Rozhranie: M01 Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve

Typ záznamu M01

Rozhranie platí od roku 2015do2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M01 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M01 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M01 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M01 7 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M01 8 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_M01 9 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M01 10 1  
SIDSJ_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla spravodajskej jednotky 0_M01 5 1  
CISR_ODB   ÁNO varchar 3 OM1_1201 OdbornáŠpecializáciaÚtvaru 1201   1  
CISR_DUTV   ÁNO varchar 1 OM1_1201 DruhŠpecializovanéhoÚtvaru 1201   2  
PC_OU   ÁNO varchar 2 OM1_1201 PoradovéČísloÚtvaru 1201   3  
PPK   ÁNO varchar 1 OM1_1201 PlatnosťPridelenéhoKódu 1201   4  
PR_POVOLANIE1     varchar 7 OM1_1201 PracovníkPovolanie 1201   5  
PR_PP_UV     float 2 OM1_1201 PracovníkEvidenčnýPočetPracovnýPomerPrepočítaný 1201   6  
PR_MPP_PZS_UV     float 2 OM1_1201 PracovníkEvidenčnýPočetMimopracPomerPZSPrepočítaný 1201   7  
POZNAMKA1     varchar 256 OM1_1201 PoznámkaPreModuly 1201   8  
PR_PC   ÁNO integer 15 OM1_1101 PoradovéČísloPracovníka 1101   1  
PR_POVOLANIE     varchar 7 OM1_1101 PracovníkPovolanie 1101   2  
PR_POHLAVIE2     varchar 1 OM1_1101 PracovníkPohlavie 1101   3  
PR_EV_3112_PRED_ROK     bool   OM1_1101 PracovníkEvidenciak31.12.PredchádzajúcehoRoka 1101   4  
PR_EV_3112_SLED_ROK     bool   OM1_1101 PracovníkEvidenciak31.12.SledovanéhoRoka 1101   5  
PR_POHYB_PRIB     varchar 2 OM1_1101 PracovníkPohybPribudolPočasSledRoka 1101   6  
PR_POHYB_UBUD     varchar 2 OM1_1101 PracovníkPohybUbudolPočasSledRoka 1101   7  
PR_VEK_KAT     varchar 5 OM1_1101 PracovníkVekováKategória 1101   8  
PR_DOCH_NEPOBERA     bool   OM1_1101 PracovníkDôchVekNepoberáStarDôchodok 1101   9  
PR_DOCH_POBERA     bool   OM1_1101 PracovníkPoberáDôchAleboStarobnýDôchodok 1101   10  
PR_VZDELANIE     varchar 2 OM1_1101 PracovníkVzdelanie 1101   11  
PR_ABSOLVENT     bool   OM1_1101 PracovníkAbsolventŠkoly 1101   12  
PR_ABS_UK_ST_SLEDR     bool   OM1_1101 PracovníkAbsolventŠkolyUkončenieŠtúdiaVSledRoku 1101   13  
PR_ZP1     bool   OM1_1101 PracovníkZdravotnéPostihnutie1 1101   14  
PR_ZP2     bool   OM1_1101 PracovníkZdravotnéPostihnutie2 1101   15  
PR_CUDZI_EHPS     bool   OM1_1101 PracovníkCudzíŠtátnyPríslušEHPŠvajčiarsko 1101   16  
PR_CUDZI_MIMO_EHPS     bool   OM1_1101 PracovníkCudzíŠtátnyPríslušMimoEHPŠvajčiarsko 1101   17  
PR_RIADITEL     bool   OM1_1101 PracovníkRiaditeľ 1101   18  
PR_PRI_POS_RIAD     bool   OM1_1101 PracovníkVPriamejPôsobnostiRiaditeľa 1101   19  
PR_OSTAT_VED_PRAC     bool   OM1_1101 PracovníkOstatnýVedúci 1101   20  
PR_MIMOEVID_STAV     varchar 2 OM1_1101 PracovníkMimoevidenčnýStav 1101   21  
DOH_ZML_DRUH     varchar 1 OM1_4204 Dohody a zmluvy uzatvorené mimo PP 4204   1  
DOH_ZML_UCEL     varchar 1 OM1_4204 Účel dohôd a zmlúv 4204   2  
DZ_POC_UZAT_SPOLU     integer 6 OM1_4204 Počet uzatvorených dohôd a zmlúv -spolu 4204   3  
DZ_POC_UZAT_ZENY     integer 6 OM1_4204 Počet uzatvorených dohôd a zmlúv so ženami 4204   4  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 1101: Ak pracovník nebol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom stĺpce 8 až 20 v riadku "+i+" ostávajú prázdne." Forcheck(i, IF(RiS5=='0', ISNULL(RiS8) AND RiS9=='0' AND RiS10=='0' AND ISNULL(RiS11) AND RiS12=='0' AND RiS13=='0' AND RiS14=='0' AND RiS15=='0' AND RiS16=='0' AND RiS17=='0' AND RiS18=='0' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS5  
102 "Modul 1101: Ak pracovník bol v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom veková a vzdelanostná štruktúra v R"+i+"S8 a R"+i+"S11 musia byť vyplnené /PR_VEK_KAT, PR_VZDELANIE/." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS8) AND NOT ISNULL(RiS11), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS8; RiS11  
103 "Modul 1101: Ak pracovník pribudol do SJ /PR_EV_3112_PRED_ROK, PR_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte spôsob [dôvod] príchodu [výber z číselníka - MP č.8] v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6  
104 "Modul 1101: Ak pracovník ubudol zo SJ /PR_EV_3112_PRED_ROK, PR_EV_3112_SLED_ROK/, uveďte dôvod odchodu [výber z číselníka - MP č.8] v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
105 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 9 alebo 10 v riadku "+i+" /PR_DOCH_NEPOBERA, PR_DOCH_POBERA/." Forcheck(i, IF((RiS9=='1' AND RiS10=='0') OR (RiS10=='1' AND RiS9=='0') OR (RiS9=='0' AND RiS10=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS9; RiS10  
106 "Modul 1101: Ak absolvent školy ukončil štúdium v sledovanom roku /PR_ABS_UK_ST_SLEDR/, vyplní kladne aj R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/." Forcheck(i, IF(RiS13=='1', RiS12=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12  
