Rozhranie: ZS02_12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

Typ záznamu ZS02_12

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_ZS_02_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_ZS_02_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_ZS_02_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_ZS_02_12 4 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 1 1 1  
PACOBEC     varchar 6   Trvalé bydlisko pacienta - kód 1 5 1  
PB_OBEC     varchar 6   Prechodné bydlisko pacienta - kód 1 6 1  
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 7 1  
VZDELANIE     varchar 2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania 2 1 1  
PRAC_STAV     varchar 1   Pracovný stav 2 2 1  
DRUH_POSK   ÁNO varchar 1   Druh úmyselného sebapoškodenia 3 1 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Vykonanie činu - dátum 3 2 1  
ROK_VYKONANIA     varchar 4   Rok vykonania činu 3 18 1 ÁNO
HODINA     integer 2   Vykonanie činu - hodina 3 4 1  
SPOSOB1_T     varchar 150   Spôsob vykonania činu 1 - text 3 5 1  
SPOSOB1_DG   ÁNO varchar 3   Spôsob vykonania činu 1 - diagnóza 3 6 1  
MIESTO1   ÁNO varchar 1   Spôsob vykonania činu 1 - miesto 3 7 1  
SPOSOB2_T     varchar 150   Spôsob vykonania činu 2 - text 3 8 1  
SPOSOB2_DG     varchar 3   Spôsob vykonania činu 2 - diagnóza 3 9 1  
MIESTO2     varchar 1   Spôsob vykonania činu 2 - miesto 3 10 1  
MOTIV   ÁNO varchar 1   Motív činu 3 12 1  
OPAK_POK   ÁNO varchar 1   Opakovaný pokus (i v prípade samovraždy) 3 13 1  
DEM_POK   ÁNO varchar 1   Demonštratívny pokus 3 14 1  
ALK_DROGY   ÁNO varchar 1   Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky 3 15 1  
POTVR_LAB     bool     Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky-potvrdené laboratórne 3 16 1  
PSYCH_LIEC   ÁNO varchar 1   Psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom 3 17 1  
PITVA   ÁNO varchar 1   Druh vykonanej pitvy 4 1 1  
ZOSTAVIL     varchar 150   Správu vyplnil (meno lekára) 4 2 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail 4 3 1  
TELEFON     varchar 35   Číslo telefónu 4 4 1  
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 2 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta k dátumu vykonania činu 1 4 1 ÁNO
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 3 1 ÁNO
PACDATUMR     date     Dátum úmrtia pacienta 4 5 1  
IDENTIFZAR     varchar 8   Identifikátor zariadenia 0_ZS_02_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_ZS_02_12 6 1 ÁNO
DEN_V_TYZDNI     varchar 10   Deň v týždni 3 3 1 ÁNO
PSYCH_DG_5     varchar 5   Psychiatrická diagnóza_5 3 11 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
10 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav musí mať kód 1!" CHECK(IF(M1R4S1 < 16, NOT ISNULL(M1R7S1) AND M1R7S1==1, TRUE)) 1     M1R7S1  
11 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK(IF(R4S1<>'999' AND NOT ISNULL(M1R4S1) , (M1R4S1<>999) AND M1R4S1<100 , TRUE)) 1     M1R4S1 ÁNO
12 "Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št.príslušníkov!" CHECK(M1R7S1<>5) 1     M1R7S1 ÁNO
13 "Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M1R7S1)) 1     M1R7S1  
14 "Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK( NOT ISNULL(M1R4S1) AND M1R4S1>0) 1     M1R4S1  
15 "Ak je rodné číslo neznáme, potom položka Druh úmyselného sebapoškodenia musí mať kód 1!" CHECK(IF(M1R4S1 = 999, M3R1S1==1, TRUE))     M3R1S1  
16 "Kód obce trvalého bydliska musí byť vždy vyplnený. Ak tento údaj nie je známy, uvediete kód '000000'. Cudzincovi, ktorý nemá v SR trvalé bydlisko uvediete kód '999999'." CHECK(NOT ISNULL(R5S1)) 1     M1R5S1  
20 "Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M2R1S1)) 2     M2R1S1  
