Rozhranie: A13 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

Typ záznamu A13

Rozhranie platí od roku 2015

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A13 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A13 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A13 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A13 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A13 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A13 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A13 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A13 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A13 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A13 11 1  
SIDOU_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Obec sidla odborného útvaru 0_A13 6 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA13_3202 VekováSkupinaPacienta 3202   1  
P_SLE     integer 10 OA13_3202 PacientiSledovaníK-31.12 3202   2  
P_LIE_CKD_ZAR_PDL     integer 10   PacientiLiečeníSCKDZaradeníDoPDL 3227 1 1  
P_LIE_CKD_NEZAR_PDL     integer 10   PacientiLiečeníSCKDNezaradeníDoPDL 3227 2 1  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA13_3206 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3206   1  
P_SLE_0018     integer 10 OA13_3206 PacientiSledovaní-0-18 3206   2  
P_SLE_19     integer 10 OA13_3206 PacientiSledovaní-19+ 3206   3  
CIS_VS10     varchar 5 OA13_3210 VekováSkupinaPacienta 3210 1    
CIS_POHL     varchar 1 OA13_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_N00_08_N10_16     integer 10 OA13_3210 PacientiSledGlomerulATubulointerstChorObličiek-CKD-Štádium-3_4 3210 3    
P_SLE_N17_19     integer 10 OA13_3210 PacientiSledPreZlyhanieObličiek-CKD-Štádium-5 3210 4    
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1) 3101        
2 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb príslušnej vekovej skupiny k 31.12. v m. 3202 v R"+i+"S2 /P_SLE/." Forcheck(i, M3101RiS1>= M3202RiS2) 3101 i={1-PR}   M3101RiS1 ÁNO
3 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 0-18 k 31.12. v m. 3202 v R1S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 0-18 podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S2 /P_SLE_0018/." Check(M3202R1S2 == Sum(i, M3206RiS2)) 3206 i={1-PR}   M3202R1S2  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 19+ k 31.12. v m. 3202 v R2S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 19+ podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S3 /P_SLE_19/." Check(M3202R2S2 == Sum(i, M3206RiS3)) 3206 i={1-PR}   M3202R2S2  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet všetkých sledovaných osôb k 31.12. v m. 3202 v S2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na glomerulárne a tubulointersticiálne choroby obličiekv m. 3210 v R3 /P_SLE_N00_08_N10_16/." Check(M3202R1S2+M3202R2S2>= Sum(j, M3210R3Sj)) 3210 j={1-PS}   M3202R1S2; M3202R2S2  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet všetkých sledovaných osôb k 31.12. v m. 3202 v S2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na zlyhanie obličiek v m. 3210 v R4 /P_SLE_N17_19/." Check(M3202R1S2+M3202R2S2>= Sum(j, M3210R4Sj)) 3210 j={1-PS}   M3202R1S2; M3202R2S2  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb v m. 3227 v S1 /P_LIE_CKD/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na zlyhanie obličiek v m. 3210 v R4 /P_SLE_N17_19/." Check(M3227R2S1== Sum(j, M3210R4Sj)) 3210 j={1-PS}   M3227R2S1  
100 "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A13R4S1,7,3)=="163", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3101 j={1}   R2Sj ÁNO
200 "Modul 3202: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /P_SLE/. " FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A13R4S1,7,3)=="163", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) 3202 j={2}   R2Sj ÁNO
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):