107 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 14 alebo 15 v riadku "+i+" /PR_ZP1, PR_ZP2/." Forcheck(i, IF((RiS14=='1' AND RiS15=='0') OR (RiS15=='1' AND RiS14=='0') OR (RiS14=='0' AND RiS15=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS14; RiS15  
108 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 16 alebo 17 v riadku "+i+" /PR_CUDZI_EHPS, PR_CUDZI_MIMO_EHPS/." Forcheck(i, IF((RiS16=='1' AND RiS17=='0') OR (RiS17=='1' AND RiS16=='0') OR (RiS16=='0' AND RiS17=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS16; RiS17  
109 "Modul 1101: Vyberte len jednu z možností - stĺpec 18,19 alebo 20 v riadku "+i+" /PR_RIADITEL, PR_PRI_POS_RIAD, PR_OSTAT_VED_PRAC/." Forcheck(i, IF((RiS18=='1' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0') OR (RiS19=='1' AND RiS18=='0' AND RiS20=='0') OR (RiS20=='1' AND RiS18=='0' AND RiS19=='0') OR (RiS18=='0' AND RiS19=='0' AND RiS20=='0'), TRUE, FALSE)) 1101 i={1-PR}   RiS18; RiS19; RiS20  
110 "Modul 1101: Ak pracovník prišiel do SJ počas sledovaného roka nástupom zo školy /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK,PR_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne aj R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1' AND RiS6=='03', RiS12=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12 ÁNO
111 "Modul 1101: Ak je vyplnený aspoň jeden zo stĺpcov S4-S21 v riadku R"+i+", potom musia byť vyplnené R"+i+"S2 a zároveň R"+i+"S3 /PR_POVOLANIE, PR_POHLAVIE2/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' OR RiS5=='1' OR NOT ISNULL(RiS6) OR NOT ISNULL(RiS7) OR NOT ISNULL(RiS8) OR RiS9=='1' OR RiS10=='1' OR NOT ISNULL(RiS11) OR RiS12=='1' OR RiS13=='1' OR RiS14=='1' OR RiS15=='1' OR RiS16=='1' OR RiS17=='1' OR RiS18=='1' OR RiS19=='1' OR RiS20=='1' OR NOT ISNULL(RiS21), NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS3), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS2; RiS3  
112 "Modul 1101: Ak je pracovník v evidenčnom stave k 31.12. sledovaného roka, potom zrušte evidenciu v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S21." Forcheck(i, IF(RiS5=='1', ISNULL(RiS21), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21  
113 "Modul 1101: Ak je pracovník k 31.12.2015 v mimoevidenčnom stave v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, potom zrušte evidenciu v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/." Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS21), RiS5 =='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS5  
114 "Modul 1101: Ak je pracovník k 31.12.2015 v mimoevidenčnom stave {MD,RD} v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, do ktorého prešiel počas sled. roka, potom vyberte kód 13 v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/" Forcheck(i, IF(RiS21 =='01' OR RiS21 =='02' AND (RiS4 =='1' AND RiS5 =='0'), RiS7 =='13', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7  
115 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'lekár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='A01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
116 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný lekár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='B01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
117 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'farmaceut' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='C01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
118 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'sestra' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='D01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
119 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'pôrodná asistentka' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='E01' AND NOT ISNULL(RiS11),RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
120 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky laborant' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='F03' AND NOT ISNULL(RiS11),RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
121 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'farmaceutický laborant' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='F04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
122 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'technik pre zdrav. pomôcky' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='F05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
123 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'fyzioterapeut' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
124 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky záchranár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='03' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
125 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'verejný zdravotník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
