Rozhranie: C03 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

Typ záznamu C03

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C03 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C03 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C03 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C03 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C03 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_C03 6 1  
PRIS_RTG_TERAP     integer 10   PrístrojeRTG terapeutické 2104 1 1  
PRIS_RDN_OZAR_CO60     integer 10   PrístrojeRádionuklidovéOžarovače-Co60 2104 2 1  
PRIS_LIN_URY_BEZ_PZ     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeBezPortálovéhoZobrazenia 2104 3 1  
PRIS_LIN_URY_S_PZ     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSPortálovýmZobrazením 2104 4 1  
PRIS_AUTOM_AFTLOA     integer 10   PrístrojeAutomatickéAfter-loading-CsIr 2104 7 1  
PRIS_RADIUM     integer 10   PrístrojeRádiumMg 2104 8 1  
PRIS_SIMUL     integer 10   PrístrojeSimulátor 2104 9 1  
PRIS_SYS_PLAN_LIEC     integer 10   PrístrojeSystémyPrePlánovanieLiečby 2104 10 1  
PRIS_LIN_URY_VOL_ZOB     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSvolumetrickýmZobrazením 2104 5 1  
PRIS_LIN_URY_SO_STE     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSoStereotaxiou 2104 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_SIM_0018     integer 10   VyšetreniaNaSimulátore-0-18 3101 1 2  
VYS_CT_SKEN_0018     integer 10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-0-18 3101 1 3  
VYS_OZAR_0018     integer 10   VyšetreniaOžarovaciePlány-0-18 3101 1 4  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_SIM_19     integer 10   VyšetreniaNaSimulátore-19+ 3101 2 2  
VYS_CT_SKEN_19     integer 10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-19+ 3101 2 3  
VYS_OZAR_19     integer 10   VyšetreniaOžarovaciePlány-19+ 3101 2 4  
P_TER_PNAD_KU_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaExternáRádioterapia 3403 1 1  
P_TER_PNAD_KU_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaBrachyterapia 3403 1 2  
P_TER_PNAD_PA_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaExternáRádioterapia 3403 2 1  
P_TER_PNAD_PA_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaBrachyterapia 3403 2 2  
P_TER_NENAD_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaNenádorováExternáRádioterapia 3403 3 1  
P_TER_NENAD_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaNenádorováBrachyterapia 3403 3 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_RTG     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia 3601 1 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_RTG     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia 3601 1 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_NUK     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová 3601 2 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_NUK     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová 3601 2 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_LIN     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače 3601 3 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_LIN     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače 3601 3 2  
VYK_PNAD_BRACH     integer 10   VýkonyProtinádorovéBrachyterapia 3601 4 1  
VYK_NENAD_BRACH     integer 10   VýkonyNenádorovéBrachyterapia 3601 4 2  
CISH_VYB_MKCH     varchar 3 OC03_3410 Skupina pacientov liečených žiarením 3410   1  
CIS_MKCH10_3     varchar 3 OC03_3410 Vybrané diagnózy MKCH10_3 3410   2  
PAC_LIEC_ZIAR_M     integer 10 OC03_3410 Pacienti liečení žiarením- muži 3410   3  
PAC_LIEC_ZIAR_Z     integer 10 OC03_3410 Pacienti liečení žiarením- ženy 3410   4  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE)) 0_C03        
10 "Modul 3410: Diagnóza na R"+i+" je pre mužov nepravdepodobná /PAC_LIEC_ZIAR_M/." Forcheck(i,ISNULL(RiS3) OR RiS3==0) 3410 i={39-41}   RiS3 ÁNO
11 "Modul 3410: Diagnóza na R"+i+" je pre ženy nepravdepodobná /PAC_LIEC_ZIAR_Z/." Forcheck(i,ISNULL(RiS4) OR RiS4==0) 3410 i={42-43}   RiS4 ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISH_VYB_MKCH
Obmedzovaná položka: CIS_MKCH10_3
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C00
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C01
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C02
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C03
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C04
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C05
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C06
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C07
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C08
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C09
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C10
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C11
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C12
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C13
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C14
CISH_VYB_MKCH 020 CIS_MKCH10_3 C15
CISH_VYB_MKCH 030 CIS_MKCH10_3 C16
CISH_VYB_MKCH 040 CIS_MKCH10_3 C18
CISH_VYB_MKCH 040 CIS_MKCH10_3 C19
CISH_VYB_MKCH 040 CIS_MKCH10_3 C20
CISH_VYB_MKCH 040 CIS_MKCH10_3 C21
CISH_VYB_MKCH 050 CIS_MKCH10_3 C22
CISH_VYB_MKCH 050 CIS_MKCH10_3 C23
CISH_VYB_MKCH 050 CIS_MKCH10_3 C25
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C30
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C31
CISH_VYB_MKCH 010 CIS_MKCH10_3 C32
CISH_VYB_MKCH 060 CIS_MKCH10_3 C34
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C40
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C41
CISH_VYB_MKCH 070 CIS_MKCH10_3 C43
CISH_VYB_MKCH 070 CIS_MKCH10_3 C44
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C45
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C46
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C47
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C48
CISH_VYB_MKCH 080 CIS_MKCH10_3 C49
CISH_VYB_MKCH 090 CIS_MKCH10_3 C50
CISH_VYB_MKCH 100 CIS_MKCH10_3 C51
CISH_VYB_MKCH 110 CIS_MKCH10_3 C53
CISH_VYB_MKCH 120 CIS_MKCH10_3 C54
CISH_VYB_MKCH 130 CIS_MKCH10_3 C61
CISH_VYB_MKCH 140 CIS_MKCH10_3 C62
CISH_VYB_MKCH 150 CIS_MKCH10_3 C64
CISH_VYB_MKCH 160 CIS_MKCH10_3 C67
CISH_VYB_MKCH 170 CIS_MKCH10_3 C71
CISH_VYB_MKCH 170 CIS_MKCH10_3 C72
CISH_VYB_MKCH 180 CIS_MKCH10_3 C76
CISH_VYB_MKCH 180 CIS_MKCH10_3 C80
CISH_VYB_MKCH 190 CIS_MKCH10_3 C81
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C82
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C83
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C84
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C85
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C90
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C91
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C92
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C93
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C94
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C95
CISH_VYB_MKCH 200 CIS_MKCH10_3 C96