Rozhranie: U01 Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Typ záznamu U01

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_U01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_U01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_U01 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_U01 4 1  
SIDSJ_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla spravodajskej jednotky 0_U01 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_U01 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_U01 7 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_U01 8 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_U01 9 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_U01 10 1  
POR_CISLO   ÁNO integer 4 OU1_4401 Poradové číslo návštevy pacienta 4401   1  
STAT   ÁNO varchar 3 OU1_4401 Štát poistenia 4401   2  
CISV_Poskytnuta_ZS   ÁNO varchar 1 OU1_4401 Poskytnutá zdravotná starostlivosť 4401   3  
CISV_DRUH_PZS   ÁNO varchar 1 OU1_4401 Druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti 4401   4  
CIS_MKCH10_5   ÁNO varchar 5 OU1_4401 Kód diagnózy 4401   5  
PRIAM_PLATBA   ÁNO bool   OU1_4401 Priama platba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 4401   6  
PLATBA     float 2 OU1_4401 Výška platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 4401   7  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "Modul 4401: V kombinácií s údajom 1-cezhraničná zdrav. starostlivosť zo S3 /CISV_Poskytnuta_ZS/ musí byť platba za poskyt. ZS označená ako Priama platba hodnotou 1-áno v R"+i+"S6 /PRIAM_PLATBA/." Forcheck(i,IF(RiS3=='1',RiS6=='1',TRUE)) 4401 i={1-PR}   RiS6  
200 "Modul 4401: Uveďte Výšku priamej platby za poskytnutú ZS v R"+i+"S7 /PLATBA/ vzhľadom na to, že uvádzate platbu ako Priamu platbu v S6 /PRIAM_PLATBA/." Forcheck(i, IF(RiS6=='1',RiS7>'0',TRUE)) 4401 i={1-PR}   RiS7  
300 "Modul 4401: V kombinácií s hodnotou 2, 3, 4 v S3 /CISV_Poskytnuta_ZS/ má byť platba za poskyt. ZS neoznačená ako Priama platba v R"+i+"S6 /PRIAM_PLATBA/." Forcheck(i,IF(RiS3=='2' OR RiS3=='3' OR RiS3=='4' ,ISNULL(RiS6) OR RiS6=='0',TRUE)) 4401 i={1-PR}   RiS6;  
400 "Modul 4401: V kombinácií s hodnotou 2, 3, 4 v S3 /CISV_Poskytnuta_ZS/ sa Výška priamej platby za poskytnutú zdrav. starostlivosť v R"+i+"S7 /PLATBA/ neudáva." Forcheck(i,IF(RiS3=='2' OR RiS3=='3' OR RiS3=='4' ,ISNULL(RiS7) OR RiS7=='0',TRUE)) 4401 i={1-PR}   RiS7  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):