126 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zdravotnícky asistent' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
127 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'rádiologický technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
128 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'dentálna hygienička' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G07' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
129 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'asistent výživy' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G08' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
130 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'masér' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G09' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='25' OR RiS11=='27' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
131 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'sanitár' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G10' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='26' OR RiS11=='27' OR RiS11=='29' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
132 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
133 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'optometrista' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='10' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
134 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'očný optik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
135 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'ortopedický technik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='H04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
136 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'logopéd' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
137 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'psychológ' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I02' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
138 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'laboratórny diagnostik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I03' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
139 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'liečebný pedagóg' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I04' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
140 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'fyzik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='I05' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='05' OR RiS11=='07' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
141 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'THP' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='J00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR RiS11=='28', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
142 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'robotnícky a prevádzkový pracovník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='K00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR RiS11=='28', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
143 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'pedagogický pracovník' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='L00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
144 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'pracovník vedy, výskumu a vývoja' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='M00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
145 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'elektrotechnik' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='N01' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='20' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
146 "Modul 1101: Pre nezdravotnícke povolanie 'politická funkcia' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ zvoľte vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ iba z ponúkaného výberu {MP, str. 5-8}." Forcheck(i, IF(RiS2=='Z00' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='01' OR RiS11=='02' OR RiS11=='03' OR RiS11=='04' OR RiS11=='05' OR RiS11=='06' OR RiS11=='07' OR RiS11=='08' OR RiS11=='09' OR RiS11=='10' OR RiS11=='11' OR RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='15' OR RiS11=='16' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='20' OR RiS11=='21' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
147 "Modul 1101: Ak pracovník odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu z dôvodu odchodu na MD,RD - R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, musí byť vyplnený aj R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/ kódom 01 resp. 02" Forcheck(i, IF(RiS7 =='13' AND RiS5 =='0', RiS21 =='01' OR RiS21 =='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
