Rozhranie: P02 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

Typ záznamu P02

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_P02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_P02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_P02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_P02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P02 11 1  
CISV_CHIR_NEODKL_2     varchar 4 OP2_3234 Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách 3234   1  
CIS_VS11     varchar 5 OP2_3234 Veková skupina pacienta 3234   2  
P_OPER_0_5H     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn 3234   3  
P_OPER_0_5H_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia 3234   4  
P_OPER_0_5H_UMR_0_7D     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníDo6HodínOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii 3234   5  
P_OPER_6H     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn 3234   6  
P_OPER_6H_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia 3234   7  
P_OPER_6H_UMR_0_7D     integer 10 OP2_3234 PacientiOperovaníPo6HodináchOdDiagn-Úmrtia0-7DníPoOperácii 3234   8  
P_PREP_PREL_UMR     integer 10 OP2_3234 PacientiPrepusteníPreloženíZomretí 3234   9  
P_UMR_PRED_OPER     integer 10 OP2_3234 PaciantiZomretíPredOperáciou 3234   10  
CISV_OPERACIE_1     varchar 2 OP2_3602 Operácie - 1. úroveň 3602   1  
CISV_OPERACIE_2     varchar 6 OP2_3602 Operácie - 2. úroveň 3602   2  
P_OPER_0018     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-0-18 3602   3  
P_OPER_19     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-19+ 3602   4  
P_OPER_UMR_0018     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-Úmrtia-0-18 3602   5  
P_OPER_UMR_19     integer 10 OP2_3602 PacientiOperovaní-Úmrtia-19+ 3602   6  
OPER_0018     integer 10 OP2_3602 OperácieSpolu-0-18 3602   7  
OPER_19     integer 10 OP2_3602 OperácieSpolu-19+ 3602   8  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3234: Počet pacientov operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu v R"+i+"S3 /P_OPER_0_5H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 3234 i={1-PR}   RiS3  
2 "Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S4 /P_OPER_0_5H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S5 /P_OPER_0_5H_UMR_0_7D/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS5) 3234 i={1-PR}   RiS4  
3 "Modul 3234: Počet pacientov operovaných po 6 hodinách od diagnostikovania stavu v R"+i+"S6 /P_OPER_6H/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/." Forcheck(i, RiS6 >= RiS7) 3234 i={1-PR}   RiS6  
4 "Modul 3234: Počet exitovaných pacientov v R"+i+"S7 /P_OPER_6H_UMR/ musí byť väčší alebo rovný počtu pacientov exitovaných 0-7 dní po operácii v R"+i+"S8 /P_OPER_6H_UMR_0_7D/." Forcheck(i, RiS7 >= RiS8) 3234 i={1-PR}   RiS7  
5 "Modul 3234: Počet prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých v R"+i+"S9 /P_PREP_PREL_UMR/ je väčší alebo rovný súčtu operovaných pacientov [S3+S6] /P_OPER_0_5H+ P_OPER_6H/ a počtu zomretých pred operáciou v R"+i+"S10 /P_UMR_PRED_OPER/." Forcheck(i, RiS9 >= RiS3 + RiS6 + RiS10) 3234 i={1-PR}   RiS9  
6 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S5 /P_OPER_UMR_0018/." Forcheck(i, RiS3 >= RiS5) 3602 i={1-PR}   RiS3  
7 "Modul 3602: Počet operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu exitovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S6 /P_OPER_UMR_19/." Forcheck(i, RiS4 >= RiS6) 3602 i={1-PR}   RiS4  
8 "Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov do 18 rokov v R"+i+"S7 /OPER_0018/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov do 18 rokov v R"+i+"S3 /P_OPER_0018/." Forcheck(i, RiS7 >= RiS3) 3602 i={1-PR}   RiS7  
9 "Modul 3602: Celkový počet operácií pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S8 /OPER_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu operovaných pacientov nad 19 rokov v R"+i+"S4 /P_OPER_19/." Forcheck(i, RiS8 >= RiS4) 3602 i={1-PR}   RiS8  
10 "Modul 3602: Nesprávne vybrané zameranie v R"+i+"S1!" Forcheck(i, SUBSTR(RiS2,1,2)==RiS1) 3602 i={1-PR}   RiS1  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISV_OPERACIE_1
Obmedzovaná položka: CISV_OPERACIE_2
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010101
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010102
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010103
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010199
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010201
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010202
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010203
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010204
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010205
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010206
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010207
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010299
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010301
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010302
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010303
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010304
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010305
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010306
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010307
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010308
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010309
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010310
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010399
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010401
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010499
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010501
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010502
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010503
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010504
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010505
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010506
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010599
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010601
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 010602
CISV_OPERACIE_1 01 CISV_OPERACIE_2 019900
CISV_OPERACIE_1 02 CISV_OPERACIE_2 020101
CISV_OPERACIE_1 02 CISV_OPERACIE_2 020102
CISV_OPERACIE_1 02 CISV_OPERACIE_2 029900
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030101
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030102
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030103
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030104
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030105
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030106
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030107
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030108
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030109
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030110
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030111
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030112
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030113
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030114
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030115
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030116
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030117
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030118
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030119
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030120
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030121
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030122
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030123
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030124
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030125
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030126
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030127
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030128
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030129
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030130
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030131
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030132
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030133
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030134
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030135
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030136
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030137
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030138
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030139
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030140
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030141
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030142
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030143
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030144
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030145
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030146
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030147
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030148
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030149
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030150
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030151
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030152
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030153
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030154
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030155
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030156
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030157
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030158
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030159
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030160
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030161
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030162
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030163
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030164
