba - DIAGNÓZA ODPORUČENIA /DIAG_ODPOR_4/ je neprípustná s metodickými pokynmi. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_ODPOR_4.js")(getValueCM("02", "DIAG_ODPOR_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_ODPOR_4"}]) 02     R1S1  
139 Chyba - DIAGNÓZA PRIJATIA /DIAG_PRIJ_4/ je neprípustná s metodickými pokynmi. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_PRIJ_4.js")(getValueCM("02", "DIAG_PRIJ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_PRIJ_4"}]) 02     R5S1  
140 Chyba - ZÁKLADNÁ DIAGNÓZA /DIAG_HOSP_OD_4/ je neprípustná s metodickými pokynmi. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_HOSP_OD_4.js")(getValueCM("02", "DIAG_HOSP_OD_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_HOSP_OD_4"}]) 02     R8S1  
141 Chyba - HLAVNÁ DIAGNÓZA /DIAG_OHROZ_4/ je neprípustná s metodickými pokynmi. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripDIAG_OHROZ_4.js")(getValueCM("02", "DIAG_OHROZ_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "DIAG_OHROZ_4"}]) 02     R11S1  
142 Chyba - Príčina smrti základná /PRIC_SMRTI_4/ je neprípustná s metodickými pokynmi. check(getFunction("validations/Z01_12/exprKonDgNepripPRIC_SMRTI_4.js")(getValueCM("02", "PRIC_SMRTI_4", null)), msgText(), [{moduleItem: "PRIC_SMRTI_4"}]) 02     R21S1  
143 "Ak je vyplnená základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/ od S00 do T98 , tak diagnóza príčiny úrazu /DIAG_PRIC_URAZU/ musí byť vyplnená a prípustné sú diagnózy od V01 do Y98." CHECK(IF( SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y', TRUE )) 02     R9S1 ÁNO
144 "Ak je vyplnená diagnóza príčiny úrazu /DIAG_PRIC_URAZU/ od V01 do Y98, tak základná diagnóza /DIAG_HOSP_OD_4/ musí byť od S00 do T98." CHECK(IF( SUBSTR(R9S1,1,1) =='V' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='W' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='X' OR SUBSTR(R9S1,1,1) =='Y' , SUBSTR(R8S1,1,1)=='S' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='T' , TRUE )) 02     R9S1  
145 "Ak položka 'Liečba žiadna, alebo len vyšetrenie' /LIECBA_ZIADNA/nie je označená, tak musí byť vyplnená aspoň jedna z položiek liečby - R12-19" CHECK( IF ( R20S1=='0' , ($Suma>=1) , TRUE )) 02 i = {12-19} $Suma = SUM(i,RiS1) R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1  
146 "Ak kód obce trvalého bydliska /PACOBEC/ je 'SKZZZZZZZZZZ', potom pacientom je cudzinec a kód krajiny /KOD_STAT/ je rôzny od '703' Slovensko." CHECK(IF( R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', R6S1<>703 , TRUE )) 01     R6S1  
147 "Kód obce trvalého bydliska /PACOBEC/ 'SK0000000000' môže mať len občan Slovenska /kód krajiny je '703'/" CHECK(IF( R5S1=='SK0000000000', R6S1==703 , TRUE )) 01     R6S1  
148 "Varovanie - DIAGNÓZA v R"+i+" je 'D66 až D67' u ženy, je potrebné overenie v súlade s metodickými pokynmi. /pre položky DIAG_ODPOR_4 , DIAG_PRIJ_4 , DIAG_HOSP_OD_4 , DIAG_OHROZ_4 , PRIC_SMRTI_4/" FORCHECK (i, IF( (M01R3S1==2 AND (SUBSTR(RiS1,1,3)=='D66' OR SUBSTR(RiS1,1,3)=='D67' )) , (SUBSTR(RiS1,1,1)<>'D' ) , TRUE)) 02 i={1,5,8,11,21}   RiS1 ÁNO
149 "Ak je kód krajiny /KODSTAT/rôzny od '703' Slovensko, potom kód obce trvalého bydliska /PACOBEC/ musí byť 'SKZZZZZZZZZZ'." CHECK(IF( R6S1<>703 , R5S1=='SKZZZZZZZZZZ', TRUE )) 01     R5S1  
150 "Položka Rehospitalizácia pre základné ochorenie musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL (R10S1)) 02     M02R10S1  
151 "Ak je Základná diagnóza iná ako S00 až T98, potom Diagnóza príčiny úrazu musí zostať prázdna!" CHECK(IF(SUBSTR(R8S1,1,1)=='A' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='B' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='C' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='D' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='E' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='F' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='G' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='H' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='I' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='J' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='K' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='L' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='M' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='N' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='O' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='P' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='R' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='U' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='V' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Z' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Q' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='Y' OR SUBSTR(R8S1,1,1)=='X' OR SUBSTR(R8S1,1,1) 02     R8S1; R9S1  
200 "Vek pacienta musí byť vyšší/rovný ako 0 - skontrolujte rodné číslo pacienta!" CHECK( NOT ISNULL(R24S1) AND R24S1<>777) 02     M02R24S1  
201 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov - skontrolujte rodné číslo pacienta!" CHECK(IF(R24S1<>'999' AND R24S1<>'777' AND NOT ISNULL(R24S1), (R24S1<>999) AND R24S1<100 , TRUE)) 02     M02R24S1 ÁNO
202 "Poradové číslo chorobopisu nesmie byť '0'." Check (R7S1 > 0) 0_Z01_12     M0_Z01_12R7S1  
203 "Rodné číslo pacienta je nekorektne zadané - vek pacienta nie je dopočítaný!" CHECK (NOT ISNULL (M02R24S1)) 02     M02R24S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):