148 "Modul 1101: Ak je pracovník evidov. k 31.12.2014 aj k 31.12.2015 /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK/, nevypĺňa pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/. To neplatí, ak v sledov. roku došlo u zamestnanca k pohybu [odchod aj príchod]" Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
149 "Modul 1101: Ak pracovník nie je evidovaný k 31.12.2014 ani k 31.12.2015 /PR_EV_3112_PRED_ROK,PR_EV_3112_SLED_ROK/, vyplní pohyb - R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_POHYB_PRIB,PR_POHYB_UBUD/, alebo v R"+i+"S21 mimoevidenčný stav /PR_MIMOEVID_STAV/." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='0', NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS21)), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6; RiS7 ÁNO
150 "Modul 1101: Ak pracovník nie je evidovaný k 31.12.2015 v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ a v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ má kód '13', zvážte výber položky v R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, ak pracovník prešiel do mimoevidenčného stavu." Forcheck(i, IF(RiS5=='0' AND RiS7=='13', RiS21=='01' OR RiS21=='02', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
151 "Modul 1101: Ak uvediete len spôsob [dôvod] príchodu v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/, potom vyplňte kladne S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/, a S4 /PR_EV_3112_PRED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), RiS4=='0' AND RiS5=='1', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
152 "Modul 1101: Ak uvediete len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, potom vyplňte kladne S4 /PR_EV_3112_PRED_ROK/, a S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ ostáva prázdny!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS7) AND ISNULL(RiS6), RiS4=='1' AND RiS5=='0', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
153 "Modul 1101: Uvádza sa len prvý nástup do zamestnania v R"+i+"S12!" Forcheck(i, IF(RiS12=='1', RiS11=='01' OR RiS11=='10' OR RiS11=='15' OR RiS11=='20' OR RiS11=='26' OR (RiS11=='27' OR RiS11=='29' AND RiS2=='G10') OR (RiS11=='30' AND RiS2=='G07'), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12 ÁNO
155 "Modul 1101: Za absolventa školy v R"+i+"S12 /PR_ABSOLVENT/ sa považuje pracovník vo veku do 26 rokov /PR_VEK_KAT/." Forcheck(i, IF(RiS12=='1' , RiS8=='00-19' OR RiS8=='20-24' OR RiS8=='25-29', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS8 ÁNO
156 "Modul 1101: Ak pracovník odišiel počas sledovaného roka do mimoevidenčného stavu {iný dôvod} - R"+i+"S21 /PR_MIMOEVID_STAV/, potom v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ ako dôvod odchodu uveďte kód 07- ostatné {resp. 12}." Forcheck(i, IF(RiS7 =='01' OR RiS7 =='05' OR RiS7 =='13' OR RiS7 =='14' OR RiS7 =='15' OR RiS7 =='16' OR RiS7 =='17' OR RiS7 =='18' OR RiS7 =='22', RiS21<>'04', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
157 "Modul 1101: Ak pracovník ukončil štúdium v sledovanom roku - R"+i+"S13 /PR_ABS_UK_ST_SLEDR/, potom ako dôvod príchodu uvádza kód 03 {nástup zo škôl a učilíšť} v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/." Forcheck(i, IF(RiS13=='1', RiS6=='03', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
158 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G02' AND (RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
159 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G04' AND (RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
160 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G07' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='14' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
161 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='G09' AND (RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
162 "Modul 1101: Pre dané povolanie v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ a vzdelanie v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ uveďte v poznámke druh špecializácie, resp. certifikácie, resp. oboch." Forcheck(i, IF(RiS2=='H02' AND (RiS11=='12' OR RiS11=='13' OR RiS11=='17' OR RiS11=='18' OR RiS11=='19') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
163 "Modul 1101: Ak je pracovník evidovaný k 31.12.2014 /PR_EV_3112_PRED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2015 /PR_EV_3112_SLED_ROK/, potom udáva len dôvod odchodu v R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/, a R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/ ostáva prázdny." Forcheck(i, IF(RiS4=='1' AND RiS5=='0', ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS6 ÁNO
164 "Modul 1101: Ak je pracovník evidovaný k 31.12.2015 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ a nie je evidovaný k 31.12.2014 /PR_EV_3112_PRED_ROK/, potom udáva len dôvod príchodu v R"+i+"S6 /PR_POHYB_PRIB/, a R"+i+"S7 /PR_POHYB_UBUD/ ostáva prázdny." Forcheck(i, IF(RiS4=='0' AND RiS5=='1', ISNULL(RiS7) AND NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
