Rozhranie: A26 Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky

Typ záznamu A26

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A26 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A26 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A26 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A26 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A26 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A26 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A26 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A26 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A26 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A26 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A26 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_LEK_PRVO_PD_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromPrvovyšetrenieDispenzarizovanýPacient-0-18 3101 1 2  
VYS_LEK_OPAK_PD_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromOpakovanéDispenzarizovanýPacient-0-18 3101 1 3  
VYS_LEK_KONZ_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromKonziliárne-0-18 3101 1 4  
VYS_LEK_UPR_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromUpresňujúce-0-18 3101 1 5  
VYS_LEK_OST_0018     integer 10   VyšetreniaLekáromOstatné-0-18 3101 1 6  
VYS_REHP_0018     integer 10   VyšetreniaRehabilitačnýmPracovníkom-0-18 3101 1 7  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_LEK_PRVO_PD_19     integer 10   VyšetreniaLekáromPrvovyšetrenieDispenzarizovanýPacient-19+ 3101 2 2  
VYS_LEK_OPAK_PD_19     integer 10   VyšetreniaLekáromOpakovanéDispenzarizovanýPacient-19+ 3101 2 3  
VYS_LEK_KONZ_19     integer 10   VyšetreniaLekáromKonziliárne-19+ 3101 2 4  
VYS_LEK_UPR_19     integer 10   VyšetreniaLekáromUpresňujúce-19+ 3101 2 5  
VYS_LEK_OST_19     integer 10   VyšetreniaLekáromOstatné-19+ 3101 2 6  
VYS_REHP_19     integer 10   VyšetreniaRehabilitačnýmPracovníkom-19+ 3101 2 7  
CIS_POHL     varchar 1 OA26_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS11     varchar 5 OA26_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
PN_EVI     integer 10 OA26_3201 PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobí 3201   3  
P_EVI_VYRAD     integer 10 OA26_3201 PacientiVyradeníZEvidencieVSledovanomObdobí 3201   4  
P_EVI     integer 10 OA26_3201 PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobia 3201   5  
P_EVI_PRO_KON     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaProtézyKončatín 3207 1 1  
PN_EVI_PRO_KON     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíProtézyKončatín 3207 1 2  
P_EVI_ORTO_OBUV     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaOrtopedickáObuv 3207 2 1  
PN_EVI_ORTO_OBUV     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíOrtopedickáObuv 3207 2 2  
P_EVI_ORT_KON     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaOrtézyKončatín 3207 3 1  
PN_EVI_ORT_KON     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíOrtézyKončatín 3207 3 2  
P_EVI_OST     integer 10   PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaOstatné 3207 4 1  
PN_EVI_OST     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoEvidencieVSledovanomObdobíOstatné 3207 4 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť vačší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S"+j+" /VYS_*/." Forcheck(i, j, M3101RiS1>=M3101RiSj) 3101 i={1-2}; j={2-7}   RiS1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):