Rozhranie: A22 Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie

Typ záznamu A22

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A22 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A22 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A22 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A22 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A22 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A22 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A22 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A22 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A22 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A22 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A22 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_KONZ_PA_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientAmbulantný-0-18 3101 1 2  
VYS_KONZ_PH_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientHospitalizovaný-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_KONZ_PA_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientAmbulantný-19+ 3101 2 2  
VYS_KONZ_PH_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientHospitalizovaný-19+ 3101 2 3  
CIS_POHL     varchar 1 OA22_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS11     varchar 5 OA22_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
PD_POHL_VEK     integer 10 OA22_3201 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia 3201   3  
P_EVI_POHL_VEK     integer 10 OA22_3201 PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaMuži 3201   4  
APL_LIEC_TRANS     integer 10   AplikáciaLiečbyTransfúzie 3601 1 1  
APL_LIEC_INF_CIL     integer 10   AplikáciaLiečbyInfúzieCytostatíkInýchLiečiv 3601 2 1  
APL_LIEC_IV_INJ_CIL     integer 10   AplikáciaLiečbyIV-InjekcieCytostatíkInýchLiečiv 3601 3 1  
APL_LIEC_IM_SC_INJ     integer 10   AplikáciaLiečbyIM-SC-Injekcie 3601 4 1  
ODB_KRV_LIEC     integer 10   OdberyKrviLiečebné 3601 5 1  
APL_LIEC_CYTAF     integer 10   AplikáciaLiečbyLiečebnéCytaferézy 3601 6 1  
APL_LIEC_PLAZMAF     integer 10   AplikáciaLiečbyLiečebnéPlazmaferézy 3601 7 1  
ODB_KRV_LAB_VYS     integer 10   OdberyKrviNaLaboratórneVyšetrenie 3601 8 1  
ODB_ASP_PUN_KD     integer 10   OdberyKrviAspiračnéPunkcieKostnejDrene 3601 9 1  
ODB_TRPB_KD     integer 10   OdberyKrviTrepanobiopsieKostnejDrene 3601 10 1  
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OA22_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
PD_DIAG     integer 10 OA22_3204 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObd 3204   2  
PDN_DIAG     integer 10 OA22_3204 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObdDiagnostOchorPosl12Mesiac 3204   3  
UMR_PD_DIAG     integer 10 OA22_3204 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObd-Zomretí 3204   4  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1) 3101        
2 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení ambulantného pacienta v R"+i+"S2 /VYS_KONZ_PA/." Forcheck(i, RiS1>=RiS2) 3101 i={1-PR}   RiS1  
3 "Modul 3101: Počet návštev v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu konziliárnych vyšetrení hospitalizovaného pacienta v R"+i+"S3 /VYS_KONZ_PH/." Forcheck(i, RiS1>=RiS3) 3101 i={1-PR}   RiS1  
4 "Modul 3201: Počet evidovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S4 /P_EVI_POHL_VEK/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S3 /PD_POHL_VEK/." Forcheck(i, RiS4>=RiS3) 3201 i={1-PR}   RiS4  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):