165 "Modul 1101: Počet pracovníkov, ktorých ubudlo /PR_POHYB_UBUD/ a pribudlo /PR_POHYB_PRIB/ presunom medzi povolaniami sa nezhoduje." Check([DA_M01.kon_kod_01]({VYKAZ}, ZAM0_M01R1S1, {ROK}, null)='OK') 1101 i={1-PR}      
166 "Modul 1101: Pre dané povolanie /PR_POVOLANIE/ zvážte výber kódu vzdelania /PR_VZDELANIE/, po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve zvoľte kód 02." Forcheck(i, IF(RiS2=='I01' OR RiS2=='I02' OR RiS2=='I03' OR RiS2=='I04' OR RiS2=='I05' AND (RiS11=='01') , FALSE, TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11 ÁNO
167 "Modul 1101: Výber vzdelania v R"+i+"S11 /PR_VZDELANIE/ pre zdravotnícke povolanie 'zubný asistent' v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ nie je v súlade s platnou legislatívou {Nariadenie vlády SR č. 296/2010}." Forcheck(i, IF(RiS2=='G11' AND NOT ISNULL(RiS11), RiS11=='20' OR RiS11=='22' OR RiS11=='23' OR RiS11=='24' OR RiS11=='30', TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS11  
168 "Modul 1101: Ak pracovník v riadku R"+i+" dosiahol vek 65 a viac rokov /PR_VEK_KAT/ v sledovanom roku, potom jeden zo stĺpcov S9 alebo S10 musia byť vyplnené kladne /PR_DOCH_NEPOBERA, PR_DOCH_POBERA/." Forcheck(i,IF(SUBSTR(RiS8,1,2)=="65",RiS9<>0 OR RiS10<>0,TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS9; RiS10 ÁNO
169 "Modul 1101: Ak má sestra v riadku R"+i+" /PR_POVOLANIE/ najvyššie dosiahnuté vzdelanie /PR_VZDELANIE/ úplné stredné, potom nemôže byť absolventom školy a absolventom v sledovanom roku/PR_ABSOLVENT/." Forcheck(i, IF(SUBSTR(RiS2,1,3)=="D01" AND RiS11='20',RiS12<>1,TRUE)) 1101 i={1-PR}   RiS12 ÁNO
201 "Modul 1201: Povolanie lekára sa nevykonáva pri odb. zameraní útvaru stomatológia, čeľustná ortopédia, paradontológia, stomatol. protetika, maxilofaciálna chirurgia, LSPP stom. v R"+i+"S1 /CISR_ODB/. Zvoľte povolanie zubný lekár v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/" Forcheck(i, IF(RiS1=='016' OR RiS1=='053' OR RiS1=='054' OR RiS1=='055' OR RiS1=='070' OR RiS1=='178' OR RiS1=='217' OR RiS1=='345', RiS5 <>'A01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
202 "Modul 1201: Povolanie lekára a zubného lekára v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/ sa nevykonáva pri odbornom zameraní útvaru výdajňa zdravotníckych pomôcok, zubná technika, dentálna hygiena v R"+i+"S1 /CISR_ODB/." Forcheck(i, IF(RiS1=='134' OR RiS1=='170' OR RiS1=='931', RiS5 <>'A01' AND RiS5 <>'B01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
203 "Modul 1201: V ambulanciách /CISR_DUTV/ útvaru gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia /CISR_ODB/ odbornú prácu vykonáva pôrodná asistentka v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/." Forcheck(i, IF(RiS1=='009' OR RiS1=='017' AND RiS2=='2', RiS5 <>'D01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
204 "Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ je väčší ako 900 [Číselník: Nemedicínske zameranie útvaru - príloha č.1B], potom kód druhu odb. útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ bude nula [okrem kódov 931,995,996,997]." Forcheck(i, IF(RiS1> '900' AND RiS1<> '931' AND RiS1<> '995' AND RiS1<> '996' AND RiS1<> '997', RiS2=='0', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS2  
205 "Modul 1201: Ak kód druhu odb. útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nula, potom kód odborného útvaru v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ bude väčší ako 900 [Číselník: Nemedicínske zameranie útvaru - príloha č.1B] - okrem kódov 931,995,996,997." Forcheck(i, IF(RiS2=='0', RiS1> '900' AND RiS1<> '931' AND RiS1<> '995' AND RiS1<> '996' AND RiS1<> '997', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS1  
206 "Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nemedicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne." Forcheck(i, IF(RiS2=='0' AND (RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='M00') , ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS7  
207 "Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S4 /PPK/ je neprevádzkovaný, potom evidenčný počet pracovníkov v pracovnom aj v mimopracovnom pomere v R"+i+"S6 a R"+i+"S7 /PR_PP_UV, PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdny." Forcheck(i, IF(RiS4=='9', ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS6; RiS7  
208 "Modul 1201: Ak kód odborného útvaru v R"+i+"S4 /PPK/ je neprevádzkovaný, potom v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/ vyberte kód 'Y - bez povolania'." Forcheck(i, IF(RiS4=='9', RiS5=='Y', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5  
209 "Modul 1201: Prosím napíšte do poznámky dôvod neuvedenia úväzku v R"+i+"S6 a R"+i+"S7/PR_PP_UV, PR_MPP_PZS_UV/ pre vybrané povolanie /PR_POVOLANIE/ a prevádzkovaný kód odb. zamerania útvaru v R"+i+"S4 /PPK/." Forcheck(i, IF(RiS4=='1',ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR ISNULL(RiS6) AND NOT ISNULL(RiS7) OR (NOT ISNULL(RiS6) AND ISNULL(RiS7)), TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5; RiS6; RiS7 ÁNO