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030165
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030166
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030167
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030168
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030169
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030170
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030171
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030172
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030173
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030174
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030175
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030176
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030177
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030201
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030301
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030302
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030401
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030501
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030502
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030503
CISV_OPERACIE_1 03 CISV_OPERACIE_2 030504
CISV_OPERACIE_1 04 CISV_OPERACIE_2 040100
CISV_OPERACIE_1 05 CISV_OPERACIE_2 050100
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060101
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060102
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060103
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060104
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060105
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060200
CISV_OPERACIE_1 06 CISV_OPERACIE_2 060300
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070101
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070102
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070103
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070104
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070105
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070106
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070107
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070108
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070109
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070110
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070111
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070112
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070113
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070114
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070115
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070116
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070117
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070118
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070119
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070120
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070121
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070122
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070123
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070124
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070125
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070126
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070127
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070128
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070129
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070130
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070131
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070132
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070133
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070134
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070135
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070136
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070137
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070138
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070139
CISV_OPERACIE_1 07 CISV_OPERACIE_2 070140
CISV_OPERACIE_1 08 CISV_OPERACIE_2 080101
CISV_OPERACIE_1 08 CISV_OPERACIE_2 080102
CISV_OPERACIE_1 08 CISV_OPERACIE_2 080199
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090101
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090102
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090103
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090104
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090105
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090201
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090202
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090301
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090302
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090303
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090304
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090305
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090306
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090307
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090308
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090309
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090401
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090402
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090403
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090404
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090405
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090406
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090407
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090408
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090409
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090501
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090502
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090503
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090504
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090505
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090601
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090602
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090603
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090604
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090701
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090702
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090703
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090704
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090801
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090802
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090803
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090804
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090805
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090901
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090902
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090903
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090904
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 090905
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091001
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091002
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091003
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091004
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091005
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091101
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091102
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091103
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091104
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 091105
CISV_OPERACIE_1 09 CISV_OPERACIE_2 099900
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100101
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100102
CISV_OPERACIE_1 10 CISV_OPERACIE_2 100103
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110101
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110102
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110103
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110104
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110105
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110106
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110107
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110108
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110109
CISV_OPERACIE_1 11 CISV_OPERACIE_2 110110
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120101
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120102
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120103
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120104
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120105
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120106
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120107
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120108
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120109
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120110
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120111
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120112
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120201
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120202
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120203
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120204
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120205
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120301
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120302
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120401
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120402
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120500
CISV_OPERACIE_1 12 CISV_OPERACIE_2 120600
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130101
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130102
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130201
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130202
CISV_OPERACIE_1 13 CISV_OPERACIE_2 130203
CISV_OPERACIE_1 14 CISV_OPERACIE_2 140101
CISV_OPERACIE_1 14 CISV_OPERACIE_2 140102