21 "Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M2R2S1)) 2     M2R2S1  
22 "Ak položka Pracovný stav = '0', potom položka Vek musí byť <= 26 !!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M2R2S1 == '0')), ((NOT ISNULL(M1R4S1)) AND (M1R4S1 <= 26)), TRUE)) 2     M1R4S1 ÁNO
30 "Ak položka Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky = '1,2', potom položka Potvrdenie laboratórne nemôže byť prázdne !!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R15S1)) AND ((M3R15S1 == '1') OR (M3R15S1 == '2'))), (NOT ISNULL(M3R16S1)), TRUE)) 3     M3R16S1  
31 "Položka Vykonanie činu-hodina môže byť v intervale <0-23> alebo zostane nevyplnená." CHECK(((ISNULL(M3R4S1)) OR ((M3R4S1 >= 0) AND (M3R4S1 <= 23)))) 3     M3R4S1  
32 "Ak je uvedená položka Spôsob vykonania činu 2-diagnóza, potom musí byť vyplnená aj položka Spôsob vykonania činu 2 - miesto!" CHECK(IF(NOT ISNULL (M3R9S1), NOT ISNULL (M3R10S1), TRUE)) 3     M3R10S1  
33 "Položky Spôsob vykonania činu 1-diagnóza a miesto sú zhodné s položkami Spôsob vykonania činu 2-diagnóza aj miesto!" CHECK( IF ( NOT ISNULL(M3R6S1) AND NOT ISNULL(M3R9S1) AND (M3R6S1) == (M3R9S1) , M3R7S1<>M3R10S1, TRUE)) 3       ÁNO
34 "Ak je vyplnená položka Spôsob vykonania činu 2-text, potom musí byť vyplnená aj položka Spôsob vykonania činu 2-diagnóza!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M3R8S1), NOT ISNULL(M3R9S1), TRUE)) 3     R9S1  
90 "Ak je vek pacienta nižší ako 16 rokov, položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!" Check (IF ( M1R4S1 < 16, NOT ISNULL (M2R1S1) AND M2R1S1==9, TRUE))     M2R1S1  
91 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0!" CHECK(IF(M1R4S1 < 16, NOT ISNULL(M2R2S1) AND M2R2S1==0, TRUE))     M2R2S1  
92 "Ak položka Vek pacienta >= 70 , potom položka Pracovný stav musí mať kód ´5´!" CHECK ( IF ( M1R4S1 >= 70 AND NOT ISNULL(R4S1) AND R4S1<>'999' , M2R2S1 == '5', TRUE)) 1     M2R2S1 ÁNO
94 "Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 62 rokov a pacientom je muž, potom položka Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!" CHECK ( IF ( M1R4S1 >26 AND M1R4S1 < 62 AND M1R3S1=='1' , M2R2S1 == '1' OR M2R2S1 == '2' OR M2R2S1 == '3' OR M2R2S1 == '4' OR M2R2S1 == '6' OR M2R2S1 == '7' OR M2R2S1 == '9' , TRUE))     M2R2S1 ÁNO
95 "Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 60 rokov a pacientom je žena, potom položka Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!" CHECK ( IF ( M1R4S1 >26 AND M1R4S1 < 60 AND M1R3S1=='2' , M2R2S1 == '1' OR M2R2S1 == '2' OR M2R2S1 == '3' OR M2R2S1 == '4' OR M2R2S1 == '6' OR M2R2S1 == '7' OR M2R2S1 == '9' , TRUE))     M2R2S1 ÁNO
96 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!" Check (IF ( M1R4S1 >= 20, M2R1S1==1 OR M2R1S1==2 OR M2R1S1==3 OR M2R1S1==4 OR M2R1S1==5 OR M2R1S1==6 OR M2R1S1==9, TRUE))     M2R1S1  
97 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!" Check (IF ( M1R4S1 >= 16 AND M1R4S1 < 20, M2R1S1=='1' OR M2R1S1=='2' OR M2R1S1=='3' OR M2R1S1=='4' OR M2R1S1=='9' , TRUE))     M2R1S1  
98 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku vykonania činu. /M3R17==M0_ZS_02_12R1/" CHECK(M3R18S1==M0_ZS_02_12R1S1)     M0_ZS_02_12R1S1  
99 "Dátum vykonania činu musí byť väčší ako dátum narodenia pacienta!" CHECK(M3R2S1 > M1R2S1)     M3R2S1  
100 "Ak položka Druh úmyselného sebapoškodzovania = '2', potom položka Druh vykonanej pitvy musí byť = '9' !!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R1S1)) AND (M3R1S1 == '2')),((NOT ISNULL(M4R1S1)) AND (M4R1S1 == '9')), TRUE))     M4R1S1  
101 "Ak Motív činu má hodnotu ´1´, potom vek pacienta musí byť do 26 rokov!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M3R12S1) AND M3R12S1==1, M1R4S1<=26, TRUE))     M3R12S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):