210 "Modul 1201: Pre odborný útvar - verejná lekáreň v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ vyberte prípustné povolanie: lekár,farmaceut,sestra,farmaceut.laborant,technikpre zdravot. pomôcky,THP,robotnícke povolanie,prevádzk.povolanie,verejný zdravotník v S5 /PR_POVOLANIE/" Forcheck(i, IF(RiS1=='160' AND RiS4=='1', RiS5=='A01' OR RiS5=='C01' OR RiS5 =='D01' OR RiS5=='F04' OR RiS5=='F05' OR RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='G03', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
211 "Modul 1201: Pre odb. útvar - výdajňa zdravot. pomôcok v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ vyberte prípustné povolanie: farmaceut,farmaceut.laborant,technik pre zdravot. pomôcky,elektrotechnik,ortopedický technik,THP,robotn. a prevádz. povolanie v S5 /PR_POVOLANIE/" Forcheck(i, IF(RiS1=='134' AND RiS4=='1', RiS5=='C01' OR RiS5=='F04' OR RiS5=='F05' OR RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='N01' OR RiS5 =='H04', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
212 "Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je medicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne pre nezdravotnícke povolania." Forcheck(i, IF(RiS2 <>'0' AND (RiS5 =='J00' OR RiS5 =='K00' OR RiS5 =='L00' OR RiS5 =='M00' OR RiS5 =='N01'), ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
213 "Modul 1201: Vo vybranom odbornom útvare v R"+i+"S1 /CISR_DUTV/ prácu nevykonáva zubný lekár v R"+i+"S5 /PR_POVOLANIE/." Forcheck(i, IF(RiS1=='001' OR RiS1=='008' OR RiS1=='009' OR RiS1=='010' OR RiS1=='011' OR RiS1=='012' OR RiS1=='015' OR RiS1=='022' OR RiS1=='020', RiS5 <> 'B01', TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS5 ÁNO
214 "Modul 1201: Odborný útvar v R"+i+" sa nenachádza v registri PZS,skontrolujte stĺpce 1 až 3 modulu 1201,je to posledné 6-číslie z kódu PZS rozpísané v S1,S2 a S3." Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND NOT ISNULL(RiS5)) , ([DA_M01.kon_kodpzs]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1)='OK') , TRUE)) 1201 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS1; RiS2; RiS3 ÁNO
215 "Modul 1201: Ak druhom odb.útvaru v R"+i+"S2 /CISR_DUTV/ je nemedicínske pracovisko, potom evidenčný počet pracovníkov poskytujúcich zdrav.starostlivosť na základe zmlúv a dohôd v R"+i+"S7 /PR_MPP_PZS_UV/ ostáva prázdne." Forcheck(i, IF(RiS2=='0' AND (RiS5 <>'J00' AND RiS5 <>'K00' AND RiS5 <>'M00') , ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE)) 1201 i={1-PR}   RiS7 ÁNO
301 "Modul 4204: Počet uzatvorených dohôd a zmlúv v R"+i+"S3 /DZ_POC_UZAT_SPOLU/ musí byť väčší alebo rovný počtu dohôd a zmlúv uzatvorených ženami v R"+i+"S4 /DZ_POC_UZAT_ZENY/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 4204 i={1-PR}   RiS3  
302 "Modul 4204: Ak v R"+i+"S1 je kód C {brig. práca študentov}, potom pre R"+i+"S2 vyberte kód 5." Forcheck(i, IF(RiS1=='C', RiS2=='5', TRUE)) 4204 i={1-PR}   RiS2  
401 "Ak je pracovník evidovaný k 31.12.2015 v R"+i+"S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/ v danom povolaní v R"+i+"S2 /PR_POVOLANIE/ m.1101, potom vyplňte jeho úväzok v S6 /PR_PP_UV/ m.1201 v danom povolaní." Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND M0_M01R3S1<>'31813861' AND (NOT ISNULL(RiS2) AND (RiS6) == '1')) , ([DA_M01.kon_povolanie_1101]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1)='OK') , TRUE)) 1101 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS2; RiS5 ÁNO
402 "Ak je vykázaný úväzok v R"+i+"S6 /PR_PP_UV/ m.1201 v danom povolaní, potom sa vykáže pracovník v S2 m. 1101 aj s evidovaním ku koncu sledovaného roka v S5 /PR_EV_3112_SLED_ROK/." Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE) AND (NOT ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6))) , ([DA_M01.kon_povolanie_1201]({VYKAZ}, ZARiS1, {ROK},PORiS1)='OK') , TRUE)) 1201 i={1-PR}; j={1-PR}   RiS5; RiS6 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: PPK
Obmedzovaná položka: PR_POVOLANIE1
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
PPK 1 PR_POVOLANIE1 A01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 B01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 C01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 D01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 E01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 F03
PPK 1 PR_POVOLANIE1 F04
PPK 1 PR_POVOLANIE1 F05
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G02
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G03
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G04
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G05
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G07
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G08
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G09
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G10
PPK 1 PR_POVOLANIE1 G11
PPK 1 PR_POVOLANIE1 H01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 H02
PPK 1 PR_POVOLANIE1 H03
PPK 1 PR_POVOLANIE1 H04
PPK 1 PR_POVOLANIE1 I01
PPK 1 PR_POVOLANIE1 I02
PPK 1 PR_POVOLANIE1 I03
PPK 1 PR_POVOLANIE1 I04
PPK 1 PR_POVOLANIE1 I05
PPK 1 PR_POVOLANIE1 J00
PPK 1 PR_POVOLANIE1 K00
PPK 1 PR_POVOLANIE1 L00
PPK 1 PR_POVOLANIE1 M00
PPK 1 PR_POVOLANIE1 N01
PPK 9 PR_POVOLANIE1 Y
PPK 1 PR_POVOLANIE1 Z00

Obmedzujúca položka: PR_POVOLANIE
Obmedzovaná položka: PR_VZDELANIE
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
PR_POVOLANIE A01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE B01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE C01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE I01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE I02 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE I03 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE I04 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE I05 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE J00 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE K00 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE N01 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 01
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE I01 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE I02 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE I03 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE I04 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE I05 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 02
PR_POVOLANIE A01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE B01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE C01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE I01 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE I02 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE I03 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE I04 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE I05 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 03
PR_POVOLANIE A01 PR_VZDELANIE 04
PR_POVOLANIE B01 PR_VZDELANIE 04
PR_POVOLANIE C01 PR_VZDELANIE 04
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 04
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 04
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 04
PR_POVOLANIE A01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE B01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE C01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE I01 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE I02 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE I03 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE I04 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE I05 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 05
PR_POVOLANIE A01 PR_VZDELANIE 06
PR_POVOLANIE B01 PR_VZDELANIE 06
PR_POVOLANIE C01 PR_VZDELANIE 06
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 06
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 06
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 06
PR_POVOLANIE A01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE B01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE C01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE I01 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE I02 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE I03 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE I04 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE I05 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 07
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 08
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 08
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 08
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 09
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 09
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 09
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE F05 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE G08 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE J00 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE K00 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 10
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 11
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 11
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 11
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 11
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 11
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE F05 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE G08 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 12
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE F05 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 13
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE F05 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 14
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE J00 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE K00 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 15
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 16
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 16
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 16
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 17
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 18
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 19
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE F04 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G04 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G08 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE G11 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE H03 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE H04 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE J00 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE K00 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE N01 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 20
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 21
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 21
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 21
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 21
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 21
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE F04 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G04 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G08 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE G11 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE H03 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE H04 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 22
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE F04 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G04 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE G11 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE H03 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE H04 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 23
PR_POVOLANIE D01 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE E01 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE F04 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G04 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G11 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE H03 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE H04 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 24
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 25
PR_POVOLANIE G10 PR_VZDELANIE 26
PR_POVOLANIE J00 PR_VZDELANIE 26
PR_POVOLANIE K00 PR_VZDELANIE 26
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 27
PR_POVOLANIE G10 PR_VZDELANIE 27
PR_POVOLANIE J00 PR_VZDELANIE 28
PR_POVOLANIE K00 PR_VZDELANIE 28
PR_POVOLANIE G10 PR_VZDELANIE 29
PR_POVOLANIE F03 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE F04 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE F05 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G01 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G02 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G03 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G04 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G05 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G07 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G08 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G09 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G10 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE G11 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE H01 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE H02 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE H03 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE H04 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE I01 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE I02 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE I03 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE I04 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE I05 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE L00 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE M00 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE N01 PR_VZDELANIE 30
PR_POVOLANIE Z00 PR_VZDELANIE 30

Obmedzujúca položka: DOH_ZML_DRUH
Obmedzovaná položka: DOH_ZML_UCEL
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
DOH_ZML_DRUH A DOH_ZML_UCEL 1
DOH_ZML_DRUH B DOH_ZML_UCEL 1
DOH_ZML_DRUH D DOH_ZML_UCEL 1
DOH_ZML_DRUH A DOH_ZML_UCEL 2
DOH_ZML_DRUH B DOH_ZML_UCEL 2
DOH_ZML_DRUH D DOH_ZML_UCEL 2
DOH_ZML_DRUH A DOH_ZML_UCEL 4
DOH_ZML_DRUH B DOH_ZML_UCEL 4
DOH_ZML_DRUH D DOH_ZML_UCEL 4
DOH_ZML_DRUH C DOH_ZML_UCEL 5
DOH_ZML_DRUH A DOH_ZML_UCEL 6
DOH_ZML_DRUH B DOH_ZML_UCEL 6
DOH_ZML_DRUH D DOH_ZML_UCEL 6